صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 86

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات شوراي پژوهشي  بهار 86
 
 
جلسه 166 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 11/2/86 با حضور خانم دكتر فضلي و خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر بهروان حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان " بررسي اثر سسكويي ترپن كومارينهاي گياه كندل Dorema koptedaghensis بر توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي فعال شده با ليپوپلي ساكاريد» مطرح و مقرر شد پس از انجام اصلاحات و پاسخ به سوالات مطرح شده در شورا مصوب شود.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان «استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان سزكويي ترپن كومارينهاي موجود در ريشه گياه Ferula ovina" مطرح و پس از اعمال تصحيحات جزيي در بخش هزينه ها به تصويب رسيد.

3- پايان نامه آقاي محمد صادق تهرانچي نيا با عنوان «بررسي اثر ضد ليشمانيوز عصاره دو گونه از فرفيون به صورت in vitro با استفاده از كشت پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور" به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني و آقاي دكتر جعفري پس از اعمال اصلاحات خواسته شده در شورا، به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي محمد ملاح سعيدي با عنوان «بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گونه هاي درمنه بومي استان خراسان و بررسي اثر ضد ميكروبي اجزاء گونه برتر" به راهنمايي خانم دكتر فضلي، آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي پس از اعمال اصلاحات خواسته شده در شورا، به تصويب رسيد.

5- بررسي پايان نامه خانم زهرا معمارياني با عنوان «بررسي مكانيسم اثر سينرژي گالبانيك اسيد حاصل از گياه Ferula switziana با آنتي بيوتيكهايي كه سويه هاي بيمارستاني استافيلوكوك به آنها مقاومند" به راهنمايي خانم دكتر فضلي و خانم دكتر خشيارمنش به تصويب رسيد.

6- پايان نامه آقاي امير فاميلي با عنوان « جداسازي و تعيين ساختمان سزكويي ترپن كومارينهاي ريشه گياه Ferula ovina " به راهنمايي آقاي دكتر ايرانشاهي به تصويب رسيد.

 


جلسه 167 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 16/2/86 با حضور خانم دكتر فضلي و خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر محمدپور، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر مريم هاشمي با عنوان «تهيه و ارزيابي كارايي ترانسفكشن نانوپارتيكلهاي مبتني بر پلي اتيلن ايمين پوشانده شده با زنجيره پلي پپتيدي هيستيدين- ليزين به عنوان وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در ژن درماني» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني مطرح و پس از طرح سوالات سه داور تعيين شده توسط شورا و قرائت پاسخهاي استاد راهنماي محترم به تصويب رسيد.

2- پايان نامه خانم نسيبه نصيري با عنوان «بررسي فيتوشيميايي و ضد ميكروبي اسانس ريشه و سرشاخه هاي گياه برازنيل (پرووسكيا آبروتانوئيدس) » به راهنمايي خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر اصيلي به تصويب رسيد.

3- پايان نامه خانم سيده عاليا موسويان با عنوان «تهيه ، تعيين خصوصيات و ارزيابي فعاليت نانوليپوذرات حاوي گلوكانتيم تهيه شده به روش MICROFLUIDIZATION» به راهنمايي آقاي دكتر جعفري، به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي ياسر جوادپور با عنوان «بررسي اثر كاهندگي فشار خون عصاره آبي كلاله زعفران، كروسين و سافرانال در رت» به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

5- پايان نامه آقاي محمد باقر اوغازيان با عنوان «بررسي سميت عصاره اتانولي 5 گونه آرتميزيا بر روي رده هاي سلولي HepG2 و Hep2 به روش MTT » راهنمايي آقاي دكتر وحدتي و آقاي دكتر امامي به تصويب رسيد.

 


جلسه 168 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 30/2/86 با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر محمدپور و خانم دكتر فضلي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- فهرست اولويتهاي پژوهشي دانشكده با توجه به پاسخهاي ارسالي از مديران محترم گروهها به شرح زير تدوين شد:

- داروشناسي و سم شناسي پايه و باليني داروها و گياهان موثر در بيماريهاي قلبي –عروقي و سيستم اعصاب مركزي
- غربالگري اثرات تراتوژنيك مواد شيميايي و گياهان دارويي
- مطالعه بر روي سلولهاي بنيادي
- فارماكوكينتيك باليني
- سم شناسي تجزيه اي مواد غذايي
- سنتز و آناليز مواد اوليه دارويي
- طراحي، سنتز و آناليز مواد دارويي و گياهي ضد سرطان، ضد ليشمانيا، ضد سل و موثر بر قلب و عروق و سيستم اعصاب مركزي
- تحقيقات مربوط به مدل سازي مولكولي و بيوانفورماتيك
- استاندارد كردن گياهان دارويي جهت فرمولاسيون
- بهينه سازي فرمولاسيونهاي دارويي موجود در بازار بر مبناي مطالعات همسنگي زيستي و فراهمي زيستي
- فرمولاسيون داروها و فراورده هاي جديد بر مبناي نياز جامعه
- انجام پژوهشهاي بنيادي بر روي سامانه هاي نوين دارورساني
- مهندسي بافت و كاربرد آن در دارورساني و درمان
- تهيه و ارزيابي سامانه هاي دارورساني نانو
- طراحي وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در ژن درماني
- مطالعه مكانيسمهاي ژنتيكي مقاومت به داروها در سرطان
- بررسي اثرات سيتوتوكسيك تركيبات جديد
- بررسي اثر تركيبات جديد بر محافظت DNA
- جداسازي، شناسايي و تعيين ساختمان متابوليتهاي ثانويه گياهي
- بررسي اثرات ضداكسيدان، ضد ويروس، ضد باكتري و ضدقارچ عصاره هاي تام و تركيبات فعال گياهي
- بررسي اثرات بيولوژيك گياهان مورد استفاده در طب سنتي
 

2- در زمينه نحوه ارسال طرحهاي پژوهشي هيات علمي دانشكده به دانشگاه (از طريق پژوهشكده يا دانشكده)، اين پيشنهاد مطرح شد كه هر طرح در محلي كه قرار است انجام شود مطرح و بررسي گردد تا هويت مستقل مراكز تحقيقاتي نيز حفظ شود.

3- با توجه به اين كه تعدادي از دانشجويان Ph.D. دانشكده كه پايان نامه آنها به صورت مشترك با شهرهاي ديگر تصويب شده است به طور كامل در شهر ديگر اقامت نموده اند و اين روال در حال تسري باعث محروم شدن دانشكده از امتيازات حضور دانشجويان Ph.D. در محل دانشكده مي باشد تصميم گيري شد كه از اين پس شرط لازم براي تصويب پايان نامه هاي Ph.D.، طراحي پروژه بر مبناي حضور در دانشكده باشد. حضور دانشجو در شهرها و مراكز ديگر به صورت كوتاه مدت براي انجام روش يا استفاده از دستگاهي كه در دانشكده موجود نمي باشد به تاييد استاد راهنما بلامانع است. مشترك بودن پايان نامه ها با استادان ديگر مراكز يا شهرها با تامين شرط بالا بلامانع است.

4- با درخواست آقاي دكتر سجادي مبني بر افزوده شدن نام آقاي دكتر ملائكه به عنوان مشاور در پايان نامه خانم شهرزاد مازار موافقت شد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين زاده با عنوان « بررسي اثر تيموكينون در خوكچه هندي » مطرح و پس از بررسي جواب مجري محترم به نظرات داوران، به تصويب رسيد.

6- پايان نامه آقاي محمد اسكندري ثاني با عنوان « بررسي اثر تيموكينون، ماده موثره اصلي گياه Nigella sativa L. در خوكچه هندي » راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و خانم دكتر ضيايي (مشاور) به تصويب رسيد.
 

 

جلسه 169 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 22/3/86 با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر بهروان، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني و خانم دكتر فضلي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه رييس دبيرخانه تحقيقات كاربردي (آقاي دكتر حق دوست) كه توسط مدير محترم پژوهشي دانشگاه ارجاع شده بود، مطرح و در رابطه با عواملي كه مانع بهره برداري صحيح از نتايج پژوهشها در كشور مي شود موارد زير مطرح شد:

1- اولويتهاي پژوهشي بر اساس نيازهاي كشور تدوين شوند و اين اولويتها دقيق تر و جزئي نگرتر بيان شوند

2- به كارهاي كاربردي در راستاي نيازهاي كشور امتيازات بيشتري داده شود و چنين پژوهشهايي بيشتر حمايت شوند

3- در ارتقاي اعضاي هيات علمي، انجام پژوهش در راستاي نيازهاي جامعه و انجام كارهاي كاربردي داراي امتياز مثبت بيشتري باشد

4- تشويق صنايع به برگزاري همايشهاي علمي در زمينه نيازهاي پژوهشي خويش، به منظور استفاده هدفمندتر از پژوهشهاي ارائه شده در اين همايشها توسط برگزار كننده

5- جلب اطمينان صنايع و سازمانها توسط دانشگاه به منظور سفارش گرفتن انجام پژوهش در زمينه رفع مشكلات آنها و تشويق پژوهشگران به انجام چنين همكاريهايي

2- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر فاطمه الهيان با عنوان "بررسي كاهش احتمالي بيان ژن BCRP با استفاده از siRNA در سلولهاي T47D مقاوم به ميتوكسانترن" به راهنمايي آقاي دكتر بهروان و آقاي دكتر عزيزي (دانشگاه تهران) كه در گروه فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي به تصويب رسيده بود مطرح گرديد. پس از بررسي نظرات داوران (پايان نامه براي داوري براي دو داور تخصصي در داخل و خارج دانشگاه ارسال شده بود) و پاسخ استاد راهنما، به دليل اين كه پروپوزال به گونه اي تدوين شده بود كه نياز به انجام بخش اعظم كار در خارج از مشهد بود، مورد تاييد قرار نگرفت. طبق مصوبه شورا چنانچه پروژه و همكاران آن به گونه اي اصلاح شود كه ايراد مذكور مرتفع گردد مجددا قابل بررسي خواهد بود.
 

جلسه 170 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 29/3/86 با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر بهروان، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني و خانم دكتر فضلي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان با عنوان « بررسي تاثير بيان سيكلو اكسيژناز 2 (COX-2) بر بيان و عملكرد ترانسپورتر دارويي BCRP (ABCG2) در دو رده سلولي سرطان پستان انسان» تاييد و براي تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

2- طرح پژوهشي آقايان دكتر امامي و دكتر اصيلي با عنوان «بررسي اثرآنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف دو گياه آردوش و ماي مرز در محيط ليپيدي» پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم به تصويب رسيد. با توجه به سوابق ارزشمند آقاي دكتر امامي در بررسي اثر آنتي اكسيداني گونه هاي گياهي مختلف، شورا به ايشان توصيه نمود كه در طرحهاي بعدي، پژوهشهاي خود را به سمت بررسي اثر آنتي اكسيداني فراكسيون عصاره هاي اثربخش و در نهايت معرفي چند تركيب خالص شده گياهي با اثر آنتي اكسيداني و قابل كاربرد در مطالعات باليني سوق دهند.

3- طرح پژوهشي آقايان دكتر ايرانشاهي و دكتر محمودي با عنوان « بررسي اثر سسكويي ترپن كومارينهاي گياه كندل Dorema koptedaghensis بر توليد نيتريك اكسايد توسط ماكروفاژهاي فعال شده با ليپوپلي ساكاريد» پس از اعمال تصحيحات خواسته شده در جلسه 166 شورا، به تصويب رسيد.

4- پايان نامه خانم نجمه صديق با عنوان «بررسي اثرآنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف دو گياه آردوش و ماي مرز در محيط ليپيدي» به راهنمايي آقايان دكتر امامي و دكتر اصيلي به تصويب رسيد.

5- پيشنهاد تشكيل كميته اي براي پيگيري و تكميل نتايج مثبت به دست آمده در پژوهشهاي اوليه همكاران، و حتي الامكان به نتيجه رسانيدن آنها مطرح شد. با استقبال اعضاي شورا مقرر شد كه بررسيهاي اوليه براي تشكيل اين كميته و راهكارهاي اجرايي نمودن آن انجام و در جلسات بعدي شورا مطرح شود.