دکتر حسین عرفایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دكتر حسین عرفایی
 عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی

 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس ، 1365-91775