سیاستهای تشویقی معاونت پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
 
 
 
بسمه تعالی

سیاستهای تشویقی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( تاریخ تصويب : خرداد ماه 87 )

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به ماموریت دانشگاه در ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء ظرفیتهای پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آنها و بکارگیری نتایج تحقیقات کاربردی و بنیادی از طریق چاپ آنها در مجلات معتبر ايندكس شده و به منظور تشویق و قدردانی از محققان ارجمند، تسهیلات مالی تشویقی زیر را ارائه می نماید.

این تسهیلات به مقالاتی تعلق می گیرد که از تاریخ چاپ آن بیشتر از یک سال نگذشته باشد .

الف ) حق التالیف مربوط به مقالاتی که در نشریات معتبر ايندكس شده چاپ می شوند :

1- مبلغ پايه حق التالیف مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی که در نمایه نامه های ISI , Medline Pub Med , ایندکس شده باشند 000 /000/2 ریال می باشد.

2 - مبلغ پايه حق التالیف مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی که در نمایه نامه های Scopus , Chemical Abstract، Embase , Biological Abstract ایندکس شده باشند 000/000/1 ریال می باشد.

 • مبالغ ذكر شده جهت Original articles در نظر گرفته شده است و در انواع ديگر مقالات به صورت زير مي باشد:

v حق التاليف مقالات مروري (Review articles) چاپ شده در مجلات ايندكس ISI , Medline Pub Med , در 1.4 ضرب مي شود.

v به مقالات short communication/Rapid communication/Brief communication/Case series 50% مبالغ بالا تعلق مي گيرد.

v به مقالات Research letter/Case report 33% مبالغ بالا تعلق مي گيرد.

v به مقالات Letter to editor 25% مبالغ بالا تعلق مي گيرد.

موارد ذيل باعث افزايش ميزان حق التاليف محاسبه شده خواهند شد:

1- در صورتيكه مقالات ارائه شده منتج از پايان نامه هاي دانشجويي باشد به ميزان حق التاليف تخصيص يافته 10% اضافه ميشود(منظور مقاله اي است كه در متن آن به موضوع پايان نامه اشاره شده باشد و نام دانشگاه نيز علاوه بر نام دانشجودر آن قيد شده باشد).

2- در صورت ارائه مستندات زير به ميزان حق التاليف تخصيص يافته به مقالات منتج از طرح هاي چند مركزي داخلي( به جز مراكز تحقيقات دانشگاه) 50% و به ميزان حق التاليف تخصيص يافته به مقالات منتج از طرح هاي چند مركزي خارجي 100% اضافه مي شود.

 • تصوير مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه
 • تصوير موافقنامه و قرار داد(با امضاي بالاترين مقام سازمانها)
 • ارائه پروپوزال مشترك( با ذكر نام سازمان و همكاران طرح)
 • تصوير مصوبه شوراي پژوهشي سازمان همكار طرح در خصوص طرح هاي چند مركزي داخلي

3- در مجلات داراي Impact Factor ميزان IF در 000/400 ريال ضرب شده و به مبلغ حق التاليف تخصيص يافته اضافه مي شود.

4- ميزان h-index مولف مسئول هر مقاله طبق فرمول زير به سهم مولف مسئول از حق التاليف مقاله اضافه مي شود:

0.1× h-index ×مبلغ حق التاليف

رعایت ضوابط و شرایط ذیل توسط نویسندگان محترم مقالات ضروری می باشد:

 • ذکر نام یک ژورنال در فهرست نشریات یک نمایه نامه کفایت نمی کند و دسترسی به حداقل Abstract مقاله در نمایه نامه الزامی می باشد.
 • نویسندگان مقالات باید کاربرگ درخواست دریافت حق التالیف رابرای هر مقاله تکمیل و به همراه کپی مقاله، کپی مشخصات مجله( پشت یا روی جلد مجله یا تصویر قسمتی از Home page مجله که نشان دهنده بانکهای اطلاعاتی می باشد که مجله در آن ایندکس شده است ) و شماره حساب بانکی ( سيبا) خود را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه کنند.
 • ذكر نام دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مركز تحقيقات وابسته وايميل دانشگاهي(mums) در آدرس نويسنده مقاله ضروري مي باشد. در غير اين صورت، حق التاليف به مقاله تعلق نخواهد گرفت.
 • تقاضاي پرداخت حق التاليف بايد با امضاي مولف اول مقاله باشد. در صورتيكه در مقاله اي مولف مسئول معرفي شده باشد ايشان به عنوان مولف اصلي شناخته ميشوند. نحوه تقسيم حق التاليف بين نويسندگان مقاله بر اساس توافق شخصي و يا طبق جدول زير مي باشد.

سهم هر نفر از حق التاليف بر اساس حق التاليف اوليه

تعداد نويسندگان

نفر پنجم

نفر چهارم

نفر سوم

نفر دوم

نفراول (مسئول)

0
     

34%

66%

2

   

26%

26%

48%

3

 

21%

21%

21%

37%

4

67% حق التاليف به نسبت مساوي بين ساير نويسندگان تقسيم ميشود.

33%

5وبيشتر از 5 نفر

مثال:

ميزان حق التاليف يك مقاله اصلي (original) با 5 نويسنده كه در ISI نمايه شده، IF ژورنال 3 مي باشد و منتج از يك طرح تحقيقاتي كه پايان نامه دانشجويي بوده و مشترك با دانشگاه يا مركز تحقيقات X اجرا شده و مستندات آن ارائه گرديده است چقدر مي باشد؟ اگر h-index نويسنده مسئول 4 باشد سهم ايشان از حق التاليف چه قدر است؟

حق التاليف پايه: 000/200/3 = (000/400 × 3 ) ÷000/000/2 مقاله منتج از پايان نامه: 000/320 =10% × 000/200/3

منتج از طرح تحقيقاتي چند مركزي داخلي 000/600/1 = 50% × 000/200/3

حق التاليف پرداختي براي مقاله : 000/120/5 =000/600/1 ÷ 000/320 ÷ 000/200/3

سهم مولف مسئول: 600/689/1=33%×000/120/5

مبلغي كه بابت h-index مولف مسئول به سهم ايشان از حق التاليف اضافه مي شود 000/280/1= 1/0 ×4 × 000/200/3

ب)حق التالیف مربوط به تالیف یک فصل در text بین المللی :

به اعضای هیات علمی که مولف یک فصل از text بین المللی ( مندرج در ليست كتب مرجع موجود در سايت معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشند تا 000/000/50 ریال تعلق می گیرد.

ج)حق التالیف مربوط به ارجاع به مقاله فرد در text بین المللی :

به اعضای هیات علمی که به مقاله ايشان در كتب text بین المللی ( مندرج در ليست آخرين چاپ كتب مرجع موجود در سايت معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) ارجاع شده باشد 000/000/5 ریال تعلق می گیرد.

د) تشویق مربوط به تالیف یا ترجمه کتاب :

طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه ، علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های چاپ کتب منتشره دانشگاه، حق التالیف تشویقی به صورت زیر به مولفین محترم پرداخت می شود:

مرتبه علمی

مبلغ تشویق برای هر صفحه ترجمه (ریال)

مبلغ تشویق برای هر صفحه تالیف(ریال)

مربی

10000

12500

استادیار

12500

15000

دانشیار

15000

17500

استاد

17500

20000

ه) تشویق و حمایت از ثبت اختراع و اکتشاف منتج از طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه :

1- اعطای تقدیر نامه از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه

2- پرداخت تشویق تا سقف 000/000/50 ریال با نظر شورای پژوهشی دانشگاه به هر اختراع یا اکتشاف ثبت شده

3- تقدیر در هفته پژوهش

4-یک سال اشتراک رایگان اینترنت

 • در ثبت اختراع يا اكتشاف علاوه بر نام محقق بايد نام دانشگاه علوم پزشكي مشهد و مركز تحقيقات وابسته نيز قيد شود.
 • يك مرجع معتبر بايد تاييد كند كه اختراع براي اولين بار در ايران صورت گرفته است.
 • حداقل سه مرجع معتبر بايد ميزان كاربري و اهميت اختراع را تاييد كنند.
 • ثبت اختراع خارجي بايد در مراجع معتبر بين المللي به تاييد رسيده باشد.