صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده تابستان 86

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده تابستان 86
 

جلسه 171 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 17/4/86 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر بهروان، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني و آقاي دكتر رجبي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه خانم دكتر الهيان و خانم دكتر كلالي نيا، دانشجويان دوره Ph.D. بيوتكنولوژي، در رابطه با مصوبه اخير شوراي تحصيلات تكميلي و شوراي پژوهشي دانشكده مبني بر مستثنا شدن ايشان، قرائت و مورد موافقت قرار نگرفت.

2- درخواست آقاي دكتر صابري مبني بر تغيير عنوان پايان نامه آقاي حميد رمضاني، دانشجوي داروسازي، از "طراحي و سنتز نانوكپسولهاي مولكولي متشكل از نانوواحدهاي diamondoid-DNA" به "طراحي نانوكپسولهاي مولكولي متشكل از نانوواحدهاي diamondoid-DNA و سنتز پيش سازهاي اوليه آنها" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- طرح پژوهشي آقايان دكتر هاديزاده و دكتر معلم با عنوان «بررسي اثرات مهاركنندگي انتخابي سيكلواكسيژناز II پنج آنالوگ جديد سلكوكسيب به روش برون تني» پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان محترم به تصويب رسيد.

4- كليات طرح پژوهشي خانم دكتر خداوردي و آقاي دكتر رجبي با عنوان "تهيه نانوذرات هيدروژلي پاسخگو به pH و مطالعه تاثير متغيرهاي مختلف مانند دما، قدرت يوني و نوع بافر بر روي ميزان پاسخگويي به pH آنها" تصويب و براي بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

5- طرح پژوهشي آقايان دكتر ايرانشاهي و دكتر فتي با عنوان «بررسي اثرات ضد قارچي اسانس ميوه Ferula latisecta عليه قارچ كانديدا و درماتوفيتهاي شايع پوستي» پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان محترم به تصويب رسيد.

6- پايان نامه آقاي احمدرضا ياور با عنوان "بررسي اثرات مهاركنندگي انتخابي سيكلواكسيژناز II پنج آنالوگ جديد سلكوكسيب به روش برون تني" به راهنمايي آقايان دكتر هاديزاده و دكتر معلم به تصويب رسيد.

پايان نامه خانم نجمه صديق با عنوان «بررسي اثرآنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف گياه آردوش در محيط ليپيدي» به راهنمايي آقايان دكتر امامي و دكتر اصيلي به تصويب رسيد.
 

 

جلسه 172 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 2/5/86 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر بهروان و آقاي دكتر رجبي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه خانم دكتر ايمان، دانشجويان دوره Ph.D. بيوتكنولوژي، در رابطه با مصوبه اخير شوراي تحصيلات تكميلي و شوراي پژوهشي دانشكده مبني بر مستثنا شدن ايشان، قرائت و مورد موافقت قرار نگرفت.

2- درخواست آقاي دكتر تفقدي مبني بر تغيير عنوان پايان نامه خانم نفيسه اميري، دانشجوي داروسازي، از "تهيه و بررسي خصوصيات ميكروسفرهاي PLGA حاوي ALM و ادجوانت CpG-ODN " به " تهيه و بررسي خصوصيات نانوسفرهاي PLGA حاوي ALM و ادجوانت CpG-ODN" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- با درخواست خانم ميترا معلم دانشجوي كارشناسي ارشد سم شناسي با تغيير استادان مشاور پايان نامه ايشان مشروط به موافقت مشاوران قبلي و نداشتن بار مالي موافقت شد.

4- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر حميده پرهيز با عنوان «تهيه و ارزيابي كارايي ترانسفكشن نانوپارتيكلهاي مبتني بر پلي اتيلن ايمين پوشانده شده با زنجيره پلي پپتيدي غني از آرژينين به عنوان حاملهاي غير ويروسي مورد استفاده در ژن درماني» به راهنمايي آقاي دكتر رمضاني مطرح و پس از طرح سوالات داور تعيين شده توسط شورا و قرائت پاسخهاي استاد راهنماي محترم به تصويب رسيد.

5- پايان نامه خانم سپيده الياسي با عنوان "بررسي تاثير التهاب بر فارماكوكينتيك ونكومايسين در بيماران دياليز صفاقي" به راهنمايي آقايان دكتر محمدپور و دكتر بهروان و خانم دكتر ناظميان به تصويب رسيد.

6- پايان نامه خانم بي بي محدثه جلال زاده شهري با عنوان « بررسي اثرات ضد قارچي اسانس گياه
F. latisecta عليه كانديدا آلبيكانس و درماتوفيتهاي شايع پوستي» به راهنمايي آقايان دكتر ايرانشاهي و دكتر فتي به تصويب رسيد.

7- پيشنهاد هدايت پايان نامه هايي كه قابليتهاي كاربردي (توليد، استفاده باليني و... ) دارند مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد هر يك از مديران گروه با رايزني با افراد گروه حداقل 3 پايان نامه را در اين راستا معرفي نمايند.

پيشنهاد تشكيل كارگروهي براي تدوين دستورالعملهاي ايمني و بهداشت محيط در دانشكده مطرح و كليات آن مورد موافقت قرار گرفت. مقرر شد جزئيات آن در جلسه آينده بررسي شود.
 

 
 جلسه 173 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 21/5/86 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد (آقاي دكتر بهروان حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر صادقي و آقاي دكتر بهروان با عنوان "بررسي فعاليت ضد توموري عصاره هاي آبي و الكلي زنجبيل و زيره سبز با سنجش ديسك سيب زميني" مطرح شد. مقرر شد پس از تكميل بيشتر بخشهاي نظري طرح و تعديل بودجه درخواستي به دانشگاه ارسال شود.

2- طرح پژوهشي "فرمولاسيون و توليد آزمايشي قرص L-Arginin" كه سفارش شركت گلشاد مشهد مي باشد و بودجه آن نيز توسط اين شركت تامين مي شود به تصويب رسيد.

3- كليات طرح پژوهشي (تاليف كتاب) آقاي دكتر حسين زاده با عنوان "قانون در طب : پيشگويي آينده" تصويب و براي بررسي به دانشگاه ارسال شد.

4- طرح پژوهشي خانم دكتر صادقي و آقاي دكتر افراسيابي با عنوان "ارزيابي پليمرهاي متا آكريلات در تهيه پلتهاي ماتريكسي آهسته رهش ديكلوفناك سديم" مطرح و پس از بررسي سوالات داوران و پاسخ مجري محترم به تصويب رسيد.

مقرر شد كميته "ايمني و بهداشت محيط" دانشكده كه تشكيل آن در جلسه گذشته به تصويب رسيده بود با برگزاري يك دوره آموزشي توسط آقاي مجتبايي آغاز به كار نمايد. اعضاي كميته تعدادي از مسوولين آزمايشگاههاي دانشكده خواهند بود. دوره آموزشي در شهريورماه براي اعضاي كميته و كارشناسان آزمايشگاهها تشكيل خواهد شد.
 

 
 جلسه 174 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 25/6/86 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد ( آقاي دكتر رجبي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه آقاي دكتر محمدي دانشجوي Ph.D. سم شناسي براي انجام پايان نامه در تهران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

2- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر كلالي نيا با عنوان " بررسي تاثير بيان سيكلواكسيژناز- 2 بربيان ژن و عملكرد ترانسپورتر دارويي BCRP (ABCG2) در دو رده سلولي سرطان پستان انسان" به راهنمايي آقاي دكتر بهروان مورد تصويب قرار گرفت.

3- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان "تاثير عصاره پروتئوگليكاني گياه Convolvulus arvensis ايران بر آنژيوژنز در in vitro " تاييد و براي بررسي و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي با عنوان "بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف گياه لمبير Juniperus communis subsp. Hemisphaerica در محيط ليپيدي" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، سوالاتي مطرح شد كه مقرر شد پس از پاسخگويي به سوالات و اعمال اصلاحات خواسته شده مجددا در شورا مطرح شود.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان "سنتز 4-ايميدازوليل دي هيدروپيريدينهاي جديد به عنوان مهار كننده هاي پمپ مقاومت دارويي چندگانه " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، سوالاتي مطرح شد كه مقرر شد پس از پاسخگويي به سوالات مجددا در شورا مطرح شود.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي با عنوان "جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه درمنه خراساني Artemisia khorasanika " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم تصويب شد.

7- پايان نامه آقاي رضا قاسمي با عنوان " جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه درمنه خراساني Artemisia khorasanika " به راهنمايي آقايان دكتر اصيلي و دكترامامي تصويب شد.

8- پايان نامه خانم آتنا رحيمي با عنوان " بررسي اثر عصاره زعفران ) Crocus sativus) بر روي غلظت خارج سلولي گلوتامات و آسپارتات در جريان تشنج ايجاد شده به روش تجربي در ناحيه هيپوكامپ رت " به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر صادق نيا تصويب شد.

پايان نامه خانم فرشته ناظمي با عنوان "ارزيابي پليمرهاي متا آكريلات در تهيه پلتهاي ماتريكسي آهسته رهش ديكلوفناك سديم" به راهنمايي خانم دكتر صادقي و آقاي افراسيابي تصويب شد.
 

 

جلسه 175 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 28/6/86 با حضور خانمها دكتر فضلي بزاز و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رمضاني، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد ( آقاي دكتر رجبي و دكتر بهروان حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1-طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان "سنتز 4-ايميدازوليل دي هيدروپيريدينهاي جديد به عنوان مهار كننده هاي پمپ مقاومت دارويي چندگانه " مطرح و پس از بررسي پاسخ مجري محترم به پرسشهاي طرح شده در جلسه قبلي شورا تصويب شد.

2-پايان نامه خانم عاطفه شيرين بك با عنوان "سنتز 4-ايميدازوليل دي هيدروپيريدينهاي جديد به عنوان مهار كننده هاي پمپمقاومت دارويي چندگانه" به راهنمايي آقاي دكتر هاديزاده به تصويب رسيد.

3-طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان "استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان سزكويي ترپن كومارينهاي گليكوزيله موجود در ريشه گياه Ferula badrakema " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

4-پايان نامه آقاي علي حامد زاده به عنوان "استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان سزكويي ترپن كومارينهاي گليكوزيله موجود در ريشه گياه Ferula badrakema " به راهنمايي آقاي دكتر ايرانشاهي تصويب شد.

5-طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر هاديزاده با عنوان "بررسي اثرات ضد افسرگي مشتقات جديد بوپروپيون در مدل شناي اجباري موش" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

6- پايان نامه آقاي مهدي حاجي پور با عنوان "بررسي اثرات ضد افسرگي مشتقات جديد بوپروپيون در مدل شناي اجباري موش" به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده به تصويب رسيد.

7-طرح پژوهشي آقاي دكتر ايمن شهيدي و آقاي دكتر كريمي با عنوان" بررسي اثر سيلايمارين بر وابستگي و تحمل به مرفين در موش سوري" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

8-پايان نامه آقاي وحيد فرزانه فر با عنوان " بررسي اثر سيلايمارين بر وابستگي و تحمل به مرفين در موش سوري" به راهنمايي آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

9-پايان نامه آقاي امين مستوفي با عنوان " بررسي اثر ضد دردي حاد و مزمن سيلايمارين و نقش احتمالي نيتريك اكسايد در موش سوري" به راهنمايي آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر محمودي با عنوان "تاثير عصاره پروتئوگليكاني گياه Convolvulus arvensis بر توانايي تهاجم سلولهاي سرطاني در in vitro " تاييد و براي بررسي و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.