صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 86

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 86
 
 جلسه 176 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 1/8/86 با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد ( آقاي دكتر رجبي و خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- نامه مركز توسعه آموزش پزشكي (EDC) در رابطه با بررسي راهكارهاي افزايش پژوهش در مورد مسايل آموزشي مطرح و مقرر شد پيشنهادات همكاران در اين زمينه جمع آوري و ارسال گردد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي با عنوان "بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف گياه لمبير Juniperus communis subsp. Hemisphaerica در محيط ليپيدي" مطرح و مقرر شد پس از اعمال برخي از اصلاحات مجددا در شورا مطرح شود.

3- پايان نامه Ph.D. آقاي دكتر محمد پناه دستيار گروه داروسازي با عنوان " فرمولاسيون و مطالعات پايداري شكل دارويي مايع تزريقي هورمون رشد انساني نوتركيب " به راهنمايي آقاي دكتر جعفري مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ استاد محترم به تصويب رسيد.

با توجه به برگزاري سخنراني علمي در دانشكده توسط دانشجويان محترم Ph.D. به صورت هفته در ميان، پيشنهاد معاون پژوهشي مبني بر ارائه سخنراني اعضاي هيات علمي به صورت هفته در ميان مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
 

 

جلسه 177 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 6/8/86 با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر ايمن شهيدي، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي برگزار شد ( آقاي دكتر رجبي و خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- طرح پژوهشي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي با عنوان "بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف گياه لمبير Juniperus communis subsp. Hemisphaerica در محيط ليپيدي" مطرح و منوط به اعمال برخي اصلاحات باقيمانده تصويب شد.

2- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر الهيان دستيار گروه بيوتكنولوژي با عنوان " بررسي مقايسه اي اثرات تنظيمي داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ايندومتاسين و داروي كورتيكواستروئيدي دگزامتازون بر بيان و عملكرد ژن BCRP در رده سلولي سرطان پستان MCF7/MX مقاوم به ميتوكسانترون" به راهنمايي آقاي دكتر بهروان مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ استاد محترم به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي خانم دكتر خداوردي و آقاي دكتر خليلي با عنوان "تهيه، مطالعه و تعيين مشخصات پراكندگيهاي جامد از نوع محلولهاي شيشه و بررسي پايداري آنها" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي فرزاد زنگي آبادي با عنوان " تهيه، مطالعه و تعيين مشخصات پراكندگيهاي جامد از نوع محلولهاي شيشه و بررسي پايداري آنها " به راهنمايي خانم دكتر خداوردي و آقاي دكتر خليلي تصويب شد.

پايان نامه آقاي محمد يحيي حنفي با عنوان "بررسي مهار ترانسپورتر دارويي ABCB1 توسط فارنزيفرول A حاصل از ريشه گياه Ferula persica به راهنمايي آقاي دكتر بهروان مطرح و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا، مجددا در شورا مطرح شود.
 

 

جلسه 178 شوراي پژوهشي دانشكده در تاريخ 13/8/86 با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر جعفري، دكتر محمد پور، دكتر رجبي و دكتر تفقدي برگزار شد ( آقاي دكتر ايمن شهيدي و خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.

1- شركت دانشجويان دانشكده در سمينار سراسري دانشجويان داروسازي كه منجر به كسب رتبه دوم كشوري توسط دانشكده شد مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با ارائه لوح تقدير و جايزه به نفرات برگزيده همايش، از ايشان تقدير شود. همچنين مجددا تاكيد شد كه همكاران محترم از ارائه نتايج تحقيقات گذشته به دانشجو يان براي ارسال به همايش خودداري ورزند و همچنين بر عدم ارائه يك كار تحقيقاتي توسط دانشجو در چند سمينار نظارت نمايند.

2- در زمينه شركت اعضاي هيات علمي در كارگاههاي آموزشي برگزار شده توسط شركتها در مورد آموزش عملكرد و قابليتهاي دستگاههاي مورد فروش ايشان، مقرر شد در صورتي كه كارگاه از سطح علمي بالا برخوردار باشد و دانشكده قصد خريد دستگاه مربوطه را داشته باشد تسهيلات سفر شامل بليط و ماموريت و در غير اين صورت تنها ماموريت بدون فوق العاده در اختيار متقاضي قرار گيرد.

3- پيرو مصوبه قبلي (جلسه 176) تاكيد شد اعضاي هيات علمي در ارائه سخنراني در برنامه سخنراني هفتگي دانشكده شركت فعال داشته باشند.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان " سنتز اسيدهاي چرب پگيله شده به عنوان حامل جهت تهيه ليپوسفرهاي هدفمند " مطرح و مقرر شد منوط به اعمال اصلاحات درخواستي شورا، تصويب شود.

5- كليات طرح پژوهشي آقايان دكتر حسين زاده و دكتر محمدپور با عنوان" بررسي خصوصيات فارماكوكينتيك كروستين در داوطلبين سالم به دنبال تجويز خوراكي قرص زعفران" تصويب و براي بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان "سنتز 7- پرنيلوكسي كومارينها " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، به تصويب رسيد.

پايان نامه آقاي مهدي عسكري با عنوان " سنتز 7- پرنيلوكسي كومارينها " به راهنمايي آقاي دكتر ايرانشاهي تصويب شد.
 

 

جلسه 179 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسین‌زاده، ، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر بهروان، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی و دكتر تفقدي در تاريخ 28/8/85 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر رجبی و خانم دکتر صادقی حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- پايان‌نامه Ph.D. خانم دكترمریم ایمان با عنوان ”فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوپارتیکلهای حاوی آمفوتریپسین B تهیه شده با دی استیگماسترول فسفاتیدیل کولین و بررسی خصوصیات ضد لیشمانیا و ضد قارچی “ به راهنمايي آقاي دكتر جعفری مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوپارتیکلهای حاوی آمفوتریپسین B تهیه شده با دی استیگماسترول فسفاتیدیل کولین و بررسی خصوصیات ضد لیشمانیا و ضد قارچی" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3- کلیات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان با عنوان ” بررسی مقایسه ای اثرات تنظیمی داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی ایندومتاسین و داروی کورتیکوستروییدی دگزامتازون بر بیان ژن BCRP و عملکرد ترانسپورتر آن در رده سلولی سرطان پستان MCF7/MX مقاوم به میتوکسانترون“ تایید و برای بررسی و تصویب نهایی به دانشگاه ارسال خواهد شد.

4- پایان نامه آقای سید حسین ابراهیمی دلار با عنوان" سنتز مشتقات الیگوپلی اتیلن ایمین( PEI ) با وزن مولکولی پایین به عنوان وکتور غیر ویروسی مورد استفاده در انتقال ژن" به راهنمایی آقای دکتر محمد رمضانی به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای رضا کوهرخی با عنوان" بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا3 بر بیومارکر لیپید پراکسیداسیون (F2- isoprostane ) در بیماران پیوند کلیه" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر ناظمیان مشروط به تصویب کلیات طرح پژوهشی مربوطه در شورای پژوهشی پژوهشکده، به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم منیره غزاییان با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در انتقال ژن، تهیه شده از 16- برمودکانوئیک اسید پلی اتیلن ایمین با وزن مولکولی 25 کیلودالتون پوشانده شده با اسپرمین و اسپرمیدین" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر ملائکه، به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 180 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دکتر محمدپور، دکتر رجبي و دكتر تفقدي در تاريخ 15/9/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد ( آقایان دکتر بهروان، دكتر جعفري، دكتر ايمن شهيدي و خانم دکتر صادقی حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- اطلاعات مربوط به ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور توسط وزارتخانه مطرح و مورد ارزيابي قرار گرفت.

2- اطلاعات مربوط به ارزيابي وضعيت پژوهشي دانشكده ها توسط معاونت پژوهشي مطرح و مورد ارزيابي قرار گرفت.

3- اصلاح آيين نامه مربوط به نگارش پايان نامه هاي دانشجويان مطرح و مقرر شد پس از ارسال براي اعضاي شورا در در جلسات آينده مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.

2- کلیات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان با عنوان ” بررسي رابطه بين متيلاسيون پروموتر ژن MGMT (به روش MSP) و كاهش بيان آن (به روش هيستوشيمي) و تاثير آن بر پيش آگهي بيماران مبتلا به گليوبلاستوما“ تایید و برای بررسی و تصویب نهایی به دانشگاه ارسال خواهد شد.