صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 86

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
  صورتجلسات شوراي پژوهشي  زمستان  86
 
 

جلسه 181 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر بهروان، دکتر محمدپور، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 9/10/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- كليات طرح پژوهشي آقايان دكتر هاديزاده و دكتر ايمن شهيدي با عنوان " سنتز و بررسي اثر تركيب 4- فلوروبنزيل ايميدازوليل دي هيدروپيريدين جديد روي فشار خون رت" با كد 86396 تصويب و مقرر شد پس از اعمال اصلاحاتي در عنوان و روش اجرا براي بررسي نهايي به دانشگاه ارسال شود.

2- كليات طرح پژوهشي آقايان دكتر موفق، دكتر جعفري و دكتر آموزگار با عنوان" جداسازي و كشت كراتينوسيتهاي اپيدرمي انسان و ترميم زخمهاي سوختگي وسيع با استفاده از پيوند ورقه هاي اپيتليال كشت شده اتولوگ" با كد 86355 تصويب و براي تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

3- با توجه به اهميت هدفمند نمودن بيشتر پژوهشهاي انجام شده در دانشكده و با توجه به نقش مهم كار گروهي در عملياتي شدن نتايج پژوهشها مقرر شد گروههاي دانشكده پروژه هايي كه قابليت كار جمعي و فراگير در سطح دانشكده را دارند معرفي نمايند تا با انتخاب يك يا چند موضوع ارزشمند و داراي قابليت به نتيجه رسيدن اين مهم آغاز شود.
 
 
 

 
 

جلسه 182 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانمها دكتر فضلي و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر بهروان، دکتر محمدپور، دکتر ايمن شهيدي، دكتر رجبي و دكتر تفقدي در تاريخ 23/10/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- كليات طرح پژوهشي "استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان تركيبات سولفيدي موجود در ريشه گياه كماي هزار مسجدي (Ferula latisecta) مربوط به آقاي دكتر ايرانشاهي تصويب شد.

2- پايان نامه خانم نسيم توكلي اناركي با عنوان "بررسي خصوصيات فارماكوكينتيك كروستين در داوطلبان سالم به دنبال تجويز خوراكي قرص زعفران" به راهنمايي آقايان دكتر حسين زاده و دكتر محمدپور (آقاي دكتر رمضاني مشاور) تصويب شد.

3- پايان نامه خانم الهام اسد آبادي با عنوان "بررسي رابطه ضخامت انتيما- مدياي كاروتيد با غلظت سرمي HSP27 در بيماران همودياليز" به راهنمايي آقايان دكتر محمدپور، دكتر معلم و خانم دكتر ناظميان (دكتر شمس آرا مشاور) تصويب شد.

4- برگزاري كارگاه 6 روزه "ايمني و بهداشت محيط" در دانشكده و الزام تمامي كارشناسان آزمايشگاههاي دانشكده و مراكز تحقيقات علوم دارويي و بيوتكنولوژي در اين كارگاه، اطلاع رساني شد.

5- دلايل كم بودن پژوهشهاي كاربردي در سطح دانشگاه و راهكارهاي افزايش اين گونه پژوهشها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موارد زير مطرح شد:

  1. به دليل كم بودن تعداد كارخانجات داروسازي در استان و در پي آن كمبود يا نبود سفارش از سمت صنعت، مي توان باراه اندازي كارخانه توسط مركز رشد دانشگاه و همچنين دعوت از شركتهاي داروسازي مستقر در شهرهاي ديگر به ويژه تهران به عنوان كمپاني خواهر (sister company)، زمينه سفارشهاي بيشتر از جانب صنعت رافراهم نمود.
  2. پيش بيني معيارهاي ترغيب كننده در آيين نامه ارتقاء و موارد مشابه
  3. از پژوهشهايي كه در مراحل پيش باليني موفق نشان مي دهند براي انجام آزمونهاي باليني كه هزينه زيادي را طلب مي نمايند، حمايت ويژه شود.
  4. تعريف و هدايت پروژه هاي تحقيقاتي داراي قابليت محصول شدن و تشويق به كار گروهي بر روي آنها در واحدهاي پژوهشي مختلف
  5. تقويت ارتباطهاي بين علوم پايه و باليني براي تكميل و به نهايت رسانيدن پژوهشها
  6. لزوم اطلاع رساني و تدوين قوانين شفاف در رابطه با چگونگي گذر از مرحله پيش باليني به آزمونهاي باليني به گونه اي كه پژوهشگر علوم پايه به نيازها و التزامات اين مرحله از پژوهش واقف باشد و پژوهشگر باليني نيز با استناد به اين قوانين بدون نگراني داروها يا روشهاي جديد را در بالين آزمايش نمايد.
  7. معرفي يك الگوي داخلي مناسب براي طي شدن مراحل آزمونهاي باليني فازهاي 1، 2 و 3
  8. در امتياز دهي به پژوهشهاي كاربردي در رتبه بندي دانشگاهها، معيارها و پيش نيازها از قبل و به صورت شفاف بيان شوند.
اطلاع رساني مناسب به پژوهشگران در زمينه راهكارها و مقررات موجود براي توليد فرمولاسيونهاي مشابه خارجي طبق فارماكوپه و همچنين افزايش كيفيت فراورده هاي دارويي داخلي موجود (اين مورد در كنار بند 1 مي تواند در كوتاه مدت پژوهشهاي كابردي دانشگاه را افزايش دهد)
 
 

 
 
 

جلسه 183 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانمها دكتر فضلي و دكتر صادقي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دکتر محمدپور و دكتر تفقدي در تاريخ 3/11/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقايان دكتر جعفري، دكتر ايمن شهيدي و دكتر رجبي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

آيين نامه نگارش پايان نامه هاي دكتراي عمومي داروسازي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اصلاحاتي در زمينه نگارش بخشهاي مختلف پايان نامه شامل كليات،روشها، نتايج، بحث، منابع و ... اعمال شد.

  

 
 

جلسه 184 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر محمدپور، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 8/11/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- مقرر شد پس از اين پيشنهاد (پروپوزال) پايان نامه هاي Ph.D. به زبان فارسي و در قالب فرم طرح پژوهشي ارائه شود.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر عرفايي با عنوان "ارزيابي باليني كرم ضدچاقي موضعي هوتن" مطرح و با توجه به اين كه ماده موثره مورد استفاده در اين فرمولاسيون سابقه استفاده طولاني مدت در طب سنتي دارد و معمولا داروهاي گياهي كه داراي چنين ويژگي باشند براي اخذ مجوز توليد از آزمايشات سميت مستثني مي شوند و با توجه به اين كه افزودنيهاي فرمولاسيون مانند پايه و ... نيز جزء معمول اغلب فرمولاسيونهاي موضعي موجود در بازار مي باشند و سابقه و مجوز استفاده موضعي را دارند و نظر به اين كه فرمولاسيون حاوي مواد مشابه در بازار خارج موجود مي باشد، همچنين در راستاي حمايت از طرحهاي پژوهشي كاربردي و منجر به توليد، به تصويب رسيد.

3- كليات طرح پژوهشي "تهيه قرص روكشدار ليكوپن و بررسي پايداري آن" مربوط به آقاي دكتر خليلي و خانم دكتر ايمان به تصويب رسيد.

4- مقرر شد پس از تصويب پايان نامه Ph.D. دانشجويان Ph.D.، مشاركت ايشان در پروژه هاي غير مرتبط با پايان نامه ايشان منوط به موافقت استاد راهنما باشد.

5- پايان نامه آقاي اميد اشرفي با عنوان " بررسي اثر تركيب 4-فلوروبنزيل ايميدازوليل دي هيدروپيريدين روي فشار خون رت" به راهنمايي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

6- طرح پژوهشي "بررسي اثرات ضدويروس عصاره هاي متانولي حاصل از اندامهاي هوايي آرتميزياهاي بومي استان خراسان رضوي بر روي ويروس HSV1 به روش in vitro بر روي سلول Hela " مربوط به آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الديني منوط به توضيح واژگان كليدي در متن طرح و اصلاح بودجه هاي پرسنلي به تصويب رسيد.

7- پايان نامه آقاي اسماعيل عليزاده ثاني با عنوان "بررسي اثر ضدويروس عصاره هاي حاصل از اندامهاي هوايي گونه هاي درمنه" به راهنمايي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الديني و مشاوره خانم دكتر احتشام منوط به ذكر نام گونه ها در متن پروپوزال تصويب شد.

8- بررسي و امتياز دهي پنج جزوه تاليف شده توسط خانم دكتر زهرا پزشكيان، ارسالي از مدير توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه انجام شد.

9- مقرر شد پس از اين از مجري اول طرحها دعوت شود تا در صورت تمايل هنگام بررسي طرح پژوهشي خود در جلسه شوراي پژوهشي حضور يابند.
 
 

 

جلسه 185 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر بهروان، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دكتر محمدپور، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 29/11/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- پايان نامه آقاي حسن عابدي با عنوان " بررسي تاثير اريتروپوئتين بر فراخواني سلولهاي پيش ساز اندوتليال و عملكرد بطن چپ در بيماران دچار انفاركتوس ميوكارد با آنژيوپلاستي موفق" به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور، خانم دكتر فال سليمان و آقاي دكتر معلم به تصويب رسيد.

2- پايان نامه خانم سپيده الياسي با عنوان " بررسي رابطه ضخامت انتيما- مدياي كاروتيد با غلظت سرمي كاتپسين-د در بيماران همودياليزي " به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور و آقاي دكتر معلم و مشاور خانم دكتر ناظميان به تصويب رسيد.

3- پايان نامه آقاي حسين اشعري با عنوان " فرمولاسيون فرم كمپلكس شده فلورومتولون با سيكلودكسترين جهت تهيه محلول چشمي" به راهنمايي آقايان دكتر سجادي و دكتر ملائكه به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي فرجاد امان الهي با عنوان " استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان تركيبات سولفيدي موجود در ريشه گياه كماي هزارمسجدي (Ferula latisecta)" به راهنمايي آقاي دكتر ايرانشاهي به تصويب رسيد.

5- درخواست آقاي دكتر رمضاني براي تغيير عنوان پايان نامه خانم فريبا خدايي از «تهيه و تعيين خصوصيات مشتقات 6-برموهگزانوئيك اسيد پلي اتيلن ايمين به عنوان وكتورهاي غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به " بررسي كارآيي انتقال ژن نانوپارتيكلهاي اصلاح شده پلي اتيلن ايمين متصل به اليگوآمينهاي اسپرمين و اسپرميدين در انتقال پلاسميد به رده سلولي N2A" پذيرفته شد.

6- درخواست آقاي دكتر رمضاني براي تغيير عنوان پايان نامه خانم مرجان عيدي از «تهيه و ارزيابي كارايي مشتقات 6-بروموهگزانوئيك اسيد پلي اتيلن ايمين پوشانده شده با دي اتيلن تري آمين به عنوان وكتور غير ويروسي مورد استفاده در انتقال ژن» به " تهيه، تعيين خصوصيات و بررسي كارآيي نانوذرات هيدروفوبيك پلي اتيلن ايمين پوشش داده شده با دكستران در انتقال DNA پلاسميدي به سلولهاي نوروبلاستوماي موشي" پذيرفته شد.

5- طرحهاي سفارشي سازمان زندانها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

6- تشكيل واحد مشاوره آماري و پروپوزال نويسي با توجه به توانمندي اغلب اعضاي هيات علمي در اين زمينه ها در اولويت قرار نگرفت.
 
 

 

جلسه 186 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 12/12/86 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر صادقي، آقاي دكتر بهروان و آقاي دكتر محمدپور با اعلام قبلي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- افزايش تعداد مقالات مورد نياز براي دفاع از پايان نامه هاي Ph.D. مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اين كه قانون فعلي يك مقاله را كافي دانسته است و همچنين از اغلب پايان نامه هاي Ph.D. كه تاكنون دفاع نموده اند مقالات متعددي به چاپ رسيده است، افزايش تعداد مقالات لازم در هنگام دفاع به تصويب نرسيد.

2- پيشنهاد در نظر گرفتن حداكثر نمره 18 براي پايان نامه هايي كه مقاله پذيرش يا چاپ شده ندارند، به تصويب نرسيد.

3- پيشنهاد معاف شدن دانشجوياني كه مقاله چاپ شده دارند، از نگارش پايان نامه به دليل مغايرت با قانون به تصويب نرسيد اما مقرر شد در مورد اين افراد سياستهاي تشويقي اعمال شود.

4- درخواست تغيير عنوان پايان نامه خانم مونا ظريف پور از " سنتز تري متيل كايتوزان كلرايد استخلاف شده و تهيه و بررسي خصوصيات ذره اي ميكروسفرهاي حاصل از آن" به " سنتز تري متيل كايتوزان كلرايد (TMC) و تهيه و بررسي خصوصيات نانوسفرهاي TMC انكپسوله شده با توكسوئيد كزاز به منظور ايمن سازي از راه بيني" به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر جعفري با عنوان " فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي كارآيي نانوليپوزومهاي موضعي حاوي گلوكانتيم تهيه شده با استئاريل آمين براي درمان ليشمانيوز پوستي در مدل موشي Balb/c" پس از بحث و بررسي بر روي نظرات داوران و پاسخهاي مجري محترم به تصويب رسيد.

6- پايان نامه خانم مريم فلاح با عنوان " فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي كارآيي نانوليپوزومهاي موضعي حاوي گلوكانتيم تهيه شده با استئاريل آمين براي درمان ليشمانيوز پوستي در مدل موشي Balb/c" به راهنمايي آقاي دكتر جعفري- مشاور خانم دكتر خشيار منش به تصويب رسيد.

7- پايان نامه آقاي ستايش محمود زاده با عنوان "بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانسهاي حاصل از اندامهاي مختلف گياه لمبير در محيط ليپيدي" به راهنمايي آقايان دكتر حسن زاده، دكتر اصيلي و دكتر امامي به تصويب رسيد.