صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي  بهار 87
 
 
جلسه 187 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 25/1/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- گزارشي در مورد نحوه حضور اعضاي محترم شورا در دو سال گذشته ارائه شد.

2- با توجه به اهميت هدفمند نمودن بيشتر پژوهشهاي انجام شده در دانشكده و با توجه به نقش مهم كار گروهي در عملياتي شدن نتايج پژوهشها، پروژه هاي پيشنهادي گروههاي مختلف دانشكده براي انجام يك پژوهش فراگير و منجر به محصول مطرح شد و در نهايت يكي از پروژه هاي پيشنهادي گروه فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي (خالص سازي، استاندارد سازي، فرمولاسيون و ارزيابي باليني (پ.ک.د.1) براي اين منظور انتخاب شد. در اين راستا مقرر شد در جلسه آينده شورا آقاي دكتر ايرانشاهي در مورد ويژگيها و قابليتهاي اين تركيب گزارش دهند.

3- نامه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه در رابطه با تبيين سياستهاي پژوهشي دانشگاه در سال 1387 مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
 

جلسه 188 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دکتر ايمن شهيدي و دكتر تفقدي در تاريخ 1/2/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر صادقي حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- در راستاي انتخاب پروژه فراگير پژوهشي در دانشكده، آقاي دكتر ايرانشاهي در مورد ويژگيها و قابليتهاي تركيب (پ.ک.د.1) گزارش دادند. مقرر شد در جلسه آينده آقاي دكتر رجبي در مورد زمينه هاي اقتصادي پروژه به ويژه تهيه ماده اوليه و ... تحقيق و گزارش دهند. آقاي دكتر ايرانشاهي در زمينه روشهاي جداسازي، خالص سازي و بررسي پايداري تحقيق و گزارش خواهند داد، آقاي دكتر تفقدي در مورد فرمولاسيونهاي اين تركيب تحقيق و گزارش مي دهند و آقاي دكتر محمدپور در مورد كاربردهاي باليني اثبات شده اين تركيب تحقيق و گزارش خواهند داد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان" ایمن سازی از راه بینی با استفاده از لیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان(TMC) ، حاوی توکسوئید کزاز" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی رابطه ضخامت انتیما–مدیای کاروتید با غلظت سرمی Heat Shock Protein 27 (HSP 27) در بیماران همودیالیزی" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی با عنوان" تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن میکروکپسولهای محتوی دیکلوفناک سدیم و پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشی آقايان دكتر اصيلي و دكتر ملائكه با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis " مطرح و مقرر شد پس از پاسخ دهي به سوالات مطروحه در جلسه شورا مجددا در جلسه مطرح شود.

6- كليات طرح پژوهشي آقايان دكتر جعفري و دكتر ملكي با عنوان "مطالعه پيلوت كارآزمايي باليني نانوليپوزومهاي موضعي حاوي گلوكانتيم براي درمان سالك نوع شهري با عامل L. tropica" بررسي و مورد تاييد قرار گرفت و براي بررسي به معاونت پژوهشي ارسال خواهد شد.
 

جلسه 189 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسین‌زاده، دكتر بهروان، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دکتر ايمن شهيدي، دكتر محمدپور و دكتر تفقدي در تاريخ 15/2/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني حضور نداشتند) و موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- درخواست آقاي دكتر بهروان براي كاهش حجم كار عملي پايان نامه آقاي بختياري و حذف دو گونه گياهي از گونه هاي مورد پژوهش پايان نامه مطرح و با توجه به وجود برخي مشكلات موافقت گرديد.

2- درخواست آقاي دكتر حسين زاده براي تغيير موضوع و عنوان پايان نامه خانم نسيم توكلي اناركي مطرح و با تغيير عنوان پايان نامه ايشان به "راه اندازي روشي جهت تعيين غلظت سرمي كروستين با روش HPLC" موافقت شد.

3- طرح پژوهشی آقايان دكتر اصيلي و دكتر ملائكه با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis " مطرح و پس از قرائت پاسخ مجريان محترم به سوالات مطروحه در جلسه قبلي شورا، به تصويب رسيد.

4- پايان نامه آقاي محمد مهدي شاطر زاده يزدي با عنوان " تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیون های گیاه Platycladus orientalis " به راهنمايي آقايان دكتر اصيلي و دكتر ملائكه به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقايان دكتر جعفري و دكتر حسين زاده با عنوان " فرمولاسيون و تعيين ويژگيهاي نانوليپوزومهاي حاوي عصاره تام زعفران ، سافرانال و كروسين و بررسي اثر ضد توموري در موشهاي داراي كولون كارسينوماي C-26 " مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

6- طرح پژوهشي آقايان دكتر حسين زاده و دكتر ايمن شهيدي با عنوان " اثر لينالول بر روي تحمل و وابستگي به مورفين در موش سوري" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

7- پايان نامه آقاي محمد رضا حسيني با عنوان " اثر لينالول بر روي تحمل و وابستگي به مورفين در موش سوري" به راهنمايي آقايان دكتر حسين زاده و دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی رابطه ضخامت انتیما–مدیای کاروتید با غلظت سرمی كاتپسين D در بیماران همودیالیزی" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري به تصويب رسيد.

9- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي با عنوان "سنتز مشتقات جديد پرنيله كوركومين (رنگدانه زرد زردچوبه)" به تصويب رسيد و براي بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

10- پايان نامه آقاي سيد رضا سيد محمدي با عنوان " اسيدهاي چرب پگيله به عنوان حامل براي ليپوسفرهاي هدفمند " به راهنمايي آقايان دكتر هاديزاده و دكتر ملائكه به تصويب رسيد.

11- پايان نامه خانم قدسيه آموزگار با عنوان " ارزيابي باليني كرم لاغري موضعي (هوتن) " به راهنمايي آقايان دكتر عرفايي، دكتر مداح و دكتر محمدپور به تصويب رسيد.

12- پايان نامه خانم صغري حسيني جفايي با عنوان " بررسي اثر ضد دردي كرم سلواي 10% و لوسيون 5% محتوي كامفر، منتول، روغن زيتون و عسل و مقايسه آن با دارونما در بيماران سرپايي" به راهنمايي آقايان دكتر عرفايي، دكتر مهاجر زاده و مشاور آقاي دكتر محمدپور به تصويب رسيد.
 

جلسه 190 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 21/2/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقايان دكتر حسين زاده و دكتر سجادي حضور نداشتند..

1- با خير مقدم به اعضاي جديد شورا، آقايان دكتر سجادي، دكتر هاديزاده و دكتر اصيلي به عنوان نماينده گروههاي فارماسيوتيكس، شيمي دارويي و فارماكوگنوزي و بيوتكنولوژي، از زحمات نمايندگان قبلي اين گروهها خانم دكتر صادقي، آقاي دكتر رجبي و آقاي دكتر بهروان تقدير و تشكر شد.

2- پایان نامه خانم ندا رحمانی فضلی با عنوان "سنتز 4,3- دی هیدروپیریمیدین-2-اون- 5 – کربوکسیلات ها به عنوان عوامل کاردیوتونیک" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده به تصويب رسيد.

3- پایان نامه خانم مرضیه راستگو با عنوان" فرمولاسیون و تعییین ویژگی های نانولیپوزومهای حاوی کروسین و بررسی اثر ضد توموری آن در موشهای دارای c-26 کولون کارسینوما" به راهنمایی آقای دکتر محمود رضا جعفری و آقای دکتر حسین زاده به تصويب رسيد.

4- پایان نامه خانم مرضیه مقری با عنوان" فرمولاسیون و تعییین ویژگی های نانولیپوزومهای حاوی عصاره تام زعفران و بررسی اثر ضد توموری آن در موشهای دارای c-26 کولون کارسینوما" به راهنمایی آقای دکتر محمود رضا جعفری و آقای دکتر حسین زاده به تصويب رسيد.

5- پایان نامه خانم مرضیه محمدی مطلق با عنوان" فرمولاسیون و تعییین ویژگی های نانولیپوزومهای حاوی سافرانال و بررسی اثر ضد توموری آن در موشهای دارای c-26 کولون کارسینوما" به راهنمایی آقای دکتر محمود رضا جعفری و آقای دکتر حسین زاده به تصويب رسيد.

6- پایان نامه خانم زهره سادات بدیعیان با عنوان"جستجوی ترکیبات جدید به عنوان مهارکنندگان سیکلواکسیژناز II از طریق غربالگری مجازی و بررسی اثر آن در مهار رشد سلول های سرطانی" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر معلم به تصويب رسيد.

7- طرح پژوهشي آقاي دكتر خليلي و خانم دكتر ايمان با عنوان "تهيه قرص روكشدار ليكوپن و بررسي پايداري آن) مطرح و مقرر شد پس از پاسخگويي مجري محترم به سولات مطرح شده، مجددا در جلسه بررسي شود.

 


جلسه 191 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دكتر ايمن شهيدي، دکتر اصيلي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 30/2/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. آقايان دكتر ايرانشاهي و دكتر رجبي به عنوان اعضاي مهمان اين جلسه حضور داشتند. در اين جلسه موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- آقايان دكتر رجبي، دكتر ايرانشاهي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي گزارشهاي خود را در مورد پروژه كاربردي فراگير دانشكده (پ.ك.ف.1) ارائه دادند. در ادامه در مورد حقوق معنوي افراد دخيل در پروژه، چگونگي توليد و نوع شكل دارويي تبادل نظر شد و مقرر شد در جلسه بعدي اين موارد مورد بحث بيشتر قرار گيرند.

2- با توجه به حضور افراد و موسسات خارج از دانشگاه و درخواست خدمات تخصصي، فني، دستگاهي و نياز به هماهنگي در مورد تعيين بهاي خدمات درخواستي، مقرر شد با طرح در گروهها، نرخي هماهنگ شده براي اينگونه خدمات ارائه شود.

3- در راستاي ارتقاي كيفيت مقالات دانشكده و اطلاع رساني مناسب براي اعضاي گروهها، مقرر شد هر يك از گروهها مجلات با نمايه ISI مرتبط با رشته مربوطه را همراه با IF و لينك مجلات به صورت جدول تنظيم نمايند تا در روي وبگاه دانشكده قرار گيرد.
 

جلسه 192 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 6/3/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. آقاي دكتر رمضاني حضور نداشتند. در اين جلسه موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- پایان نامه Ph.D خانم دکتر سولماز دهقان با عنوان"بررسي اثر ايمني زايي مخاطي و سيستميك چند سامانه نانوسفري و ادجوانت، پس از تجويز بيني ویروس کامل غیر فعال شده آنفولانزا در خرگوش" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و خانم دكتر خيري (انستيتو پاستور تهران) پس از بررسي نظر داوران و پاسخ استاد راهنما به تصويب رسيد. با توجه به نياز به سنجش واكسنهاي توليدي به روش چالش با ويروس زنده آنفولانزا و با توجه به نبود امكانات امنيتي لازم براي انجام اين كار در مشهد و محدود بودن زمان مورد نياز براي انجام اين قسمت، مقرر شد اين بخش از پايان نامه در انستيتو پاستور تهران انجام شود.

2- درخواست آقاي دكتر محمد پور براي تغيير عنوان پايان نامه آقاي مهدي معتمدي از "بررسي تاثير سيلايمارين بر تعدادي از سايتوكاينهاي التهابي در بيماران دياليز صفاقي " به " بررسي تاثير سيلايمارين بر غلظت سرمي TNF-a در بيماران دياليز صفاقي" پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.

3- پایان نامه خانم سمیه حاجیان با عنوان" بررسی اثر ضد میکروبی و هم افزایی سزکوئی ترپن کومارین conferol حاصل از میوه گیاه Ferula Badrakema در ترکیب با آنتی بیوتیکها بر روی استافیلوکوک مقاوم بیمارستانی" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر ایرانشاهی (مشاور خانم دکتر نادری نسب) پس از بحث و بررسي و اعمال تغييراتي در پيشنهاده تصويب شد.

4- پايان نامه آقاي داوود مهديان با عنوان " بررسي مكانيسم اثر كاهش فشار خوني عصاره آبي كلاله زعفران در رت" به راهنمايي آقايان دكتر حسين زاده و دكتر ايمن شهيدي به تصويب رسيد.
 

جلسه 193 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي (آقاي دكتر رمضاني حضور نداشتند) در تاريخ 21/3/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- در مورد اعمال محدودیت بر تعداد پایان نامه های .Ph.D برای هر عضو هیات علمی بحث و بررسي شد. با توجه به مزايا و معايب اين محدوديت، در نهايت مقرر شد تعداد پايان نامه هاي .Ph.D مورد راهنمايي هر استاد بر اساس برون ده علمي وي باشد. قرار بر اين شد كه پس از بررسي دقيقتر، معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي برون ده علمي و تعيين سقف تعداد پايان نامه هاي .Ph.D هر فرد در جلسات آتي شورا بررسي شود.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر ملائکه و آقای دکتر رمضانی با عنوان "تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین" منوط به اعمال پاره اي از اصلاحات مورد درخواست شورا به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي "تهيه قرص روكشدار ليكوپن و بررسي پايداري آن" مربوط به آقاي دكتر خليلي و خانم دكتر ايمان پس از بررسي پاسخ مجريان محترم به پرسشهاي شورا تصويب شد.
 

جلسه 194 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي (آقاي دكتر رمضاني حضور نداشتند) در تاريخ 26/3/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شد.

1- طرح پژوهشي خانم دكتر خداوردی و آقای دكتر رجبی با عنوان "تهیه یک سیستم غشایی هوشمند و پاسخگو به دما و بررسی نفوذ داروهای مدل از خلال آن" مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجريان، منوط به اعمال برخي از اصلاحات مورد نظر شورا به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسین زاده، آقای دكتر آیت اللهی و خانم عاطفه اردويي با عنوان "اثر قرص های کلاله زعفران بر پروتئینهای S,C ، فیبرینوژن، PT, aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالم" مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجريان، منوط به اعمال برخي از اصلاحات مورد نظر شورا به تصويب رسيد.

3- پایان نامه خانم عاطفه اردویی جوان با عنوان" اثر قرص های کلاله زعفران بر پروتئینهای S,C ، فیبرینوژن، PT, aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالم " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آیت اللهی به تصويب رسيد.

4- پایان نامه آقای فرشاد فرهادی با عنوان" تهیه و بررسی نفوذ داروهای مختلف از خلال سیستمهای غشایی هوشمند و پاسخگو به دمای هیدروژلی " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر رجبی به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر معلم با عنوان "جستجوي تركيبات جديد به عنوان مهار كنندگان سيكلواكسيژناز II از طريق غربالگري مجازي و بررسي اثر آنها در مهار رشد سلولهاي سرطاني " مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده با عنوان "سنتز 4- ايميدازوليل- 4،3 – دي هيدرو پيريميدين-2-اون-5-كربوكسيلات ها به عنوان عوامل كارديوتونيك " مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.

7- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر معلم با عنوان "سنتز و بررسي اثرات ضد سرطان تركيب 2-(الكيل سولفونيل ايميدازوليل) 3-آريل-3،1-تيازوليدين-4-اون" مطرح و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجريان به تصويب رسيد.