صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات شوراي پژوهشي  تابستان 87
 

جلسه195 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 23/4/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه جناب آقاي دكتر توكل افشاري به همراه مديران حوزه معاونت پژوهشي شامل آقاي دكتر رضيئي، آقاي دكتر صراف، نماينده آقاي دكتر صابري حضور داشتند. با توجه به دستور جلسه بحث بر روي پروژه پ.ف.ك، آقايان دكتر رجبي و دكتر ايرانشاهي نيز حضور داشتند.

در اين جلسه ابتدا بر روي پروژه پ.ف.ك بحث شد و مقرر شد با تشكيل كارگروهي متشكل از آقايان دكتر ايرانشاهي، دكتر رجبي و دكتر محمدپور اين پروژه پيگيري و عملياتي شود و گزارش پيشبرد كار به شوراي پژوهشي دانشكده ارائه گردد.

سپس آقاي دكتر توكل افشاري طي سخناني ضمن توضيح سياستهاي معاونت پژوهشي دانشگاه، توصيه ها و راهنمايي هاي خود را در زمينه فعاليتهاي پژوهشي دانشكده ارائه نمودند. از جمله موارد مطرح شده توسط ايشان:

- عملكرد معاون پژوهشي دانشكده به عنوان پل ارتباطي شوراي پژوهشي دانشگاه و دانشكده
- تشكيل پايگاه اطلاعاتي براي معرفي تجهيزات و خدمات فني دانشكده
- هماهنگي بين معاونين پژوهشي و آموزشي و همچنين دبير تحصيلات تكميلي دانشكده
- توجه به مباحث اخلاقي در طرحها هنگام طرح در شوراي پژوهشي دانشكده براي اجتناب از توقف طرح در كميته اخلاق دانشگاه
- برنامه ريزي براي هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر
- برگزاري بيشتر همايش و كارگاه توسط دانشكده
- ترغيب بيشتر هيات علمي به استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و بررسي راهكارهاي افزايش آن
در پايان اعضاي شورا نظرات و پيشنهادات خود را در زمينه برخي از دستورالعلها و سياستهاي معاونت پژوهشي مطرح نمودند.
 

جلسه 196 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 23/4/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر جعفري حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه آقاي دكتر ديناروند، معاون محترم دارو و غذاي وزارت در مورد لزوم اخذ مجوز از "كميته تخصصي مطالعات باليني اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر" براي انجام مطالعات باليني "بررسي انديكاسيون درماني جديد براي يك داروي قديمي" و "مطالعات باليني داروهاي جديد (فاز I، II و III) توليد داخل و وارداتي " مطرح و مقرر شد با رجوع به سايت وزارت و استعلام از افراد مطلع، برخي از نكات ابهام نامه روشن شود.

2- نامه آقاي دكتر واسعي معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت در زمينه دقت در زمينه پيشگيري از خريد و فروش پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مطرح و اطلاع رساني شد.

3- همايشهاي پيشنهادي گروه فارماكودينامي براي برگزاري در سال آينده مطرح شد. مقرر شد پس از دريافت موارد پيشنهادي ساير گروهها، همايشهاي پيشنهادي دانشكده براي برگزاري در سال آينده به معاونت پژوهشي دانشگاه منعكس شوند.

4- خدمات علمي و دستگاهي قابل انجام توسط گروههاي فارماكودينامي - سم شناسي و شيمي دارويي و نرخهاي پيشنهادي براي اين موارد در شورا مطرح شد. مقرر شد تمامي خدمات فني و دستگاهي گروهها بدون ذكر نرخ خدمات بر روي سايت دانشكده قرار گيرند و افراد با تماس با كارشناس مربوطه نرخ خدمات را دريافت نمايند. همچنين مقرر شد با استعلام از دانشگاه، درصدي از هزينه خدمات دريافتي كه بايد به دانشگاه پرداخت شود، مشخص گردد.

5- طرح پژوهشي خانم دكتر فضلي بزاز با عنوان "بررسي تركيب شيميايي و خواص ضد باكتريايي اسانس حاصل از چند گونه از گياهان آرتميزياي بومي خراسان بر باكتري هاي روده اي مقاوم به چند دارو و مولد آنزيم بتالاكتاماز وسيع الطيف " مطرح و منوط به افزوده شدن سويه هاي استاندارد باكتري، به تصويب رسيد.

6- كليات طرح پژوهشي آقای دكتر بهروان با عنوان "بررسي پروفايل بيان ژني رده سلولي Caco-2 سرطان كولون در پاسخ به مشتقات جديد سلكوكسيب " مطرح و تصويب شد. و براي بررسي و تصويب به دانشگاه ارسال خواهد شد.

7- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان با عنوان "بررسي مقايسه اي اثرات مواد موثر كلاله زعفران (سافرانال و كروسين) و چاي سبز بر روي سلولهاي سرطان پستان MCF-7، MDA-MB-231، MCF-10A " مطرح و تصويب شد و براي بررسي و تصويب به دانشگاه ارسال خواهد شد.

8- طرح پژوهشي آقاي دكتر ملائكه و خانم دكتر گل محمدزاده با عنوان "تهيه و تعيين ويژگيهاي ليپوزومهاي حاوي كليندامايسين و ترتينوئين " منوط به اعمال پاره اي اصلاحات به تصويب رسيد.

9- طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان "بررسي مكانيسم اثر كاهش فشار خوني عصاره آبي كلاله زعفران، كروسين و سافرانال در رت " به تصويب رسيد.

10- پايان نامه خانم ريحانه عين القضات با عنوان "بررسي تركيب شيميايي و خواص ضد باكتريايي اسانس حاصل از چند گونه از گياهان آرتميزياي بومي خراسان بر باكتري هاي روده اي مقاوم به چند دارو و مولد آنزيم بتالاكتاماز وسيع الطيف " به راهنمايي خانم دكتر فضلي بزاز، آقاي دكتر اصيلي، آقاي دكتر امامي و مشاوره خانم دكتر نادري نسب، مطرح و منوط به افزوده شدن سويه هاي استاندارد باكتري، به تصويب رسيد.

11- پايان نامه آقاي روح ا... پورطاهري با عنوان "بررسي مكانيسم اثر كاهش فشار خوني كروسين در رت " به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي تصويب شد.

12- پايان نامه خانم نسيم واحدي با عنوان "بررسي اثر عصاره گياه سياه دانه و دگزامتازون بر پاسخ دهي زنجيره تراشه و تغييرات التهابي ريه خوكچه هندي در معرض سولفور موستارد (گاز خردل) قرار گرفته" به راهنمايي آقاي دكتر بسكابادي، مطرح شد. به دليل خطرات بسيار زياد كار با گاز خردل، تصويب پايان نامه منوط به گنجانيدن ملاحظات ايمني در پروپوزال و تاييد آن توسط كميته ايمني و شوراي پژوهشي دانشكده خواهد بود.

13- پايان نامه خانم زهرا آيتي با عنوان "ارزيابي فاز I قرص كروسين" به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر محمدپور مطرح شد. به دليل نياز به اخذ مصوبه كميته اخلاق براي مطالعات باليني، تصويب پروژه منوط به ارائه مصوبه كميته اخلاق خواهد بود.

14- درخواست آقاي دكتر اصيلي مبني بر تغيير عنوان پايان نامه خانم مريم رجايي فرد از "بررسي فيتوشيميايي تركيبات موجود در ريشه گياه Haplophyllum perfuratum" به "بررسي فيتوشيميايي تركيبات موجود در گياه Haplophyllum perfuratum" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

جلسه 197 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 6/5/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه آقاي دكتر شایسته، مدیر کل دفتر وزارتی در مورد دستورالعمل نحوه اعلام نتایج پژوهشها و نوآوری های عرصه علوم پزشکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

2- پايان نامه آقاي بهمن خامنه باقری با عنوان "تهیه و بررسی خصوصیات نانولیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان (TMC )، حاوی توکسوئید کزاز " به راهنمايي آقاي دكتر تفقدی و منوط به افزوده شدن گروه كنترل منفي و مثبت در فرمولاسيونها به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامی و آقاي دكتر محمودی با عنوان "بررسی تاثیر فراکشنهای اتانلی، اتیل استانی، دی کلرومتانی و هگزانی گیاه آرتمیزیا annua بر القای آپوپتوز در سلولهای سرطان معده (AGS ) " به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر معلم با عنوان " بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینون" منوط به اعمال پاره اي از اصلاحات به تصویب رسید.

جلسه 198 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 12/5/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی و آقاي دكتر جعفري حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- چک لیست داوری علمی طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مورد بررسی قرار گرفت. برخي موارد اصلاحي به دانشگاه پيشنهاد خواهد شد.

2- اطلاعيه مديريت پژوهشي دانشگاه در رابطه با طرحهاي تحقيقاتي مطرح و اطلاع رساني شد. مقرر شد در مورد حق الزحمه مجريان طرح (تعداد ساعات پيشنهادي) با مديريت پژوهشي دانشگاه رايزني شود.

3- پايان نامه خانم هنگامه تابانفر با عنوان "بررسی اثر مهاری عصاره آبی الکلی آویشن و کارواکرول بر گیرنده های هیستامینی زنجیره تراشه خوکچه هندی " به راهنمايي آقاي دكتربسکابادی، پس از اعمال اصلاحات درخواستي شوراي پژوهشي و پاسخدهي مجري محترم به پرسشهاي شورا تصويب شد.

4- طرح پژوهشي آقای دکتر اصیلی و آقاي دكتر امامی با عنوان "استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ای Eremostachys labiosa bunge" به تصويب رسيد.

5- پايان نامه خانم هانیه احمدسیماب با عنوان "استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ای Eremostachys labiosa bunge" به راهنمايي آقاي دكتر اصیلی تصويب شد.

6- طرح پژوهشي آقای دکتر هادیزاده و آقاي دكتر بهروان با عنوان " سنتز چهار مشتق جدید 4،5 – دی آریل ایمیدازولیل ایمیدازول بعنوان مهارکننده انتخابی COX-II " به تصويب رسيد.

كليات طرح پژوهشي آقای دكتر ایرانشاهی با عنوان " شناسايي پلي سولفيدهاي فرار اندامهاي هوايي و ريشه گياه كماي هزار مسجد (Ferula latisecta)" مطرح و تصويب شد. و براي بررسي و تصويب به دانشگاه ارسال خواهد شد.

جلسه 199 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 21/5/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر هاديزاده و آقاي دكتر جعفري حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- در مورد پروژه پ.ف.ك 1 نامه آقای دکتر ایرانشاهی مسوول كارگروه مربوطه مطرح و مقرر شد توليد اوليه با سرمايه شركت دانش داروي توس انجام پذيرد. در اين راستا از رييس هيات مديره شركت درخواست شد تا با طرح در جلسه هيات مديره نظر خود را ابراز دارند.

2- نرخ خدمات دستگاهي پيشنهادي توسط گروه فارماكوگنوزي و بیوتکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد در جلسه ديگري بر روي نحوه پرداخت هزينه استفاده از دستگاهها براي همكاران داخل دانشكده تصميم گيري شود.

3- طرح پژوهشي خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان" مقایسه درصد وزنی ماده فعال، pH و اکسیدان با استاندارد مربوطه و بررسی ویسکوزیته مایعات ظرفشویی چندین نمونه موجود در سطح توزیع مشهد" مطرح و مقرر شد پس از پاسخگويي مجري محترم به سوالات مطرح شده در شورا مجددا بررسي شود.

4- طرح پژوهشی آقای دکترهادیزاده و آقای دکتر معلم با عنوان "بررسی اثرات 10-ایمیدازولیل آکریدین-1،9-دی اون ها در مهار مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین" به تصویب رسید.

جلسه 200 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دکتر رمضانی و دكتر تفقدي در تاريخ 24/6/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر جعفري حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- دستور العمل اجرایی اعطای فرصت انتقال روش های پیشرفته و نوین تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی از مراکز خارج از کشور به داخل بررسی گردید و اطلاع رسانی شد.

2- نامه مدیر کل محترم صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی مطرح و اطلاع رسانی شد.

3- پس از بررسی همایشهای پیشنهادی گروه ها، دو همایش برای اعلام به دانشگاه پیشنهاد شد: 1- همایش نانوتکنولوژی دارویی 3 روزه- بین المللی- مهر 1388 2- همایش تراتولوژی 3-2 روزه سال 1389

4- با درخواست تغییر عنوان پایان نامه آقای امیر حسین صاحبکار از : "بررسی سطح سرمی آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 (anti-Hsp 27 ) به عنوان یک مارکر جدید در تشخیص انفارکتوس میوکارد (MI ) و مقایسه آن با تروپونین I " به "بررسی سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 (anti-Hsp27 ) به عنوان یک نشانگر جهت تشخیص سندرم حاد کرونری" موافقت شد.

5- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر قزوینی با عنوان " بررسی اثرات آنتی مایکوباکتریال مشتقات پرنیله 7 هیدروکسی کومارین" مطرح و تصويب شد و براي بررسي و تصويب به دانشگاه ارسال خواهد شد.

6- پايان نامه خانم سمیرا غدیرزاده طوسی با عنوان "بررسی ارتباط نسبت غلظت سرمی RANKL به OPG با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در مبتلایان به بیماریهای عروق کرونر " به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور، آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر ناظمی و آقای دکتر شمس آرا (مشاور) تصويب شد.

7- پايان نامه آقای علی تفضلی مقدم با عنوان "بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر میزان فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت بای پاس عروق کرونر (CABG ) " به راهنمايي آقاي دكتر محمدپور و آقای دکتر معلم و آقای دکتر نظافتی تصويب شد.

8- پايان نامه خانم نسيم واحدي با عنوان "بررسي اثر عصاره گياه سياه دانه و دگزامتازون بر پاسخ دهي زنجيره تراشه و تغييرات التهابي ريه خوكچه هندي در معرض سولفور موستارد (گاز خردل) قرار گرفته" به راهنمايي آقاي دكتر بسكابادي تصویب شد.

جلسه 201 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 31/6/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفت:

1- پایان نامه Ph.D خانم دکتر لیلا حسین زاده با عنوان"بررسی اثرات کورکومین (Curcumin ) بر آپوپتوز ناشی از دوکسوروبیسین (Doxorubicin ) در سلولهای ماهیچه ای قلب (H9C2 )" به راهنمایی آقای دکترکریمی و آقای دكتر بهروان منوط به اعمال اصلاحات درخواستی شورا به تصویب رسید.