صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات شوراي پژوهشي  پاییز 87
 
 
جلسه 202 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، ، دکتر رمضانی، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دكتر تفقدي در تاريخ 13/7/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان "بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات نقره ساخته شده به روش احیای الکتروشیمیایی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی آن با دکونکس 53 (Deconex 53 ) در انفکتانت مصرفی رایج در بیمارستان های مشهد" منوط به اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان " زئولیتها به عنوان حاملهای دارویی جدید در سیستمهای دارورسانی کنترل شده" منوط به اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.

4- پايان نامه آقای علیرضا واثقی با عنوان " بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات نقره ساخته شده به روش احیای الکتروشیمیایی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی آن با دکونکس 53 (Deconex 53 ) در انفکتانت مصرفی رایج در بیمارستان های مشهد " به راهنمايي آقاي دكتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز تصويب شد.

5- پايان نامه خانم فرناز سادات میرزازاده تکیه با عنوان " ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA " به راهنمايي خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده تصويب شد.

 

 
 
جلسه 203 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور در تاريخ 28/7/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه مدیر کل محترم صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی مطرح و اطلاع رسانی شد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و آقای دکتر رفعت پناه با عنوان " بررسی اثرات ایمونوتوکسی سیته پاراکوات در موش Balb/c " منوط به انجام آزمایشات بافت شناسی بر روی ریه، کلیه و کبد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان با عنوان " بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA microarray " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشي آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک کورکومین به روش کامت " به دلیل تکراری بودن تصویب نشد.

5- طرح پژوهشي آقای دکتر سجادی و آقای دکتر ملائکه با عنوان" تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین به منظور افزایش محلولیت در آب دارو جهت مصارف استنشاقی " به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای رضا هنرمندی شاندیز با عنوان"ارزیابی زئولیتها به عنوان حاملهای جدید در سیستمهای دارورسانی با رهش اصلاح شده " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و مشاور آقای دکتر هادیزاده تصویب شد.

7- پایان نامه آقای افشین جلالی با عنوان"تهیه و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش والپروات سدیم با استفاده از کوپلیمر تری بلاک و حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و مشاور آقای دکتر هادیزاده تصویب شد.

8- پایان نامه خانم مهشید حسینی با عنوان"تهیه و تعیین ویژگیهای لیپوزومهای حاوی کلیندامایسین هیدروکلراید و ترتینوئین " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و خانم دکتر گل محمدزاده تصویب شد.

9- پایان نامه خانم سیده هدی علوی زاده با عنوان" بررسی اثر مهارکنندگی آنزیم سیکلواکسیژناز چهار ترکیب حاصل از مطالعه غربال گری مجازی " به راهنمایی آقای دکتر معلم و مشاور آقای دکتر هادیزاده، به دلیل کافی نبودن حجم کار تصویب نشد. پیشنهاد گردید اثرات ضددردی و ضد التهابی ترکیبات اضافه گردد.

 

 

جلسه 204 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 12/8/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی و آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و آقای دکتر مهدوی با عنوان" جداسازی و تعیین خصوصیات سلولهای بنیادی از خون بند ناف انسان "به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با عنوان " کلون سازی، بیان و تخلیص یک وکتور مبتنی بر پروتئین همجوش حاوی چهار توالی تکرار شونده از هیستون H1 و یک توالی اختصاصی هدف گیرنده سلول های سرطان سینه و بررسی توانایی این حامل در انتقال هدفمند ژن در سلول های سرطان پستان" که پایان نامه PhD خانم دکتر کارجو می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با عنوان " ساخت بیولوژیکی و تعیین خصوصیات یک سیستم انتقال ژن تشکیل شده از دو واحد تکراری از هیستون H1 و پپتید سرطان پستان" که پایان نامه PhD خانم دکتر سلطانی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشي آقای دکتر جعفری و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی کارایی سیلیمارین در کاهش مقاومت به گلوکانتیم برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/c " مطرح و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات درخواستی، مجددا در شورا مطرح شود.

 

 

 

جلسه 205 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دکتر رمضانی، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 14/8/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر ابرانشاهی و آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامت"به تصویب رسید.

2- پایان نامه آقای حسن زارعی با عنوان"بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین با روش کامت " به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر بهروان تصویب شد.

3- پایان نامه خانم سوسن مالک زاده با عنوان"بررسی اثر طول زنجیره هیدروفوب مشتق آکریلات بر روی خصوصیات نانولیپوزومهای اصلاح شده با لیپوپلیمر متشکل از پلی اتیلن ایمین ( با وزن مولکولی 1800 دالتون) و مشتقات آکریلات " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری تصویب شد.

4- پایان نامه آقای سید رامین رسولی با عنوان"بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی cellular adhesion molecules در بیماریهای عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هما فال سلیمان و مشاور آقای دکتر شمس آرا تصویب شد.

5- پایان نامه خانم شیرین روزبهانی با عنوان"فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین تهیه شده با pc سویا هیدروژنه، کلسترول و DSPG و بررسی اثر ضد توموری در In vitro " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رضیئی و مشاور خانم دکتر خشایارمنش تصویب شد.

6- پایان نامه خانم مارال غیادی با عنوان"فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین تهیه شده با pcسویا هیدروژنه، کلسترول، DPPG و بررسی اثر ضد توموری در In vitro " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رضیئی و مشاور خانم دکتر خشایارمنش تصویب شد.

7- پایان نامه آقای حیدر روشنایی با عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی سافرانال در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی تصویب شد.

8- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان و آقای دکتر غیور مبرهن با عنوان "بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن (APM1) Adiponectin با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی" به تصويب رسيد.

 

 

جلسه 206 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 4/9/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی و آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد عبدالهی و آقای دکتر کریمی با عنوان " بررسی اثر مکانیسم نانوذره PMC16 در کاهش سمیت ارگانوفسفره مالاتیون و مقایسه آن با فرم غیر ذره ای و معمولی منیزیم بر پارامترهای همودینامیک و مارکرهای بیوشیمیایی" که پایان نامه PhD آقای دکتر محمدی می باشد، مطرح گردید و با توجه به پاسخ های داور مقرر گردید نظر نهایی در مورد طرح توسط داور تعیین شود.

 

 
 
جلسه 207 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 11/9/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه معاون محترم پژوهشي دانشگاه در مورد انجام طرح های مشترک در قالب تفاهم نامه با دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاههای پیام نور، آزاد و فردوسی با استفاده از امکانات و تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی مطرح و اطلاع رسانی شد.

2- با تغییر عنوان پایان نامه آقای حسین اشعری از "فرمولاسیون فرم کمپلکس شده فلوئورومتولون با سیکلودکسترین، به منظور تهیه محلول چشمی" به " تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس فلوئورومتولون با سیکلودکسترین به منظور استفاده چشمی" موافقت گردید.

3- پایان نامه خانم غزاله اله آبادی با عنوان"بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی IL-18 و MCP-1 در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر " به راهنمایی آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر فال سلیمان و مشاور آقای دکتر شمس آرا تصویب شد.

4- پایان نامه خانم گل آرا گرایلی با عنوان"تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین به منظور افزایش محلولیت در آب دارو جهت مصارف استنشاقی" به راهنمایی آقای دکتر سجادی، آقای دکتر ملائکه و مشاور آقای دکتر غلامزاده تصویب شد.

5- پایان نامه خانم زهرا کاویان با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات و بررسی کارایی نانولیپوزومهای موضعی حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز در مدل موشی BALB/c " به راهنمایی آقای دکتر جعفری، خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای دکتر بدیعی تصویب شد.

6- پایان نامه خانم لیلا عربی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای اصلاح شده با لیپوپلیمر متشکل از پلی اتیلین ایمین

( با وزن مولکولی 10 کیلودالتون) و مشتقات بروموآلکان" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر کاظمی اسکویی تصویب شد.

7- پایان نامه خانم سمانه نظری با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای اصلاح شده با لیپوپلیمر متشکل از پلی اتیلین ایمین

( با وزن مولکولی 10 کیلودالتون) و مشتقات آکریلات" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری تصویب شد.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر ابرانشاهی و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز به صورت برون تنی"به تصویب رسید.
 
 

 
 
جلسه 208 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 20/9/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با تغییر عنوان پایان نامه آقای ستایش محمود زاده از " بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گیاهان لمبیر در محیط لیپیدی" به " بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گیاهان لمبیر و چتنه در محیط لیپیدی" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی با عنوان " بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia )" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " سنتز و بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رت" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان " مقایسه درصد وزنی ماده فعال، pH و اکسیدان با استاندارد مربوطه و بررسی ویسکوزیته مایعات ظرفشویی چندین نمونه موجود در سطح توزیع مشهد" مشروط به تعديل بودجه پرسنلي طرح به 40% ميزان فعلي به تصويب رسيد.