صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 87
 
 

جلسه 209 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 1/10/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی کارایی سیلیمارین در کاهش مقاومت به گلوکانتیم برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/c" پس از بررسي پاسخ مجري محترم به پرسشهاي مطرح شده در جلسه قبلي شورا، به تصویب رسید.

2- پایان نامه خانم نیلوفر دهقانی تفتی با عنوان"بررسی اثرات 10- ایمیدوازولیل اکریدین-9و1- دی اون ها در مهار مقاومت دارویی ناشی از MDR1 " به راهنمایی آقای دکتر معلم و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم سیده منیره جلال زاده شهری با عنوان"سنتز مشتقات جدید فارنزیل کورکومین (15 کربنه)" به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای ونداد آذری با عنوان"بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia )" به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای محمد اقبال با عنوان"بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رت" به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای فواد قاضی زاده با عنوان"بررسی کارایی سیلیمارین در کاهش مقاومت به گلوکانتیم برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/c " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر کریمی و مشاور آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

 

 
 
 
جلسه 210 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر رمضانی، دكتر هاديزاده، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 8/10/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و آقای دکتر بهرامی با عنوان " مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-kBو ارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1 " که پایان نامه .Ph.D آقای دکتر عبيد ملكشاه می باشد، مطرح گردید و با بررسي پاسخ داوران و مجري محترم طرح، مقرر شد نظر نهایی در مورد طرح توسط داور تعیین شود.

2- پایان نامه خانم هدی علوی زاده با عنوان"بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیا ماژور همراه با نانوذرات LPD حاوی CpG ODN " به راهنمایی آقای دکتر جعفری، آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

 

 
 
 

جلسه 211 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دکتر رمضانی، دكتر جعفري، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 29/10/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر هاديزاده حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و آقای دکتر بهرامی با عنوان " مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-KB و ارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1 " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر ملکشاه می باشد، پس از تاييد نهايي داوران به تصويب رسيد.

2- سقف راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان عمومي داروسازي توسط هر استاد راهنما 7 پايان نامه تعيين شد (با توجه به تعداد دانشجويان مجاز به انتخاب پايان نامه (ورودي 81 (27 نفر هنوز دفاع نكرده اند) + ورودي 82 (50 نفر) + ورودي 83 (59 نفر) + ورودي 84 (70 نفر- در پايان اين نيمسال مجاز به انتخاب پايان نامه هستند)) و تعداد هيات علمي (30 نفر))

3- کلیات طرح پژوهشی با عنوان " بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب و کلیه موش کوچک" مربوط به آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر آبنوس مطرح و منوط به اعمال برخي از اصلاحات به تصويب رسيد.

4- درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر فریبا گنجی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای افشین جلالی مطرح و تصويب شد.

5- درخواست خانم دکتر فضلی بزاز مبنی بر اضافه نمودن آقای دکتر امامی به عنوان استاد راهنماي سوم در پایان نامه خانم نسیبه نصیری مطرح و موافقت شد.

6- درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر صغری مهری دستیار سم شناسی به عنوان مشاور در پایان نامه خانم زهره بدیعیان مطرح و موافقت شد.

7- طرح پژوهشي خانم دكتر خداوردي و آقاي دكتر تفقدي با عنوان" ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوي انسولين و بررسی اثر اندازه ذره اي بر الگوي رهش دارو در برون تن و كارايي درون تن" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان، منوط به اعمال برخي از اصلاحات تصويب شد.

 

 

جلسه 212 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر جعفري، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 6/11/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر هاديزاده و دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد پور و آقای دکتر نظافتی با عنوان " بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر میزان فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت بای پاس عروق کرونر (CABG )" مطرح و مقرر شد براي نظر نهايي، پاسخ مجري به داور ارسال شود.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر هادیزاده با عنوان " بررسی اثر ترکیبات 4و1 دی هیدرو-4-{2- اتیل تیو-(4- فلوروبنزیل) ایمیدازول-5- ایل} پیریدین-3،5-دی کربوکسیلات روی فشار خون رت" مطرح و پس از بررسي نظر داوران و مجريان طرح، به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ملائکه با عنوان " بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمر ایمپرینت شده آن در حلالهای آبی و آلی" مطرح و مقرر شد پس از پاسخگويي مجريان طرح به پرسشهاي مطرح شده در شورا مجددا بررسي شود.

 

 

جلسه 213 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر سجادي، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دکتر اصيلي، دكتر ايمن شهيدي، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 13/11/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر هاديزاده حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ملائکه با عنوان " بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمر ایمپرینت شده آن در حلالهای آبی و آلی " مطرح و قرار شد پس از پاسخگويي به سوالات مطرح شده در شورا مجددا بررسي شود.

2- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر بهروان با عنوان " بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک اومبلی فرون، هرنیارین و 7-ایزوپنتنیلوکسی کومارین به روش کامت" مطرح و به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری با عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا والیگودزوکسی نوکلئوتیدهای CpG دارای اسکلت فسفودی استر(PO-CpG ODN ) و ارزیابی میزان مصونیت زایی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشی" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و مجريان محترم به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن پودر خشک استنشاقی انسولین برای تجویز ریوی" پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي شورا به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادي زاده و آقاي دكتر قزويني با عنوان "بررسي اثرات ضد سل مشتقات N- آريل- 4،1-دي هيدروپيريدين- 5،3- دي كربوكساميد در محيط برون تني" مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجريان محترم به تصويب رسيد.

6- پايان نامه خانم طاهره خاكشور با عنوان" تهيه و تعيين ويژگيهاي نانوليپوزومهاي اصلاح شده با ليپوپليمر متشكل از پلي اتيلن ايمين خطي (با وزن مولكولي 2500 دالتون) و مشتقات آكريلات" به راهنمايي آقاي دكتر ملائكه و آقاي دكتر رمضاني و مشاوره دكتر دهشهري به تصويب رسيد.
 
 

 

جلسه 214 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور،دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 23/11/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر هاديزاده، آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر اصیلی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ملائکه با عنوان " بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمر ایمپرینت شده آن در حلالهای آبی و آلی " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم با عنوان " بررسی اثر اریتروپویتین در مسمومیت با منوکسید کربن در رت " منوط به اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان " تهیه وبررسی خصوصیات میکروسفرهای متخلخل PLGA حاوی جنتامایسین و بررسی توزیع بافتی دارو پس از تجویز ریوی در رت " به تصویب رسید.

4- کلیات طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" سنتز کوپلیمرهای PEG-PLA با هیدروفیلیسیته مناسب جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانو پلیمرزومی"به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم زهرا آیتی با عنوان" ارزیابی فاز I قرص کروسین " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر محمدپور به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم سمیرا بیضایی با عنوان" ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر تفقدی و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای جواد رستمی با عنوان" تهیه نانوذرات هیدروژلی n- ایزوپروپیل- آکریلامید- متاکریلیک اسید و مطالعه عبور وابسته به pH دارو از غشاهای مرکب محتوی آنها " به راهنمایی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر خداوردی و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای حسن صادق با عنوان" بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمر ایمپرینت شده آن در حلالهای آبی و آلی" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ملائکه به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم بتول براتی با عنوان" سنتز انالوگ های جدید موناسترول به عنوان ضد سرطان" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم پریسا شهابی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هیدروفوب با وزن مولکولی 600 دالتون در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم گلناز وزیری با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هیدروفوب با وزن مولکولی 1800 دالتون در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری به تصویب رسید.

 
 

 

جلسه 215 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور،دکتر سجادی، دکتر هادیزاده، دکتر ایمن شهیدی و دکتر تفقدی در تاريخ 12/12/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر اصیلی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر ملائکه با عنوان "بررسی تداخل بین سیکلودکسترینها و مواد محافظ رایج مورد استفاده در فرآورده های دارویی " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان "فرمولاسیون و ارزيابي نانولیپوزومهای حاوي دوکسوروبیسین تهیه شده از دی استرول فسفولیپیدها و هدفمند شده با با پپتیدهای RGD " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر امین می باشد، به تصویب رسید.

3- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری با عنوان " فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشی" به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به دانشگاه ارسال شد.

4- پایان نامه آقای میثم رخشان با عنوان"تهیه و ارزیابی میکروکپسولهای محتوی پروپرانولول هیدرو کلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم سپیده اسکناطی با عنوان"بررسی اثرات ضد سل مشتقات N- آریل-4و1- دی هیدروپیریدین-5و3- دی کربوکسامید در محیط برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر قزوینی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای رامین ساختیانچی با عنوان"بررسی اثر اریتروپویتین بر مارکرهای سرمی سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رت " به راهنمایی آقای دکتر معلم و مشاور آقای دکتر محمدپور به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم تینا مویدیان با عنوان"بررسی اثر میزان پگیلاسیون و اندازه ذره ای بر بر هم کنش نانوسفرهای PLGA با ماکروفاژها در برون تن" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و مشاور خانم دکتر مصفا به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای یزدان نادری با عنوان"بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک 7- ایزوپنتیلوکسی کومارین به روش کامت" به راهنمایی آقای دکتر بهروان و مشاور آقای دکتر ایرانشاهی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر سلطانی به دلیل کم بودن حجم کار، به تصویب نرسید.

 

 

جلسه 216 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی، دکتر هادیزاده، دکتر ایمن شهیدی و دکتر تفقدی در تاريخ 26/12/87 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی و خانم دکتر فضلی بزاز حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "بررسی اثر یک آنالوگ جدید لوزارتان بر فشار خون رت"مطرح و منوط به اعمال اصلاحات مورد نظر شورا، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد پور و آقای دکتر نظافتی با عنوان " بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر میزان فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت بای پاس عروق کرونر (CABG )" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر فضلی با عنوان "بررسی تنوع گونه های باکتریایی تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16SrRNA" مطرح شد و قرار شد پس از داوری بیشتر مجددا در شورا مطرح شود.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر صابری با عنوان "انتخاب هدف اختصاصی در دارودرمانی سرطان کولورکتال بر مبنای مطالعات سیستماتیک بیوانفورماتیک و طراحی و سنتز لیگاندهای اختصاصی برای آن" مطرح و منوط به اعمال اصلاحات مورد نظر شورا، به تصویب رسید.

5- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر پریزاده به عنوان مشاور در پایان نامه با عنوان" ارزیابی فاز I قرص کروسین" مربوط به خانم زهرا آیتی موافقت گردید.

6- پایان نامه آقای یزدان نادری با عنوان"بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک 7- ایزوپنتیلوکسی کومارین به روش کامت" به راهنمایی آقای دکتر بهروان و مشاور آقای دکتر ایرانشاهی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر سلطانی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم زهره فیروزی با عنوان" بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب، کلیه و مغز موش" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر ایرانشاهی، آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم آرزو حاجیان با عنوان" "تهیه و تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات اولیگواتیلن ایمین (600Da ) شده با زنجیره های 2و16 کربنه در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشی " به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم افسون مجتبی نژاد شریعت پناهی با عنوان "تهیه و تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات پلی اتیلین ایمین، 10 کیلو دالتون کونژوگه شده با پلی اتیلن ایمین 600 دالتون از طریق پل های هیدروفوب 6و10 کربنه در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشی " به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری به تصویب رسید.

10- تصويب پايان نامه براي دانشجويان ورودي 84 كه تا پايان اين نيمسال 139 واحد گذرانده اند، با توجه به تصريح قانون مبني بر تصويب پايان نامه پس از گذراندن حداقل 140 واحد، موكول به پايان نيمسال جاري شد.