صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 88
 
 
 

جلسه 221 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دكتر جعفري، دکتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 21/4/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر ایرانشاهی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر برنجی با عنوان "بررسی اثر روغن زیتون اوزونه شده بر مهار رشد قارچ کاندیدا ( گونه های آلبیکانز، گلابراتا و کروزه ای) در برون تن" منوط به پاسخ به سوالات مطرح شده در شورا به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر پرورده با عنوان "اثرات تیموکینون بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش" به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای میلاد علیپور با عنوان"بررسی اثر یک آنالوگ جدید لوزارتان بر فشار خون" به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای مرتضی اکبری با عنوان"فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر بديعی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم هانیه پیروزمند با عنوان " ایمن سازی از راه بینی در خرگوش با استفاده از نانوسفرهای کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و مشاور خانم دکتر دهقان به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای سید سلمان رضوی روحانی با عنوان"تهیه پودر خشک استنشاقی انسولین به روش خشک کردن افشانه ای برای تجویز ریوی و ارزیابی برون تن ذرات تهیه شده" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و مشاور آقای دکتر آبنوس به تصويب رسيد.

7- پایان نامه آقای مجید لعل دهقانی با عنوان"تهیه و بررسی خصوصیات میکروسفرهای متخلخل PLGA حاوی جنتامایسین برای تجویز ریوی" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و خانم دكتر فضلي به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای وحید هروی شرق با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتید های CpG دارای اسکلت فسفو دی استر (PO-CpG ODN ) و ارزیابی پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشی " به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای میثم صید الی سیف آباد با عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی کروسین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای مجتبی علیپور امانلو با عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی سافرانال در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای علی الیاسین با عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره آبی کلاله زعفران در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم سارا سلامی با عنوان"بررسی اثر ترکیبات 4و1- دی هیدرو-4-{2- آلکیل تیو-( 4-فلوروبنزیل) ایمیدازول-5- ایل} پیریدین-5و3- دی کربوکسیلات روی فشار خون رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم مریم فروغی با عنوان"بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن رسپتور آنژیوتانسین II ساب تایپ I ((AT1R با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر بهروان، آقای دکتر محمدپور و مشاور آقای دکتر ناظمی به تصویب رسید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه 222 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 28/4/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر جعفری، آقای دکتر سجادی و آقای دکتر ایرانشاهی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با عنوان "تاثیر نوع مایع ترکننده بر خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS, RL تهیه شده به روش اکستروژن اسفرونیزیشن" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با عنوان "تاثیر نوع و مقدار عامل چسباننده بر خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن اسفرونیزیشن" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و آقای دکتر غیور با عنوان "بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R با ACS" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

4- پایان نامه خانم ساناز صداقت آملی با عنوان " ارزیابی اودراجیت RS در تهیه سیستمهای دارورسانی حساس به دما" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای محمدمهدی ابوالحسنی با عنوان " شناسایی اهداف سلولی سافرانال" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای علی حشمتی اصل با عنوان " شناسایی اهداف سلولی کروسین" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

 

 
جلسه 223 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی،دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور و دکتر تفقدی در تاريخ 11/5/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر جعفری، آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر فضلی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:
 
 

1- با درخواست آقای دکتر محمدپور براي تغییر در پایان نامه خانم بافندگان با عنوان " بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا 3 بر بیومارکرهای التهابی(TNFa,IL-6,hs-CRP ) و هموسیستئین" موافقت گردید.

2- درخواست آقای دکتر سید نصیر حسین شاه، استاديار دانشگاه در پاكستان، مبنی بر گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشکده داروسازی با خانم دکتر خداوردی مطرح گردید و منوط به تامين هزينه های پژوهشی توسط عضو هیات علمی، موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر کریمی با عنوان "تهیه پلیمر ایمپرینت شده کلوزاپین و بررسی خصوصیات اتصالی آن" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با عنوان "مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اتیل سلولز، اودراجیت RS و RL و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فرآوری در حرارت بر این خصوصیات" به تصویب رسید.
 
 
 

جلسه 224 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضاني، دکتر سجادی، دكتر جعفري، دکتر ايرانشاهي، دكتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 8/6/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- درخواست آقاي دكتر عبدالكريم عبدالرحيم تبعه كشور كويت براي گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشکده مطرح و منوط به تامين هزينه زندگي توسط خود ايشان، تامين هزينه پژوهش توسط استاد پذيرنده ايشان و موافقت دانشگاه، با درخواست ايشان موافقت شد.

2- با درخواست آقاي دكتر حسين زاده براي كاهش حجم كاري پايان نامه خانم آتنا رحیمی موافقت شد.

3- چک لیست داوری طرح های پژوهشی و فرم امتیاز دهی شورای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و پيشنهاد شد مبناي امتياز دهي از حالت كيفي به حالت كمي (نمره از 20) تغيير يابد. فرم پيشنهادي جديد به دانشگاه ارسال خواهد شد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر بهروان با عنوان "ایجاد آپتامر برای سلولهای MCF-7 و استفاده از آن برای انتقال هدفمند siRNA به سلولهای سرطان پستان" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر تقدیسی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و آقای دکتر غیور مبرهن با عنوان "بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R با ACS" پس از پاسخ گويي مجري محترم به سوالات مطرح شده در جلسه قبل شورا، به تصویب رسید.

6- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر صادق نیا با عنوان " بررسی اثر بربرین بر روی سطح خارج از سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان "بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر رضوی می باشد، به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان "بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوسفرهای تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز پس از ایمن سازی از راه بینی در خرگوش" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم نازنین مینوچهر با عنوان"بررسی و مقایسه اثر روغن زیتون اوزونه شده با کرم کلوتریمازول واژینال بر روی سه گونه كانديدا در محیط کشت" به راهنمایی آقای دکتر رجبی، خانم دکتر برنجی و مشاور آقای دکتر شاکری، منوط به اعمال پيشنهادات شورا به تصويب رسيد.

10- پایان نامه خانم فاطمه ایمانی با عنوان"تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کننده" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم بلوریان با عنوان " بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوسفرهای تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز پس از ایمن سازی از راه بینی در خرگوش" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی، مشاور خانم دکتر دهقان به تصویب رسید.

طرح پژوهشی خانم دكتر خداوردي و آقای دکتر تفقدی با عنوان " بررسی خصوصیات فرمولاسیون و رهش داروهای مختلف از سامانه های هوشمند ژل شونده در محل کیتوسان- گلیسرول فسفات حاوی انواع افزودنیها " به تصویب رسید.
 
 
 

 

جلسه 225 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر سجادی، دكتر جعفري، دكتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 23/6/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقايان دكتر رمضاني و دكتر ايرانشاهي حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر امامی با عنوان " بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها، عصاره ها ی حاصل از دو گیاه مرزه (Satureja horttensis ) و ترخون (Artemisia dracunculus )" به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم آرزو رجبیان با عنوان"بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاه ترخون" به راهنمایی آقای دکتر حسن زاده، آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای وحید سهیلی با عنوان "انتخاب هدف اختصاصی در دارودرمانی سرطان کولورکتال بر مبنای مطالعات سیستماتیک بیوانفورماتیک و طراحی و سنتز لیگاندهای اختصاصی برای آن" به راهنمایی آقای دکتر صابری و مشاور آقای دکتر رضیئی به تصویب رسید.

پایان نامه خانم فاطمه حسینعلی زاده با عنوان"بررسی اثر مهارکنندگی استیل کولین استراز توسط برخی مشتقات ترپنوییدی جنس Ferula به صورت برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر کریمی و مشاوران آقای دکتر ایرانشاهی، آقای دکتر ریاحی و خانم دکتر ضیائی به تصویب رسید.