صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي پاییز 88
 
 

جلسه 226 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر سجادی، دكتر جعفري، دكتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 5/7/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر ایرانشاهی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "بررسی اثر ضد تشنجی مشتقات دی هیدروپیریدین در موش" مطرح گردید، با توجه به نظر منفی شورا، مقرر شد از مجری طرح آقای دکتر کریمی به منظور حضور در جلسه آینده شورا دعوت به عمل آید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان "ایمن سازی از راه بینی در خرگوش علیه آنفولانزا با تجویز نانوسفرهای PLGA حاوی ویروس غیرفعال شده، CpG-ODN و ساپونین کیلایا" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی با عنوان "سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا- سیکلودکسترین" مطرح و مقرر گردید پس از اعمال برخي از اصلاحات مورد نظر شورا، مجددا در شورا مطرح شود.

4- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر غیور مبرهن با عنوان "تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح LDL oxidized در افراد چاق" مطرح و مقرر گردید پس از اعمال برخي از اصلاحات مورد نظر شورا، مجددا در شورا مطرح شود.

5- پایان نامه آقای مصطفی خوش انگشت با عنوان"بررسی اثرات ضد توموری و توزیع بافتی نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین در موش های دارای کولون کارسینومای C-26" به راهنمایی آقای دکتر جعفری، آقای دکتر رضیئی و مشاور خانم دکتر خشایارمنش به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم هانیه نقی زاده با عنوان"بررسی تغییر پارامترهای مختلف بر خصوصیات سیستمهای حساس به دمای کایتوزان- گلیسرول فسفات و رهش داروی انسولین از خلال آنها" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی، آقای دکتر تفقدی و مشاور خانم دکتر گنجی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مریم صدوق با عنوان"بررسی تاثیر افزودنیهای مختلف بر خصوصیات و رهش داروی وانکومایسین هیدروکلراید از سیستمهای حساس به دمای کایتوزان- گلسرول فسفات" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر گنجی و مشاور آقای دکتر تفقدی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای علی گل محمدیان با عنوان"ساخت، بررسی خصوصیات و آزاد سازی داروهای نالتركسون هيدروكلرايد و ويتامين B12 از هیدروژلهای قابل تزریق و ژل شونده در محل پلي کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون با پلی اتیلن گلیکول 1000" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده، خانم دکتر خداوردی و مشاور آقای دکتر ظهوری مطرح و منوط به اعمال برخی اصلاحات مورد نظر شورا به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای ارسلان اکبری با عنوان" ساخت، بررسی خصوصیات و آزاد سازی داروهای آمفوتريسين B و وانكومايسين هيدروكلرايد از هیدروژلهای قابل تزریق و ژل شونده در محل پلي کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون با پلی اتیلن گلیکول 2000" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده، خانم دکتر خداوردی و مشاور آقای دکتر ظهوری مطرح و منوط به اعمال برخی اصلاحات مورد نظر شورا به تصویب رسید.


 
 
 
 
 
 

جلسه 227 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دكتر حسن زاده، دكتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر ایرانشاهی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 12/7/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری و دکتر سجادی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "بررسی اثر ضد تشنجی مشتقات دی هیدروپیریدین در موش" با حضور آقاي دكتر كريمي (از مجريان طرح) مطرح و پس از ارائه توضيحات مجري به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی با عنوان "سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا- سیکلودکسترین" به تصویب رسید.

3- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر غیور مبرهن با عنوان "تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح LDL oxidized در افراد چاق" به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم رهف رشید با عنوان"سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا- سیکلودکسترین" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی، آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای بهرام رحیمی با عنوان" بررسی اثر ضد تشنجی مشتقات دی هیدروپیریدین در موش" به راهنمایی آقای دکتر کریمی و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم مرضیه رحمانی مقدم با عنوان" مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اودراجیت RS و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فراوری در حرارت بر این خصوصیات" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مرضیه شهابی با عنوان" مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اودراجیت RL و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فراوری در حرارت بر این خصوصیات" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.
 
 

 
جلسه 228 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دكتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 27/7/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر ایرانشاهی و دکتر جعفری حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- درخواست آقای دکتر تفقدی برای استفاده از فرصت مطالعاتی یک ساله در کشور هلند از بهار سال آینده، مطرح و مورد موافقت شورا قرار گرفت.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر ناظمیان با عنوان "بررسی تاثیر مدت زمان بعد از پیوند بر فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیه" به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای احسان سندگل با عنوان" تاثیر نوع مایع گرانوله کننده بر رهش و خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RL تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشن" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقاي دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای حسن عابدی با عنوان" بررسی تاثیر مدت زمان بعد از پیوند بر فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیه" به راهنمایی آقای دکتر محمدپور و مشاور آقای دکتر احدی و خانم دکتر ناظمیان به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای جواد مطهری نیا با عنوان" تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانو کمپلکس های سه گانه حاصل از لیپوزوم کاتیونی- پلی اتیلن ایمین خطی- پلاسمید" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم نرگس شاهینی با عنوان" سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان ترکیب 2- (آلکیل سولفونیل ایمیدازولیل)3- آریل- 3و1- تیازولیدین-4- اون" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر معلم و مشاور آقای دکتر کریمی به تصویب رسید.
 

 

جلسه 229 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دكتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی،دكتر محمد پور، دکتر جعفری، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 17/8/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- در مورد نحوه برگزاري هفته پژوهش، آماده نمودن پوسترهاي معرفي گروه ها و موارد ديگر مرتبط با برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش اطلاع رساني و تبادل نظر شد.

2- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر افزودن نام آقای سید امیر جلالی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای وحید هروی شرق با عنوان " تهیه بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و..." موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر افزودن نام آقای سید امیر جلالی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم هدی علوی زاده با عنوان " بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل لیشمانیا ...." موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم و آقای دکتر وحدتی با عنوان "بررسی نقش احتمالی هموسیستئین در ایجاد نقص لوله عصبی به دنبال تجویز پرگابالین در موش سوری " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر اعتماد می باشد، به تصویب رسید.

5- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان "تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین اصلاح شده: ساختارهای جدید چلات شونده با یونهای کلسیم به عنوان عامل رهایش در سیتوپلاسم" به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم انسیه گلعلی با عنوان" تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای خنثی حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتیدهای CpG دارای اسکلت فسفو دی استر (PO-CpG-ODN ) و ارزیابی پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقاي دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای سید امیر جلالی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای حسام الدین حسینجانی با عنوان" بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیا ماژور همراه با نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی CpG ODN" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای سید امیر جلالی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم مریم پارویی با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای سید امیر جلالی به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای مهند غرا با عنوان" تاثیر نوع مایع گرانوله کننده بر رهش و خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن- اسفرونیزیشن " به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.
 

 
جلسه 230 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دكتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی،دكتر محمد پور، دکتر جعفری، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 17/9/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر ملائکه با عنوان "بررسی فرمولاسیون محلول چشمی ایندومتاسین با استفاده از سیکلودکسترینها به عنوان حل کننده" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "تعین مقدار فلاونوئیدهای شاخص موجود در نمونه های مختلف لیموترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آب لیمو" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و کوئرستین در افزایش غلظت پلاسمایی کوئرستین در داوطلبین سالم انسانی" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخگویی مجری به موارد مورد درخواست شورا مجددا در شورا بررسی شود.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی با عنوان "بهبود خصوصیات پرس پذیری استامینوفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپرینگ)" به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای ابوالقاسم محمددوست با عنوان" تعین مقدار فلاونوئیدهای شاخص موجود در نمونه های مختلف لیموترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعین تقلبات در آب لیمو" به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم مریم مهاجر با عنوان" ایمن سازی از راه بینی در خرگوش علیه آنفولانزا با تجویز نانوسفرهای PLGA حاوی ویروس غیرفعال شده، CpG-ODN و ساپونین کیلایا" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و مشاور خانم دکتر دهقان به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم رویا مهدیزاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر پریزاده، آقای دکتر خویی و مشاور خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای مرتضی حمزه ای با عنوان " بررسی فرمولاسیون محلول چشمی ایندومتاسین با استفاده از سیکلودکسترینها" به راهنمایی آقای دکترسجادی و آقای دکتر ملائکه و مشاور آقای دکتر غلامزاده به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 231 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 30/9/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر محمدپور و دکتر ایمن شهیدی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی با عنوان "استخراج، خالص سازی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria Lindbergii " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر صادقیان و آقای دکتر موفق با عنوان " طراحی و سنتز مشتقات جدیدی از آلیل بنزن به عنوان مهارکننده های فعالیت آنزیم 15- لیپواکسیژناز بر اساس مطالعات داکینگ مولکولی" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان " فرمولاسیون و تعین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت invivo, in vitro در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " ارزیابی روشهای مختلف سنتز نانوذرات سولفبد نقره جهت استفاده به عنوان ضدعفوني كننده سطحی جدید و مقایسه آن با نانوذرات نقره" مطرح و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورا به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای نعیم چوبداری با عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria Lindbergii " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم روشنک سالاری با عنوان " ارزیابی روشهای مختلف سنتز نانوذرات سولفبد نقره به عنوان ضد عفوني كننده سطحی جدید و مقایسه قدرت آنتی باکتریال آن با نانوذرات نقره " به راهنمایی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر شاکری به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم بنت الهدی نبوی با عنوان " فرمولاسیون و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضدتوموری آن به صورت in vitro در سلولهای C26-colon carcinoma " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر امین به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای مهدی جمعیتی با عنوان " بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید TAT در موشهای دارای تومور C26-colon carcinoma " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر امین به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای محسن مختاری با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثر ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر جعفری و خانم دکتر اسکندری به تصویب رسید.