صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 89

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 89
 
 

جلسه 245 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دكتر ايرانشاهي و دکتر تفقدی در تاريخ 16/4/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دكتر فضلي و آقايان دكتر رمضاني و دكتر جعفري در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- گزارشي از شركت اعضاي هيات علمي دانشكده در همايشهاي خارجي در 3 سال گذشته ارائه شد. با توجه به اين كه شركت افراد در همايش هاي غير مرتبط با تخصص يا گرايش پژوهشي ايشان بازده علمي چنداني براي فرد شركت كننده نخواهد داشت و شركت در اين گونه همايشها در چند ماهه اخير افزايش نشان مي دهد، در شورا توصيه موكد شد كه در انتخاب همايش هاي خارجي ملاك اصلي، تناسب با تخصص يا گرايش پژوهشي باشد. همچنين مقرر شد موارد غير مرتبط در صورت لزوم در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح شوند.

2- با درخواست جناب آقای دکتر حسن زاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم طلیعه ابراهیم زاده پزشکی موافقت گردید.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز بصورت برون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

4- پایان نامه خانم عصمت علی نژاد مفرد با عنوان " بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز نانوذرات پلی ال لیزین (PLL)" به راهنمایی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر صادق نیا و مشاور آقای دکتر ملائکه به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم ساجده طاهری بجد با عنوان " بررسی اثر اندازه ذره ای بر میزان سمیت و القا آپوپتوز ناشی از نانوپارتیکل های حاصل از کمپلکس پلی اتیلن ایمین/DNA مورد استفاده در ژن درمانی" به راهنمایی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر موسوی و مشاور آقای دکتر ملائکه به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای سید مهران موسوی با عنوان " بررسی اثر ضد فشار خونی کروسین در تجویز مزمن" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم ساجده کیومرث با عنوان " بررسی میزان اتصال و آزادسازی داروی سیپروفلوکساسین از هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی" به راهنمايي آقاي دكتر مهاجري و آقاي دكتر ملائكه به تصويب رسيد.

8- و پایان نامه خانم عاطفه وهاب زاده با عنوان " تهیه هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی چشمی برای دورزولامید و بررسی الگوی اتصال و آزادسازی آن" به راهنمايي آقاي دكتر مهاجري و آقاي دكتر ملائكه به تصويب رسيد.
 
 

 
 
 جلسه 246 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دكتر ايرانشاهي و دکتر تفقدی در تاريخ 4/5/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر اصیلی و آقاي دكتر سجادی در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:
 
1- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای هدفمندشده با آنتی بادی آپولیپوپروتئین B100 جهت کاهش سطح LDL خون و بررسی اثرات آنها به صورت in-vivo,in-vitro" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر صاحبکار می باشد مطرح شد و پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم، مورد تایید شورا قرار نگرفت. مقرر گردید از مجری محترم طرح برای دفاع از طرح خود در جلسه آینده شورا دعوت شود و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
 
 
 
 
 

 
 
جلسه 247 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر جلسه 247 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دكتر ايرانشاهي و دکتر تفقدی در تاريخ 6/5/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر رمضاني در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه شرکت نمایشگاهی ناژین صنعت کارن در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی"دارویی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی" مطرح گردید.

2- با درخواست جناب آقای دکتر ایمن شهیدی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به عنوان مشاور در پایان نامه های آقایان علی الیاسین، مجتبی علیپور و میثم صیدالی موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر عزیزی با عنوان " بیوسنتز محلول کلوئیدی نانوذرات اکسید نقره توسط عمل احیا با عصاره گیاه اکلیل کوهی و تعیین خصوصیات ذرات" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر محمودی با عنوان " بررسی تاثیر ضدسرطانی فراکشن های سسکوئیترپن لاکتونی جداشده از ده گونه آرتیمیزیای بومی ایران بر سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارینهای گلیکوزیله موجود در ریشه گیاه Ferula badrakema" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان " تهیه و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی کلیندامایسین هیدروکلراید و ترتینوئین" مورد تایید قرار گرفت.

7- پایان نامه آقای محمدتقی هراتی با عنوان" تهیه محلول پراکندگی نانوذرات ضدعفونی کننده موضعی اکسید نقره از راه بیوسنتز اکسید نقره توسط عمل احیا با عصاره گیاه اکلیل کوهی و تعیین خصوصیات ذرات و سامانه پراکندگی" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر عزیزی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای ایوب فعال سزاواری با عنوان" بررسی اثر ضدفشار خونی زعفران در تجویز مزمن" به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم تهمینه مربی هروی با عنوان" بررسی الگوی SUMOylation در مسومیت با دیازینون و تاثیر کروسین بر آن در قلب رت" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای مهران شاهی با عنوان" بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

11-پایان نامه آقای محمد امیر پورراینی با عنوان" تاثیر نوع و مقدار عامل چسباننده بر خصوصیات فیزیکی و رهش پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن " به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.
 
 
 

  

جلسه 248 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی و دکتر تفقدی در تاريخ 23/5/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر ایرانشاهی و آقای دکترمحمدپور در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان "بررسی فراوانی علل سو مصرف عوارض جانبی داروی ریتالین در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر عرفایی با عنوان " فرمولاسیون دهانشویه گیاهی چای سبز به صورت قرص جوشان با استفاده از برگ خشک چای سبز شمال ایران" به تصویب رسید.

3- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر معلم با عنوان "بررسی مقایسه ای اثرات تراتوژنیک مصرف بنزوات سدیم و بنزوات پتاسیم در دوران حاملگی بر روی جنین موشهای نژاد Balb/c" به تصویب رسید.

4- استعلام معاونت محترم پژوهشي دانشگاه در رابطه با بررسي تطابق عنوان همايش با تخصص يا گرايش پژوهشي درمورد در خواست آقای دکتر حسن زاده جهت شرکت در همایش با عنوان "اولین کنفرانس بین المللی ICCST-1" که در کشور تایلند برگزار می گردد، مطرح گردید و با توجه به اين كه ايشان سخنران مدعو بودند مورد تایید قرار گرفت.

5- استعلام معاونت محترم پژوهشي دانشگاه در رابطه با بررسي تطابق عنوان همايش با تخصص يا گرايش پژوهشي در مورد درخواست آقای دکتر بهروان جهت شرکت در همایش با عنوان " پانزدهمین کنگره جهانی بیماریهای قلب" که در کشور کانادا برگزار می گردد، مطرح و تطابق عنوان کنگره با تخصص يا گرایش پژوهشی آقای دکتر بهروان مورد تایید قرار نگرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر تفقدی با عنوان "بررسی اثر میزان پگیلاسیون و اندازه ذره ای بر برهم کنش نانوسفرهای PLGA با ماکروفاژها در برون تن" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر بسکابادی با عنوان "بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی گیرنده های هیستامینی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر تفقدی با عنوان "فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی برون تن و درون تن میکروسفرهای حاوی پاکلی تاکسل برای تجویز ریوی" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه خانم فائزه وحدتی حسنی با عنوان" بررسی اثرات ضدافسردگی کروسین و عصاره آبی زعفران و تاثیر آن بر سطح پروتئین نروپپتید VGF در مغز رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای احمد معروفیان با عنوان" فرمولاسیون دهانشویه گیاهی چای سبز با استفاده از برگ خشک چای سبز شمال ایران " به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر ایرانشاهی به تصویب رسید.
 

 
 

جلسه 249 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایرانشاهی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر تفقدی در تاريخ 3/6/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر جعفری و خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر معلم با عنوان "بررسی اثر فیلگراستیم (G-CSF) بر سمیت عصبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر قربانی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و خانم دکتر مصفا با عنوان "بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر تقی آبادی می باشد، مطرح و مقرر گردید پس از پاسخگویی مجری محترم به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در شورا مطرح گردد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان "تهیه و بررسی کارایی نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هدفمندشده با آپتامر ضد muc-1و حاوی حامل بیان پلاسمیدی بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستان " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مقدم آریایی می باشد، به تصویب رسید.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان " فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی نانولیپوزومهای حاوی گلوکانتیم تهیه شده با استئاریل آمین برای درمان لیشمانیوز پوستی" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات سولفیدی ریشه گیاه کمای هزار مسجدی" مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه خانم سیده شیما میرکاظمی با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPL" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر جعفری و آقای دکتر خامسی پور، به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم نازنین بیاری با عنوان"تهیه و تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجادشده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیزشده و ادجوانت MPLدر مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر جعفری و آقای دکتر خامسی پور، به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای احمد خاتمی با عنوان" بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصويب رسيد.

9- پایان نامه آقای امیر عبداله زاده با عنوان" بررسی اثر کتوتیفن بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصويب رسيد. 
 
 

 
جلسه 250 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایرانشاهی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر تفقدی در تاريخ 9/6/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر جعفری و خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و خانم دکتر مصفا با عنوان "بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر تقی آبادی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی و آقای دکتر رفعت پناه با عنوان "بررسی اثرات عصاره آبی کلاله زعفران و دو ماده موثره آن، کروسین و سافرانال برروی سیستم ایمنی در موش BALB/c" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر رضایی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به تصویب رسید.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان " بررسی اثر ترکیب فسفولیپیدی و سیالیت دو لایه لیپوزوم کاتیونی بر میزان ترانسفکشن لیپوپلکس های با سایز نانو به عنوان وکتور غیر ویروسی" مورد تائید قرار گرفت.

5- پایان نامه آقای ابراهیم آراسته با عنوان"خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم کیتیناز از باکتری Aeromonas PTCC1691 " به راهنمایی خانم دکتر جامی الاحمدی، آقای دکتر بهروان و آقای دکتر فتحی نجفی، به تصویب رسید.

 

 

جلسه 251 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و اقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر محمدپور و دکتر تفقدی در تاريخ 23/6/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر ایرانشاهی در جلسه حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر آبنوس به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم نقی زاده موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای هدفمندشده با آنتی بادی آپولیپوپروتئین B100 جهت کاهش سطح LDL خون و بررسی اثرات آنها به صورت in-vivo,in-vitro" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر صاحبکار می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " بررسی سمیت سلولی ترکیبات جدید PMI، فسفودی استراز-3 و کاینزین" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی سیتوتوکسیسیته و القای آپوپتوز ناشی از عصاره آبی Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان (MCF-7) و سرویکس (Hela)" مطرح شد و مقرر گردید از مجری محترم طرح برای دفاع از طرح خود در جلسه آینده شورا دعوت شود و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان " تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکسهای سه گانه حاصل از لیپوزوم" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با عنوان" بررسی میزان رهایش دیکلوفناک متصل شده به پلیمر ایمپرینت شده آن، در حلالهای آبی و آلی" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر سجادی با عنوان " تهیه و بررسی محلولیت فازی کمپلکس بکلومتازون با سیکلودکسترین بمنظور افزایش محلولیت در آب دارو جهت مصارف استنشاقی" مورد تایید قرار گرفت.

8- پایان نامه خانم سمیه سلمانی چمن آباد با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوست " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و خانم دکتر جامی الاحمدی و مشاور خانم دکتر گل محمدزاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم محبوبه ملکیان با عنوان" بررسی الگوی Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین بر آن در قلب رت" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فاطمه فخرایی پیش باغان با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات LPD حاوی آنتی ژن های Rgp663 و rLmaC1N و بررسی میزان ایمنی زایی آنها علیه لیشمانیوز در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.