صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 89

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 89

 

جلسه 252 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر ایرانشاهی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 11/7/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر سجادی با اعلام قبلی در جلسه حضور نداشتند).

در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- مقرر گردید تا در صورت عدم رضایت اساتید محترم راهنما از همکاری دانشجویان پایان نامه، ابتدا مراتب با اطلاع معاونت پژوهشی به صورت کتبی به دانشجو تذکر داده شود. درصورت ادامه روند عدم همکاری، اساتید محترم می توانند در صورت موافقت شورای پژوهشی دانشکده پایان نامه را از دانشجو سلب نمایند.

2- با درخواست جناب آقای دکتر رجبی و خانم دکتر خداوردی اساتید راهنمای پایان نامه آقای جواد رستمی، مبنی بر صلب پایان نامه از ایشان به دلیل عدم همکاری، پس از انجام بررسیهای لازم موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر کاظمی اسکویی با عنوان "تهیه و بررسی برون تنی ترانسفکشن نانوپارتیکلهای مبتنی بر پلی آمیدوامین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین و هدفمند با آپتامر" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر آیت اللهی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و آقای دکتر کریمی با عنوان " بررسیسیتوتوکسیسیته و القا اپپتوز ناشی از عصاره آبی ،اتیل استاتی و اتر دو پترولی ،Rheum turkestanicum در رده های سلولی پستان(MCF-7) و سرویکسHeLa)) " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر صابری و آقای دکتر جعفری با عنوان "طراحی کامپیوتری پپتیدهای متشکل از اپیتوپ های rgp63 و rLmaC1N انگل لیشمانیا" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر بدیعی با عنوان "تهیه RNA آپتامر علیه بیومارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEX" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای محمد جویا با عنوان"طراحی، سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطان" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر بهروان به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم لیلا فریدونی با عنوان" طراحی کامپیوتری پپتیدهای متشکل از اپیتوپ های rgp63 و rLmaC1N انگل لیشمانیا" به راهنمایی آقای دکتر صابری و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای محمدرضا مسبوقی فریمانی با عنوان"بررسی سمیت سلولی و اثرات ضدسرطان ترکیبات جدید مهارکننده کاینزین" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکلهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) پوشانده شده با زنجیره پپتیدی هیستیدین- لیزین به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانی و aiRNA delivery" مورد تایید قرار گرفت.

11- مستندات آقای دکتر بهروان در مورد شرکت در همایش " پانزدهمین کنگره جهانی بیماریهای قلب" و ارائه سخنرانی با عنوان Association between adiponectin gene polymorphisms and coronary artery diseasein Iranian population که در کشور کانادا برگزار گردیده است، مورد تایید قرار گرفت.
 
 

جلسه 253 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر ایرانشاهی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 25/7/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دكتر جعفری با اعلام قبلی در جلسه حضور نداشتند).

1- مقرر گردید انتخاب گروه برتر دانشکده بر مبنای سرانه گرنت پژوهشی اعضای هرگروه صورت گیرد.

2- با درخواست آقای دکتر هادیزاده و دکتر آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر مهری به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای معنوی موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر سنکیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم دکتر میترا اصغریان رضایی موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "بررسی تاثیر سیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی و سمیت سلولی Umbelliprenin ,Auraptene" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره گیاه اسطوخودوس در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان (MCF-7) و سرویکس (Hela)" مطرح شد و مقرر گردید از مجری محترم طرح برای دفاع از طرح خود در جلسه آینده شورا دعوت شود و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

6- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب تحت مزمن کبدی، مغزی و کلیوی ناشی از دیازینون در رت" مطرح و به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " بررسی تاثیر سیکلودکسترین ها بر روی اثر محافظت کنندگی مواد محافظ مورد استفاده در فرآورده های دارویی" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضدمیکروبی اسانس حاصل از چندگونه Artemisia(درمنه) بر باکتری های روده ای ESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان " مقایسه اثرات تراتوژنیک دو داروی گاباپنتین و والپروئیک اسید به روی سیستم اسکلتی جنین موش های BALB/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و آلسین بلو" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان " تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای موضعی حاوی عصاره تام و فراکسیونهای گیاه Platycladus orientalis" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان " بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک Salvia leriifolia" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک امبلی فرون، هرنیارین و 7- ایزوپنتیلوکسی کومارین به روش کامت" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "تعیین مقدار فلاونوئیدهای شاخص موجود در نمونه های مختلف لیموترش ایران به منظور تدوین روش کمی برای تعیین تقلبات در آبلیمو" مورد تایید قرار گرفت.

14- پایان نامه خانم اسما محمودی با عنوان" تعیین خصوصیات و ارزیابی بیولوژیک نانوکمپلکسهای متشکل از لیپوزوم اصلاح شده با لیپوپلیمر، پلی اتیلن" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم طلیعه اصفهانی زاده با عنوان" بررسی افزایش محلولیت مایی Umbelliprenin از طریق کمپلکس کردن با سیکلودکسترین " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاوره آقای دکتر حنفی به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای احسان جلیلی جمشیدیان با عنوان" بررسی افزایش محلولیت مایی Auraptene از طریق کمپلکس کردن با سیکلودکسترین " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر حنفی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم دینا دنیایی با عنوان" بررسی تنوع گونه های باکتریایی تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16SrRNA " به راهنمایی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر آبنوس و مشاوره خانم دکتر شهیدی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 254 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر محمدپور و دکتر آبنوس و در تاريخ 30/8/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دکتر حسن زاده و آقای دکتر رمضانی با اعلام قبلی در جلسه حضور نداشتند).

1- تاکید شد دانشجویانی که پایان نامه خود را تغییر می دهند، بر اساس آیین نامه دکترای عمومی داروسازی تا یک سال پس از تصویب پایان نامه جدید حق دفاع نداشته باشند.

2- مقرر شد تا در صورت ارائه گزارش پایان طرح یا پایان نامه تایپ شده با تایید معاون پژوهشی، سهمیه استاد مربوطه آزاد شود.

3- درخواست شفاهی آقای دکتر موفق در مورد ارائه پایان نامه های پژوهش در آموزش مطرح و با آن مخالفت شد. مقرر گردید تا اینگونه طرحها با همکاری دانشجویان یا کمیته تحقیقات دانشجویی انجام پذیرد.

4- با درخواست آقای مهدی جمعیتی مبنی بر تغییر پایان نامه موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر مهری به عنوان مشاور در پایان نامه خانم قاسمی، آقای حشمتی وآقای ابوالحسنی موافقت گردید.

6- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر رضوی به عنوان مشاور در پایان نامه های خانم وحدتی، خانم ملکیان و خانم هروی موافقت گردید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره گیاه اسطوخودوس در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان (MCF-7) و سرویکس (Hela)" مطرح و مقرر گردید مجریان محترم در مورد Rational طرح توضیح بیشتری ارائه نمایند.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و آقای دکتر امامی با عنوان" فرمولاسیون و بررسی اثربخشی پماد گیاهی سنتی(وحدت) در ترمیم سوختگی های شدید پوستی" مطرح و پیشنهادات زیر ارائه شد:1- طرح بر اساس GCP نوشته شود. 2- قبل از انجام مطالعات بالینی مطالعات پایداری به طور کامل انجام پذیرد. مقرر شد تا پس از انجام اصلاحات فوق طرح مجددا در شورا مطرح گردد

10- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان با عنوان" القای بیان مداوم سیکلواکسیژناز-2 در دو رده سلولی سرطان پستان انسان با استفاده از ترانسفکت سلولها با پلاسمید حاوی توالی کامل cDNA COX-2 و بررسی تاثیر سیستم سیکلواکسیژناز در القا مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورتر دارویی ABCG2" به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر رجبی با عنوان " ارزیابی روش های مختلف سنتز نانوذرات سولفید نقره به عنوان دزانفکتانت سطحی جدید و مقایسه آن با نانوذرات نقره" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر رجبی با عنوان " بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوذرات نقره ساخته شده به روش احیای الکتروشیمیایی و مقایسه اثرات ضد باکتریایی آن با دکونکس 53، دزانفکتانت مصرفی رایج در بیمارستان های مشهد" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " بررسی خصوصیات فرمولاسیون و رهش داروهای مختلف از سامانه های هوشمند ژل شونده در محل کیتوسان-گلیسرول فسفات حاوی انواع افزودنیها" مورد تایید قرار گرفت.

15- پایان نامه آقای علیرضا کامرانی مطلق با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی گونه Salvia chloroleuca" به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم آذین دخت زرند با عنوان"سنتز و بررسی کارآیی ترانسفکشن مشتقات هیستیدینی پلی اتیلن ایمین به عنوان حامل ژن رسانی " به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 255 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر محمدپور و دکتر آبنوس و در تاريخ 14/9/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقاي دکتر حسن زاده، آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان" بررسی اثرات حاد ضد درد و ضد التهاب مشتقات تیازولیدون بر روی موش کوچک" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر موسوی و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره گیاه اسطوخودوس در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان (MCF-7) و سرویکس (Hela)" مورد تایید قرار نگرفت.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و آقای دکتر امامی با عنوان" فرمولاسیون و بررسی اثربخشی پماد گیاهی سنتی(وحدت) در ترمیم سوختگی های شدید پوستی" به تصویب رسید.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان " سنتز آنالوگ های جدید موناسترول به عنوان ضد سرطان" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان " بررسی اثرات ضدسل مشتقات N-آریل-1،4-دی هیدروپیریدین-3،5-دی کربوکسامید در محیط برون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه آقای احمدرضا جوان با عنوان"بررسی اثرات ضد درد و ضدالتهاب مشتقات تیازولیدون بر روی موش کوچک" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای داوود داوودی با عنوان"استخراج و آنالیز دیازینون در خیار با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر حسن زاده به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای سید امین مهاجری با عنوان"تهیه سامانه دارورسانی حساس به pH برای پنتوپرازول با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم زهره تازیکی با عنوان"بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید TAT در موش های دارای تومور C26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر امین

10- پایان نامه خانم سیده ویدا هاشمی با عنوان"تهیه پلیمر ایمپرینت شده امپرازول و بررسی خصوصیات اتصالی و آزادسازی دارو در حلال های آبی" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر سجادی

 

 

جلسه 256 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکترخشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر آبنوس و در تاريخ 30/9/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی، آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست جناب آقای دکتر موفق مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر حمیده قدرتی به عنوان همکار در پایان نامه آقای علی قدسی موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان"تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنین" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده با عنوان" مطالعه QSAR روی یکسری دی هیدروپیریدین مسدد کانال کلسیم" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر ملائکه با عنوان" اثر نانولیپوزومهای حاوی ریفامپین و ونکومایسین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیس" به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان " بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از مونوکسید کربن در رت" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان " بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" مورد تایید قرار گرفت.

7- پایان نامه خانم سمیرا صدیقی با عنوان"مقایسه سیستمهای پراکنده مایی و محلولهای آلی اتیل سلولز در تهیه میکروپارتیکلهای آهسته رهش حاوی تئوفیلین به روش Spray drying" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم ارمغان رمضانی با عنوان"تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنین" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر حنفی به تصویب رسید.