صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 89

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 89
 
 
جلسه 257 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکترخشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر معلم و دکتر آبنوس و در تاريخ 5/10/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی، آقای دکتر بهروان، آقای دکتر موفق و خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای با بار مثبت فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت MPL و یا CpG-ODN به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر منصوریان می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" تهیه و بررسی کارایی نانوتیوب های کربن متصل به آپتامر در ژن رسانی به رده سلولی سرطان پستان و سرطان معده" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر تقوی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی تاثیر حضور پلیمر اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر کریمی با عنوان" تهیه پلیمر ایمپرینت شده هیستامین، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج هیستامین از ماهی کنسرو شده" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود تا در جلسه آینده شورا حضور یابند.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" استخراج و آنالیز اتوسوکسیماید در سرم خون انسانی با استفاده از پلیمر قالبگیری شده آن" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود تا در جلسه آینده شورا حضور یابند.

6- پایان نامه آقای هادی ناصری با عنوان" بررسی تاثیر حضور پلیمر اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا " به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

  

 

جلسه 258 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر سجادی و دکتر آبنوس و در تاريخ 22/10/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر استرداد وجه ستاد نانو از آقای جواد رستمی مطرح و مقرر گردید ضمن اطلاع رسانی به دانشجو، تصویب پایان نامه جدید ایشان به استرداد این وجه منوط گردد.

2- درخواست فرصت مطالعاتی آقای دکتر حسین عرفایی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه آقای امین فرهمند به دلیل عدم همکاری ایشان، مطرح و مقرر گردید به اطلاع دانشجو رسانیده شود که اگر تا آخر بهمن ماه از پایان نامه خود دفاع نکنند، پایان نامه از ایشان سلب خواهد شد.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان " تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرمولکول پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینها" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود در جلسه آینده شورا حضور یابند.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده، آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر خداوردی با عنوان" بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در مدل موشی" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود در جلسه آینده شورا حضور یابند.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی با عنوان" بهبود خصوصیات پرس پذیری و سرعت انحلال ایبوپروفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای(اسپری دراینگ)" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" استخراج و آنالیز اتوسوکسیماید در سرم خون انسانی با استفاده از پلیمر قالبگیری شده آن" به تصویب نرسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر کریمی با عنوان" تهیه پلیمر ایمپرینت شده هیستامین، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج هیستامین از ماهی کنسرو شده" به تصویب رسید.

9- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و خانم دکتر کلالی نیا با عنوان" مهار بیان سیکلواکسیژناز-2 در رده های سلولی MCF7/COX-2,MCF7/MX/COX-2 به کمک siRNA ضد COX-2 وبررسی دخالت مهار سیستم سیکلواکسیژناز در کاهش مقاومت چند دارویی از طریق کاهش بیان و عملکرد ترانسپورتر دارویی ABCG2" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " تهیه، بررسی خصوصیات و مطالعات پایداری پراکندگیهای جامد ایندومتاسین با استفاده از دو حامل Isomalt,PVP " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی پایداری نوری، تحریک موضعی و جذب پوستی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی ایزوترتینوئین " مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان " بررسی تاثیر بیان سیکلواکسیژناز-2 بر بیان و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان " بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن ATR1(آنژیوتانسین II تیپ یک) با ACS(سندروم حاد عروق کرونر)" مورد تایید قرار گرفت.

14- پایان نامه آقای بهرام معینی با عنوان" محلول چشمی فلوئورومتولون: بررسی پایداری و پیش بینی عمر قفسه ای به روش تسریع شده " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر غلامزاده به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای مهدی جمعیتی با عنوان" بهبود خصوصیات پرس پذیری و سرعت انحلال ایبوپروفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای(اسپری دراینگ) " به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم آزاده زایرزاده با عنوان" بررسی رابطه ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی " به راهنمایی آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر معلم و مشاور آقای دکتر ناظمی به تصویب رسید.


 

جلسه 259 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر آبنوس و در تاريخ 3/11/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان " تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرمولکول پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینها" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ دهی مجری محترم به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در جلسه آینده شورا مطرح گردد.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی با عنوان " سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سیکلودکسترینها" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ دهی مجری محترم به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در جلسه آینده شورا مطرح گردد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده، آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر خداوردی با عنوان" بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در مدل موشی" به تصویب نرسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان " بررسی اثر حفاظتی لینالول بر آسیب سلولهای PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ دهی مجری محترم به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در جلسه آینده شورا مطرح گردد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان " بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلولهای PC12" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ دهی مجری محترم به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در جلسه آینده شورا مطرح گردد.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان" انتقال هدفمند، قابل کنترل و آهسته رهش دانوروبیسین به سلولهای سرطانی با استفاده از کربن نانوتیوب های حاوی آپتامر" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان" انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلولهای رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامر" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) پوشانده شده با زنجیره پپتیدی غنی از آرژینین به عنوان حامل های غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانی" مورد تایید قرار گرفت.

10- پایان نامه آقای سید حمید جلالیان حسینی با عنوان" استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنی" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر تقدیسی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم حانیه شاه اکبری با عنوان" مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اتیل سلولز و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فرآوری در حرارت بر این خصوصیات" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

12-پایان نامه آقای نوید مصلایی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیها و بررسی اثرات سیتوتوکسیک نانوپارتیکلهای لیپیدی(لیپوسفرهای) حاوی داستاکسل" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر جفری و مشاور آقای دکتر حنفی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 260 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی و دکتر آبنوس و در تاريخ 10/11/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر محمدپور در جلسه حضور نداشتند).

1- اصلاح فرم ارزیابی پایان نامه ها مطرح گردید و مقرر شد تا فرم مربوطه به نحو زیر تغییر پیدا کند:

- در صورتیکه دانشجو پایان نامه خود را به زبان فارسی و به فرمت مقاله قابل ارسال تهیه نماید، نمره پایان نامه از 19 محاسبه خواهد شد.

- در صورتیکه دانشجو پایان نامه خود را به زبان انگلیسی و به فرمت مقاله قابل ارسال تهیه نماید، نمره پایان نامه از 5/19 محاسبه خواهد شد.

- در صورتیکه مقاله تهیه شده تا قبل از دفاع به یکی از مجلات معتبر ارسال گردد، نمره پایان نامه از 20 محاسبه خواهد شد.

- در صورتیکه مقاله همراه با پایان نامه ارائه نشود نمره از 18 محاسبه خواهد گردید.

- بدیهی است نمره پایان نامه در صورتیکه مقاله آن در یکی از مجلات معتبر که در پایگاه ISI یا PubMed ایندکس می شود پذیرفته شود، نمره پایان نامه به 20 تغییر خواهد یافت.

2- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای فواد قاضی زاده از عنوان" بررسی کارایی سیلیمارین در کاهش مقاومت به گلوکانتیم برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/c" به عنوان" بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم"موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان " تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرمولکول پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینها" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی با عنوان " سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سیکلودکسترینها" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطان روی آنزیم آروماتاز" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان " بررسی اثر حفاظتی لینالول بر آسیب سلولهای PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان " بررسی اثر سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلولهای PC12" به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" تهیه، ارزیابی و مقایسه برون تن میکروکپسولهای محتوی دیکلوفناک سدیم و پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه خانم سیده هدا دست پیمان با عنوان" بررسی اثر حفاظتی سافرانال بر مرگ سلولی و آسیب DNA ناشی از محرومیت سرم/گلوکز در سلول های PC-12" به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر بروشکی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم الهام پورحیدر با عنوان" بررسی اثر حفاظتی لینالول بر و آسیب سلولهای PC-12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم عاطفه امیری با عنوان" بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز ناشی از عصاره و اسانس گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill.) در رده های سلول پستان (MCF-7) و سرویکس(Hela) و لنفوسیت" به راهنمایی آقای دکتر سید هادی موسوی و آقای دکتر کریمی و مشاور آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی نجاران به تصویب رسید.

 

 

جلسه 261 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 26/11/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- نامه ریاست محترم دانشگاه در خصوص دستیابی به سهم تعیین شده از اهداف نقشه جامع علمی کشور در بخش پژوهشی مطرح و مورد بحث قرار گرفت و موارد زیر به تصویب رسید:

- دربند 1 مقرر شد که هر عضو هیات علمی تا پایان سال 1394 به طور متوسط 3 مقاله ISI به طور مستقل در سال ارائه دهد. همچنین مقرر گردید جهت عملیاتی نمودن، این مورد به مدیران گروه ارسال شود و پیشنهادات اعضای محترم هیات علمی در این زمینه به شورای پژوهشی دانشکده ارسال گردد.

- در بند 2 مقرر شد که تا پایان سال 1394، 3 عضو هیات علمی و 5 پشتیبان پژوهشی در سال توسط دانشکده جذب شود. دانشکده آمادگی جذب را دارد ولی به دلیل مشخص نبودن وضعیت استخدامی افراد مذکور، مقرر شد با دانشگاه مکاتبه شود.

- در بند 3 برای تاسیس آزمایشگاه مرکزی(آزمایشگاه همکار) سرکار خانم دکتر فضلی به عنوان مسئول پیگیری این بخش معرفی شدند و پیشنهاد تاسیس 5 مرکز تحقیقاتی دیگر در هر گروه به شرح ذیل ارائه شد: مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک دارویی و پروتئومیکس/متابولومیکس توسط گروه شیمی دارویی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گیاهان سنتی توسط گروه فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات سامانه های نوین دارورسانی توسط گروه فارماسیوتیکس و مرکز تحقیقات فارماکوکینتیک/توکسیکوکینتبک توسط گروه سم شناسی

- در بند 4 با توجه به پیگیریهای انجام شده در این زمینه توسط آقای دکتر رمضانی، ایشان مسئول پیگیری جهت تاسیس پژوهشکده معرفی شدند.

- در بند 5 مقرر شد با گروه ها و مرکز رشد علوم دارویی مکاتبه شود و پیشنهادات آنها جهت عملیاتی نمودن این مورد و سیاستهای تشویقی برای حقوق مالی پژوهشگر و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای پژوهشگران در این زمینه اعلام شود.

- در بند 7و6 مقرر شد پیشنهادات گروه ها جمع آوری گردد.

- در بند 8 مفرر شد با مرکز رشد و گروه ها مکاتبه شود و پیشنهادات جمع آوری گردد. همچنین کارگاه های لازم با همکاری مرکز رشد جهت آشنایی هیات علمی با موضوع معرفی پتنت، برگزار شود.

2- گزارش 6 ماه اول فرصت مطالعاتی آقای دکتر ایرانشاهی مطرح و با تمدید 6 ماهه دوم فرصت مطالعاتی ایشان موافقت گردید.

3- با درخواست فرصت مطالعاتی آقای دکتر بهروان موافقت گردید.

4- با درخواست فرصت مطالعاتی آقای دکتر سجادی موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر ایرانشاهی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای میلاد ایرانشاهی به" بررسی اثر تجویز همزمان پپرین و رزواترول بر فراهمی زیستی رزواترول در داوطلبین سالم انسانی و بررسی پایداری آن در پلاسما در مقایسه با محیطهای آلی" موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر مهاجری با عنوان" بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در خرگوش" به تصویب رسید.
 
 

 
 

جلسه 262 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 4/12/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سمیرا بیضایی از عنوان" ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن" به " ساخت و بررسی نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین و بررسی الگوی رهش دارو در برون تن" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر کاظمی اسکوئی و آقای دکتر ملائکه با عنوان " تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانولیپوزومهای هدفمند حاوی پلی اتیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلول" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر محمودی با عنوان " بررسی تاثیر ضد التهابی عصاره های مختلف میوه زرشک از طریق مهار مسیر سنتز نیتریک اکساید و بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر موسوی با عنوان " بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان " بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca,Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر حسن زاده با عنوان" استخراج و آنالیز دیازینون در خیار با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای قتیبه دادش با عنوان" بررسی اثر سیلی مارین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور آقای دکتر کریمی و خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای یاسر عمررواس با عنوان" بررسی اثر عصاره الکلی خارمریم در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور آقای دکتر کریمی و خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فریبا اصغری با عنوان" تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانولیپوزومهای هدفمند حاوی پلی اتیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلول " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر کاظمی اسکوئی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم سعیده برزگر با عنوان "تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکسهای متشکل از لیپوزومهای حاوی دگزامتازون-پلی اتیلن ایمین-پلاسمید" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر کاظمی اسکوئی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 263 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 11/12/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر گل محمدزاده و خانم دکتر لایق با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنه" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و خانم دکتر بنایی با عنوان " بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " ارزیابی تغییرات در الگوی پروتئینی و سطح آنزیمی ناشی از سمیت کبدی تحت حاد دیازینون و نقش محافظتی ترکیب آنتی اکسیدانت کروسین در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر لاری می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " بررسی سمیت عصبی آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر راشدی نیا می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر محمدپور با عنوان " مطالعۀ اثر آنتي دوتي امولسيون چربي تزريقي (اينتراليپيد) برمسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسيکوکينتيک " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر وهاب زاده می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان " مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فراوری­شده بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حيواني " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق با عنوان " تهیه و مطالعه اثر ترکیب ژل­ کیتوسان و آلوئه ورا در ترمیم آسیب­های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی " به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان " سنتز4-ایمیدازولیل-4و3-دی هیدروپیریدین-2-اون-5-کربوکسیلات ها به عنوان عوامل کاردیوتونیک" به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی اثر ترکیبات 4و1-دی هیدرو-4-{2-اتیل تیو-(4-فلوروبنزیل) ایمیدازول-5- ایل} پیریدین-5و3-دی کربوکسیلات روی فشار خون رت" به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان " مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-Kb و ارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1" به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان " تاثیر نوع و مقدار عامل چسباننده بر خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن" به تصویب رسید.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به تصویب رسید.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی سمیت سلولی فراکسیونهای عصاره متانولی ریشه گیاه نوروزک(salvia lerrifolia) بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانی" به تصویب رسید.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثر بربرین بر سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رت" به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای سید بهنام هاشمی با عنوان" شناسایی پاتوژن های عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCR" به راهنمایی آقای دکتر مجید ابریشمی و آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر بهروان به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم مهسا باقری با عنوان" بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید TAT به صورت Invitro,in vivo در موش های دارای تومور C26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر امین به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم مریم ابومعاش زاده با عنوان" تاثیر طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرمولکول پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول- پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینها " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی، آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر عباس پور به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم سارا نیکوفال با عنوان" بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری در مدل حیوانی " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه، خانم دکتر توکا بنائی و مشاور آقای دکتر مهاجری به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم مریم شمس با عنوان" مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی محیط فرآوری شده بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حیوانی " به راهنمایی آقای دکتر موفق، خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

 

 
 

جلسه 264 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر جعفری، آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 15/12/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر سجادی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر عفت بهروان به عنوان مشاور در پایان نامه خانم نیلوفر دهقانی موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ناشی از هالوپریدول و شاخص های فارماکوکینتیک آن در خرگوش" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر مشیری می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر پارسایی با عنوان " بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleuca بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" مطرح و به تصویب نرسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان" بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسي اثرات گلوکزآمين در مقابل ليز گلبولهاي قرمزحاصل از AAPH " مطرح گردید و به دلیل وجود ابهاماتی در پاسخ مجری، مقرر شد پس از اصلاح مجددا بررسی شود.

6- پایان نامه آقای مصطفی فیروزرودی با عنوان" بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مریم السادات حبیبی با عنوان" فرمولاسیون و بررسی اثربخشی پماد گیاهی سنتی(وحدت) در ترمیم سوختگی های شدید پوستی " به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر امامی و مشاور خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای مجید خطیب با عنوان" تهیه و مطالعه اثر ترکیب ژل کیتوسان و آلوئه ورا در ترمیم آسیب های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و مشاور آقای دکتر طباطبایی و خانم دکتر سیدیان مقدم به تصویب رسید.


 

جلسه 265 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقايان دکتر حسین زاده، آقای دکتر ایمن شهیدی،دکتر اصیلی، دکتر جعفری، آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 22/12/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر سجادی در جلسه حضور نداشتند).

1- پیشنهادات گروه ها در خصوص نامه دستیابی دانشکده ها به اهداف نقشه جامع علمی کشور مطرح و بند 1 نامه فوق { تولید 100 مقاله علمی با نمایه ISI در سال تا پایان سال 1394(متوسط 3 مقاله به ازای هر عضو هیات علمی)} بررسی شد و پیشنهاد شد جهت حصول به مورد ذکر شده، موارد زیر پیگیری گردد:

1) تامین نیروی کارشناسی گروه ها

2) تامین نیروی انسانی مورد نیاز

3) اهمیت دادن به کیفیت مقالات علمی چاپ شده با در نظر گرفتن ضریب تاثیر مجلات و اعمال و افزایش سیاستهای تشویقی

4) تصویب دوره های پس دکتری(Post doc) و پذیرش سالیانه برای این دوره ها

5) افزایش حداقل 8 برابری اعتبار پژوهشی اعضای هیات علمی تا پایان سال 1394

6) اعتبار پژوهشی ویژه به نیروهای توانمند پژوهشی

7) تجمیع مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مربوطه در مجاورت دانشکده جهت جلوگیری از اتلاف وقت

8) افزایش اختصاص بودجه های تخصیص یافته به مراکز تحقیقات به خصوص مراکز تحقیقاتی که بودجه مستقل از وزارتخانه ندارند.

9) اختصاص بودجه های تحقیقاتی مجزا برای PhD by research مراکز تحقیقاتی

10) دسترسی کامل تر به پایگاه های اطلاعاتی

11) تکمیل فضای فیزیکی دانشکده

2- با درخواست فرصت مطالعاتی آقای دکتر کریمی موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسي اثرات گلوکزآمين در مقابل ليز گلبولهاي قرمزحاصل از AAPH " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسي اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر صابری با عنوان" مطالعات مولکولی، طراحی و سنتز مهارکننده های غیر استروئیدیp450 Aromatase از مشتقات جدید بیس ایندول " به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم سحر صالحی ساروکلائی با عنوان" بررسي اثرات محافظتی روتین بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و خانم دکتر نصیری و مشاور خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای حامد خطیب زاده با عنوان" مطالعات مولکولی، طراحی و سنتز مهارکننده های غیر استروئیدیp450 Aromatase از مشتقات جدید بیس ایندول " به راهنمایی آقای دکتر صابری، به شرط اضافه کردن ارزیابی فعالیت آروماتاز از ترکیبات سنتتیک انتخابی، به تصویب رسید.

پایان نامه آقای محسن کریمی با عنوان" بررسی اثرات مهار سیکلواکسیژناز و ضد سرطان ترکیب 2-(آلکیل سولفونیل ایمیدازولیل)3- آریل- 3و1-تیازولیدین-4- اون " به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده، آقای دکتر معلم و مشاور خانم دکتر اعتماد به تصویب رسید.