صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 91

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 91
 
 
 
 جلسه 290 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 28/1/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر علوی زاده به عنوان همکار در طرح" تهیه RNA آپتامر عليه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل ليشمانيا ماژور به روش Cell SELEX"موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای سید حمید جلالیان حسینی به "استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکس برداری و درمان سرطان کولون در مطالعات درون تنی" موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با affibody علیه Her-2/neu و بررسی اثرات ضدتوموری با استفاده از گرمای موضعی به صورت in vivo, in vitro در مدل موشی دارای تومور" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر علوی زاده می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر رخشنده با عنوان" فرمولاسیون کرم موضعی برپایه عصاره ساقه درخت زرشک جهت درمان سالک خشک و مرطوب" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با عنوان" بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی تئوفیلین، پروپرانولول هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم به عنوان سه مدل دارویی تهیه شده به روش امولسیون-تبخیر حلال" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتیtaxodione بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی ناهنجاریهای جنینی و مکانیسم های احتمالی آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز پرگابالین در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس های حاصل از اندام های مختلف گونه های ایرانی Cupressaceae در دو سیستم لیپیدی متفاوت" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس های حاصل از اندام های هوایی سه گونه درمنه بومی ایران" مورد تایید قرار گرفت.

گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس های حاصل از اندام های مختلف گونه های ایرانی Cupressaceae در دو سیستم لیپیدی متفاوت" مورد تایید قرار گرفت.


 
 
 

جلسه 291 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 10/1/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- در این جلسه معاون محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر تفقدی حضور داشتند و موارد زیر مطرح گردید:

- در ابتدای جلسه گزارش فعالیتهای پژوهشی سال90 دانشکده داروسازی در قالب اسلاید ارائه شد.

- مقرر گردید جهت تامین دستگاه های مورد نیاز دانشکده لیست دستگاه ها جهت پیگیری به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارسال شود.

- مقرر شد که مجله Journal of Pharmaceutical Nanoscience در سال 91 راه اندازی گردد.

- مقرر شد که مرکز تحقیقات سامانه های نوین دارورسانی در سال91 تاسیس گردد.

مقرر گردید که با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و مرکز رشد علوم دارویی، حمایت های لازم جهت به محصول رساندن ایده های اساتید دانشکده فراهم گردد.
 
 

 

جلسه 292 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی،دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 17/2/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند).

1- مقرر گردید به همه اساتید دانشکده ایمیل شود که در صورت داشتن ایده ای برای به محصول رساندن اطلاع دهند تا در جلسات بعدی شورای پژوهشی هماهنگی و پیگیریهای لازم انجام شود.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین هدفمند شده با پپتید و حاوی پلاسمید بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستان" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر مختارزاده می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر صادقی با عنوان" سنتز نانوپلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضدEpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA به عنوان حامل داروی دوکسوروبیسین و Survivin siRNA به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها به صورت برون تنی و درون تنی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر علی بلندی می باشد مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح برای پاسخ به سوالات مطرح شده در شورا، جهت حضور در جلسه آینده، دعوت به عمل آید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی با عنوان" ارزیابی اثر نانوذرات نقره در از بین بردن بیوفیلم باکتریایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر فروغی پور و آقای دکتر محمدپور با عنوان" مدل سازی فارماکوکینتیک/فارماکودینامیک سدیم والپروات در بیماران مبتلا به صرع" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر خامنه با عنوان" اثر نانو ذرات نقره بر گونه هاي ايزوله ي بيمارستاني سودوموناس آئروژینوزامولد بیوفیلم " به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رت" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" ارزیابی تاثیر ضدسرطانی فراکشن سسکوئی ترپن لاکتونی آرتمیزیا خراسانیکا بر سلولهای ملانوما با واسطه تاثیر بر بیان پروتئین های Bax سیتوکرومc" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" سنتز و بررسی قدرت مهاری فعالیت آنزیم15-لیپواکسیژناز و مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات پرنیله هیدروکسی کومارینها" مورد تایید قرار گرفت.

10- پایان نامه خانم آزاده زهانی با عنوان" فرمولاسیون کرم موضعی عصاره ریشه زرشک جهت درمان لیشمانیوز خشک و مرطوب" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و مشاور آقای دکتر رخشنده و آقای دکتر ملکی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زینت حیدری با عنوان" هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از کمپلکسهای دربرگیرنده گاما سیکلودکسترین با تری و دی بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG20000 به عنوان سامانه های دارورسانی با رهش آهسته" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای ابوبکر رحمانی مشهد ریزه ئی با عنوان" استخراج و آنالیز هالوپریدول در بافت مغز خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

پایان نامه خانم ریحانه آسایش با عنوان" مطالعه اثر ترمیمی ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه(ortulaca Olearcea L.) بر روی زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی و مشاور خانم دکتر سیدیان مقدم و آقای دکتر طباطبایی به تصویب رسید.
    
 
 
 
 
 

جلسه 293 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی،دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 31/2/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر صادقی با عنوان" سنتز نانوپلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضدEpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA به عنوان حامل داروی دوکسوروبیسین و Survivin siRNA به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها به صورت برون تنی و درون تنی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر علی بلندی می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر کلالی نیا و آقای دکتر صابری با عنوان" بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی(ABCG2,MRP1,MDR1) با استفاده از تیموکینون" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی و آقای دکتر صادقیان با عنوان" تاثیر ریفامپین و ایزونیازید بر روی مایکوباکتریوم توبرکولوز در حضور ویتامین ث یا ان-استیل سیستئین(NAC)" به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای علیرضا امانی با عنوان" تاثیر ریفامپین و ایزونیازید بر روی مایکوباکتریوم توبرکولوز در حضور ویتامین ث یا ان-استیل سیستئین" به راهنمایی آقای دکتر وحدتی و آقای دکتر صادقیان به تصویب رسید.

پایان نامه خانم سلیمه مومنی پور با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای PEG نشاندارشده با Tc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر صدری و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر دباغ کاخکی و آقای دکتر بدیعی به تصویب رسید

 


 
جلسه 294 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی،دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 7/3/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر صادقی با عنوان" سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامرGB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستوما" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر محمدپور با عنوان" استخراج و آنالیز ترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر کریمی با عنوان" سنتز نانوذرات ایمپرینت شده برای برخی سموم ارگانوفسفره(گلایفوزیت، مالاتیون، دی کلروس) و بررسی خصوصیات اتصالی آنها در محیط های آبی و آلی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر کریمی با عنوان" تعیین مقدار فلزات سنگین در انواع برنج های ایرانی و وارداتی موجود در بازار و مقایسه آنها" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود تا در جلسه آینده شورای پژوهشی حضور یابند.

5- پایان نامه خانم زینب مزدور حق پناه با عنوان" بررسی اثر پلی اتیلن ایمین بر بیان پروتئینهای داخل سلولی در رده سلولی آدنوکارسینومای کولون" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

 
 
 
 
 

جلسه 295 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر سجادی،دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 28/3/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر اصیلی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر گذراندن دوره یک ماهه در خصوص طراحی آپتاسنسورها در کانادا موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر جایگزین کردن نام خانم دکتر الیاسی و خانم دکتر طیرانی به عنوان مشاور به جای آقای دکتر شمس آرا در پایان نامه خانم زکیه صالحی نژاد با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی کاتپسین-د در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر حذف بخش Real time PCR از پایان نامه آقای محسن کریمی موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر کریمی با عنوان" تعیین مقدار فلزات سنگین در انواع برنج های ایرانی و وارداتی موجود در بازار و مقایسه آنها" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان" بررسی اثر چهار مشتق 3و4-دی هیدروپیریمیدین-2-آن-5- کربوکسیلات بر ضربان و قدرت انقباضی در مدل دهلیز جداشده رت" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر غیور و آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی استئوپونتین در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با عنوان"تهیه پلیمر ایمپرینت شده هیستامین ، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج هیستامین از ماهی کنسرو شده" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان"جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختمان فلاونوئیدهای موجود در ریشه گیاهScutellaria litwinowii Born" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه آقای معین رشیدی فر با عنوان" بررسی اثر چهار مشتق3و4-دی هیدروپیریمیدین-2-آن-5-کربوکسیلات بر ضربان و قدرت انقباضی در مدل دهلیز جداشده رت" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم طیبه رضایی چهکند با عنوان" بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی دیکلوفناک سدیم به عنوان مدل دارویی آنیونیک تهیه شده با روش امولسیون-تبخیر حلال" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای حمیدرضا ایرجی نیا با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات میکروپارتیکلهای کیتوسان حاوی تئوفیلین به عنوان یک سامانه نوین دارورسانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای حسن سازگارا با عنوان" بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از بستن عصب سیاتیک یا فرمالین در موش" به راهنمایی آقای دکتر کریمی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم نجمه اسراری با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی زعفران بر سطح پروتئین و ترانسکریپتBDNF,P-CREB,CREB و نوروپپتیدVGF در مغز(مخ و مخچه) رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم مهدیه صادقی با عنوان" بررسی اثرات کروسین بر سطح پروتئین و ترانسکریپتBDNF,P-CREB,CREB و نوروپپتیدVGF در مغز(مخ و مخچه) رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم مهناز تبیره با عنوان" بررسی اثرات کروسین در جلوگیری از آسیب تحت مزمن کلیوی ناشی از دیازینون در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای قرسری با عنوان" افزایش سرعت انحلال کورکومین: تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و Soluplus، با استفاده از دو روش ذوب و انحلال" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر همایونی به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای آشفته با عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال کورکومین با استفاده از روشهای مختلف کریستالیزاسیون در حضور مقادیر مختلف پلی وینیل پیرالیدون" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر همایونی به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای جشن ساز با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی اسیمتریک دی متیل آرژنین(ADMA) در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر غیور و آقای دکتر محمدپور و مشاور خانم دکتر طیرانی و خانم دکتر الیاسی به تصویب رسید.

19-پایان نامه خانم عبد الرحمانی با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی استئوپونتین در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر " به راهنمایی آقای دکتر غیور و آقای دکتر محمدپور و مشاور خانم دکتر طیرانی و خانم دکتر الیاسی به تصویب رسید.