صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 90

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 90

جلسه 278 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 10/7/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر سجادی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر تغییر در روش اجرای پایان نامه های خانم قاسمی، خانم ناصری و خانم وحدتی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم هنگامه فیروزمند کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم زهرا اکبری نوقابی و پایان نامه خانم مهدیه مرکبی موافقت نگردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر تفقدی با عنوان "تاثیر نانولیپوزومهای حاوی اولئیک اسید و جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین" با تغییر عنوان به" تاثیر نانولیپوزومهای حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین" تصویب شد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر سجادی با عنوان "تهیه لنز تماسی نرم، بارگیری شده با بریمونیدین برای دارورسانی چشمی: بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی و مطالعات درون تنی آن در چشم خرگوش" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان "فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین تهیه شده با اسفنگومیلین و بررسی اثرات ضدتوموری به صورت in vitro,in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma" به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای داوود قوچی آتش بیک با عنوان"تاثیر نانولیپوزومهای حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر تفقدی و مشاور آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم سمیرا حسینی با عنوان"بررسی تداخل اثر عصاره آبی و الکلی زعفران با آمی تریپتیلین بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم آرزو سبحانی با عنوان"فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین تهیه شده با اسفنگومیلین و بررسی اثرات ساستوتوکسیسیته به صورت in vitro در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سمانه رمضانیان نیک با عنوان"تهیه و کنترل کیفیت سوسپانسیون نانوذرات نقره با استفاده از برگهای اکلیل کوهی به عنوان زیست احیا کننده از نیترات نقره" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و مشاور خانم دکتر خداوردی به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با عنوان" تهیه هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات جذب سطحی و آزادسازی دارو از آنها" به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلیمری آن" به تصویب رسید.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک دایورسین به روش کامت" به تصویب رسید.

 

 

جلسه 279 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 1/8/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- نحوه برگزاری هفته پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در زمینه حضور بهتر دانشکده در هفته پژوهش مطرح و مقرر گردید این پیشنهادات به مدیران گروه دانشکده جهت همکاری در این زمینه ارسال گردد.

2- تاسیس ژورنال های جدید در دانشکده مطرح گردید و مقرر شد جهت تاسیس ژورنال با عنوان پیشنهادی journal of pharmaceutical nanoscience با مدیر گروه نانو تکنولوژی دارویی آقای دکتر جعفری هماهنگی گردد.

3- کوریکورم آموزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مطرح و آقای دکتر حسین زاده به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده انتخاب شدند.

4- آقای دکتر سجادی به عنوان رابط انجمن متخصصین علوم دارویی در دانشکده انتخاب شدند.

5- درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای محسن کریمی به عنوان دانشجوی دیگر در طرح پژوهشی87142 و همچنین اضافه نمودن نام خانم دکتر اعتماد و خانم تکتم حسینی به عنوان همکار در طرح مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر مهاجری با عنوان "تهیه و ارزیابی قرص کروسین" به تصویب رسید

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر مهاجری با عنوان "بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی(اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر صدری و آقای دکتر جعفری با عنوان "فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی Patent blue نشاندار شده با Tc-HAPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph Node)SLN" به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" مطالعه QSAR روی یکسری دی هیدروپیریدین مسدد کانال کلسیم" مورد تایید قرار گرفت.

10- پایان نامه خانم مریم رضایی با عنوان"تهیه فرمولاسیون کپسول خوراکی 500 میلی گرمی عصاره مقل" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای مهرداد شریعت زاده با عنوان"بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه Salvia reuterana Boiss" به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

 

 

جلسه 280 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 8/8/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات شبه دارویی (Drug-like) ریشه کمای بیابانی(Ferula foetida regel)" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر صادق نیا با عنوان "بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12" مطرح و به دلیل طرح سوال از طرف شورا، مقرر گردید مجری محترم به سوالات مورد نظر شورا پاسخ دهند.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "تدوین، طبقه بندی و کدگذاری بانک نمونه های بیولوژیک" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور و آقای خاکزاد با عنوان "تاثیر نانوذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رت" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر وحدتی و آقای دکتر نوروزی با عنوان "بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان-آنتی اکسیدانت" به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم نجمه حیدری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی Patent blue نشاندار شده با Tc-HAPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph Node)SLN " به راهنمایی آقای دکتر صدری و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر بدیعی، آقای دکتر صادقی و آقای دکتر زکوی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم سعیده دلپذیر با عنوان" بررسی اثر روزه ماه رمضان بر ظرفیت کلی پراکسیدان-آنتی اکسیدانت " به راهنمایی آقای دکتر وحدتی و آقای دکتر نوروزی و مشاور آقای دکتر نعمتی، آقای دکتر مشیری و خانم دکتر اعتماد به تصویب رسید.

 
 

 

جلسه 281 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی و دکتر محمدپور در تاريخ 23/8/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر خشیارمنش، آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- نحوه برگزاری گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده مطرح گردید و موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت:

- تقدیر از سه نفر از اعضای هیات علمی براساس گرنت پژوهشی( از هر مرتبه علمی یک نفر)

- تقدیر از دانشجویان دارای رتبه در همایش دانشجویی داروسازی سال 90

- تقدیر از سه نفر از دستیاران پژوهشی برتر دانشکده بر اساس مقالات و همایش ها

- تقدیر از گروه پژوهشی برتر دانشکده

2- نامه آقای دکتر سنکیان دبیر علمی جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مطرح گردید و خانم دکتر مصفا، آقای دکتر وحدتی، آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر افراسیابی به عنوان داور جهت داوری مقالات این جشنواره معرفی شدند. همچنین به منظور تشویق دستیاران دانشکده جهت شرکت در این جشنواره موارد زیر به تصویب رسید:

- در نظر گرفتن یک هفته مرخصی تشویقی برای کلیه شرکت کنندگان در این جشنواره

- اهدا جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم این جشنواره

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر صادق نیا با عنوان "بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از بستن عصب سیاتیک یا فرمالین در موش" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "سنتز مشتقات بنزو[f]آزولن-1-اون به عنوان ترکیبات ضدسرطان" مطرح و مقرر گردید مجریان محترم در خصوص ایمنی روش کار، توضیحات لازم را داده تا مجددا طرح در شورا بررسی گردد.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان"بررسی مقایسه ای اثرات تراتوژنیک مصرف بنزوات سدیم و بنزوات پتاسیم در دوران حاملگی بر روی جنین موشهای نژادBalb/c" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان"بررسی اثر اریتروپویتین بر آسیب عصبی و رفتاری ناشی از منوکسید کربن در رت" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان"بررسی اثر یک آنالوگ جدید لوزارتان بر فشار خون رت" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان"بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر فراهمی زیستی رزوراترول در داوطلبین سالم انسانی و بررسی پایداری آن در پلاسما در مقایسه با محیطهای آلی" مورد تایید قرار گرفت.

10- پایان نامه خانم بهاره سادات یوسف ثانی با عنوان" بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی(اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر مشیری ، آقای دکتر مشیری، خانم دکتر اعتماد و خانم دکتر معتمد الشریعتی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم نگار ذوالجلالی با عنوان" بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12 " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر صادق نیا و مشاور آقای دکتر حنفی بجد به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم الهه زیبایی با عنوان"تاثیر نانوذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رت" به راهنمایی آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر توسلی، آقای دکتر کریمی و مشاور آقای خاکزاد به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای میثم بادینلو با عنوان" تهیه و ارزیابی قرص کروسین" به راهنمایی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر معتمد الشریعتی به تصویب رسید.
 
 
 

جلسه 282 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 6/9/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر خشیارمنش، آقای دکتر سجادی، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- نامه معاونت پژوهشی دانشگاه درخصوص نتایج ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های کشور مطرح و پیشنهاد شد که معاونت پژوهشی دانشگاه، مقالات را براساس Indexing به تفکیک ارائه دهد که در جدول ارائه شده این تفکیک صورت نگرفته است.

2- نامه معاونت پژوهشی دانشگاه درخصوص سیاستهای تشویقی دانشگاه در راستای ارتقا نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح گردید و مقرر شد جهت تاسیس مجله شیمی دارویی با خانم دکتر فضلی بزاز هماهنگی گردد.

3- نامه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص تصویب پایان نامه های پژوهشی در شورای تحصیلات تکمیلی هر دانشکده مطرح و پیشنهاد گردید مبلغ اختصاص یافته بابت هر پایان نامه در اختیار رئیس دانشکده در جهت تقویت زیرساخت های تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان "سنتز مشتقات بنزو[f]آزولن-1-اون به عنوان ترکیبات ضدسرطان" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان "بررسی اثر بربرین بر سمیت سلولی ناشی از گلوتامات در سلولهای Neuro2a,PC12" به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای مجتبی صدیقی گیلده با عنوان" سنتز پلی اتیلن ایمین های با وزن مولکولی بالا اصلاح شده و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از آن به منظور تهیه یک وکتور غیرویروسی غیرسمی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر اسکویی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مرضیه محمدی با عنوان" القا مرگ سلولی باsiRNA رسانی هدفمند به سلولهای بینادی سرطان کولون با استفاده از کنژوگه کربن نانوتیوب آپتامر" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان"فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی بالینی فرم لیپوزومی موضعی آمفوتریسین B برای درمان لیشمانیوز پوستی" مورد تایید قرار گرفت.
 
 
 
 

جلسه 283 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی و دکتر محمدپور در تاريخ 20/9/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر تغییر در روش کار پایان نامه خانم آزاده زایرزاده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر مهری در پایان نامه خانم عطیه سادات داوری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- مقرر گردید دستیارانی که قصد انجام کارهای تحقیقاتی خارج از زمینه پایان نامه خود را دارند، باید قبلا موافقت استاد راهنمای پایان نامه خود را داشته باشند.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدورژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از بلاک کوپلیمرهای PCI-PEG کمپلکس شده با انواع سیکلودکسترینها" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلولهای PC12" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان" بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سیمت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپتAkt در سلولهای کبدی رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری با عنوان" بهینه سازی روش تهیه نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن های محلول انگل لیشمانیا و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها" به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای رضا صفائی با عنوان" بررسی اثر کروسین بر ایلئوم جداشده رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای سیدمرتضی میرحسینی با عنوان" غربالگری و شناسایی SUMO1-protein در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین بر آن در قلب رت" به راهنمایی آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای حامد ویس کرمی با عنوان" بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلولهایPC12 " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زهرا نادعلی با عنوان" ساخت و بررسی میکروسفرهای آهسته رهشPLGA-PEG-PLGA حاوی انسولین با روش تبدیل سل به ژل" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر تفقدی و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم فاطمه فضائلی یوسف آباد با عنوان" بهینه سازی روش تهیه نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن های محلول انگل لیشمانیا و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها " به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر چاوشیان به تصویب رسید.

13- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان"سنتز کوپلیمرهای PEG-PLA با هیدروفیلیسیته مناسب جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانوپلیمرزومی" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان"ارزیابی زئولیتها به عنوان حاملهای جدید در سیستمهای دارورسانی با رهش اصلاح شده" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 284 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی و دکتر محمدپور در تاريخ 27/9/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

1- مقرر گردید از این تاریخ کلیه پایان نامه های دانشجویی به صورت پشت و رو تایپ شود.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهاهی ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینیMeristotropis xanthoides" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر غیور با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی کاتپسین-د در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم زکیه صالحی نژاد با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی کاتپسین-د در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر " به راهنمایی آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر غیور و مشاور آقای دکتر شمس آرا به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم مونا خونساری زاده با عنوان" بررسی الگوی اتصال پلی اتیلن ایمین به پروتئین های سطحی سلول در رده سلولی آدنوکارسینومای کولون " به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر راشدی نیا و آقای دکتر تقدیسی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای امین شرکا با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره های حاصل از گیاه نعناع(Mentha spicata) " به راهنمایی آقای دکتر حسن زاده، آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای عباس ذبیحی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاهMeristotropis xanthoid" به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" تهیه، مقایسه خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای حاصل از محلولهای آلی و سیستمهای پراکنده مائی اتیل سلولز، اودراجیتRS,RL و بررسی اثر نوع و غلظت پلاستی سایزر و فرآوری در حرارت بر این خصوصیات" به تصویب رسید.