صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 90

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صفحه اصلی >معاونت پژوهشی > شورای پژوهشی > صورت جلسات شورای پژوهشی> زمستان 90

 
 
 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 90 
 
 
جلسه 285 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 19/10/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).
 
1- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر امید چاوشیان به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم زهرا اکبری نوقایی، خانم فاطمه فخرایی و خانم مهدیه مرکبی موافقت گردید.
 
2- با انصراف طرح پژوهشی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر ملائکه با عنوان" سنتز مشتق دندرایمر پلی آمیدوامین(PAMAM)-کلسترول و بررسی کارایی انتقال ژن نانوذرات حاصل" موافقت گردید.
 
3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر مصفا با عنوان" بررسی مهار ترانسپورترهای مقاومت چنددارویی توسط سزکویی ترپن کومارین های خالص شده چند گونه فرولا" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر جمال کسائیان می باشد، به تصویب رسید.
 
4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر سنگ کلیه در رت" به تصویب رسید.
 
5- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" طراحی و سنتز مشتقات جدید2-آریل-4-اکسو-4-آریل-بوت-2- انوئیک اسید به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژنازII" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ به سوالات شورا مجددا در جلسه شورا مطرح گردد.
 
6- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضدسرطان" مورد تایید قرار گرفت.
 
7- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" مورد تایید قرار گرفت.
 
8- گزارش پایان طرح آقای دکتر بدیعی با عنوان" فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشی" مورد تایید قرار گرفت.
 
9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" مورد تایید قرار گرفت.
 
10- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجادشده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیا ماژور همراه با نانوذرات LPD حاوی CpG ODN" مورد تایید قرار گرفت.
 
11- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی ایمنی زایی لیپوزومهای با بار مثبت حاوی پلاسمید کدکننده آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس در موش BALB/c" مورد تایید قرار گرفت.
 
12- پایان نامه خانم حانیه مقری با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر سنگ کلیه در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر تیمچه حریری و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.
 
13- پایان نامه خانم حمیده شاطرزاده یزدی با عنوان" بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر صادق نیا به تصویب رسید.
 
14- پایان نامه خانم مریم کلنگی خواه با عنوان" بررسی اثر بربرین بر سمیت سلولی ناشی از گلوتامات در سلولهای PC12,Neuro2a " به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.
 
15-پایان نامه آقای حمید کابلی رحیم بیگی با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران بر پاسخ های انقباضی ایلئوم جداشده رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.
 

 
 
جلسه 286 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 3/11/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).
 
1- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" طراحی و سنتز مشتقات جدید2-آریل-4-اکسو-4-آریل-بوت-2- انوئیک اسید به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژنازII" به شرط ارزیابی فعالیت آنزیم به تصویب رسید.
 
2- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موش" به تصویب رسید.
 
3- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر جعفری با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجادشده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیزشده(WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا(SLA) در مدل موشی" به تصویب رسید.
 
4- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهCynomorium coccineum" به تصویب رسید.
 
5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی سیکلوسپورین جهت استعمال چشمی و بررسی بی خطری(safety) آن در چشم خرگوش" مورد تایید قرار گرفت.
 
6- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی اثرات شیرابه و ژل گیاه آلوئه ورا بر علیه لیشمانیا ماژور به صورت invivo,invitro" مورد تایید قرار گرفت.
 
7- پایان نامه خانم راضیه قورچیان با عنوان" تهیه، ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی میزان هدف گیری نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانی در مدل برون تن" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور خانم دکتر عاقبتی و آقای دکتر جلالی به تصویب رسید.
 
8- پایان نامه آقای حامد اسحاقیان با عنوان" بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانی" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری و مشاور خانم دکتر عاقبتی و آقای دکتر جلالی به تصویب رسید.
 
9- پایان نامه خانم طاهره زینلی با عنوان" مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی(وحدت) بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر طباطبایی و خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.
 
10- پایان نامه آقای محمد بالوئی با عنوان"تهیه و مطالعه اثر پماد جلدی متشکل از چربی بز و ماستیک بنه بر روی زخم تمام صخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر طباطبایی و خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.
 
11- پایان نامه آقای محمد سلطانی با عنوان"ارزیابی ماتریکسهای آهسته رهش Eudragit RL,Eudragit RS تهیه شده به روش گرانولاسیون مرطوب با استفاده از سیستمهای پراکنده مائی این پلیمرها به عنوان مایع گرانوله کننده" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.
 
12- پایان نامه آقای ایوب براتی کلر با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهCynomorium coccineum " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی به تصویب رسید.
 
 
 

 
 جلسه 287 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 16/11/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).
 
1- نامه معاون آموزشی دانشگاه در خصوص چالش های ناشی از جذب اعضا هیات علمی پژوهشی مطرح و اطلاع رسانی گردید.
 
2- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر تغییر روش کار طرح پژوهشی با عنوان" بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با بیومارکرهای احتمالی موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" موافقت گردید.
 
3- درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر سلب پایان نامه از آقای بهنام هاشمی مطرح و مقرر گردید به دانشجو جهت شروع کارپایان نامه اخطار داده شود.
 
4- طرح پژوهشی آقای دکتر غیور مبرهن و آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی اسیمتریک دی متیل آرژنین(ADMA) در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به تصویب رسید.
 
5- گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسین با استفاده ازcDNA Microarray " مورد تایید قرار گرفت.
 
6- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.
 
7- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی اثر اریتروپوئتین بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت" مورد تایید قرار گرفت.
 
8- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی اثر اریتروپوئیتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رت" مورد تایید قرار گرفت.
 
9- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ایEremostachyis labiosa Bunge" مورد تایید قرار گرفت.
 
10-پایان نامه خانم ملیکا جوان با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک و دی بلاک کوپلیمرهای PCLPEG20000 کمپلکس شده با آلفاسیکلودکسترین" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.
 
 

 
جلسه 288 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 30/11/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).
 
1- درخواست آقای دکتر ملائکه مبنی بر گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در کشور آمریکا مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
 
2- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر تصویب پایان نامه آقای مجتبی رحیمی که طرح آن در دانشکده دندانپزشکی به تصویب رسیده است، موافقت گردید.
 
3- با درخواست آقای دکتر ملائکه مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر گل محمدزاده به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای نوید مصلایی موافقت گردید.
 
4- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از پرگابالین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش" به تصویب رسید.
 
5- طرح پژوهشی آقای دکتر عرفایی با عنوان" بررسی اثربخشی استعمال موضعی(کرم) عصاره زرشک در درمان سالک و مقایسه آن با تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم" مطرح و مقرر گردید پس از اعمال تغییرات مورد نظر شورا، مجددا در شورا مطرح گردد.
 
6- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان" تهیه نانولیپوزومهای حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانتpoly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضدتوموری آن در مدل موشی" به تصویب رسید.
 
7- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر آبنوس با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات متخلخل سیلیکای متصل به آپتامر A26 حاوی اپی روبیسین جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطانی به صورت برون تنی"
 
8- گزارش پایان طرح آقای دکتر موسوی با عنوان" بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از ریشه گیاهRheum turkestanicum در رده های سلولی " مورد تایید قرار گرفت.
 
9- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" تهیه، مقایسه سیستمهای پراکنده مائی و محلولهای آلی، اودراجیت RS و اتیل سلولز در تهیه میکروپارتیکلهای آهسته رهش حاوی دارو به روشspray drying" مورد تایید قرار گرفت.
 
10- گزارش پایان طرح آقای دکتر سجادی با عنوان" محلول چشمی فلوئورومتولون: بررسی پایداری و پیش بینی عمر قفسه ای به روش تسریع شده" مورد تایید قرار گرفت.
 
11- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک(Berberis vulgaris) و بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدلconditioned place preference در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.
 
12- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر زونیسامید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.
 
13- پایان نامه خانم مهسا سلیمانی با عنوان" تهیه،تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجادشده توسط نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیزشده(WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا(SLA) در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر بدیعی به تصویب رسید.
 
14- پایان نامه خانم سحر برزگر بردر با عنوان" تهیه،تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجادشده توسط نانوذرات تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیزشده(WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا(SLA) در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر جعفری و مشاور آقای دکتر بدیعی به تصویب رسید.
 
15- پایان نامه آقای علی ایمانی با عنوان" سنتز نانوزئولیت با سطح اصلاح شده به منظور ژن رسانی" به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر رمضانی به تصویب رسید.
 

 
جلسه 289 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 14/12/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).
 
1- مقرر گردید به منظور پیگیری پرداخت حق الزحمه داوری طرح های تحقیقاتی جهت داوران خارج از دانشگاه، با معاون محترم پژوهشی دانشگاه هماهنگی گردد.
 
2- طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا و آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی مسیرهای MAPK و متابولیسمROS دخیل در سیگنالینگTNF-a در سلولهای آدنوکارسینومای پستانMCF-7 و مشتق مقاوم به داروی میتوکسانترون آن" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر مرتضی قندادی می باشد به تصویب رسید.
 
3- طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی با عنوان" افزایش سرعت انحلال کورکومین: تهیه و ارزیابی سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و soluplus، با استفاده از دو روش ذوب و انحلال" به تصویب رسید.
 
4- طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی با عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال کورکومین با استفاده از روشهای مختلف کریستالیزاسیون" به تصویب رسید.
 
5- طرح پژوهشی آقای دکتر صدری، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر دباغ با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهایPEG نشاندار شده با Tc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانی" به تصویب رسید.
 
6- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر صدری با عنوان" سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومرd,1-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکسTc-d,1-HMPAO در موش" به تصویب رسید.
 
7- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس ریشه گیاه گیچو(Ferula hezarlalezarica Y.ajani) و اثرات سایتوتوکسیک فراکشن های مختلف عصاره متانولی ریشه آن" به تصویب رسید.
 
8- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو(Diospyros kaki) بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به تصویب رسید.
 
9- پایان نامه خانم مرضیه قره چاهی با عنوان" هیدروژلهای پسودوروتاکسانی تشکیل شده از مولتی بلاک کوپلیمرهایPCL-PEG(600-6000) کمپلکس شده با گاما سیکلودکسترین جهت تهیه سامانه های دارویی با رهش کنترل شده" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.
 
10- پایان نامه خانم مریم نبوی فرد با عنوان" بررسی اثرات حفاظتی گلوکز آمین و مشتق استیله آن در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از H2O2 به روش کامت در لنفوسیتهای خون محیطی انسان" به راهنمایی خانم دکتر جامی الاحمدی و خانم دکتر مصفا و مشاور آقای دکتر بهروان به تصویب رسید.
 
11- پایان نامه خانم شقایق ترابی با عنوان" بررسی اثرات محافظتی عصاره میوه خرمالو(Diospyros kaki) بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و مشاور خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.
 
12- پایان نامه خانم نرگس فروزیده با عنوان" بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس ریشه گیاه گیچو(Ferula hezarlalezarica Y.ajani) و اثرات سایتوتوکسیک فراکشن های مختلف عصاره متانولی ریشه " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و خانم دکتر صمدی و مشاور آقای دکتر شمس اردکانی به تصویب رسید.
 
13- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" بررسی میزان بعضی از فلزات کمیاب سنگین(Trace heavy matal) در نمونه های عسل موجود در شهر مشهد" مورد تایید قرار گرفت.
 
14- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" استخراج و تعیین ساختمان شیمیایی اجزا تشکیل دهنده موم های موجود در اندامهای مختلف مخروطیان بومی ایران" مورد تایید قرار گرفت.