صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 91

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 91
 
 

جلسه 296 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 11/4/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی و آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر ضداضطرابی و خواب آوریverbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاهLippia citriodora در موش" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره آبی و الکلی اندام هوایی به لیمو و ماده موثره آن Verbascoside در موش" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر verbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاهLippia citriodora در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید به روش درون تنی و برون تنی " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر کریمی با عنوان" تهیه بیوسنسور برای اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی به روش آمپرومتریک" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات فنوپروفن به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژنازII" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی اثر ضدفشار خونی اوراپتن در تجویز مزمن در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کربنوکسولون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنی" به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم بابازاده با عنوان" بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTAT-3 با دوزهای مختلف به صورت in vivo در موش های دارای تومورC26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر امین به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم شفاعی بجستانی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتیtaxodione بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر موسوی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم هدیه مقدم عمرانی پور با عنوان" تهیه لنز تماسی نرم، بارگیری شده با بریمونیدین برای دارورسانی چشمی و بررسی برون تنی خصوصیات اتصالی آن" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای ناصر زرگرانی با عنوان" بررسی اثر ضداضطرابی و خواب آوریVerbascoside و عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاهLippia citriodora در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم عاطفه غلامی عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطانی فراکسیونها و ترکیبات خالص جداشده از گونه آرتمیزیای بومی ایران(Artemisia armeniaca) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر مجرب به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سیده نفیسه علم الهدایی با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطانی عصاره متانولی و فراکسیونهای گونه ای آرتمیزیای بومی ایران(Artemisia armeniaca) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی " به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر مجرب به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم سحر محمددوست علی آبادی با عنوان" تهیه غشاهای مرکب هتروژن محتوی نانوذرات پاسخگو به PH N-ایزوپروپیل آکریل آمید-متاکریلیک اسید و بررسی نفوذ مدلهای دارویی مختلف از خلال آنها " به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر رجبی و مشاور آقای دکتر عباسپور به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم عادله نصیری با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره آبی و الکلی اندام هوایی به لیمو و ماده موثره آن Verbascoside در موش " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای مسعود گلی شغل آباد با عنوان" بررسی اثر کربنوکسولون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنی " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم مرجان رضایی با عنوان" سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومرd,1-HMPAO " به راهنمایی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر صدری به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای ابراهیم آراسته با عنوان" بررسی اثر ضدفشار خونی اوراپتن در تجویز مزمن در رت " به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر بدیعی با عنوان"بررسی تاثیر حضور پلیمر پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن لیشمانیا" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان"ارزیابی تاثیر قرص زعفران در القا فروکش کامل بیماری در بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوستیک حاد" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر غیور با عنوان"تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیهHsp27، آنتی اکسیدازLDL و بالانس اکسیدانس-آنتی اکسیدان در افراد چاق" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی ایزوترتینوئین و بررسی کارآزمایی بالینی آن به همراه کلیندامایسین در بهبود آکنه" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح خانم دکتر جامی الاحمدی با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوست" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان"بررسی تاثیرGCSF در سمیت عصبی مونوکسیدکربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت" مورد تایید قرار گرفت.
 
 
 
 

جلسه 297 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر محمدپور در تاريخ 18/4/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر آبنوس در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موش " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه پیازچه در موش " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سیاه دانه(Nigella sativa) و تیموکینون، ماده موثره آن، بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنی " به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح خانم دکتر مصفا با عنوان"بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاهscutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشی" مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه آقای محمدحسن خراشادی زاده با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ایEremostachyis labiosa " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای محمدرضا دانشمندی با عنوان" اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه سیاه دانه بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای حمیدرضا فاتحی چنار با عنوان" اثر تیموکینون بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای حامد صبوری نژاد با عنوان"بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اندام هوایی گیاه پیازچه در موش " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فرزانه ذوالفقاریان با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موش " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 298 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر محمدپور در تاريخ 25/4/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی اثر عصاره متانولی گیاه Urtica dioica بر رینیت آلرژیک در مدل حیوانی موش سوری " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره متانولی و فراکسیون های جداشده از Scutellaria pinnatifida A.Hamilt " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره متانولی و فراکسیون های مختلف اندام هوایی 3 گونه درمنه Artemisia biennis.Artemisia turanica.Artemisia ciniformis" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر فضلی با عنوان" بررسی اثر سینرژیسمی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر بهروان با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل متیل)-3 هیدروکسی نفتالن-1و4-دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتاز" به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر موسوی با عنوان" بررسی سمیت سلولی و القا آپوپتوز ناشی از گیاهLavandula angustifolia در رده های سلولی سرطان پستان(MCF-7) و سرویکس(Hela) در مقایسه با سلول نرمال(لنفوسیت خون محیطی)" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی با عنوان"تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره و بررسی خصصوصیات ضدمیکروبی آن" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی با عنوان"اثر نانولیپوزومهای حاوی ریفامپین و ونکومایسین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیس" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه آقای جعفر سعیدی نیا با عنوان" بررسی اثر هم افزایی تیموکینون و متیل گزانتین ها(کافئین و تئوفیلین) بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی " به راهنمایی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر سالاری به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم مهلا ساربان عبدل آبادی با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی درمنه دوساله(Artemisia turanica) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی " به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر مجرب به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زهرا حاجیان با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی درمنه دوساله(Artemisia ciniformis) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی " به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر مجرب به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم فریده سادات مکی با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از (Artemisia biennis) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی " به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر مجرب به تصویب رسید.
 
 
 

جلسه 299 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر محمدپور در تاريخ 8/5/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر تغییر عنوان طرح پژوهشی با کد89187 موافقت گردید.

2- با درخواست انصراف آقای دکتر بدیعی از طرح تحقیقاتی با کد 900047 موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی با عنوان" طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیر " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر سهیلی می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره آن verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" طراحی آپتاسنسور برای کوکائین و انسولین" به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان"بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان"تهیه، تعین خصوصیات و اثرات سیتوتوکسیک نانولیپوزومهای حاوی اومبلی پرنین" مورد تایید قرار گرفت.

8- پایان نامه آقای سعید فلاحتی با عنوان" طراحی و سنتز مشتقات فنوپروفن به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژنازII " به راهنمایی خانم دکتر قدسی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم لاله نقیبی با عنوان" تهیه نانولیپوزومهای متصل به پپتیدHer2(P435+P5) و ادجوانتMPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضدتوموری آن در مدل موشی " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر امیرجلالی و مشاور خانم دکتر شریعت، خانم دکتر منصوریان و خانم یزدانی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم نیلوفر فرزاد با عنوان" تهیه نانولیپوزومهای متصل به پپتیدHer2(P435) و ادجوانتMPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضدتوموری آن در مدل موشی " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر امیرجلالی و مشاور خانم دکتر شریعت، خانم دکتر منصوریان و خانم یزدانی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم منیره حبیبی خراسانی با عنوان" استخراج و آنالیز ترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر محمدپور به تصویب رسید.


 

جلسه 300 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر ایرانشاهی و دکتر محمدپور در تاريخ 15/5/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- مقرر گردید اعضای هیات علمی خارج از دانشکده تا سقف 3 دانشجوی پایان نامه ای را، راهنمایی نمایند.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر صادقی با عنوان"تهیه نانوکپسول ویتامینE از طریق متد کمپلکس کوسرواسیون و ارزیابی پایداری آنها" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان"بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی" به تصویب رسید.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در موش" مورد تایید قرار گرفت.

5- پایان نامه خانم فائزه تاج فرد با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی " به راهنمایی آقای دکتر امامی، آقای دکتر موسوی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم سحر سرابندی با عنوان" بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی " به راهنمایی خانم دکتر فضلی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

 
 
 

جلسه 301 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/5/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر رجبی با عنوان" انکپسولاسيون بربرين در ساکاروميسز سرويزيه به عنوان حاملي نوين و آناليز ميکروکپسول هاي حاصله براي استفاده به منظور سيستم نگهدارنده اي طبيعي در صنايع غذايي و دارويي" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر روشنک سالاری می باشد مطرح و مقرر گردید پس از پاسخگویی کامل به سوالات داور، در جلسه بعدی شورا مجددا مطرح گردد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان آلکالوئيدهاي موجود در گياه شاتره Fumaria vaillantii Loisel. و بررسي اثرات سميت سلولي آنها" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر سالاری با عنوان" مطالعه و بررسی برهم کنش همزمان پردنیزولون و رانیتیدین با آلبومین سرم انسانی(HSA)" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ به نظرات شورا و ارسال به داور پیشنهادی شورا برای اخذ نظر کلی، مجددا در جلسه بعدی مطرح گردد.

4- پایان نامه خانم مرجان سادات لگ زیان با عنوان" بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران(Artemisia armeniaca.Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم عادله صاحب نسق با عنوان" تهیه پلیمر ایمپرینت شده هیستامین، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج هیستامین از ماهی کنسرو شده" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر کریمی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم حمیده جاویدی شیرازی با عنوان" استخراج، خالص سازي و تعيين ساختمان آلکالوئيدهاي موجود در گياه شاتره Fumaria vaillantii Loisel. و بررسي اثرات سميت سلولي آنها" به راهنمایی آقای دکترمهرداد ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان" تاثیر نوع پلی اتیلن گلیکول و طول زنجیره پلی کاپرولاکتون بر خصوصیات و رهش دارو از سیستمهای هیدروژلی سوپرمولکول پلی کاپرولاکتون-پلی گلیکول- پلی کاپرولاکتون و سیکلودکسترینها" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با عنوان" سنتز پليمرهاي ايمپرينت شده امپرازول و پنتوپرازول و بررسي خصوصيات اتصالي آنها در حلالهاي آبي و آلي " مورد تایید قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 

جلسه 302 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/6/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی در جلسه حضور نداشتند).

1- نامه دستیاران دانشکده در مورد اصلاح روند نگارش و ارائه رساله دوره دکتری تخصصی مطرح گردید، نظر به اینکه رساله دورهPh.D اهمیت بیشتری از مقاله دارد، پیشنهاد دستیاران مورد موافقت قرار نگرفت.

2- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر انصراف از طرح طرح تحقیقاتی با کد900372 و عنوان بررسی تاثیر التهاب بر فارماکوکینتیک ونکومایسین در ارتباط با بروز عملکرد P-GP در بیماران مبتلا به سپسیس موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر رجبی با عنوان" انکپسولاسيون بربرين در ساکاروميسز سرويزيه به عنوان حاملي نوين و آناليز ميکروکپسول هاي حاصله براي استفاده به منظور سيستم نگهدارنده اي طبيعي در صنايع غذايي و دارويي" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر روشنک سالاری می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر طلایی با عنوان" بررسي تأثير کروسين در درمان اختلال افسردگي اساسي" به تصویب نرسید و مقرر گردید مجری محترم طرح برای پاسخ به سوالات شورا، در جلسه بعدی شورا حضور یابند.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر سالاری با عنوان" مطالعه و بررسی برهم کنش همزمان پردنیزولون و رانیتیدین با آلبومین سرم انسانی(HSA)" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج ، خالص سازي و تعيين ساختمان ترکيبات آلکالوئيدي(Alkaloid compounds) اندامهاي هوايي Roemeria hybrida L. و بررسي سميت آن بر روي سلول هاي سرطاني" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر ضد اسهالی عصاره آبی كلاله زعفران و مواد موثره آن كروسين و سافرانال در موش " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم بهاره امین با عنوان" بررسی اثرات ضد افسردگی کروستین یکی از اجزاء تشکیل دهنده زعفران درموش " به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم مطهره بوذری با عنوان ”بررسی تاثیر ضدسرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از Scutellaria pinnatifida A.Hamilt بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی ”به راهنمایی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای حمیدرضا فاتحی چنار با عنوان“ اثر تیموکینون بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت“ به راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده و مشاور آقای دکتر حسین زاده خانم دکتر امین به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای عقبه دادش با عنوان“ ارزیابی اثرات مهاری عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن(کروسین و سافرانال) بر آنزیم منوآمین اکسیداز سرم گاو“ به راهنمایی اقای دکتر رجبی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر سالاری به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای محسن صدفی با عنوان“ بررسی بیان ژن Gankyrin به عنوان مارکر مولکولی در سرطانهای پروستات و تخمدان“ به راهنمایی خانم دکتر جامی الاحمدی و اقای دکتر آبنوس و مشاور خانم دکتر شریفی به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای آرش فلاح با عنوان"بررسي اثر ضد اسهالی عصاره آبی كلاله زعفران و مواد موثره آن كروسين و سافرانال در موش" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر محرری به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای سید ازهر بنی کمالی با عنوان"تهیه و شناسایی نانوذرات ضدمیکروبی نقره به روش اولتراسونیک در محیط عسل" به راهنمایی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر درودی و مشاور خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.

پایان نامه آقای محمود غزنوی با عنوان"سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی آن" به راهنمایی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر درودی و مشاور خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 303 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 12/6/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست آقای داوودی دانشجوی دکتری داروسازی مبنی بر ارائه پایان نامه به صورت انگلیسی مورد موافقت قرار نگرفت.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر طلایی با عنوان" بررسي تأثير کروسين در درمان اختلال افسردگي اساسي" به تصویب رسید.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی سمیت سلولی ترکیبات جدید مهارکننده فسفودی استراز3" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان" بررسی اثر وزن مولکولی پلی آلیل آمین بر کارایی ترانسفکشن نانوکمپلکسهای متشکل از لیپوزوم کاتیونی-پلی آلیل آمین-پلاسمید" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" تدوین، طبقه بندی و کدگذاری بانک نمونه های بیولوژیک" مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه خانم فائزه مشهوری با عنوان“بررسی خصوصیات میکروسفرهای متخلخلPLGA حاوی جنتامایسین و بررسی توزیع بافتی دارو پس از تجویز ریوی در رت “ به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و مشاور خانم دکتر فضلی و آقای دکتر اسماعیلی به تصویب رسید.