صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 91

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 91جلسه 304 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 2/7/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست آقای دکتر ملائکه مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر رمضانیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم فریبا اصغری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر خشیارمنش به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای سعید یعقوبی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- درخواست خانم دکتر فضلی مبنی بر حذف نام خانم سمیه محمددوست علی آبادی از طرح تحقیقاتی با کد89685 و عنوان“بررسی تاثیر ميکروسفرهاي حاوی آزيترومايسين بر بيوفيلم هاي استافيلوکوکوس اپيدرميديس“ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر وحدتی با عنوان" بررسي سمیت و اثر تراتوژنيک عصاره آبي برگ به ليمو و ماده موثره آن، verbascoside " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان" بررسی اثر محافظتي تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رت " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره هاي آبي و الکلي برگ گیاه به ليمو و ماده موثره آن Verbascoside بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و خانم دکتر مصفا با عنوان" طراحي، سنتز و بررسي اثرات ضد سرطاني و مهارکنندگي توبولين آنالوگهاي کينوليني فلاونها ( مشتقات2-آريل 6و7و8-تري متوکسي کينولين) " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی مکانيسم اثر ضد اضطرابی و خواب آوری فلاونوئيد روتين در موش" به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان" بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان"بررسی تحویل اختصاصی PAIP1,siRNA به سلولهای MCF-7 با استفاده از کمپلکس آپتامر-siRNA و بررسی تاثیر تجویز آن به تنهایی و همراه با کمپلکس آپتامر-UBR5,siRNA در آزمایشات برون تنی و درون تنی " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی با عنوان" بررسی تنوع گونه های باکتریایی تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16S rRNA" مورد تایید قرار گرفت.

12- پایان نامه خانم ریحانه نورانی با عنوان“بررسی اثر عصاره ابي به ليمو بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت “ به راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر امین به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای اسحاق پوراسحاق با عنوان“بررسی اثر Verbascoside بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت “ به راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر امین به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم نسیم سندگل با عنوان“بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی پروپرانولول هیدورکلراید به عنوان مدل دارویی کاتیونیک تهیه شده با روش امولسیون-تبخیر حلال “ به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای پرهام ارجی با عنوان“بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های متانولی و آبی برگ گردو و پوست گردو بر روی گونه های کاندیدا “ به راهنمایی آقای دکتر ناصری و مشاور آقای دکتر رخشنده به تصویب رسید.
 
 
 
 
 

 
 
 

جلسه 305 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 9/7/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر تفقدی به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم ملیکا جوان و خانم زینت حیدری موافقت گردید.

2- با درخواست آقای ابراهیم آراسته مبنی بر دفاع از پایان نامه قبل از گذشت یکسال از تاریخ تصویب، موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر بهروان مبنی بر تمدید فرصت مطالعاتی ایشان، موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر جعفری با عنوان" بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصی " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر خامنه باقری می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر لينالول در كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده Conditioned Place Preference در موش " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان" بررسی اثرات کروسین برروي حافظه تخريب شده با هيوسين بر يادگيري فضايي و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولي ريشه شيرين بيان و ca rbenoxolone بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج ، خالص سازي و تعيين ساختمان ترکيبات اندام های هوایی گیاه Teucrium polium L. var. naphaloides و Ferula oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss و بررسی اثر سمیت سلولی آنها " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی سمیت سلولی عصاره ها و فراکسیون های 5 نمونه از اسفنج های خلیج فارس" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر مهری با عنوان" بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تني و برون تني" به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر جامی الاحمدی با عنوان" بررسی اثرات گلوکز آمین در مقابل لیز گلبولهای قرمز حاصل ازAAPH" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان"تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضدتوموری نانوپارتیکلهای لیپیدی حاوی داستاکسل در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئینbrain-derived,CREB,neurotrophic factor در مغز رت" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" مورد تایید قرار گرفت.

15- پایان نامه آقای بهزاد احمدی با عنوان“بررسی تاثیر ویسکوزیته پلیمر در تهیه و خصوصیات میکروکپسولهای اتیل سلولز محتوی تئوفیلین به عنوان مدل دارویی غیریونی تهیه شده با روش امولسیون-تبخیر حلال “ به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم سارا شور با عنوان“شناسایی و تعیین ساختمان مواد موثره سایتوتوکسیک اندام های مختلف تلخه بیان (Sophora pachycarpa)بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند “ به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم مینا مهدی زاده با عنوان“بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره های حاصل از گیاه مرزه(saturja hortensis) “ به راهنمایی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم نرجس پورتقی با عنوان“بررسي اثر لينالول در كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده Conditioned Place Preference در موش “ به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم سهیلا بخشی با عنوان“بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولي ريشه شيرين بيان و carbenoxolone بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز “ به راهنمایی خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

20- پایان نامه خانم زهرا بقراطی با عنوان“استخراج، خالص سازی و تعیین ترکیبات اندام های هوایی گیاه کلپوره Teucrium polium L. var. naphaloides “ به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور خانم دکتر ناصری به تصویب رسید.

21- پایان نامه خانم فاطمه ابراهیمی با عنوان“بررسی اثر سمیت سلولی گیاهان Teucrium polium L. var. gnaphaloides و Ferula oopoda (Boiss. et Buhse) Boiss “ به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور خانم دکتر ناصری به تصویب رسید.

22- پایان نامه خانم هدی یاوری با عنوان“بررسی سمیت سلولی عصاره ها و فراکسیون های 5 نمونه از اسفنج های خلیج فارس “ به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور خانم دکتر ناصری به تصویب رسید.
 
 

جلسه 306 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/7/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر مریم قربانی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم آزاده زایرزاده با عنوان" بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر با سطح پلاسمایی استئوپونتین در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر قدسی با عنوان" سنتز نیمه صنعتی داروی فنی توئین " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خواجه دلویی با عنوان" بررسی داروهای بلااستفاده درخانوارهاي شهرمشهددرسال1391 " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" جداسازی مواد موثره هسته سنجد و بررسی اثر ضد دردی آن در موش" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر دانش با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي باکتريهاي گرم مثبت توليد کننده آندوسپور هالوفيل یا هالوتالرنت، بومي نقاط مختلف ايران به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي" به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی سمیت ژنتیکی تاخیری ناشی از خردل گوگردی در مجروحین شیمیایی خراسان رضوی" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موشBALB/c" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر کاظمی اسکویی با عنوان" تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانولیپوزومهای هدفمند حاوی پلی اتیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلول" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه خانم افروز آداب با عنوان“بررسی اثر سافرانال بر آپوپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلولهای PC12 “ به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر حاج زاده و مشاور آقای دکتر قربانی و خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فریبا فضلی با عنوان“بررسی اثر لینالول بر آپوپتوز ناشی از القا ایسکمی در سلولهای PC12 “ به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر قربانی و مشاور خانم دکتر حسینی و خانم دکتر اسدپور به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای امین علی آبادی با عنوان“بررسی داروهای بلااستفاده درخانوارهاي شهرمشهددرسال1391 “ به راهنمایی آقای دکتر خواجه دلویی و مشاور آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای محمود عوض نیا با عنوان“جداسازی مواد موثره هسته سنجد و بررسی اثر ضد دردی آن در موش “ به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید. 
 
 
 
 
 
 
 

جلسه 307 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/8/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان" فرمولاسيون، تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي و بررسي پاسخ ایمني ايجاد شده توسط نانوذرات ایسکوم حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشي" که پایان نامه تخصصی آقای احمد مهرآوران می باشد به تصویب رسید.

2- درخواست مدیریت پژوهشی دانشگاه مبنی بر بررسی مجدد طرح تحقیقاتی خانم دکتر خداوردی با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از بلاک کوپلیمرهای PCL-PEG کمپلکس شده با انواع سیکلودکسترینها" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و خانم دکتر مصفا با عنوان" بررسي نقش گونه هاي فعال اکسيژن در سيگنالينگ تومور نکروزيز فاکتور آلفا در سلول هاي آدنوکارسينوماي پستان MCF 7 و مشتق مقاوم به داروي آن" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر دانش با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي اکتينو باکتريهاي هالوفيل یا هالوتالرنت بومي نقاط مختلف ايران به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر مصفا با عنوان" بررسي مقایسه ای اثرات محافظتی چای سبز، سیاه و اولانگ حاصل از دم کرده ی برگ گیاه چاي Camelia sinensis و ماده موثره انها کاتشين در برابر آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشی نرمال به روش Comet assay" مطرح و با توجه به تکراری بودن، از مجری محترم درخواست شد تا توضیحات بیشتری جهت تصویب ارائه دهند.

6- پایان نامه آقای علیرضا نخ ساز با عنوان" بررسي مقایسه ای اثرات محافظتی چای سبز، سیاه و اولانگ حاصل از دم کرده ی برگ گیاه چاي Camelia sinensis و ماده موثره انها کاتشين در برابر آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشی نرمال به روش Comet assay" به راهنمایی خانم دکتر مصفا و مشاور آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر رامین رضایی مطرح و با توجه به تکراری بودن، از استاد راهنمای محترم درخواست شد تا توضیحات بیشتری جهت تصویب ارائه دهند.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA جهت استفاده در پالپ دنداني " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثر 3-استيل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12 " مطرح و تصویب آن موکول به تغییرات بعدی در طرح گردید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان" بررسی سمیت ناشی از نانوذرات متخلخل سیلیکا بر رده سلولی PC12" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر کاظمی اسکویی با عنوان" طرح:سنتز پلی اتیلن ایمین های با وزن مولکولی بالا اصلاح شده و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از آن به منظور تهیه یک وکتور غیرویروسی غیر سمی" مورد تایید قرار گرفت.

11- پایان نامه آقای علیرضا کمیلی نژاد با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات ایسکوماتریکس به عنوان یک سامانه ادجوانتی" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی و آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر جعفری به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم زهرا محمد امینی با عنوان" بررسی درون تن اثر ایمنی افزایی نانوپارتیکلهای ایسکوماتریکس هنگام تجویز همزمان با ویروس آنفولانزایPR8" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر تفقدی و مشاور آقای دکتر جعفری به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سمیرا ببابانی با عنوان" بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در بقای سلولهای سرطان پستان(MCF-7) و مشتق مقاوم به داروی آدریامایسین(MCF-7/Adr) در پاسخ به TNF-α" به راهنمایی خانم دکتر مصفا و آقای دکتر بهروان و مشاور آقای دکتر قندادی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم سارا عباسپور با عنوان" بررسی سطح گونه های فعال اکسیژن در سلولهای سرطان پستان(MCF-7) و مشتق مقاوم به داروی آدریامایسین(MCF-7/Adr) در پاسخ به TNF-α" به راهنمایی خانم دکتر مصفا و آقای دکتر بهروان و مشاور آقای دکتر قندادی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم فاطمه ارجمند با عنوان" بررسی اثر 3-استيل 11-کتو-β- بوسولیک اسید(AKBA) بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12" به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر قربانی مطرح و با توجه به حجم کم پایان نامه، از استاد راهنمای محترم درخواست شد تا کارIn vivo به پژوهش اضافه گردد.

16- پایان نامه آقای حامد هاشمی شهری با عنوان" ت بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک عصاره هیدرو اتانولیCrocus sativus و اجزای اصلی آن کروسین، سافرانال و کروستین بر رده های سلول سرطانی خونHL60,K562" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر طیرانی مطرح و با توجه به تکراری بودن از استاد راهنمای محترم درخواست شد تا توضیحات بیشتری جهت تصویب ارائه دهند.
 
 

 

جلسه 308 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 12/9/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ایمن شهیدی درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندر(Boswellia serrata) و ماده موثره آن، 3-استیل11-کتو-β-بوسولیک اسید(AKBA) بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلولهای PC12 " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر فضلی با عنوان" بررسی اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر 3 داروی توپيرامات، زونيسمايد و کوتياپين بر روي كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB,p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رت " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات جديد 2-آريل کينولين به عنوان ترکيبات ضد سرطان و مهارکنندگان HSP90" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات جديد 2-هيدروکسي 1و4-نفتوکينون به عنوان ترکيبات سیتوتوکسیک و مهارکنندگان HSP90" به تصویب رسید.

6- انصراف آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر مصفا مجریان طرح با عنوان" بررسي مقایسه ای اثرات محافظتی چای سبز، سیاه و اولانگ حاصل از دم کرده ی برگ گیاه چاي Camelia sinensis و ماده موثره انها کاتشين در برابر آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشی نرمال به روش Comet assay" مورد موافقت قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان" بررسی تاثیرسیکلودکسترین ها بر محلولیت مایی و سمیت سلولیUmbellipernin, Auraptene " مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر مصفا با عنوان" بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاهScutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القاشده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشی" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر سجادی با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر افراسیابی با عنوان" بهبود خصوصیات پرش پذیری و سرعت انحلال ایبوپروفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر موسوی فر با عنوان" بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در پیشگیری از سندرم تخمدان تحریک پذیر در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت القا تخمک گذاری" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان" استفاده از کمپلکس اکسیدآهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرملکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمرحساس به دمای PLGA-PEG-PLGA کمپلکس شده با سیکلودکسترینها" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر روتین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" مورد تایید قرار گرفت.

15- پایان نامه خانم سعیده دشتی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر جعفری، آقای دکتر خامنه باقری و آقای دکتر صاحبکار به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم فاطمه خیراندیش با عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGA جهت استفاده در پالپ دندانی"به راهنمایی خانم دکتر گل خداوردی و آقای دکتر هادیزاده و مشاور آقای دکتر مهاجری به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای علیرضا نخ ساز با عنوان" بررسی اثرات ضدافسردگی کروستین یک جز کاروتنوئیدی زعفران به دنبال مصرف حاد و مزمن در موش سوری" به راهنمایی خانم دکتر رضوی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر امین به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای سیدحامد هاشمی شهری با عنوان" بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز توسط کروستین در رده سلولی ملانوماB16F1" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر طیرانی به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم مهسا بابایی با عنوان" طراحی آپتاسنسور برای کوکائین" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس، مشاور آقای دکتر تقدیسی و خانم لوایی به تصویب رسید.

20- پایان نامه خانم حمیده صحرایی فرد با عنوان" سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی به تصویب رسید.

21- پایان نامه خانم آزاده اسلامی با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان پستان با روش پروتئومیکس" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکترآل داوود و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.

22- پایان نامه آقای سیدوحید مازیار با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان کلورکتال با روش پروتئومیکس" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکترآل داوود و مشاور خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.

23- پایان نامه آقای سیدمقداد طباطبایی با عنوان" سنتز، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن و سمیت سلولی دندریمرهای پلی پروپیلن ایمین(PPI) نسل چهار و پنج تغییر یافته با گروه های هیستیدین، پیریدین و پیپرازین به عنوان وکتورهای غیرویروسی ژن" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی به تصویب رسید.

24- پایان نامه خانم سعیده مهدیزاده سجادیه با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان معده با روش پروتئومیکس" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکترآل داوود و مشاور خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

25- پایان نامه خانم زهرا حسینی نژاد با عنوان" شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری با روش پروتئومیکس" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، دکتر آبنوس و دکترآل داوود و مشاور خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

26- پایان نامه آقای یاسر زرکوب با عنوان" اثر عصاره هيدروالکلي دانه گياه سياه دانه بر روي آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.

27- پایان نامه خانم فاطمه ارجمند با عنوان" بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندر(Boswellia serrata) و ماده موثره آن، 3-استیل11-کتو-β-بوسولیک اسید(AKBA) بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلولهای PC12 " به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر قربانی به تصویب رسید.

28- پایان نامه آقای علی خضری با عنوان" بررسي اثر داروی کوتیاپین بر روي كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB,p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رت " به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

29- پایان نامه آقای نیما باقرپسند با عنوان" بررسي اثر داروی توپيرامات بر روي كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB,p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رت " به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

30- پایان نامه آقای محمد فتحی با عنوان" بررسي اثر داروی زونيسمايد بر روي كاهش تمايل به مرفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB,p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رت " به راهنمایی آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر لاری به تصویب رسید.

31- انصراف آقای محمدرضا دانشمندی از پایان نامه با عنوان" اثر عصاره هيدروالکلي دانه گياه سياه دانه بر روي آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین مورد تایید قرار گرفت.