صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 91

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 91
 
 

جلسه 309 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 26/9/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی درجلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر تمدید فرصت مطالعاتی ایشان به مدت6 ماه، موافقت گردید.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر افراسیابی با عنوان"بهبود خصوصیات پرس پذیری استامینوفن با استفاده از تکنیک خشک کردن افشانه ای (اسپری دراینگ)" مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان"تهیه نانوپارتیکلهایLPDحاویr GP63,r LmaCIN به عنوان واکسن علیه لیشنانیوز پوستی " مورد تایید قرار گرفت.

4- پایان نامه خانم هدی اکبریان رشوانلو با عنوان" ارزیابی اثر نانوذرات نقره در از بین بردن بیوفیلم باکتریایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس" به راهنمایی آقای دکتررجبی و خانم دکتر فضلی و مشاور خانم دکتر روشنک سالاری به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم سارا شکوه صارمی با عنوان" بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در فرمولاسیون نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا بر روی میزان برداشت سلولهای دندریتیک مشتق شده از سلولهای مغز استخوان موشهای مقاوم به انگل لیشمانیا ماژور" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جلالی و مشاور آقای دکتر جعفری و آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم مریم شهریاری با عنوان" بررسی برون تنی میزان برداشته شدن نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا توسط سلولهای دندریتیک موشهای حساس به انگل لیشمانیا ماژور" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جلالی و مشاور آقای دکتر جعفری و آقای دکتر خامسی پور به تصویب رسید.

 

جلسه 310 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/10/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر طیرانی با عنوان"استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های چند گونه از جنس Cousinia ، سنتز مشتقات آمین آنها و بررسی سمیت سلولی آنها" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی می باشد مطرح و به تصویب رسید.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" بررسي تاثير ضد سرطان عصاره متانولي، فراکسيون ها و ترکيبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهاي سرطاني از طريق مهار رشد سلولي، القاي آپوپتوز و توقف سيکل سلولي" مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر توپیرامات بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین در آلودینیا و هایپر آلژزیا ی ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(Chronic Constriction Injury) و مکانیزم های مولکو لی احتمالی اثرات ضد دردی آنها " مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی دو گونه Salvia chorassanica و Salvia chloroleuca " مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجادشده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا " مورد تایید قرار گرفت.

7- پایان نامه خانم زینب هادیان با عنوان" انجام تست غربالگری بر روی باکتریهای هالوفیل یا هالوتالرنت استرپتومایسسی بومی نقاط مختلف ایران به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضدباکتریایی" به راهنمایی آقای دکتر دانش و مشاور آقای دکتر آموزگار به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم سمانه مشهدی با عنوان" انجام تست غربالگری بر روی باکتریهای هالوفیل یا هالوتالرنت غیراسترپتومایسسی بومی نقاط مختلف ایران به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضدباکتریایی" به راهنمایی آقای دکتر دانش و مشاور آقای دکتر آموزگار به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم زینب شاه محمدی با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي باکتريهاي گرم مثبت توليد کننده آندوسپور هالوفيل یا هالوتالرنت متعلق به جنس غیرباسیلوسی، بومي نقاط مختلف ايران به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي." به راهنمایی آقای دکتر دانش و مشاور آقای دکتر آموزگار به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای محمود فکور با عنوان" بررسی اثر امپرازول و متیل گزانتین ها برفعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنی." به راهنمایی خانم دکتر فضلی و مشاور آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای مرتضی صفرنژاد با عنوان" طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات 2-(تريازوليل آمينو)(فنيل)متيل)-3-هيدروکسي نفتالن-1و4-دي اون به عنوان مهارکنندگان آنزيم آروماتاز." به راهنمایی خانم دکتر قدسی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم مریم قویدل علی آبادی با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي باکتريهاي گرم مثبت توليد کننده آندوسپور هالوفيل یا هالوتالرنت متعلق به جنس باسیلوسی، بومي نقاط مختلف ايران به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي.." به راهنمایی آقای دکتر دانش و مشاور آقای دکتر آموزگار به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم وحیده ذاکری با عنوان" سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوذرات متشکل از پلی آلیل آمین اصلاح شده با بروموآلکان و پلاسمید.." به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر کاظمی اسکویی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم فاطمه دوستی با عنوان" سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوحاملهای ژنی مبتنی بر پلی آلیل آمین اصلاح شده با آکریلات." به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر کاظمی اسکویی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم سمیرا حسن زاده با عنوان" جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامر اختصاصی برای سلولهایTubo " به راهنمایی آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رمضانی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر تقدیسی به تصویب رسید.

16-پایان نامه آقای نیما بهروان فر خیرآبادی با عنوان" بررسی اثرت کروسین بر روی حافظه تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی و تاثیر آن بر سطح CREB,BDNF در مغز رت" به راهنمایی خانم دکتر رضوی و آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر راشدی نیا به تصویب رسید.
 
 
 

 

جلسه 311 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر جعفری، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 24/10/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر سجادی درجلسه حضور نداشتند).

1- موضوع بند دوم ماده 3 ارتقا طبق فرمایش معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مطرح گردید. طبق نظرات اعضای محترم شورا از آنجائیکه بسیاری از مجلات داخلی که در بیشتر پایگاه های اطلاعاتی معتبر نمایه نمی شوند، در فهرستISC قرار می گیرند، نمایه شدن مقالات در سایتISC به عنوان ملاک برای مقالات معتبر، باعث افت کیفیت مقالات دانشگاه ها خواهد شد. پر واضح است که در کمیته های منتخب و تخصصی به مقالاتی که در سایتهای معتبرISI و Pubmed نمایه می شوند، امتیاز بیشتر و بعضا کامل( با توجه به ضریب تاثیر مجله) تعلق می گیرد و نمایه شدن در سایر سایتها، با امتیاز کمتری برای مقاله همراه خواهد بود. پیشنهاد همکاران محترم شورای پژوهشی دانشکده این است که این روال همچنان ادامه یابد و سایتISC به عنوان بانک اطلاعاتی با درجه اول اهمیت در نظر گرفته نشود.

 
 
 

جلسه 312 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 1/11/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی درجلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر ملائکه مبنی بر تغییر عنوان طرح تحقیقاتی با کد88523 به "تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولی" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر کراچیان با عنوان" بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنی " که پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی خانم دکتر سمانه ملازاده می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر مجرد با عنوان" بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیست ها در شرایط in vitro" که پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی خانم دکتر وجیهه نشاطی می باشد به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی اثرات انتي اکسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1 " به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" ارزیابی میزان هموسیستئین سرم در موش های باردار مصرف کنندۀ کاربامازپین و تعیین نقش تجویزاسید فولیک ،ویتامین های B12 و B6 در کاهش میزان هموسیستئین سرم " مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسي رابطه كلسيفيكاسيون عروق كرونر و ضخامت انتيما/مدياي كاروتيد با بیومارکرهای احتمالی موثر در اترواسکلروز بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي مزمن قلبي " مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های هدفمند شده با آنتی بادی آپولیپوپروتئین B100 جهت کاهش سطح LDL خون و بررسی اثرات آنها بصورت in-vitro و in-vivo." مورد تایید قرار گرفت.

8- پایان نامه آقای محمد صادقی با عنوان" بررسی اثرات انتي اکسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1 ." به راهنمایی خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر امامی و آقای دکتر حسن زاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای محسن وطنی با عنوان" بررسی اثرات انتي اکسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1 ." به راهنمایی خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر امامی و آقای دکتر حسن زاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای اسماعیل نجفی با عنوان"مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق و آقای دکتر طباطبایی و مشاور آقای دکتر سجادی و خانم دکتر سیدیان مقدم به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای مسعود رمضانی با عنوان" بررسی اثر عصاره هگزانی دانه کرفس بر فاکتورهای خونی در رت های سالم و دیابتی" به راهنمایی آقای دکتر مهاجری و مشاور آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر موثقی و آقای دکتر پریزاده به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای حسینعلی سلیمانی با عنوان" بررسی و ارزیابی سیستمهای دارورسانی کنترل شده دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام بارگیری شده بر روی انواع زئولیتها" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده و مشاور خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سعیده رستاخیز با عنوان" تهیه نانولیپوزومهای لینک شده به پپتیدHer2(p5) و ادجوانتMPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضدتوموری آن در مدل موشی" به راهنمایی آقای دکتر جعفری، آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جلالی و مشاور خانم دکتر منصوریان و خانم یزدانی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 313 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 15/11/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر جعفری درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان و خانم دکتر کلالی نیا با عنوان" بررسی کاربرد مهندسي بافت جهت درمان عدم جوش خوردگی شکستگی استخوان هاي بلند با استفاده از داربست تهيه شده از پلي گلايکوليک اسيد-کلاژن سلولهاي فريز شده محتوي حاصل از ريم مغز استخوانهاي بلند" که پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی خانم دکتر شیرین حامد اکبری طوسی می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر حسن زاده با عنوان" استخراج و آناليز ديازينون در گوجه فرنگی با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده با عنوان" بررسي اثر ضد فشار خوني عصاره روغني سياه دانه در بيماران مبتلا به ازدياد فشار خون : آزمايش باليني رندوم دو سويه کور " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و اقای دکتر جعفری با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانی " مطرح و مقرر گردید به سوالات مطرح شده در شورا پاسخ داده شود و مجددا در جلسه بعدی بررسی گردد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و اقای دکتر رمضانی با عنوان" ایجاد آپتامر برای گلوکز " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با عنوان" بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های GPR55 بر فعالیتهای اضطرابی موشهای صحرایی نر" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای رضا کوثری با عنوان" بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موش کوچک" به راهنمایی خانم دکتر رضوی و مشاور آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر آبنوس، خانم دکتر قربانی و خانم لوائی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای محمد مهدی طاهری هروی با عنوان" اثر تیموکینون بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر امین به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم زهرا باقری زمردی با عنوان" استخراج و خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهای گیاهRoemeria hybrid و بررسی اثر سمیت سلولی آنها" به راهنمایی آقای دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر طیرانی و مشاور آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جلسه 314 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر سجادی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 29/11/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر جعفری درجلسه حضور نداشتند).

1- دستورالعمل پیشنهادی برگزاری دوره Post Doc مطرح و پیشنهادات زیر ارائه شد:

- نظر به اینکه دورهPost Doc نوعی به کارگیری نیرو و استخدام محسوب می شود و باید وضعیت آن از لحاظ بیمه و غیره مشخص باشد، با بخش حقوقی دانشگاه هماهنگ شود.

- هزینه این دوره باید با کمک معاونت آموزشی تامین شود. به گونه ای که هزینه پژوهش را معاونت پژوهشی و هزینه حقوق ومتقاضی دورهPost Doc را معاونت آموزشی تقبل کند. پرداخت حقوق متقاضی از گرانت اساتید، عملی نمی باشد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و اقای دکتر جعفری با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی SN38 در مدل حیوانی " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با عنوان" بررسی اثر آگونیست اختصاصی گیرنده های GPR55 بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش با عنوان" ارزیابی اثر اوراپتن بر روند کیندلینگ شیمیایی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نر" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور برای مورفین" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر سهیلی با عنوان" بررسي اثر ممانعت از تشکيل و القاي پراکندگي بيوفيلم Pseudomonas aeroginusa توسط decenoic acid cis-2- در حضور توبرامايسين" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و خانم دکتر نادری نسب با عنوان" بررسی اثر هيپوکلريت سديم و پراکسيد هيدروژن در از بين بردن بيوفيلم سودوموناس آئروژینوزا" به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان"استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات آنتی اکسیدان عصاره متانولی پوست بنه" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر اثرعصاره الكلي خارمريم و سيلي مارين درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر كريزين درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سميت سلولي ناشي از آن درسلول هايPC 12" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسیب ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغر(MCAO) در رت" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش" مورد تایید قرار گرفت.

13- پایان نامه خانم الهه غلامی طرقبه با عنوان" بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTATمتصل به Mpeg1000-DSPE به صورت In vitro در کشت سلولهایC26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور خانم دکتر موسویان و آقای دکتر امین به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم نرگس قریشی با عنوان" بومی سازی و تعیین اعتبار ابزارهای ارزیابی تجویز نابجای دارو در سالمندان و بررسی فراوانی تجویز نابجای دارو در سالمندان خراسان رضوی" به راهنمایی آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر وحدتی و مشاور خانم دکتر موسوی و خانم دکتر طاهرزاده به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای صالح قراگوزلو با عنوان" بررسی اثر هيپوکلريت سديم و پراکسيد هيدروژن در از بين بردن بيوفيلم سودوموناس آئروژینوزا" به راهنمایی خانم دکتر فضلی، دکتر نادری نسب و آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم ندا خدمتگذار اوغاز با عنوان" بررسی اثر ممانعت از تشکیل و القای پراکندگی بیوفیلمPseudomonas aeroginosa cis-2 توسط decenoic acid در حضور توبرامایسین" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و مشاور آقای دکتر سهیلی

17- پایان نامه آقای محمد سعیدی با عنوان" استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهSalvia chloroleuca" به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی و مشاور آقای دکتر شاکری به تصویب رسید.

 
 

جلسه 315 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 13/12/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر خشیارمنش درجلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر استفاده از رده سلولی Molt-4 در پایان نامه آقای دکتر رامین رضایی با عنوان" بررسی اثرات عصاره آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موشBALB/c" موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر مطالعه بر روی دوز بهینه در طرح تحقیقاتی با عنوان" بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی(اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت" که پایان نامه دانشجویی خانم بهاره یوسف ثانی می باشد، موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان" جداسازي خالص سازي و تعيين ساختمان الکالوئيدهاي drug-like از چند گونه گياه خانواده Fumariaceae و بررسي رابطه ي ساختمان اثر سميت سلولي آنها" که پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر مریم ناصری می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر افشار و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسي اثرات تراتوژنيك سيليمارين درجنین های موش هاي نژاد Balb/c" که پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی خانم دکتر محبوبه غلامی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر محمدعلی شریفی با عنوان" ارزیابی وضعیت موجود تجويز پيشگيرانه آنتي بيوتيك در سزارین و امکان سنجی برای مداخله" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر غیور و آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاق" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم و خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان پروتئین ها" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر تفقدی با عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی ویروس آنفلوانزا، با و بدون روكش آلژينات، براي ايمن سازي از راه بيني " به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح خانم دکتر مصفا با عنوان" بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction)MSQPدر تومورهای مننژیوما : رابطه آن با پارامترهای تشخیصی پاتولوژی " مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثرلینالول درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" بررسی سمیت سلولی و مکانیسم آپوپتوز Vincetoxicum pumilum در رده های سلولی K562 و HL60" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان" بررسی اثر ضد فشار خوني اوراپتن در تجویز مزمن در رت" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش" مورد تایید قرار گرفت.

14- پایان نامه آقای علی شریفی با عنوان" ارزیابی وضعیت موجود تجويز پيشگيرانه آنتي بيوتيك در سزارین " به راهنمایی آقای دکتر اسلامی و مشاور آقای دکتر شریفی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر تارا و خانم دکتر مجیبیان به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم لیلا شیرمحمدی گاوگانی با عنوان" بررسی اثر کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاق " به راهنمایی آقای دکتر غیور و آقای دکتر ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر صاحبکار به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم حانیه رضاقلی زاده شیروان با عنوان" سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) نسل 5 اصلاح شده با زنجیره های آلکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم منصوره زمان زاده عنوان" بررسی اثر ضدفشار خونی عصاره روغنی سیاه دانه در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خون: آزمایش بالینی تصادفی دوسویه کور" به راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده و مشاور دکتر حسین زاده، دکتر اسلامی و دکتر اصیلی به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم عطیه محمدی عنوان" بررسی نقشAKT در پاسخدهی سلولهای آدنوکارسینومای پستانMCF7 و مشتقات مقاوم به داروی آن(MCF 7 ADR) به تومور نکروزیز فاکتور آلفا" به راهنمایی خانم دکتر مصفا و آقای دکتر بهروان و مشاور خانم احتشام، آقای دکتر قندادی و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم نگین حاج علی علی اله عنوان" بررسی نقشAKT در پاسخدهی سلولهای آدنوکارسینومای پستانMCF7 و مشتقات مقاوم به داروی آن(MCF 7MX) به تومور نکروزیز فاکتور آلفا" به راهنمایی خانم دکتر مصفا و آقای دکتر بهروان و مشاور خانم احتشام، آقای دکتر قندادی و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

 

 

جلسه 316 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 20/12/91 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر فضلی درجلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر امامی مبنی بر تغییر سمت خانم دکتر طیرانی در پایان نامه خانم مرضیه رسولی نژاد از استاد مشاور به استاد راهنما، موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتيد PNC-27 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma" که پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر شهرزاد امیری می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر رضوی و آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر كروسين بر روي رفتار شبه افسردگي ايجاد شده با مالاتيون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNF" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر موسوی نژاد با عنوان" بررسی میزان اثر هورمون پاراتیروئید بر بروز حوادث قلبی وعروقی در بیماران مبتلا به سکته قلبی (MI) " مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ به نظرات شورا، مجددا در شورا مطرح گردد.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات شبه دارویی ریشه کمای بیابانیFerula foetida" مورد موافقت قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر موفق با عنوان" مطالعه اثر ژل کیتوزان حاوی محیط کشت فراوری­شده بر روی زخم تمام ضخامت پوست در مدل حيواني" مورد موافقت قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین متصل شده به آپتامر درsiRNA رسانی هدفمند به رده سلولی سرطان پروستات " مورد موافقت قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهيه، ارزيابي خصوصيات و بررسي ميزان سميت نانوتيوبهاي کربني تک لايه متصل شده به پلي اتيلن ايمين و سنجش توانايي آنها در انتقال DNA پلاسميدي و siRNA " مورد موافقت قرار گرفت.

9- پایان نامه خانم غزال علیپور طالش عنوان" تهیه نانوزلیپوزومهای حاوی پپتیدHer2و ادجوانتpoly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضدتوموری آن در مدل موشی " به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جلالی و مشاور آقای دکتر جعفری، خانم دکتر منصوریان و خانم دکتر شریعت به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای امیرحسین صباغی عنوان" تهيه و بررسي خصوصيات نانوذرات کيتوزان و تري متيل کيتوزان حاوي ويروس آنفلوانزا ، با و بدون روکش آل‍ژينات ، براي ايمن سازي از راه بيني" به راهنمایی آقای دکتر تفقدی به تصویب رسید.