صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 92
 

جلسه 317 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر فضلی بزاز و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 8/2/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رمضانی درجلسه حضور نداشتند).

1- با توجه به اینکه بنای دانشکده در مورد بررسی طرح های کاربردی سفارش محور بودن می باشد با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر ارائه طرح با عنوان بررسی میزان فلزات سنگین: آرسنیک، سرب و... برندهای تجاری قهوه موجود در مشهد موافقت نگردید.

2- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر کلالی نیا به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای جویا، موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر محمدپور در خصوص پایان نامه خانم زکیه صالحی نژاد مبنی بر تغییر حجم نمونه بیماران در هر گروه از 100 بیمار به 40 بیمار، موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر دانش با عنوان" توليد، جداسازی و تعيين مشخصات مواد فعال ضد میکروبی از ميکروارگانيزمهاي بومي اکوسيستم جنگل مانگرو در جزيره قشم " که پایان نامه دکتری تخصصی آقای دکتر مرزبان می باشد به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر موسوی نژاد با عنوان" بررسی میزان اثر هورمون پاراتیروئید بر بروز حوادث قلبی وعروقی در بیماران مبتلا به سکته قلبی (MI)"به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی با عنوان" بررسی اثر بیس فسفونات ها بر تمایز سلولهای مزانشیمی دندان انسان به بافت استخوانی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مرادی و خانم دکتر رضوی با عنوان" ارتباط بین داروهای بیس فسفانات و تزریق اینترالیگامنت بر استئونکروز فک بر خوکچه هندی" به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کننده" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی سمیت عصبی تحت حاد آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رت" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی تداخل اثر عصاره آبی و الکلی زعفران با آمی تریپتیلین بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی مکانیسمی تغییرات در الگوی پروتئینی و آنزیمی ناشی از سمیت کبدی تحت حاد دیازینون در رت و نقش محافظتی کروسین" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان" بررسی تاثیر ضد التهابی فراکشن های سسکوئیترپن لاکتونی جدا شده از آرتمیزیاهای بومی ایران از طریق تولید پروستاگلندین E2 و بیان آنزیم سیکلوکسیژناز II" مورد تایید قرار گرفت.

13- پایان نامه خانم نرگس پورمحمود عنوان" ارتباط بین داروهای بیس فسفانات و تزریق اینترالیگامنت بر استئونکروز فک بر خوکچه هندی " به راهنمایی آقای دکتر مرادی و خانم دکتر رضوی و مشاور آقای دکتر موشخیان و آقای دکتر ساغروانیان به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای سروش میلانی زاده عنوان" سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی آمیدوایمین(PAMAM) اصلاح شده با گروه های هتروسیکلیک آمین دار به عنوان وکتورهای غیرویروسی و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از آنها در ژن درمانی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی، خانم دکتر هاشمی و مشاور خانم دکتر پرهیز به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای سیدصابر سجادی عنوان" بررسی اثر کلاولونیک بر تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده در موش سوری" به راهنمایی خانم دکتر مهری و مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای علیرضا رحمت خواه دربان عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولی" به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر اسکویی و مشاور خانم دکتر اسما محمودی به تصویب رسید.

17-پایان نامه خانم سعیده مهدیزاده سجادیه عنوان" بررسی میزان اثر هورمون پاراتیروئید بر بروز حوادث قلبی وعروقی در بیماران مبتلا به سکته قلبی (MI)" به راهنمایی خانم دکتر موسوی نژاد و آقای دکتر محمدپور و مشاور آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر دادگر به تصویب رسید.

جلسه 318 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان دکتر حسین زاده، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 22/2/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر رمضانی درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح تحقيقاتي آقاي دكتر موفق و آقای دکتر سجادی با عنوان" مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان-کلاژن- گلیکوزآمینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمی" که پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر نفیسه امیری می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح تحقیقاتی تلفیقی آقای دکتر معلم از دو طرح با عنوان" بررسي پروتئوميکس الگوي تمايز سلولهاي مزانشيمي مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخواني/غضروفي: آناليز تفاوت در بيان پروتئين ها- 910966 "و " شناسائي پروتئين هاي جداسازي شده در بررسي پروتئوميکس الگوي تمايز سلولهاي مزانشيمي مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخواني/غضروفي- 911104" با عنوان تلفیقی " بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین ها" به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم راضیه رضایی با عنوان" بررسی اثر بیس فسفونات ها بر تمایز سلولهای مزانشیمی دندان انسان به بافت استخوانی" به راهنمایی خانم دکتر طیرانی به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم مهدیه زمانی با عنوان" ارزیابی اثر اوراپتن بر روند کیندلینگ شیمیایی و استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش سوری نر" به راهنمایی آقای دکتر روحبخش و آقای دکتر ایرانشاهی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم محدثه سادات علوی با عنوان" بررسی اثر آگونیست اختصاصی گیرنده هایGPR55 بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر روحبخش به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم سهیلا جاویدی با عنوان" پگیلاسیون دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین ایجاد شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی و مشاور خانم دکتر پرهیز به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای حسام محمدیان با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید، یک مهارکننده رقابتی بتالاکتاماز، بر روی آلودینیا و هایپرآلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به راهنمایی خانم دکتر مهری و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر امین به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" تهيه نانوکپسول ويتامين E از طريق متد کمپلکس کوسرواسيون و ارزيابي پايداري آنها" مورد تایید قرار گرفت.

 
 
 

 

جلسه 319 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر رجبی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/3/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای محمد جویا از «طراحي سنتز و بررسي اثرات مهاركنندكان آروماتاز به عنوان ضدسرطان» به «طراحي سنتز و بررسي برون تني مهاركننده هاي آنزيم آروماتاز با اثرات بالقوه ضدسرطان پستان» موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر حسن زاده با عنوان"تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنها" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ مجری محترم به سوالات شورا، طرح مجددا در شورا مطرح گردد.

3- پایان نامه خانم مهشید رجب پور مقدم عنوان" بررسي اثرات كروسين بر روي حافظه تخريب شده با هيوسين بر سطحAMPA-Receptor ,NMDA-Receptor در مغز رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم ملیحه ادبی زاده عنوان" بررسی اثرات کروسین بر روی حافظه تخریب شده با هیوسین بر سطحmTOR,CaMKII,ERK در مغز رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و آقای دکتر آبنوس و مشاور آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسن زاده با عنوان" بررسي اثر آنتي اكسيدانی اسانس ها، عصاره های حاصل از دوگیاه مرزه (Satureja horttensis) و ترخون(Artemisia dracunculus) " مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان" بررسی سمّیت عضلانی ناشی از تجویز حاد وتحت حاد پرگابالین در موش سوری " مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر کروسین بر سنگ كليه در رت" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسي اثر عصاره آبی چای سبز در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلولهایPC12" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma" مورد تایید قرار گرفت. 
 

 

جلسه 320 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 19/3/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر رجبی و آقای دکتر رمضانی درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" طراحي و جداسازي DNA آپتامر عليه رسپتور آلفا اينتر لوکين 2 (IL-2Rα يا CD25) و بررسي عملکرد آن در in vitro" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مهین شاهدردی زاده می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری و آقای دکتر علی بدیعی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتوفیسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشي دارای تومور C26 colon carcinoma " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر منوچهر تیموری شبان می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر محمد حسن زاده با عنوان"تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنها" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر موسوی نژاد با عنوان"بررسی غلظت های تراف ونکومایسین با استفاده از پایش درمانی دارو(Therapeutic drug monitoring(TDM)) در بیماران بزرگسال" به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه صادقی با عنوان" ارزيابي ماتريکسهاي آهسته رهش Eudragit RS، Eudragit RL و Surelease تهيه شده به روش گرانولاسيون مرطوب با استفاده از سيستمهاي پراکنده مائي اين پليمرها به عنوان مايع گرانوله کننده " مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" سنتز نیمه صنعتی فنی توئین " مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي میزان ايمنی زايي ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا درمدل موشي " مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" جدا سازی باکتری های سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بيماران بخش سوختگي و محیط بخش سوختگی و مقايسه آن با ساير سودو موناس جدا شده از بیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا (ع)1390-1391 " مورد تایید قرار گرفت.