صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 92
 
 
 جلسه 321 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر آبنوس، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 2/4/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی درجلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر جایگزین شدن خانم دکتر مرضیه راشدی نیا به جای خانم دکتر مرجان رضوی در پایان نامه خانم رجب پور و خانم ادبی زاده موافقت گردید.

2- درخواست کارشناسان آزمایشگاه مبنی بر افزایش پرداخت هزینه ثبت نام در همایش از طرف دانشکده، مطرح گردید و مقرر شد برای همایش های داخل شهر مشهد مبلغ 1000000 ریال و برای همایش های خارج از شهر مشهد مبلغ2000000 ریال پرداخت گردد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" سنتز و جداسازیDNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمند" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر نبوی نیا می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با عنوان" پیش بینی نسبت بهینه ای از PEG های با اوزان مولکولی مختلف، در تهیه پراکندگی جامد ایندومتاسین جهت دستیابی به حداکثر سرعت انحلال با انجام محاسبات نرم " به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای هوشنگ میرآخورلی عنوان" پیش بینی نسبت بهینه ای از PEG های با اوزان مولکولی مختلف، در تهیه پراکندگی جامد ایندومتاسین جهت دستیابی به حداکثر سرعت انحلال با انجام محاسبات نرم " به راهنمایی آقای دکتر امید رجبی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای سپهر مفتوحیان عنوان" تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروژل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و مطالعه آزادسازی آهسته رهش داروی دوکسوروبیسین از خلال آنها" به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط و مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای حسین الدیاب عنوان" بررسی اثر ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سميت سلولي ناشي از آن در سلوهايPC 12" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر فائزه وحدتی حسنی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای محمدرضا زاهدیان عنوان" بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید ،به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر گونه ها ی جداشده کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنی" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سیما گلمکانیون عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکینون به عنوان ترکیبات ضدسرطان و مهارکنندگان HSP90 " به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و مشاور آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای جواد احمدیان عنوان" تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره باخاصیت ضد میکروبی " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و خانم دکتر فضلی و مشاور آقای دکتر بهمن خامنه باقری و آقای دکتر فرزادنیا به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای محمد جندقی عنوان" بررسی اثر درون تن پودر خشک استنشاقی انسولین روی رت دیابتی شده پس از تجویز ریوی " به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان" استخراج و آنالیز هالوپریدول از بافت مغز خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" مورد تایید قرار گرفت. 
 
 

 
جلسه 322 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 16/4/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی، آقای دکتر سجادی، آقای دکتر رجبی، آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر آبنوس درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی با عنوان" ارزیابی سطح خدمات ارائه شده و منابع اطلاعات و دانش داروسازان شاغل در داروخانه های سطح شهر مشهدو ارائه راهکارهای اصلاحی " به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر رضا افشاری با عنوان" بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) " به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای امیر قادری عنوان" بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) " به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر رضا افشاری به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای محمد عامری عنوان" ارزیابی سطح خدمات ارائه شده و منابع اطلاعات و دانش داروسازان شاغل در داروخانه های سطح شهر مشهد" به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و مشاور آقای دکتر محمدرضا صابری و خانم دکتر اسما محمودی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم روشنک دولت آبادی عنوان" ارزیابی پلیمر اتیل سلولز به عنوانpelletization aid در فرآیند اسکتروژن-اسفرونیزیشن و تهیه پلتهای ماتریکسی تئوفیلین" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای احسان کریمی کیا عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ومهارکنندگی توبولین مشتقات بتا-استامیدو-بتا-آریل-4-متوکسی پروپیوفنون" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و آقای دکتر جواد بهروان به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم فاطمه مطهریان عنوان" بررسی غلظتهای تراف ونکومایسین با استفاده از پایش درمانی داروTherapeutic drug monitoring(TDM) در بیماران بزرگسال " به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد،آقای دکتر سعید اسلامی و آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و مشاور آقای دکتر آرش پیوندی یزدی به تصویب رسید.
 

 
جلسه 323 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، آقای دکتر سجادی، آقای دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/4/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر رجبی درجلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولین" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح در جلسه بعدی شورا دعوت به عمل آید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" مشتق سازي فيبرهاي معدني مبتني بر سيليکا با اندازه مشخص با پلي کاتيونها براي استفاده به عنوان حامل ژن رساني " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و آقای دکتر محمدجواد نجف زاده با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي تعدادي از قارچهاي جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر ، به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي " به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم الهه اسماعیل پناه عنوان" بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلولهای PC12" به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر فائزه وحدتی حسنی به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای علی عظیمی نیا عنوان" بررسی اثر verbascoside ماده موثره گیاهLippia citriodora در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم زهرا تندیسه پناه عنوان" بررسی اثر عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاهLippia citriodoraدر سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم وجیهه سادات موسوی عنوان" انجام تست غربالگري بر روي تعدادي از قارچهاي جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر ، به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي " به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و آقای دکتر محمدجواد نجف زاده به تصویب رسید.
 

 

جلسه 324 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر حسین زاده، آقای دکتر سجادی، آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر رجبی، آقای دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر جعفری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 30/4/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر ایمن شهیدی حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان" سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولین" به تصویب رسید.

2- با درخواست آقای دکتر احمد امامی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای محسن وطنی از " بررسی اثرات انتي اکسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1" به "بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي Nepeta sintenisis, N.binaludensis" موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر احمد امامی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای محمد صادقی از "بررسی اثرات انتي اکسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1" به "بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره هاي مختلف اندام هاي هوايي گونه هاي Nepeta satureioide, N.glomerulosa" موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با عنوان" بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجادشده با نیکل و کادميوم در رت" به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم فاطمه العبدالله عنوان" سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولین " به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر محمدرمضانی و مشاور خانم دکتر مونا علی بلندی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای مجتبی حبیبی عنوان" بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجادشده با نیکل و کادميوم در رت " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر احمدرضا موثقی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای ایمان اعلمی عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره هاي آبي و اتانولي برگ گیاه به ليمو و ماده اصلي ان verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز " به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان" تهيه و ارزيابي سيستمهاي پراکنده جامد کورکومين، به منظور افزايش سرعت انحلال آن" مورد تایید قرار گرفت.
 
 
 

جلسه 325 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر رمضانی، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 20/5/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر غلامرضا کریمی مبنی بر موافقت کلی با طرح تحقیقاتی آقای دکتر کمال رضوی دانشجوی دکتری تخصصی سم شناسی، موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان" طراحي و ساخت آپتاسنسور بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به گرافن اکسيد جهت اندازه گیری باقيمانده انروفلوکساسين در فراورده هاي غذايي دامي "که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیه دولتی می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم موسوی نژاد با عنوان" بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی افزایش هورمون پاراتیروئید پس از سکته قلبی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزايش وزن ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسی اثر کروسين بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم فریبا لوکیان عنوان" بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزايش وزن ایجاد شده با الانزاپین در رت" به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای حسن بدیع بستان عنوان" بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم الهه محمدی عنوان" بررسی اثر کروسين بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم مهدیه رمضانپور کاریزکی عنوان" سنتز، شناسایی و ارزیابی ترانسفکشن نانوحامل های ژنی غیرویروسی مبتنی بر پلی آلیل آمین-کلسترول" به راهنمایی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مینو بهزاد عنوان" سنتز، شناسایی و ارزیابی ترانسفکشن نانوحامل های ژنی هدفمند مبتنی بر پلی آلیل آمین-دگزامتازون برای ورود به سلول" به راهنمایی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی و آقای دکتر بیژن ملائکه به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای یاسر انتظاری سرکاریزی عنوان"بررسی اثر درون تنی عصاره های دانه کرفس بر فشار خون رت" به راهنمایی اقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر محسن ایمن شهیدی به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای محمدرضا دانشمندی عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره ی دانه کرفس به روش برون تنی در رت" به راهنمایی اقای دکتر سیداحمد مهاجری و مشاور آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای حمیدرضا فاتحی عنوان"بررسی مکانیسم اثر کاهش فشار خونی عصاره ی آبی -اتانولی دانه کرفس به روش برون تنی در رت" به راهنمایی اقای دکتر سیداحمد مهاجری و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر محسن ایمن شهیدی به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان"بررسي اثرعصاره آبی زعفران بر سنگ كليه القا شده توسط اتیلن گلیکول در رت" مورد تایید قرار گرفت.
 

 
 جلسه 326 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر رجبی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 27/5/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر سجادی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر خلیل آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر پریسا لاری به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای میرحسینی و آقای کریمی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر خلیل آبنوس مبنی بر سلب پایان نامه از دانشجو آقای محسن صدفی، موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر تغيير عنوان پايان نامه خانم بهاره سادات یوسف ثانی از " بررسی اثر امولسيون چربي داخل وریدی (اينتراليپيد) برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت"به " بررسی اثر امولسيون چربي داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر احمد امامی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سیده نفیسه علم الهدایی از"بررسی تاثیر ضدسرطانی عصاره متانولی و فراکسیونهای آرتمیزیاهای بومی ایران بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی» به «بررسی سمیت سلولی ناشی از عصاره متانولی و فراکسیونها و ترکیبات خالصArtemisia incanaبررده سلولی سرطانی در محیط آزمایشگاهی» موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و آقای وحیدرضا عسگری با عنوان" تاًثیر عصاره آبي زعفران و ماده موثره آن کروسین بر چسبندگی صفاقی در رت" به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم مهسا بااوش با عنوان" بهبود حلالیت کروستین استخراج شده از زعفران با استفاده از دندرایمرهای پلی پروپیلن ایمین(PPI)" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم دکتر حمیده پرهیز به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم نسرین دانشفر با عنوان" بهبود حلالیت کروستین استخراج شده از زعفران با استفاده از دندرایمرهای پلی امیدو ایمین(PAMAM)" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم دکتر حمیده پرهیز به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم شیما نظامی با عنوان"تهیه،تعیین خصوصیات و ارزیابی پایداری نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی ایزوترتینوئین" به راهنمایی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و آقای دکتر محمودرضا جعفری و مشاور خانم دکتر مریم اسکندری به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان"بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی 3 گونه درمنهArtemisis biennis,Artemisia turanica, Artemisia ciniformis" مورد تایید قرار گرفت.


 

جلسه 327 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر رجبی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 10/6/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر خشیارمنش، آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر خلیل آبنوس مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم مرضیه محمدی به"القا مرگ سلولی با siRNA رسانی هدفمند به سلولهای سرطان سینه انسانی با استفاده از کنژوگه کربن نانوتیوب-آپتامر" و انجام بقیه کارهای پایان نامه، 2 ماه بعد از دفاع از پایان نامه، موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر فاطمه صادقی به عنوان استاد راهنمای پایان نامه خانم فاطمه العبدالله موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر احمد امامی مبنی بر تغییر پایان نامه خانم مریم السادات حبیبی از «فرمولاسیون و بررسی اثربخشی پماد گیاهی سنتی وحدت در ترمیم سوختگیهای شدید پوستی» به «بررسی سمیت سلولی والقا آپوپتوز توسط اسانس های حاصل از اندامهای هواییN. binaludensisوN.glomerulosa بر رده های سلولی سرطانیDU14S,PC3» و در نظر گرفتن تاریخ تصویب پروپوزال قبلی ایشان به تاریخ15/12/89، موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر مجید غیور مبرهن با عنوان" تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBS) و فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیک" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" تهيه، تعيين خصوصيات و بررسي اثر ضد میکروبی و ضد قارچي نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک (Eugenia caryophyllata) " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره غنی از پلی فنول مغز فندق (Corylus avellana) بر سمیت عصبی ناشی از گلوتامات در سلول هاي PC12 و OLN-93 " به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم ریحانه صالحی با عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره غنی از پلی فنول مغز فندق (Corylus avellana) بر سمیت عصبی ناشی از گلوتامات در سلول هاي PC12 و OLN-93" به راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا و آقای دکتر احمد قربانی و مشاور آقای دکتر حسن رخشنده و آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم الهام مین باشی با عنوان" ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید-پلی اتیلن گلیکول" به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی، آقای دکتر فرزین هادیزاده و مشاور دکتر ظهوری به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای سید جواد حسینی با عنوان" ساخت و بررسی خصوصیات پلیمروزومهای مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید-پلی اتیلن گلیکول" به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی، آقای دکتر فرزین هادیزاده و مشاور دکتر ظهوری به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مریم امیرنصر با عنوان" ایمن سازی علیه ویروسHTLV-I با استفاده از نانوذرات کیتوزان وتری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیبenv1 از پروتئین پوششیgp46 " به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر عبدالرحیم رضایی و مشاور آقای دکتر مجتبی سنکیان به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم طنان فلاح تفتی با عنوان" ایمن سازی علیه ویروسHTLV-Iبا استفاده از نانوذرات تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن های نوترکیبMTA-1 از پروتئین پوششیgp46 " به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر عبدالرحیم رضایی و مشاور آقای دکتر مجتبی سنکیان به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم نیره نمازی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضدمیکروبی و ضد قارچی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک( (Eugenia caryophyllata" به راهنمایی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده، خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای سینا امیدملایری با عنوان"طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات جديد 2-آريل کينولين و ایمینهای مرتبط به عنوان ترکيبات ضد سرطان و مهارکنندگان HSP90" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و مشاور آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی با عنوان" تهيه، تعيين خصوصيات و بررسي تاثير نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیس" مورد تایید قرار گرفت.