صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 97
 

جلسه430 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز، دکتر قدسی، دکتر جوادی، دکتر طیرانی، دکتر سلطانی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 3/4/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( دکتر الیاسی و دکتر بدیعی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر فرزین هادیزاده به عنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه آقای سینا نظامی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مصطفی کریمی از "بررسی تاثیر آمیفوستین در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید در رت" به " بررسی تاثیر آمیفوستین در سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهایPC12 و رت"موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر مونا علی بلندی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر زهرا سلماسی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم مهشید ناصری فرد و پایان نامه خانم ترانه زوار موافقت گردید.

4- با درخواست تغییر عنوان طرح تحقیقاتی با کد951667 خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران از " تعیین مکانیسم اثرات سلکوکسیب، ایندومتاسین وایبوپروفن در مقابله باROS واپوپتوز القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در سلول های PC12" به " تعیین مکانیسم اثرات سلکوکسیب، ایندومتاسین وایبوپروفن و 6-جینجرول در مقابله باROS وآپوپتوز القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در سلول هایPC12" موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با کد 970510 و عنوان " مقایسه اثر ضد دردی و ضد زخم گوارشی عصاره آبی چای سبز و اپی گالوکاتچین گالات با داروی لیکوفلون (مهارکننده دوگانه لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز)" با بودجه 000/250/85 ریال به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970460 و عنوان " بررسی اثر نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رت" با بودجه 000/110/179 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 970500 و عنوان " سنتز ارگانوسیلیکاهای هوشمند پاسخگو به آنزیم MMP و هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی سیستم تهیه شده بر روی مدل کشت سه بعدی سلولهای سرطان پانکراس" با بودجه 000/300/297 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 961922 و عنوان " مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني" با بودجه 000/300/66 ریال به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 961890 و عنوان " تاثیر  α- منگوستین بر پاسخ اوتوفاژی در سلولهای اندوتلیال آسیب دیده با گلوکز بالا" با بودجه 000/250/153 ریال به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 970027 و عنوان " بررسی پایلوت اثر بخشی کروسین بعنوان مکمل دارویی در درمان عوارض چشمی ناشی از بیماری بهجت به روش کارآزمایی بالینی " با بودجه 000/750/110 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 970028 و عنوان " بررسی اثر منوتراپی کروسین در ماکولوپاتی دیابتی خفیف تا متوسط به روش کارآزمايی بالينی" با بودجه 000/750/98 ریال به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970240 و عنوان " ایجاد یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن با استفاده از یک ماده فلوروفور و ساختار حلقه ای تشکیل شده از سه رشته نوکلئوتیدی" با بودجه 000/000/301 ریال به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970239 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از ساختار Y-shape تشکیل شده از سه رشته AS1411" با بودجه 000/500/316 ریال به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 961732 و عنوان " بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رت " که پایان نامه تخصصی خانم حبیبه مشایخی می باشد، به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 961735 و عنوان " غربالگری مجازی، بهینه سازی، سنتز و ارزیابی اثرات مهارکنندگان جدید مولتی تارگت سیستم کروم سنسینگ باکتری پسودوموناس آئروژینوزا " که پایان نامه تخصصی خانم سیما گلمکانیون می باشد، به تصویب رسید.

14-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961628 و عنوان " انتقال هدفمند CRISPR/Cas9  برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامر Foxm1" که پایان نامه تخصصی خانم خادمی می باشد، به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961941 و عنوان " طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند جهت انتقال همزمان کورکومین و میتوکسانترون برای حذف موثر سلول های سرطان سینه " به تصویب رسید.

16- طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده با کد 961784 و عنوان " تهیه نانوذرات لیپیدی جامد SLN) (  حاوی فیناستراید و  بررسی اثربخشی موضعی فراورده بر ریزش موی آندروژنیک " به تصویب رسید.

17- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970236 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ساختار DNA صلیب شکل تشکیل شده از آپتامرهای FOXM1  و AS1411 " به تصویب رسید.

18- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970090 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن " به تصویب رسید.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 931634 و عنوان" کشت سلول های بنیادی بالغ پوست بر روی ورقه ساخته شده از نانوفیبرهای کیتوسان/ژلاتین تهیه شده به روش الکتروریسی" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 950497 و عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی و بارگذاری شده با تیکوپلانین" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر امید رجبی با کد 941282 و عنوان" فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسین" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 900977 و عنوان" بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR1، MRP1 و ABCG2) با استفاده از تیموکینون " مورد تایید قرار گرفت.

23 گزارش پایان طرح خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 911297 و عنوان" ارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی با استفاده از هومیوپاتی " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه431 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز، دکتر جوادی، دکتر طیرانی، دکتر سلطانی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 24/4/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( دکتر قدسی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر مهری مبنی بر تغییر در روش اجرای پایان نامه خانم فاطمه نژاد حسینی موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر امین رضا نیک پور به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانمها مریم و مدهیه بهرامی زاده موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر مهدی حاتمی پور به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانمها مریم و مدهیه بهرامی زاده به جای خانم دکتر دانشمند موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 970257 و عنوان " مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي تیکوپلانین، در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني"با بودجه000/400/92 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 961701 و عنوان " بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي باسیلوسی تولید‌کننده آندوسپور هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران (WT6) با کمک روش پاسخ سطح" به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951831 و عنوان " اثرات محافظتی دارچین (Cinnamomum  zeylanicum )  و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 961945 و عنوان " بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs 2277438  ژن RANKL و rs7895833 ژن SIRTUIN1با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای فرهاد خلیفه قادری با کد 941222 و عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رت: بررسی نقش پروتئینهایGLT1,p-CREB,CREB " به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و آقای دکتر حسین حسین زاده و دستیار مشاور آقای دکتر جمشید تابش پور به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم بهناز خلیلی با کد 961554 و عنوان" تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک  حساس به دمای PLA-PEG-PLA، PLGA-PEG-PLGA، پنتا بلاک  ) (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE و (PAE-PLGA-PEG-PLGA-PAE) حساس به دما و PH" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و اقای دکتر فرزین هادیزاده و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور اقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم  نیلوفر سادات حسینی با کد 970091 و عنوان" مطالعه آزادسازی برون تن و پیش درون تن فرم تزریقی آهسته رهش بوپرونورفین هیدروکلراید در جاژل شونده با استفاده از سامانه کریستال مایع" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر الهام خداوردی و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم  محدثه ملایی امامزاده با کد 951763 و عنوان" تهیه ژل نیوزومی عصاره گیاه بابونهMatricaria chamomilla L. " به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و آقای دکتر عباس پرداختی و استاد مشاور اقای دکتر احمد امامی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم اکرم ربانی ذبیحی با کد 960435 و عنوان" تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی " به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر جبرائیل موفق به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم  نفیسه جنت آبادی با کد 970257 و عنوان" مطالعه اثر غشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین، در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و استاد مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر محمد رضا عباسپور و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم  الهام جنگی جزین با کد 961494 و عنوان" جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و تولید فاکتورهای سمی در باکتریPseudomonas aeruginosa مولد بیوفیلم به وسیله ایجاد اختلال در شبکه quorum-sensing با استفاده از کتوپروفن و مشتقات آن" به راهنمایی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر وحید سهیلی و استاد مشاور خانم دکتر راضیه قدسی و دستیار مشاور خانم دکتر امینه سادات طاجانی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم  مریم داوودی با کد 961494 و عنوان" بررسی اثر مشتقات کینولینی سنتزی کتوپروفن بر تشکیل بیوفیلم و تولید فاکتورهای سمی باکتریPseudomonas aeruginosa مولد بیوفیلم " به راهنمایی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر وحید سهیلی و استاد مشاور خانم دکتر راضیه قدسی و دستیار مشاور خانم دکتر امینه سادات طاجانی به تصویب رسید.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با کد 931581 و عنوان" فعالیت حفاظتی نانومیسل کورکومین از سمیت قلبی ناشی از مواجهه تحت حاد با بیسفنول آ در رت" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با کد 922688 و عنوان" بررسی اثر rhnحفاظتی عصاره های آبی و الکلی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره verbascoside بر زخم گوارشی القاشده باایندومتاسین در رت" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 940563 و عنوان" بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه432 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز، دکتر جوادی، دکتر الیاسی، دکتر مصفا، دکتر قدسی، دکتر طیرانی، دکتر سلطانی و آقایان دکتر بدیعی، دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 31/4/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( دکتر ملائکه و دکتر عباسپور در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970180 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقره" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970395 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامر AS1411 " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970402 و عنوان " طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی PDGF-BB با استفاده از آپتامر، رشته مکمل بریده شده و بید مغناطیسی"به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 961696 و عنوان " تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی گلاتیرآمراستات برای درمان مولتیپل اسکلروزیس(MS)" که پایان نامه تخصصی خانم نیلوفر رحیمان می باشد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961744 و عنوان " طراحی، سنتز ، مدل­سازی و مطالعه­ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریه"که پایان نامه تخصصی خانم صدیقه خاکساری می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 970511 و عنوان " استخراج ، خالص سازي و تعيين ساختمان متابولیتهای ثانویه ريشه Ferula xylorhachis Rech.f. " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970270 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن و یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کوکائین "  به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970271 و عنوان " ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیون " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970091 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن" به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم زهرا غلامی با کد 961663 و عنوان" بررسی اثر بره موم در اختلالات متابولیک ایجاد شده با مصرف الانزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و استاد مشاور خانم دکتر مریم رامش راد به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای سینا رضایی با کد 903401 و عنوان" بررسی تاثیر فرم محلول سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سرو گردن " به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی ، آقای دکتر کریمی و خانم دکتر ساره حسینی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم الهه قلی زاده با کد 970090 و عنوان" فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی درون تن" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر محمودرضا جعفری و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای امیرحسین اجزاشکوهی با کد 950841 و عنوان" بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر حمید صادقیان و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و استاد مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

 


جلسه433 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز، دکتر جوادی، دکتر خداوردی، دکتر مصفا، دکتر قدسی، دکتر طیرانی، دکتر سلطانی و آقایان دکتر حسین زاده و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 7/5/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( دکتر الیاسی، دکتر عباسپور و دکتر بدیعی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم مریم باقری از " تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن داروی ریسپریدون از میکروسفرهای PLGA تهیه شده به روش فرآیند در جا معلق-تبخیر شونده با استفاده از خاصیت سل-ژلPLGA-PEG-PLGA" به " تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن داروی ریسپریدون از میکروسفرهای PLGA تهیه شده با استفاده از خاصیت سل-ژلPLGA-PEG-PLGA به عنوان امولسفایر" موافقت گردید.

2-با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای امیر صفاری از " تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش(فرم آماده تزریق زیرجلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاکPLGA-PEG-PLGA و ایمپلنت شونده در محل PLGA با حلالNMP" به " تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن لووتیروکسین سدیم از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاکPLGA-PEG-PLGA و ایمپلنت شونده در محل PLGA با حلالNMP" موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر آذر حسینی در پایان نامه آقای محمد خشایی و آقای سیداحمدرضا هاشمی مقدم موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 970558 و عنوان " تهیه پلیمروزمهای درمانی هدفمند و پاسخگو به محرک تهیه شده از پلیمرهای آمفی فیل پلی-پرودراگ با استفاده از پلیمریزاسیون رافت" با بودجه000/500/236 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 960278 و عنوان " بررسی اثر ضد باکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک  دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودومونا آئروژینوزا " به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح اقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 922594 و عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات و اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای CpG-ODN و هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1" مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه434 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز، دکتر جوادی، دکتر مصفا، دکتر قدسی، دکتر طیرانی، و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر عباسپور، دکتر بدیعی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ21/5/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( دکتر سلطانی، دکتر خداوردی، دکتر اصیلی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970683 و عنوان " بررسی اثر نانوذرات  متخلل سیلیکا در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" با بودجه000/130/119 ریال به تصویب رسید که مبلغ000/652/47 ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تامین خواهد شد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 970177 و عنوان " تهيه و ارزيابي خواص غشا ی نانوفيبري به روش الکتروریسی دو محوره، با ساختار هسته/پوسته از کيتوزان-پلی اتیلن اکساید ، و بارگذاری شده با ونکومايسين" با بودجه000/900/72 ریال به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 970441 و عنوان " تهیه و ارزیابی فیبر های خوراکی انتریک حاوی اسید فولیک به روش الکتروریسی"با بودجه 000/850/32 ریال به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 970442 و عنوان " تهیه و ارزیابی فیلم های خوراکی سریع حل شونده حاوی والسارتان به روش الکتروریسی"با بودجه 000/850/40 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 970348 و عنوان " سنتز یورولیتین های A و B و بررسی اثر آن ها بر سمیت سلولی 5-فلورواوراسیل در ردۀ سلول سرطان کولون HT-29" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960164 و عنوان " جداسازی اگزوزوم ها توسط کمپلکس آپتامر- بید مغناطیسی جهت تعیین stage سرطان ریه با استفاده از آنتی بادی نشان دار" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر وحید سهیلی با کد 961832 و عنوان " بررسی اثر ترکیبات کومارینی به منظور مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری PAO1 Pseudomonas aeruginosa " به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم عاطفه تاج محمدی با کد 970177 و عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشای نانوفیبری به روش الکتروریسی دومحوره، با ساختار هسته/پوسته از کیتوزان-پلی اکساید و بارگذاری شده با ونکومایسین" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق، آقای دکتر محمدرضا عباسپور، استاد مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر کلالی نیا و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

2- پایان نامه خانم فاطمه سادات حیدری یزدی با کد 931671 و عنوان" ارزیابی اثر تزریق داخل مغزی آنتاگونیست گیرنده TRPA1 بر تشنج های ناشی پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و اقای دکتر خلیل آبنوس و استاد مشاور خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای سجاد اسلام منش با کد 970510 و عنوان" مقایسه اثر ضددردی و محافظتی معده اپی گالوکاتچین گالات با داروی لیکوفلون" به راهنمایی آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و استاد مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم بتول حماده (طرح نیماد) با  عنوان" بررسی اثر کارنوزیک اسید بر سمیت عصبی آکریل آمید به روش درون تن و برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر محبوبه قاسم زاده و استاد مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.