تاسیسات دانشکده داروسازی - ناظرین مدیریت فنی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 ناظرین مدیریت فنی  
  

آقای مهندس شهرام نیکخواه (عمران)

آقای مهندس ابراهیم آزاده (سامانه cmms)

آقای مهندس محمد علی کاظمی (برق)

آقای مهندس فرخنده (مکانیک)