صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 95

 

جلسه 393 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 4/7/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترفضلی، آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1-  مقرر گردید حداقل یک استاد راهنما از دانشکده در پایان نامه های دانشجویان عمومی که طرح شان خارج از دانشکده است، حتما وجود داشته باشد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرحسین صاحبکار  با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی  فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل موش هایپرکلسترولمیک"که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مهری بمانی می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی  با عنوان " بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور  با عنوان " بررسی مداخله آموزشی بر الگوی مصرف هپارین در بخش قلب بیمارستان قائم(عج)" به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم فروغ درودی  با عنوان" بررسی اثر کورکومین در آنمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیز" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و مشاور خانم دکتر فرزانه شریفی پور و آقای دکتر محمودرضا جعفری به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم فهیمه رضایی  با عنوان" بررسی مداخله آموزشی بر الگوی مصرف هپارین در بخش قلب بیمارستان قائم(عج)" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر محمدرضا صابری و مشاور آقای دکتر مصطفی داستانی به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای سروش حقیقی  با عنوان" بررسی اثر سمیت سلولی و آپوپتوژنیک خرفه و فراکسیون های مختلف آن بر رده سلولی سرطان پروستات(PC3): بررسی نقشNF-kB "به راهنمایی آقای دکتر سیدهادی موسوی و مشاور آقای دکتر وحیدرضا عسگری و خانم دکتر وفا برادران رحیمی به تصویب رسید.

 


 

جلسه 394 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر صادقی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 18/7/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- آیتم های مورد قدردانی در هفته پژوهش سال95 بازبینی و مورد تصویب قرار گرفت.

2- با درخواست خانم دکتر کلالی نیا مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر رضوان یزدیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم شیرین هاشمی تبار موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  فرزین هادیزاده  با عنوان " طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs)  و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27"که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مژگان نجابت می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرحسین صاحبکار  با عنوان " سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلون"که پایان نامه تخصصی آقای دکتر مهدی حاتمی پور می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر  محمدرضا صابری  با عنوان " تاثیر پگیلاسیون اختصاصی بر ماندگاری درون تنی هورمون رشد " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر  عباس اخگری  با عنوان " تهیه پلت عصاره پوست انار به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با عنوان " تهیه و ارزیابی پلت اوراپتن (Auraptene) به روش اکستروژن –اسفرونایزیشن" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان " سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آن­ها روی رده­های سلولی سرطانی" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با عنوان " بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26" به تصویب رسید.

10-   پایان نامه خانم سیده سارا فرهمند با عنوان" بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از salvia atropatana بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات "به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران، آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای دکتر جواد اصیلی و مشاور آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

11-  پایان نامه خانم عذرا دلگشای حصاری با عنوان" تهیه و ارزیابی ماتریکس های هیدروفیلیک و نامحلول آهسته رهش متوپرولول بر پایه اترهای سلولز و آکریلات"به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی  و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

12-   پایان نامه خانم راضیه سعادتی با عنوان" بررسی سطح سرمی روی، مس و سوپراکسید دیسموتاز در افراد مبتلا به سندرم متابولیک و مقایسه آن با افراد سالم"به راهنمایی آقای دکتر مجید غیور مبرهن و خانم دکتر زهرا خشیارمنش و اساتید مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور، خانم دکتر حمیده ملعم زاده و خانم دکتر سوسن درودی به تصویب رسید.

13-   پایان نامه خانم فهیمه مهمان نواز با عنوان" ارزیابی اثرات نانوپارتیکل های PLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات"به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

14-   پایان نامه خانم نرگس ناصری با عنوان" سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانی" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و دستیار مشاور خانم دکتر لیلا محتشمی به تصویب رسید.

15-   پایان نامه خانم الهام احمدی قرائی با عنوان" تهیه و ارزیابی پلت اوراپتن به روش اکستروژن-اسفرونایزیشین" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور به تصویب رسید.

 


جلسه 395 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر صادقی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 2/8/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1-  با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای سپهر مفتوحیان از " تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروژل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و مطالعه آزادسازی آهسته رهش داروی دوکسوروبیسین از خلال آنها" به " تشکیل، بررسی خصوصیات و ارزیابی آزادسازی دارو از هیدروژل های کازئین حاوی انسولین" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر  فرزین هادیزاده  با عنوان " سنتز مهارکنندگان مضاعف استیل کولین استراز و FAAH  ، موثر در بهبود بیماری آلزایمرو بررسی اثرات آنها بصورت درون و برون تنی "که پایان نامه تخصصی آقای دکتر مهدی فعال ملکی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون  بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت"که پایان نامه تخصصی خانم دکتر معصومه فدیشه ای می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر  محمودرضا جعفری  با عنوان " فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومور "که پایان نامه تخصصی آقای دکتر محمد مشرقی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر  سیداحمد مهاجری  با عنوان " بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065  در سمیت کبدی استامینوفن در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با عنوان " بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان " به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم فاطمه جعفری با عنوان" بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرآیند تمایز به ادیپوسیت در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان "به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر سیداحمد امامی و مشاور آقای دکتر احمد قربانی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم راضیه رضایی با عنوان" تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیک "به راهنمایی آقای دکتر مجید غیور مبرهن و آقای دکتر فرزین هادیزاده به تصویب رسید.

10-   پایان نامه خانم ملیکا امانی با عنوان" تهیه و ارزیابی نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی ریزاتریپتان و پلی وینیل پیرولیدون به عنوان فیلم های خوراکی سریع حل شونده"به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی، آقای دکتر هادی افراسیابی و آقای دکتر عباس اخگری و مشاور آقای دکتر محمدرضا عباسپور به تصویب رسید.

11-   پایان نامه آقای سعید عجمی با عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان-پلی اتیلن اکسید تهیه شده به روش الکتروریسی و بارگذاری شده با تیکوپلانین "به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و استاد مشاور خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و آقای دکتر محمد عزیززاده و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

12-   پایان نامه آقای هاشم رسولی با عنوان" بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065  در سمیت کبدی استامینوفن در رت "به راهنمایی آقای دکتر عباس طباطبایی،آقای دکتر حمید صادقیان و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

13-   پایان نامه آقای سید مهدی سیدموسوی با عنوان" اثرات محافظتی عصاره های Lavandula stoechas L بر آپوپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC12"به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر بهجت جوادی و مشاور آقای دکتر احمد امامی به تصویب رسید.

14-   پایان نامه خانم زهرا اکبری با عنوان" تهیه پلت عصاره انار به روش اکستروژن-اسفرونایزیشن"به راهنمایی آقای دکتر عباس اخگری و آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی به تصویب رسید.

15-    گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" بررسی اثرات حفاظتی زعفران،کروسین و سافرانال بر سلولهای اندوتلیال آئورت گاوBAE در مدل استرس اکسیداتیو"مورد تایید قرار گرفت.

16-   گزارش پایان طرح خانم دکتر مریم هاشمی با عنوان" بررسی  اثر  کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سلولهاي استخواني"مورد تایید قرار گرفت. 

جلسه 396 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر صادقی و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر دانش،  دکتر ملائکه، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 23/8/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر اسلامی و خانم دکتر خشیارمنش در جلسه حضور نداشتند).

1- نامه معاون محترم پژوهشی دانشگاه در خصوص روند تصویب طرح های پژوهشی مطرح و مقرر گردید طرح های ارسالی اعضای محترم هیات علمی که برای داوری ارسال می شوند، به مدیر گروه مربوطه جهت اطلاع رسانی، اعلام شود.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرهوشنگ محمدپور  با عنوان " بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF)  بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربن "که پایان نامه تخصصی خانم آتنا پورتاجی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  علی بدیعی  با عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تن  "که پایان نامه تخصصی خانم سارا شکوه صارمی می باشد، به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس با عنوان " طراحی آپتاسنسورهای الکتروشیمیایی و اپتیکی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 "که پایان نامه تخصصی آقای حمید جلالیان می باشد، به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتفوسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشي دارای تومور C26 colon carcinoma"مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ايجاد آپتاسنسور الکتروشيميايي براي تشخيص کوکائين بر مبناي دو رشته مکمل" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های  جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنها " مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" بهینه‌سازی توليد ماده فعال ضد‌ميکروبي توليد‌شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران " مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي تعدادي از قارچ هاي جدا شده از مناطق مختلف جهان به منظور کشف ميکروارگانيزم هاي توليد کننده پلي ماليک اسيد " مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي تعدادي از قارچهاي جدا شده از مناطق مختلف مشهد و رامسر به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي " مورد تایید قرار گرفت.

11-   گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" توليد، جداسازی و تعيين مشخصات مواد فعال ضد میکروبی از ميکروارگانيزمهاي بومي اکوسيستم جنگل مانگرو در جزيره قشم ايران " مورد تایید قرار گرفت.

12-   گزارش پایان طرح آقای دکتر جواد بهروان عنوان" بررسی اثر داربست تهیه شده از پلی گلایکولیک اسید-کلاژن بر درمان عدم جوش خوردگی استخوان های بلند " مورد تایید قرار گرفت.

13-   گزارش پایان طرح آقای دکتر غلامرضا کریمی عنوان" بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین  M1 و رابطه آن با ميزان بيان MicroRNA155 در موش کوچک " مورد تایید قرار گرفت.

14-   گزارش پایان طرح خانم دکتر ژیلا طاهرزاده عنوان" بررسي  اثر ضد افسردگی کلاله زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان  " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه 397 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر صادقی و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر دانش،  دکتر اسلامی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ملائکه و خانم دکتر خشیارمنش در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با عنوان " طراحي و ساخت بيوسنسور مبتني برآپتامر براي تشخیص سریع و حساس ترامادول در سرم انسان" که پایان نامه تخصصی خانم نرگس هدایتی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان " فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید  GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تن" که پایان نامه تخصصی خانم مریم کریمی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان " بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ان-استیل سیستئین و ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با عنوان " بررسی اثر ضد میکروبی غلظت­های مختلف صمغ بنه(Pistacia atlantica subsp.mutica)در روغن زیتون و همچنین امولسیون­آبی آن بر باکتری هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) در شرایط آزمایشگاهی " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با عنوان " تهیه و ازرزیابی نانو ذرات جامد لیپیدی حاوی دوکسپین هیدروکلراید و مقایسه برون تن آنها با داروی آزاد در دو پایه ژل و کرم جهت استفاده موضعی" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه سلطانی با عنوان " طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC  بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانی" به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده عنوان" بررسی اثر کروسین بر روی اختلال حافظه ایجاد شده در اثر مصرف تحت حاد مالاتیون در رت " مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده عنوان" بررسی تاثیر عصاره هيدروالکلي گياه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و رزمارینیک اسید بر درد، التهاب و آپوپتوز نخاعی ایجاد شده در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت " مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال سیمواستاتین با تهیه پلتهای با رهش سریع حاوی پلی اتیلن گلایکول و ابربازکننده ها" مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه 398 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر روحبخش، دکتر اصیلی، دکتر رجبی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 14/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065  در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید در رت" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان " تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved)   بوسیله نانوذرات طلا و نقره" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " بررسی خصوصیات ضد میکروبی و سمیت سلولی مشتقات نیترو، متیل و کلر N-(2-فنانترو[10، 9] – ایمیدازول 2-ایل)بنزو سولفونامید" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی با عنوان " بررسي بيان مارکرهای سلولهای بنیادی SALL4  و LGR5  در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره وارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیماران" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان " خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد(SLNs) و حامل های لیپیدی نانو (NLCs) و مقایسه خصوصیات مرطوب کنندگی آنها  با استفاده از آب دیونیزه و آب مغناطیس به صورت درون تن و برون تن." به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر هاشمی با عنوان " تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی دوکسوروبیسین" به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم بهاره آخرتی شورابی با عنوان" بررسی و مقایسه اثر نرولیدول و فارنزول به عنوان جذب افزا در نفوذپذیری پوستی دیکلوفناک سدیم در پچ های تهیه شده با پایه اتیل سلولز "به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم سارا سالار معاف با عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ریواس(Rheum turkestanicum) بر آسیب سلولهایNeuro2a,PC12 ناشی از گلوتامات"به راهنمایی خانم دکتر آذر حسینی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم  تکتم حافظیان با عنوان" بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از Stachys parviflora بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات"به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران، آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای مهندس ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای محمدعلی امامی با عنوان" بررسی کارایی ضدتوموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکی"به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه نیکویی و آقای دکتر محمودرضا جعفری به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای مصطفی کریمی با عنوان" بررسی تاثیر آمیفوستین در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید در رت"به راهنمایی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و آقای دکتر حمید صادقیان و استاد مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده به تصویب رسید.

12-  پایان نامه آقای مجید فیروزی با عنوان" بررسی علائم تنفسی، تستهای عملکرد ریوی، غلظت برخی پارامترهای التهابی و فلزات سنگین در خون و ادرار کارگران کارخانه سیمان مشهد"به راهنمایی آقای دکتر محمدحسین بسکابادی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و دستیار مشاور آقای دکتر وحیدرضا عسگری و آقای دکتر امین مختاری زائر به تصویب رسید.

13-   پایان نامه آقای سعید جوینی با عنوان" بررسی و مقایسه اثر درمانی اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی"به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و استاد مشاور آقای دکتر سعید اسلامی و دستیار مشاور آقای دکتر وحیدرضا عسگری و خانم دکتر وفا برادران رحیمی به تصویب رسید.

14-   پایان نامه آقای سینا دهقان با عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی اسانس آویشن شیرازی "به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر محمد عزیززاده و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

15-   پایان نامه خانم فاطمه پورمحمد با عنوان" تاثیر کراس لینکینگ آلژینات سدیم بر رهش دارو از پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید "به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباسپور و آقای دکتر عباس اخگری و مشاور خانم دکتر فامطه صادقی به تصویب رسید.

 


جلسه 399 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر روحبخش، دکتر اصیلی، دکتر رجبی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 21/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکترفضلی و آقای دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

1-  مقرر گردید برای دانشجویانی که دارای مقاله مروری به عنوان نویسنده اول (مرتبط یا غیر مرتبط با پایان نامه) در یکی از نمایه هایISI,SCOPUS,PUBMED هستند، نمره پایان نامه از 20 در نطر گرفته شود.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با عنوان " بررسی اثرات عصاره گیاه بادرنجبویه بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به لوکمی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه ناآگاه کنترل شده با دارونما " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با عنوان " بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس " به تصویب رسید.

4- طرح  پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با عنوان" سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکلهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم در سرکوب التهاب کولون" با بودجه 000/500/104 ریال مورد تایید قرار گرفت.

5- پایان نامه خانم مریم محسنی با عنوان" بررسی تاثیر هشدار در ارتباط با مدت زمان تجویز پزشک معالج بر میزان تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسین و نتایج میکروبیولوژیک به پزشک تجویزکننده وانکومایسین "به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر فرشته شیبانی و مشاور خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر حمیدرضا نادری به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم محدثه یداللهی فر با عنوان" طراحیCONCEPT MAP در ارتباط با علل تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسین"به راهنمایی آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر فرشته شیبانی و مشاور خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر حمیدرضا نادری به تصویب رسید.

 


 

جلسه 400 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، دکتر سلطانی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر اخگری، دکتر آبنوس و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 28/9/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر روحبخش، آقای دکتر رجبی، آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

1-  نامه آقای دکتر اسلامی در خصوص تشکیل کمیته های پژوهش های سلامت و تحقیقات ستادی مطرح و نمایندگان دانشکده در هر گمیته اعلام شدند.

2-  طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با عنوان " بررسی اثر درمانی عصاره فلاونوئیدی  گیاه گرده کاج در مسمومیت کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحرایی" به تصویب رسید.

3-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی نقش رزمارینیک اسید بر اختلالات عملکردی و پاتولوزیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت  " به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوز  " به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان"بررسی رابطه کلسیفیکاسیون عروق کرونر و ضخامت انتیما/مدیای کاروتید با چهار بیومارکر جدید موثر در آترواسکلروز بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی مزمن قلبی" مورد تایید قرار گرفت.