صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 96

 

جلسه 405 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضورخانمها دکتر فضلی، دکتر سلطانی، دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان  دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر رجبی، دکتر روحبخش، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 27/01/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقایان دکتر اخگری و دکتر حسین زاده و دکتر امامی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر سلب پایان نامه آقای امین عصاران مطرح و مقرر گردید نامه اخطار به دانشجو ارسال شود

2- درخواست خانم دکتر قدسی مبنی بر تذکر کتبی به آقای مقصود جان رستم زاده مطرح و مقرر گردید نامه تذکر به دانشجو ارسال شود.

3- درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر عدم اعمال قانون جدید نگارش پایان نامه برای دانشجو خانم فرزانه رضازاده شجاعی مورد موافقت قرار گرفت.

4-  طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز با عنوان " بررسي اثر نانوذرات ليپيدي جامد (SLN) دو داروی ملوکسيکام و پيروکسيکام بر بيوفيلم هاي aeruginosa Pseudomonas" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با عنوان " انتقال هدفمند گالبانیک اسید بعنوان داروی ضد تومور  به سلول های توموری توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با نانوذرات حاوی دارو " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش  با عنوان " ارزیابی اثر آنتاگونیست TLR4بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک(LTP) و یادگیری رت های بالغ تحت تاثیر تشنج ناشی از تب نوزادی " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان " جدا سازی و شناسایی اندوفیت‌های برخی گونه‌های Ferula و  آنالیز متابولیتهای آنها " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا با عنوان " یافتن مهار کننده های با ساختار جدید برای آنزیم رنین" یا بودجه000/000/142 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان " بررسی اثر حفاظتی تیموکینون، در برابر استرس اکسیداتیو در میتوکندریهای ایزوله شده کبد رت" یا بودجه000/000/250 ریال به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان " بررسی ترکیبات گیاهی بالقوه در درمان نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های صحرایی " یا بودجه 000/568/153/2 ریال به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی با عنوان " بررسی تاثیر فروتینین بر بقای سلولهای سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین و بیان مارکرهای فرآیند انتقال اپیتلیالی به مزانشیمی در این سلولها " یا بودجه000/800/75 ریال به تصویب رسد.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان " بررسی اثرات سمیت سلولی سه مشتق کینولینی بر روی رده های سلولی سرطان پستان (MCF-7, MDA-MB231) و ارزیابی توانایی این ترکیبات در القای آپوپتوز" یا بودجه000/570/99 ریال به تصویب رسید.

13-طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان " متابولومیکس واریته های مختلف، بخشهای مختلف (دانه، پوست و آب میوه) و فرآورده های مختلف انار (آب تغلیظ شده و رب انار)  بر پایه NMR و آنالیز PCA  و PLS-DA" یا بودجه000/400/177 ریال به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد بهروان با عنوان " بررسي اثرات و ایمنی داربست کلاژنی به همراه پلی گلایکولیک اسید بر ترمیم شكستگي هاي استخوان جوش نخورنده" یا بودجه000/944/126 ریال به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی  فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانی" یا بودجه000/015/502 ریال به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم نادیا بهزادیان با عنوان "بررسی رابطه غلظت بیومارکرهای سرمی Nitric oxide synthase و ADMA با corrected time frame count در بیماران مبتلا به جریان آهسته عروق اپیکاردیال کرونر" به راهنمایی آقای دکتر محمدپور، آقای دکتر شمس آرا و استاد مشاور آقای دکتر داستانی و آقای دکتر رامین خامنه باقری به تصویب رسید

17-  گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان " طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهر کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطان" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه 406 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضورخانمها  دکتر سلطانی، دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان  دکتر اخگری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر روحبخش، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/02/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقایان دکتر حسین زاده ، دکتر رجبی و آقای دکتر امامی و خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست آقای امین گلاوی مبنی بر انجام پایان نامه به صورت تئوری به علت معلولیت شدید جسمی با شرط پذیرش مقاله در ISI مورد موافقت قرار گرفت

2- با درخواست آقای پوریا رحمانیان دوین مبنی بر انصراف از پایان نامه با عنوان " تهیه و تعیین ویژگی های نانو لیپوزوم های دوکسوربیسین هدفمند شده با پپتید 1000TAT موافقت شد .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسسین زاده با عنوان " بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تني و برون تني" به تصویب رسید.

4-طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش  با عنوان " ارزیابی اثر Decynium-22، مهار کننده uptake2، بر اثر ضددرد و وابستگی روانی ناشی از مرفین در موش سوری" به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی اثرات حفاظتی آلفا منگوستین در هایپرآلژزیا، آلودینیا و التهاب ناشی از انسداد عصب سیاتیک در رت" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با عنوان " بررسي اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رت " به تصویب رسید.

7- بررسی طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با عنوان " بررسی نقش آلفا منگوستین بر اختلالات عملکردی و پاتولوژیکی بافت قلب ناشی از دوکسوروبیسین در رت و بررسی تاثیر آن بر اثرات ضد سرطانی آدریامایسین در محیط برون تنی" به تصویب رسید.

8-  پایان نامه خانم مهدیه خورسندی با عنوان" بررسی بیان مارکرهای LGR5 , SALL4  سلولهای بنیادی در بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی حنجره و ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیکال بیماران" به راهنمایی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و خانم دکتر مصفا  و استاد مشاور آقای دکتر احسان خدیوی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سیده گلرخ موسوی با عنوان "بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپیتورژنیک صمغ باریجه بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87) " به راهنمایی آقای دکتر سید هادی موسوی، خانم دکتر مصفا و استاد مشاور خانم دکتر آذر حسینی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم تینا مقدسیان با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (SLNs) و حامل های لیپیدی نانو (NLCs) و مقایسه خصوصیات مرطوب کنندگی آنها با استفاده از اب دیونیزه و آب مغناطیس به صورت درون تنی و برون تنی" به راهنمایی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده، آقای دکتر مصطفی قلی و  دستیار مشاور خانم دکتر سوسن سرحدی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم فاطمه پارسایی راد با عنوان "بررسی اثر مشتقات جدید بنزو [c] اکریدین –دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان" و راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر طیرانی نجاران به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای وحید سلیمانی با عنوان " تهیه و ارزیابی نانو ذرات جامد لیپیدی حاوی دوکسپین هیدروکلراید" و راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و خانم دکتر فاطمه صادقی به تصویب رسید.

13-  پایان نامه آقای رسول توکلی با عنوان " تهیه و ارزیابی غشاء نانوفیبری کیتوزان- ژلاتین حاوی سیمواستاتین، تهیه شده به روش الکتروریسی " و راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و استاد مشاور آقای دکتر محمدرضا عباپور و آقای دکتر محمد عزیززاده و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

14- گزارش پایان طرح  آقای دکتر معلم  با عنوان" ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشی " مورد تایید قرار گرفت .

15-  گزارش پایان طرح خانم دکتر لیلا اعتماد با عنوان " بررسی اثر پرگابالین بر روند تکاملی عصبی با استفاده از سلولهای بنیادی جنین موش" مورد تایید قرار گرفت .

16-  گزارش پایان طرح آقای دکتر آبنوس با عنوان " طراحی و ساخت  حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار  اکریل آمید " مورد تایید قرار گرفت .

17-  گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروژل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنها " مورد تایید قرار گرفت .

 


جلسه 407 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضورخانمها  دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان دکتر حسین زاده،  دکتر اخگری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر روحبخش، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 13/03/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر امامی ، خانمها دکتر فضلی و دکتر سلطانی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست افزایش هزینه طرح تحقیقاتی آقای دکتر امامی با کد 930705 با افزایش مبلغ ده میلیون تومانموافقت شد .

2-  با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر اضافه شدن خانم دکتر تارا به عنوان استاد راهنما و خانم دکتر طاهرزاده به عنوان استاد مشاور و آقای زینلی به عنوان دستیار مشاورو حذف خانم دکتر قریشی در پایان نامه آقای احمد احمدی سفید سنگ موافقت شد.

3-  طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی  با عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکون" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه خرنوب در محیط کشت جنینی انسان بر فرایند لقاح و بلوغ تخمک در محیط کشت برون تنی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر مهری  با عنوان " بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوز " به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی  با عنوان " اتنوبوتانی گونه هاي گياهي  استان کردستان در راستاي تكميل هرباريوم دانشكده داروسازي، داشگاه علوم پزشكي مشهد" به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی  با عنوان " سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید  شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنی" با بودجه 000/800/311 به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی  با عنوان " یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switch" با بودجه 000/000/194 به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکترتقدیسی با عنوان "طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلو" با بودجه 000/000/185 به تصویب رسید

10-طرح پژوهشی آقای دکترتقدیسی با عنوان "یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانی " با بودجه 000/000/210 به تصویب رسید

11-طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده با عنوان "بررسی عصاره هیدروالکلی 70% کور برپیشگیری و درمان مدل التهابی کولیت ناشی از DSS در موش آزمایشگاهی " با بودجه 000/200/176  به تصویب رسید

12- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با عنوان "فرمولاسیون و ارزیابی قرص آهسته رهش Methylphenidate " با بودجه 000/800/35 به تصویب رسید

13- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با عنوان "سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنی " با بودجه 000/400/326 به تصویب رسید

14- طرح پژوهشی خانم دکتر جبینی با عنوان "ارزیابی متیلاسیون ژن های SFRP2 و UCHL1 و عفونت ویروس Epstein-barr در بیماران مبتلا به سرطان معده " با بودجه 000/330/179 به تصویب رسید

15- پایان نامه خانم فرخنده پورفرهنگ  با عنوان" مطالعه اثر پیشگیری کنندگی ناشی از شستشوی صفاق با اوراپتنبر چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه صفاق در مدل موش بزرگ : بررسی اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی " به راهنمایی خانم دکتر طاهرزاده وآقای دکترایرانشاهی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم فاطمه وحدت  با عنوان " مطالعه اثر پیشگیری کنندگی تجویز خوراکی روزانه اوراپتن بر مدل چسبندگی القا شده بعد از جراحی ناحیه صفاق در مدل موش بزرگ : بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی " به راهنمایی آقای دکتر اسلامی و خانم دکتر طاهرزاده به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم سمانه بیات با عنوان " تهيه و ارزيابي خصوصیات غشاء نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت ‏استفاده در حذف ‎‏ بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی " به راهنمایی خانم دکتر هاشمی و آقای دکتر موفق و مشاور خانم دکتر کلالی نیا ، آقای دکتر عباسپور و آقای دکتر عزیززاده و دستیار مشاور خانم دکتر الهام پیشاور و دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

18-  پایان نامه خانم سیما کوسانی  با عنوان " نامه:فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو لیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید Antp و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro  و invivo  در موشهای دارای تومور c26 colon carcinoma " و آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و دستیار مشاور خانم شهرزاد امیری به تصویب رسید.

19-  گزارش پایان طرح  آقای دکتر حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر حفاظتی کروسین دربرابر سمیت ناشی ازاسترس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رت " مورد تایید قرار گرفت .

20-   گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی و متابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رت " مورد تایید قرار گرفت .

21-   گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " ساخت و بررسی میکروسفر و نانوسفر حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA   حاوی انسولین و بررسی اثر اندازه ذره ای بر الگوی رهش دارو در برون تن و کارایی درون تن " مورد تایید قرار گرفت .

 


 

جلسه 408 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضورخانمها  دکتر فضلی، دکتر سلطانی، دکتر قدسی و دکتر الیاسی و آقایان دکتر حسین زاده،  دکتر اخگری، دکتر اصیلی، دکتر روحبخش، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 28/03/96 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر امامی ، دکتر بدیعی و دکتر آبنوس  در جلسه حضور نداشتند).

 

1-طبق مصوبه شورای پژوهشی من بعد دانشجویانی که بدون رضایت استاد راهنما پایان نامه خود را تغییر می دهند یا استاد راهنما پایان نامه را از آنها سلب می کند بعد از تصویب پروپوزال پایان نامه جدید طبق قانون دانشگاه حداقل یکسال از تصویب پروپوزال جدید آنها باید گذشته باشد و مشمول تخفیف مصوبه قبلی شورای پژوهشی مبنی بر فاصله زمانی 6 ماهه جلسه دفاع یا تصویب پروپوزال پایان نامه نمی شوند.

2- با درخواست خانم نرگس حاتمی مبنی بر انصراف از پایان نامه به راهنمایی آقای دکتر حسین  زاده و خانم دکتر مهری موافقت شد.

3- با درخواست خانم دکتر جوادی مبنی بر اضافه شدن آقای دکتر سجادی و خانم دکتر سبحانی به عنوان اساتید مشاور در پایان نامه خانم دری موافقت شد.

4- با درخواست اضافه نمودن خانم دکتر منا علی بلندی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم دکتر مرضیه محمدی موافقت شد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری  با عنوان " فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی   لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12 " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سوسن سرحدی می باشد به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر الیاسی  با عنوان " ارزیابی اثربخشی فرم خوراکی سیلی مارین در کنترل سمیت کبدی ناشی از شیمی درمانی با رژیم CAF در بیماران مبتلا به سرطان پستان غیرمتاستاتیک" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکترتقدیسی  با عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیل " به تصویب  رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر تقدیسی  با عنوان " یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکمل" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکترتقدیسی  با عنوان " یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin  " به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی  با عنوان " بررسی اثر سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان بر رده سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال caco2  و  SW48 " به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنی" با بودجه 000/100/37 به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتررمضانی  با عنوان " سنتز  پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با  پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنی" با بودجه  000/100/329 ریال به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی  با عنوان " سنتز سيستمهاي معدنی ترانوستيك هیبریدی و هدفمند شده  با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنی" با بودجه000/600/219 به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر صاحبکار  با عنوان " بررسی اثر داروی Evolocumab   بر بیماران هموزیگوت هایپرکلسترولمی فامیلیال در ایران " با بودجه 000/325/883/1 به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده با عنوان " بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی خرفه در مدل آسیب عصبی ناشی از تخریب میلین به دنبال نوروتوکسین کوپریزون و مدل EAE در موش نژاد C57BL/6" با بودجه 000/200/206 به تصویب رسید.

16 پایان نامه آقای فرزان هژبر امیری  با عنوان" بررسی اثرات سیتوتوکسیک و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات معطره گونه های گیاهی معطر handelia trichophylla , eryngium spp laser trilobum , sesli stauraphyllum با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی  " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و آقای دکترامامی و مشاور خانم دکتر طیرانی به تصویب رسید.

17- پاان نامه خانم شادی قربانیان با عنوان " مقایسه اثر آنتی اکسیدانی،سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدرولا(عرق) حاصل از گیاه

18- زیره سیاه و ارزیابی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی با استفاده از گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی " به راهنمایی آقای دکتر اصیلی و مشاور خانم دکتر طیرانی به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای احسان کفاش با عنوان " فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید - ایندومتاسین" به راهنمایی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر اخگری و اقای دکتر عباسپور به تصویب رسید.

20- گزارش پایان طرح  آقای دکتر شمس آرا  با عنوان" بررسی قابلیت اسکورینگ مجدد نتایج غربالگری مجازی با استفاده از ترکیبی ازروشهای اسکورینگ " مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان " تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزادسازی آهسته رهش دوکسوربیسین از خلال آن" مورد تایید قرار گرفت.