صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 96

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 96

 

جلسه414 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی و آقایان دکتر اخگری ، دکتر امامی ، دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی ،دکتر اصیلی ،دکتر رجبی ،دکتر آبنوس و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 2/7/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر سلطانی  و خانم دکتر الیاسی  ، آقای دکتر حسین زاده   و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند .)

1) طرح پژوهشی خانم  دکتر گل محمدزاده  با عنوان " تهیه نانوذرات لیپیدی جامد(SLN)  و حامل های لیپیدی نانو(NLC)  حاوی Sepiwhite و بررسی اثرات آنتي اكسيدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز در رده سلولی ملانوما B16F1 "" با کد  به تصویب رسید .

2) طرح پژوهشی آقای دکتر اسکویی با عنوان " سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آن" با کد  به تصویب رسید .

3) طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitro""  با کد به تصویب رسید .

4)  طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی با عنوان "تولید صنعتی ،تعیین خصوصیات و انجام آزمونهای پایداری بر اساس ICH واکسن نانولیپوزومی حاوی آنتی ژن SLAو انجام کار آزمایی بالینی فاز 1 علیه لیشمانیازیس" به تصویب رسید .

5) طرح پژوهشی آقای دکتر دکتر رمضانی با عنوان " طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارورسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزان" به تصویب رسید.

6) طرح پژوهشی خانم دکتر  موسویان  با عنوان "تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1 و هدفمند شده با آپتامر AS1411"" به تصویب رسید .

7)  طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس با عنوان " طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده ازیک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivo"" به تصویب رسید .

8)  طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی تاثیر آلفامنگوستین بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس القا شده با کوپریزون در موش"" به تصویب رسید .

9)  پایان نامه خانم نغمه شهرکی  با عنوان" تهیه و تعیین  ویژگیهای نانو لیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمندشده با پپتیدهای مشتق از لکتین و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in   vitro و  in vivoدر موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma"

به راهنمایی خانم دکتر موسیان  و آقایان  دکتربدیعی و دکتر جعفری و دستیار مشاورآقای امین مهرابیان  به تصویب رسید .

10)  پایان نامه خانم محدثه فیاضی با عنوان " بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخشهای اورژانس بیمارستان های قائم و امام رضا مشهد "به راهنمایی آقایان دکتر وحدتی و دکتر ریحانی و دکتر اسلامی  به تصویب رسید .

11)  پایان نامه خانم مریم بهرامی زاده با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانو لیپوزومهای حاوی متوترکسات به منظور استفاده موضعی " به راهنمایی آقای دکتر جعفری و خانم دکتر گل محمدزاده و دستیار مشاور خانم دانشمند  به تصویب رسید .

12)  پایان نامه خانم مهدیه بهرامی زاده با عنوان " بررسی کارایی نانولیپوزومهای حاوی متوترکسات در مدل حیوانی پسوریازیس" به راهنمایی آقای دکتر جعفری و خانم دکتر گل محمدزاده و دستیار مشاور خانم دانشمند  به تصویب رسید .

13)  پایان نامه  خانم مهشید ناصری فر با عنوان " سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانو پارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم در سرکوب التهاب کولون "با راهنمایی خانم دکتر علی بلندی و آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر حسین زاده و مشاور آقای دکتر آبنوس و دستیار مشاور  خانم دکتر بابایی به تصویب رسید .  

14) پایان نامه خانم شیرین قاسمیان با عنوان " بررسی اثر تیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید : ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوز " با راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و خانم دکتر مهری و استاد مشاور آقای تابش پورو دستیار مشاور آقای تابش پور  به تصویب رسید .

15) پایان نامه آقای علی اکبر مشهدی اسماعیل آبادی با عنوان " بررسی اثرات ضد میکروب ،آنتی اکسیدان و سمیت سلولی فراکسسیون های مختلف عصاره ریشه گیاه Dorema kopetdaghense pimenov" با راهنمایی آقایان دکتر امامی و دکتر سهیلی و استاد مشاورخانم دکتر طیرانی  و دستیار مشاور آقای شاکری به تصویب رسید .  

16) پایان نامه خانم فائزه اندیشه با عنوان " پگیلاسیون دوسه تاکسل جهت تهیه نانوپارتیکهای دوسه تاکسل هدفمند شده با لیگاند اسید فولیک و ارزیابی آن برروی سرطان سینه موشی " با راهنمایی آقایان دکتر هادیزاده و دکتر رمضانی و خانم دکتر علی بلندی و استاد مشاور خانم دکتر عروجعلیان و دستیار مشاور خانم شکور  به تصویب رسید .

 


 

جلسه415 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی و آقایان دکتر اخگری ، دکتر امامی ، دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی ،دکتر اصیلی ،دکتر رجبی ،دکتر آبنوس ، دکتر حسین زاده ، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 23/7/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر سلطانی  در جلسه حضور نداشتند)

 

 1- با درخواست آقای  دکتر جعفری مبنی بر اضافه شدن خانم دکتر موسویان به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم مریم بهرامی زاده و خانم مهدیه بهرامی زاده . با عنوان  " تهیه نانو لیپوزوم های حاوی متوترکسات و برررسی خصوصیات آنها " و " بررسی اثر بخشی نانو لیپوزومهای حاوی متوترکسات در مدل حیوانی پسوریازیس " موافت شد .

2- با در خواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر اضافه شدن خانم دکتر وفا برادران به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه آقای احمدرضا هاشمی  با عنوان " بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره متانولی پوست میوه pistacia veraدر رده سلولی ملانوما B16F1" موافقت شد .

3- با درخواست آقای دکتر عباس پور مبنی بر برگزاری جلسه دفاع  پایان نامه خانم زهرا تقی زاده در آبان ماه 96   موافقت شد.

4-  طرح پژوهشی خانم دکتر هاشمی  با عنوان " بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی " با کد 960438 به تصویب رسید . صدرصد بودجه کل طرح مذکور توسط مرکز تحقیقات نانوفناوری تامین اعتبار میگردد . بودجه کل 000/100/175 ریال می باشد .

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با عنوان " سنتز و تهیه اسکافولدهای هیبریدی کلاژنی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانی" با کد  960788 به تصویب رسید . صدرصد  از بودجه کل طرح مذکور توسط مرکز علوم دارویی تامین اعتبار میگردد . بودجه کل 000/600/383 ریال می باشد .

6-  طرح پژوهشی آقای دکتر اسلامی  با عنوان " تأثیر سیستم‌های نظرسنجی بر میزان یادگیری دانشجویان از محتوای آموزشی ارائه‌شده در کلاس درس " با کد 950853 به تصویب رسید .

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " متابولومیکس آنغوزه و گونه های مرتبط بر پایه NMR و LC/MS  و  آنالیز PCA  و PLS-DA و خوشه بندی (Clustering analysis )"" با کد 960775  به تصویب رسید .

8- طرح پژوهشی آقای دکتر اخگری با عنوان " سنتز پیش دارو از 4-آمینوسالیسیلیک اسید و ارزیابی آن با هدف دارورسانی به کولون" با کد 960907 به  تصویب شد .

9-  پایان نامه خانم زهرا شفیعی زرگر  با عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی قرص آهسته رهش متیل فنیدات بر پایه کامپریتول" به راهنمایی خانم دکتر خداوردی  و آقای  دکترعباس پور  به تصویب رسید .

10-  پایان نامه خانم آسیه کیوانلو شهرستانکی با عنوان " غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون های جداشده از برخی گیاهان نادر ایران از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی pc3.McF-7.NIH.B16F10.MDA"به راهنمایی آقای دکتر امامی و استاد مشاور خانم دکتر طیرانی و دستیار مشاور خانم سحر معاونی  به تصویب رسید .

11-  پایان نامه خانم عطیه روحانی با عنوان " سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 7و6- دی متوکسی کینولین به عنوان مهارکننده های کولین استراز " به راهنمایی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده و دستیار مشاور خانم حلیمه میرزایی  به تصویب رسید .

12-  پایان نامه خانم عطیه عیدی زاده با عنوان " سنتز پیش دارو از 4-آمینوسالیسیلیک و ارزیابی آن با هدف دارورسانی به کولون " با راهنمایی آقای دکتر اخگری و آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر صادقی و استاد مشاور خانم دکتر خداوردی  به تصویب رسید .

13-  پایان نامه خانم شادی حیدری با عنوان " بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی hepg2" به راهنمایی خانم دکتر کلالی نیا و آقای دکتر شمس آرا  به تصویب رسید .

14-  پایان طرح خانم دکتر طیرانی با عنوان " بررسي مکانيسم اثرات محافظتي زعفران، کروسين و سافرانال بر آسيب سلول هاي PC12 ناشي آملوئيد بتا" با کد  931772 تایید گردید . 

جلسه416 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی و آقایان دکتر اخگری ، دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی ،دکتر اصیلی ،دکتر رجبی  ، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 14/8/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (خانم دکتر سلطانی  و آقایان دکتر آبنوس و دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند)

 

1- طرح پژوهشی خانم دکتر قدسی با عنوان " طراحی ، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2"  با کد 960813 پایان نامه خانم مژده یوسفیان  تصویب شد .

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده با عنوان " طراحي، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدین دیون برای درمان دیابت" با کد 960816 پایان نامه خانم ندا شکور تصویب شد .

3-  طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی با عنوان " بررسی اثر سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان بر رده سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال" با کد 951441 پایان نامه خانم نیکخواه تصویب شد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری باعنوان "   تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین حساس به اکسایش  و بررسی اثرات ضد توموری آنها در برون تن و درون تن " با کد 960881 پایان نامه خانم میر هادی  تصویب شد . 

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر صابری با عنوان " طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی" با کد 950974 پایان نامه خانم وکیلی تصویب شد .

 6- طرح  پژوهشی آقای دکتر عباس پور با عنوان " فرمولاسیون، بهینه سازی و ارزیابی خصوصیات سوسپانسیون حاوی میکرو/نانو ذرات امپرازول به روش برون تن و درون تن" با کد 960936 پایان نامه آقای رخشانی تصویب شد .

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر امامی با عنوان " فرمولاسیون و استانداردسازی یک فراورده خوراکی از عصاره میوه نسترن (Rosa canina ) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی فاکتورهای مختلف کنترل کیفیت آن" با کد 960621 پایان نامه خانم آیتی  تصویب شد .

 


 

جلسه417 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی ، دکتر آبنوس ،دکتر اصیلی ، دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 5/9/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقایان دکتر اخگری و  دکتر رجبی  و دکتر حسین زاده در جلسه حضور نداشتند)

 

1-  طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی با عنوان " طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده  به سلولهای سرطانی" با کد 950911 پایان نامه خانم باقری ازغندی به تصویب رسید .

2-   طرح پژوهشی خانم دکتر طیرانی با عنوان " بررسی اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان و G-CSF در آسیبهای ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولی SHSY 5Y "با کد 960882 پایان نامه خانم احمدی به تصویب رسید .

3-  طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا با عنوان "  بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی کروسین  و هدفمند شده با پپتید m2 در القای تغییر فنوتیپی ماکروفاژهای توموری به  وضعیت M1"با کد 960877 پایان نامه خانم عبدی به تصویب رسید .

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با عنوان " تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های کاتیونی هدفمندشده با پپتید MMP2  و حاویدوکسوروبیسین و بررسی اثرات ضد توموری آن در مطالعات برون تن و درون تن" با کد 960880 پایان نامه خانم عسکری زاده . به تصویب رسید .

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر کریمی با عنوان " بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچک" با کد 960850 پایان نامه خانم برنگی . به تصویب رسید .

6-  طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با عنوان " بهینه سازی و ارزیابی سامانه هیدروژلی قابل تزریق حاوی تری بلاک PLGA-PEG-PLGA ساخته شده به روش سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن وPLGA حاوی ریسپریدون" با کد 960942 پایان نامه خانم رضاییان . به تصویب رسید . 

جلسه418 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر اخگری ، دکتر  روحبخش ، دکتر بدیعی ، دکتر آبنوس ،دکتر اصیلی ،  دکتر حسین زاده ، دکتر رجبی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 12/9/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقایان دکتر ایمن شهیدی و  خانم دکتر قدسی  در جلسه حضور نداشتند)

 

1- با  درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای رضا زرگرانی  موافقت شد و جناب  آقای رضا زرگرانی یکسال بعد از تصویب پروپوزال اجازه دفاع دارند .

2- با در خواست آقای دکتر عباس پور مبنی بر اضافه شدن جناب آقای دکتر رجبی بعنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه خانم زهرا تقی زاده  که در تاریخ 15/6/96 مطرح شده است موافقت شد .

3- با درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم شهرزاد دهقانی و اضافه شدن جناب آقای دکتر نور محمد دانش بعنوان استاد مشاور در پایان نامه ایشان  موافقت شد .

4- با درخواست آقای دکتر سید عادل معلم مبنی بر افزایش بودجه ای حداقل معادل 90 میلیون ریال (بدون کسر مالیات)  از محل گرنت سال 1396 ایشان  در پایان نامه خانم مهناز احمدی منش دانشجوی دکتری  تخصصی سم شناسی  با کد 941642  موافقت شد .

5- طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی  با کد 960957 و با  عنوان " سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولون  به تصویب رسید .

6- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری با کد 961165 و با عنوان "تهیه, تعیین ویژگیها, مطالعات پایداری نانولیپوزومهای پیگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید P15 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت برون تن و درون تن درموشهای Nude دارای تومور MIA-PaCa-2  پانکراس کارسینوما انسانی و HT29 کولورکتال ادنوکارسینوما انسانی" به تصویب رسید .

7-  طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده با کد 960774 و با عنوان"  استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینی" به تصویب رسید.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه با کد 961021 و با عنوان " بررسی اثر ضد توموری دندریمرهای حاوی داروی SN38 هدفمند شده با آپتامر در مدل حیوانی" به تصویب رسید . 

9-  طرح پژوهشی خانم دکتر غیبی با کد 960806 و با عنوان " تهیه نانو لیپوزوم های حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرات ضد توموری آنها به صورت In vitro  و In vivo در موشهای BALB/c دارای تومور" به تصویب رسید .

10- طرح پژوهشی خانم دکتر موسویان با کد 960988 و با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده علیه آنتی-ژن غشایی سرطان پروستات و ارزیابی اثرات ضدتوموری فراورده در برون تن و درون تن" به تصویب رسید .

11-  طرح پژوهشی خانم دکتر علی بلندی با کد 961096 و با عنوان " سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38  جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند دارو" به تصویب رسید .

12- طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی با کد 960985 و با عنوان " تهیه فرمولاسیون و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روشهای مرسوم و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن " به تصویب رسید .

13- پایان نامه آقای علی احمدیان سلامی  با  کد 941180 و با عنوان" ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده TRPA1 بر ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی جسمی ناشی از تزریق مرفین در موش سوری " به راهنمایی آقای دکتر روحبخش  و دستیار  مشاور خانم دکتر سادات علوی  به تصویب رسید .

14- پایان نامه خانم فائزه ابراهیم پور  با کد 950757 و با عنوان " اثرات محافظتی کنجد ( Sesamum indicum)و اجزا آن سزامین و سزامولین بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12"به راهنمایی آقای دکتر امامی و  خانم دکتر جوادی واستاد مشاور خانم دکتر طیرانی و دستیار مشاور خانم رمضانی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای  رضا زرگرانی  با کد  93038708و با  عنوان " بررسی اثرات محافظتی اوراپتن بر بقا سلولی ، استرس اکسیداتیو و التهاب در سلول های تک هسته خون محیطی انسان " به راهنمایی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر بسکابادی  و  استاد مشاور آقای دکتر ایرانشاهی ودستیار مشاور آقای دکتر برادران رحیمی  به تصویب رسید .

16-  پایان نامه آقای محمد امین عسگری یزدی  با کد 951795 و با  عنوان "تهیه و ارزیابی یک فراورده جامد خوراکی آهسته رهش از متیل فنیدات بر پایه اودراژیت " با راهنمایی آقای دکتر عباس پور و خانم دکتر خداوردی" به تصویب رسید .

17- پایان نامه خانم فهیمه گنجی با کد    910959 و با عنوان " بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات اکسازینونفتالن-3-اون به عنوان مهارکنندگان توبولین" به راهنمایی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر بهروان  به تصویب رسید .

18- پایان نامه خانم فاطمه نژادحسین با کد 951861 و با عنوان " بررسی اثرات محافظتی کروسین برروی آسیبهای عصبی ایجادشده در کورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوز" با راهنمایی خانم دکتر مهری و آقای دکتر حسین زاده و استاد مشاور خانم سمیه حیدری به تصویب رسید . 

19-  پایان نامه خانم نیلوفر مهرورزیان با کد 960161 و با عنوان " مطالعه اثر بند اورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز در مدل حیوانی " با راهنمایی خانم دکتر کلالی نیا و آقای دکتر موفق و اساتید مشاور خانم دکتر  فضلی بزاز و آقای دکتر ایرانشاهی و دستیار مشاور خانم نفیسه امیری به تصویب رسید .

20- پایان نامه خانم حانیه پاشایی با کد 941494 و با عنوان " سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 6- متوکسی کینولین به عنوان مهارکننده های کولین استراز " با راهنمایی خانم دکتر قدسی و آقای دکتر هادیزاده و دستیار مشاور خانم حلیمه میرزایی  به تصویب رسید .

21- پایان نامه خانم ستاره صنعتی فروش با عنوان " سنتز نانو هیبریدی با استفاده از لیپتید کاتیونی بر پایه کلسترول و پلیمر (PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivishRNAبه سلولهای سرطان کولون " با راهنمایی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر علی بلندی و اساتید مشاور آقای دکتر آبنوس و خانم دکتر تقوی  به تصویب رسید .

22- پایان نامه آقای وثوق با کد 951031 و با عنوان "نامه:بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه بادرنجبویه در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه :کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه نا آگاه  " با راهنمایی آقای دکتر محمدپور  و آقای دکتر وثوق و اساتید مشاور آقای دکتر امامی وآقای دکتر عباس پور  به تصویب رسید .

23-  پایان نامه خانم رعنا رایگانی با کد 321002 و با عنوان "ارزیابی نقش بیو مارکرهای سرمیVaspinو Visfatinدر پیش بینی پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال" با راهنمایی آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر الیاسی و اساتید مشاور آقای دکتر غفارزادگان و خانم دکتر مهری به تصویب رسید .

24- پایان نامه خانم مهری حسن پور با عنوان "ارزیابی غلظت بیومارکرهای سرمی cxcl10-omentin-1جهت پیش بینی پیش آگهی سرطان کولورکتال" با راهنمایی آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر الیاسی وآقای دکتر غفارزادگان  اساتید مشاور خانم دکتر ایزانلو  و خانم دکتر مهری به تصویب رسید .

25-  پایان طرح آقای دکتر آبنوس با  کد 960664 وبا عنوان " طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذایی "تایید گردید .

26- پایان طرح آقای دکتر آبنوس با کد 960088 وبا عنوان " طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمید "تایید گردید .

27- پایان طرح خانم دکتر قدسی با کد 940606 و با عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثر مشتقات 2-آريل بنزو[h] کينولين  و 2-آريل تتراهيدر بنزو[h] کينولين  به عنوان ترکيبات سیتوتوکسیک " تایید گردید .

28- پایان طرح آقای دکتر وحدتی با کد 941034 و با عنوان " بررسی اثرات ویتامین ث بر روی سمیت ایزونیازید و پیرازینامید در سلول های HepG2 و اثر ضد میکوباکتریایی پیرازینامید و اتامبوتول " تایید گردید .

29-  پایان طرح آقای دکتر ملائکه با کد 922492 و با عنوان " تهیه،تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضدتوموری نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن پوشیده شده با سیلیکای متخلخل حاوی اپی روبیسین در مدل حیوانی " تایید گردید .

30-  پایان طرح آقای دکتر رمضانی با کد 911169 و با عنوان " طراحی و جداسازی DNAآپتامتر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2 ( IL-2RaیاCD25) و بررسی عملکرد آن در in vitro.”  "تایید گردید .

31- پایان طرح آقای دکتر رمضانی  با کد 911168 و با عنوان " سنتز و جداسازي DNA آپتامر اختصاصي عليه سلول هاي سرطان تخمدان مقاوم به سيس پلاتين به منظور انجام فتوديناميک تراپي هدفمند" تایید گردید .

32- پایان طرح آقای دکتر آبنوس با کد 940671 و با عنوان " انتقال هدفمند SN38 با استفاده از کمپلکس  Aptamer-PEG-cetylated carboxymethyl cellulose به سلول های سرطان کولورکتال " تایید گردید .

33-  پایان طرح خانم دکتر اعتماد با کد 931726 و با عنوان "بررسی اثر نانوکورکومین بر آسیب سلولی ایجاد شده با فسفین در رده سلولی HepG2" " تایید گردید .

34- پایان طرح آقای دکتر ملائکه با کد 950121 و با عنوان " بررسی اثر نوع و میزان پپتیدهای نفوذ کننده به سلول بر کارایی ترانسفکشن و سمیت پلیمرهای کاتیونی مورد استفاده در ژن درمانی" تایید گردید .

 


 

جلسه419 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانمها دکتر فضلی بزاز و دکتر قدسی ، دکتر الیاسی ،  دکتر سلطانی و آقایان دکتر روحبخش ، دکتر بدیعی ،دکتر اصیلی ،  دکتر حسین زاده ، دکتر رجبی ،دکتر ایمن شهیدی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ 26/9/96 در دانشکده داروسازی برگزار شد . (آقایان دکتر اخگری و  دکتر آبنوس  در جلسه حضور نداشتند)

 

1- تعیین تاریخ جشن هفته پژوهش ( چهارشنبه به مورخ 6/10/96 )  

2- طرح پژوهشی آقای دکتر شمس آرا  با کد 961112 و با  عنوان " بررسی رابطه غلظت سرمی CD40L  با ‏corrected TIMI frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونر " به تصویب رسید .

3- طرح پژوهشی آقای دکتر شمس آرا  با کد 961113 و با عنوان " یافتن و بررسی اثر مهارکنندگی ترکیبات آنالوگ یک مهار کننده اختصاصی آنزیم MMP-2 وانجام مطالعه QSAR" به تصویب رسید .

4- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی با کد 961039 و با عنوان " مقايسه اثر آنتي اكسيدانی، سیتوتوکسیک و آپپتوز سلولی اسانس و هیدروسل(عرق) حاصل از گیاه نعناء، آویشن، میوه گیاه  زیره سیاه و زیره سبز و ارزيابي کمي و کيفي ترکيبات شيميايي با استفاده از گاز کروماتوگرافي طيف سنجي جرمي" به تصویب رسید . "

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر اخگری با کد 960919 و با عنوان " تهیه فرم خوراکی پلت لوتئین به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن" به تصویب رسید . "

6-  طرح پژوهشی خانم دکتر الیاسی با کد 960648 و با عنوان " بررسی اثربخشی فرمولاسیون موضعی سیلی مارین در جلوگیری از ریزش مو و تسریع رویش مجدد مو پس از پایان شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان "  به تصویب رسید .

7- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی با کد 960960 و با عنوان " بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه (Metabolic profiling) بر اساس LC/ESIMSMS عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLC" به تصویب رسید .

8- پایان نامه آقای محمدسینا نظامی با کد 961119 و با عنوان "بررسی آزادسازی برون تن داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه    تشکیل شونده در محل بر پایه " PLGA-PEG-PLGA و PLGA-PEG-PLGAدر حلال NMP  "با راهنمایی خانم دکتر خداوردی و   استاد  مشاور آقای دکتر هادیزاده . به تصویب رسید . .

9-  پایان نامه آقای علی کاکاوند  با کد 960809 و با عنوان " تهیه و ارزیابی ژل  تزریقی یا ایمپلنت شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGAدر حلال ان –متیل -2- پیرولیدون و اثر آن برروی آزادسازی دارو در محیط برون تن " با راهنمایی خانم دکتر خداوردی و استاد مشاور آقای دکتر هادیزاده و دستیار مشاور آقای حسین کمالی. به تصویب رسید .

10- پایان نامه خانم نازنین دوراندیش با کد 960920 و با عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن پلت خوراکی عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) با راهنمایی آقای دکتر اخگری و استاد مشاور آقای دکتر اصیلی   به تصویب رسید .

11-پایان نامه آقای رامین مولایی با کد 960985 و با عنوان " تهیه و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روش مرسوم (O/W) و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن " با راهنمایی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر مهاجری و استاد مشاور آقای  دکتر فرزین هادیزاده و دستیار مشاور آقای حسین کمالی .به تصویب رسید.

12- پایان طرح آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس  با کد 920567 و با عنوان " مشتق سازی فیبرهای معدنی مبتنی بر سیلیکا با اندازه مشخص با پلی کاتیونها برای استفاده به عنوان حامل ژن رسانی"تایید گردید .

13- پایان طرح آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با کد 930331 و با عنوان " سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک فلورفنیکل در موادغذایی بر پایه آپتامر با بکارگیری سیستم  رنگ سنجی مبتنی بر نانو ذرات طلا"تایید گردید .