صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 95
 
 

جلسه 388 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر آبنوس و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 6/4/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترصادقی و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر وحدتی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر محمدپور به عنوان استاد راهنمای پایان نامه خانم ایوبی، موافقت گردید.

2-با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سحر معاونی از « بررسی تاثر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از salvia pachystachys بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات» به «بررسی تاثر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از salvia atropatana بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات»موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهی "به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبین " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز I " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی تأثیر سه داروی کوئتياپین، زونيسمايد و توپيرامات بر سطح  برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دريافت کننده مورفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری  با عنوان " استخراج و آنالیز فلاونوئید hesperidin در آبلیمو با استفاده از روش پلیمر قالب گیری شده مولکولی" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکمل" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم الناز میرزائیان خمسه با عنوان" بررسی تأثیر سه داروی کوئتياپین، زونيسمايد و توپيرامات بر سطح  برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دريافت کننده مورفين در مدل ترجيح مکانی شرطی شده" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

10-پایان نامه آقای مهدی اکبرزاده با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی اتیلن ایمین اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول" به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه و آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای مهدی جنتی یزدان آباد با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن دندیرمرهای پلی پروپیلن ایمین اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول" به راهنمایی آقای دکتر بیژن ملائکه و مشاور آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی به تصویب رسید.

12- با جذب سرکار خانم دکتر زهرا سلماسی به عنوان هیات علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات نانوفناوری، موافقت گردید.جلسه 389 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی، خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/5/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترفضلی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر دانش، آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر معروضی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای سعید جهانی موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر محمدپور به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم مریم شیخوانلو موافقت گردید.

3- درخواست دانشجو حسام الدین محمدیانی مبنی بر تعیین وقت دفاع مطرح گردید و مقرر شد زمان تصویب پروپوزال پایان نامه ایشان از تاریخ ثبت طرح در پژوهان(تاریخ 12/12/94) در نظر گرفته شود.

4- در مورد پایان نامه هایی که قابلیت پتنت شدن دارند مقرر شد که بعد از تایید و مهر کتابخانه پایان نامه در اختیار استاد راهنما قرار گیرد و در جلسه دفاع فقط داوران و خانواده دانشجو حق شرکت داشته باشند.

5- در مورد استاد راهنما بودن دانشجویان پسا دکتری، مقرر شد که استاد راهنمای اول نباشند و حداکثر در دو پایان نامه می توانند به عنوان استاد راهنمای مشترک باشند.

6- در طرح پیشنهادی معاونت پژوهشی برای لحاظ کردن فعالیت های پژوهشی در دریافتی حق محرومیت از مطب، مقرر گردید تا من بعد دریافت تمام وقتی(محرومیت از مطب) اساتید دانشکده بر اساس حداقل معیارهای پژوهشی ذیل صورت گیرد:

الف-پذیرش یا چاپ یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول یا اول شرط دریافت تا100 درصد تمام وقتی است.

ب-پذیرش یا چاپ مقاله ای که نویسنده مسئول یا اول آن هیات علمی مورد نظر نباشد، مشمول پرداخت تا 80 درصد تمام وقتی می شود.

ج- عدم چاپ مقاله مشمول پرداخت  تا 60 درصد تمام وقتی می شود.

بدیهی است مقاله مورد نظر که در یکی از بانکهای ISI,scopus,Pubmed نمایه شود مدنظر می باشد.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمی" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری  با عنوان " سنتز و مطالعه رابطه ساختمان-اثر مشتقات پرنیله هیدروکسی کاربوستریل و بررسی قدرت مهاری فعالیت انزیم 15- لیپواکسیژناز" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سعیده عادلخواه با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از trimethyltin در رت از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئین های Bax,Bcl-2,Caspase3 " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای رضا الماسیان  با عنوان" تهیه و تعیین مشخصات بیدهای کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیم، به عنوان یک سامانه انتقال دارو " به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و آقای دکتر سیدابوالقاسم سجادی، مشاور آقای دکتر محمد عزیززاده و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم نرگس حاتمی طرقبه با عنوان" بررسی اثر کاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رت: بررسی نقش پروتئینهای GLT1,p-CREB,CREB " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای ابوالفضل عباسپور با عنوان" بررسی اثر تجویز سدیم بنزات، فنیل استات بر هیپرآمونمی ناشی از مسمومیت والپرات سدیم در رت و مقایسه آن با ال کارنیتین " به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و خانم دکتر لیلا اعتماد و استاد مشاور آقای دکتر محمد مشیری و آقای دکتر آرمین عطاران زاده به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای روح الله رضوانی با عنوان" سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول-پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک:ارزیابی برون تنی" به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و آقای دکتر محمد رمضانی و استاد مشاور آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم حوریه طوسیان شاندیز با عنوان" بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمی " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای امیرضا اباذری طرقبه  با عنوان" بررسی اثر کارنوزیک اسید  بر افزایش وزن و اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و خانم دکتر مریم رامش راد به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای هادی فرخاری  با عنوان" بررسی اثر فلاونوئید دهیدرومیریستین بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و خانم دکتر لیلا اعتماد به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای پوریا رحمانیان دوین  با عنوان" فرمولاسیون، تهیه و تعین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید TAT متصل شده با SPACER کوتاه و بررسی اثرات ضدتوموری در درون تن در موشهای دارای تومورColon Carcinoma26  " به راهنمایی آقای دکتر محمودرضا جعفری و اقای دکتر علی بدیعی و مشاور آقای دکتر محمد رضا امین و آقای دکتر محمد مشرقی به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم هدیه کرباسفروشان با عنوان" بررسی اثربخشی فرآورده موضعی سیلی مارین در پیشگیری از رادیودرماتیت در بیماران مبتلا به سرطان سینه" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی، اقای دکتر غلامرضا کریمی، خانم دکتر ساره حسینی به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای مهیار حبیبی با عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید-آسپیرین" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباسپور،آقای دکتر علی بدیعی، آقای دکتر عباس اخگری به تصویب رسید.

20- پایان نامه آقای جواد بسکابادی با عنوان" بررسی اثر کاپتوپریل بر التهاب و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی آسیب ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید" به راهنمایی آقای دکتر محمدحسین بسکابادی و دستیار مشاور آقای دکتر وحیدرضا عسگری به تصویب رسید.

21- پایان نامه آقای روح الله رضوانی با عنوان" سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول-پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک:ارزیابی برون تنی" به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و آقای دکتر محمد رمضانی و استاد مشاور آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه نیکوئی با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلول" مورد تایید قرار گرفت.

23-   گزارش پایان طرح خانم دکتر سپیده الیاسی با عنوان" ارزیابی و استاندارد سازی رژیم های درمانی سرطان معده، با تکیه بر نوع رژیم، برند داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی " مورد تایید قرار گرفت.جلسه 390 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی، خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 25/5/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترفضلی، آقای دکترملائکه، آقای دکتر دانش و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر  سیداحمد مهاجری  با عنوان " راه اندازی روش استخراج فاز جامد با استفاده از پلیمرهای قالب گیری مولکولی شده  مغناطیسی برای آنالیز بقایای سفکوئینوم در شیر به روش کروماتوگرافی مایع"که پایان نامه تخصصی خانم مهدیه سادات محسن زاده می باشد، به تصویب رسید.

 


جلسه 391 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی، خانم دکتر خشیارمنش و آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 31/5/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترفضلی، آقای دکترملائکه و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر سیداحمد مهاجری مبنی بر تغیر عنوان پایان نامه آرمان جهان نیا از " اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره بر گونه های ایزوله بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده" به " اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره بر روی سویه های استاندارد باکتریایی و گونه ایزوله ی بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده" موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر ژیلا طاهرزاده مبنی بر اضافه نمودن نام خانم فائزه وحدتی حسنی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم زهرا قلی زاده موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلو" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلین" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر  سیدمحمد تقدیسی حیدریان  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینA" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی و ساخت  حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار  اکریل آمید" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر  خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالا" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر  حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی  اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی ومتابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رت" به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای محمدسعید خلعتبری با عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشا دو لایه نانوفیبری کیتوزان-زئین حاوی تیکوپلانین به روش الکتروریسی" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکرت علی تقی پور و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه امیری به تصویب رسید.

10-پایان نامه آقای سجاد ابراهیمی نسوان با عنوان" تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی ونکومایسین" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر محمد عزیززاده به تصویب رسید.

11-گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" شناسایی سلولهای molt4 با استفاده از آپتامرATP و آپتامرsgc8c " مورد تایید قرار گرفت.

12-   گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از چند گونه Salvia   بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 392 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور آقایان  دکتر حسین زاده، دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر محمدپور و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 21/6/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکترفضلی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر اسلامی در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان  ترکیبات  دو گونه جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن ها" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سمیرا اقبالی می باشد، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سلیمه میرزایی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر  علی بدیعی  با عنوان " فرمولاسيون و تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی پپتیدPEPCK و بررسي پاسخ ایمني ايجاد شده در مدل موشي لیشمانیا" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر  امیرهوشنگ محمدپور  با عنوان " بررسی اثرکورکومین در انمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیز" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر  محسن تفقدی  با عنوان " ارزیابی مهاجرت نانوذرات فلزی از نانوبیوکامپوزیت پلی ساکاریدهای محلول سویا- نانوذره به داخل مواد غذایی به روش  اسپکتروسکوپی جذب اتم فوران گرافیتی" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی  با عنوان " تهيه و ارزيابي خصوصیات غشاء نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم  بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی  با عنوان " :  اثرات محافظتی کنجد (Sesamum indicum)  و اجزاء آن سزامین و سزامولین بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12" به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم شهرزاد دهقانی  با عنوان" طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئازI و نانوذرات سیلیکا برای تشخیص کانامایسین " به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس، آقای دکتر محمد تقدیسی و آقای دکتر محمد رمضانی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم زهره جهانیان  با عنوان" تهیه و ارزیابی برون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلیمر اودراجیت RS  " به راهنمایی آقای دکتر عباس اخگری و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و مشاور آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم شمیم انوری نیا  با عنوان" تهیه و ارزیابی نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی ریزاتریپتان و پلی وینیل الکل به عنوان فیلم های خوراکی سریع حل شونده" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و مشاور آقای دکتر عباس اخگری به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مونا گل فخرآبادی با عنوان" ت بررسی تاثیر کروسین و زعفران در کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع دو به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما" به راهنمایی آقای دکتر سید احمد مهاجری و خانم دکتر شکوفه بنکداران و مشاور خانم دکتر سمانه سپاهی به تصویب رسید.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره های آبی و  اتانولی برگ گیاه به لیمو و ماده موثره ان verbascoside بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر روغن سیاه دانه بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیسفنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در رت" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا خشیارمنش  با عنوان" بررسی میزان سرب و کادمیوم در مارک های پرمصرف محصول آرایشی کرم پودر در شهر مشهد" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح خانم دکتر صغری مهری  با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12 از طریق ارزیابی میزان گونه های فعال اکسیژن، پروتئینهای دخیل در آپوپتوز و سطح پروتئینهای CREB, P-CREB" مورد تایید قرار گرفت.