صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 95

جلسه 383 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر دانش، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/2/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند).


1- با تمدید قرارداد خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر جمال شمس آرا موافقت گردید. مقرر شد آقای دکتر شمس آرا 7 امتیاز کسری خود را در سال بعد جبران نمایند.

2- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر اعلام تاریخ تصویب طرح پژوهشی به عنوان تاریخ تصویب پایان نامه برای خانم فرزانه سبحانی، موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر افراسیابی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم آتنا صباغ از « مطالعه اثرات فارنزول و نرولیدول به عنوان جذب افزا در نفوذپذیری پوستی دیکلوفناک دی اتیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اودراژیت آر-ال» به « بررسی و مقایسه اثر نرولیدول و اولئیک اسید به عنوان جذب افزا در نفوذپذیری پوستی دیکلوفناک دی اتیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اودراژیت آر-ال موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر افزودن نام آقای دکتر محمودرضا حیدری به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم سارا مالک زاده موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر تغییر سمت خانم دکتر گل محمدزاده از استاد مشاور به استاد راهنمای دوم در پایان نامه آقای مهیار دری، موافقت گردید.

6- با درخواست دانشجو خانم زهره جهانیان مبنی بر انصراف از پایان نامه با عنوان « بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر» به راهنمایی خانم دکتر سلطانی و خانم دکتر جوادی موافقت گردید.

7- درخواست جناب آقای دکتر افراسیابی مبنی بر سلب پایان نامه از خانم معصومه صنمی جوین به دلیل کم کاری مطرح و مقرر گردید به دانشجو نامه اخطار داده شود.

8-  طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی  با عنوان " فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسین" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان " طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسین" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی  با عنوان " بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی  "قرص افسنتین" علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی  با عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبريز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان " به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر صغری مهری  با عنوان " بررسی اثر بیسفنول ‏A‏  بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آن " به تصویب رسید.

13-  طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با عنوان " اثرات محافظتی عصاره های دو گونه Lavandula شامل Lavandula stoechas L.  و Lavandula officinallis L. بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12  " به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی  با عنوان " بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره ریشه گیاه Onosma longilobum" به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم فرزانه سبحانی عنوان" بررسی اثر ضدافسردگی قرص کلاله زعفران و زنان مبتلا به افسردگی غیرماژور پس از زایمان" به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاور آقای دکتر علیرضا سجادی، آقای دکتر سعید اسلامی، آقای دکتر حسین حسین زاده و آقای دکتر امید رجبی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم آرزو مولای ذکریایی عنوان" تهیه و ارزیابی میکروکپسول های آهسته رهش متوپرولول با پلیمرهای اودراجیت RS و اتیل سلولز" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای حمدیرضا حاج طالبی عنوان" بررسی اثر حفاظتی کوآنزیم Q10 در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای امید فریور عنوان" بررسی اثر ضد تشنجی سوورکسانت (Suvorexant) در موش " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و خانم دکتر لیلا اعتماد به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای سیاوش علیزاده عنوان" فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از موسین" به راهنمایی آقای دکتر  امید رجبی  و مشاور آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

20- پایان نامه آقای سجاد انوری عنوان" انتقال هدفمند ایرینوتکان با استفاده از کمپلکسAptamer-PEG-acetylated carboxymethyl cellulose به سلولهای سرطان کولورکتال" به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و آقای دکتر سید محمد تقدیسی و مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

21- پایان نامه خانم نازنین زندی عنوان" ارزیابی اثر آنتاگونیست گیرنده های TRPMB بر تشنجهای ناشی از تب، شوک الکتریکی و تزریق پنتیلن تترازول در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و مشاور آقای دکتر علی مقیمی به تصویب رسید.

22- پایان نامه آقای معین درگاهی عنوان" ارزیابی اثر مهارکنندگی انزیم FAAH در مدل آزمایشگاهی اختلال استرس پس از سانحه" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و مشاور آقای دکتر علی مقیمی به تصویب رسید.

23-  پایان نامه آقای حسام محمدیانی  عنوان" بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون های مختلف عصاره ریشه گیاه onosma longilobum " به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و مشاور خانم دکتر طیرانی ،آقای ابوالفضل شاکری و آقای وحید سهیلی به تصویب رسید.

24-  گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرآیند درمان بیماران" مورد تایید قرار گرفت.

 

جلسه 384 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر محمدپور، دکتر دانش، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 19/2/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر حسین زاده، خانم دکتر فضلی و آقای دکتر ایمن شهیدی در جلسه حضور نداشتند).

 

1-  نامه در خصوص برگزاری کنگره کشوری شیمی دارویی مطرح و مقرر گردید به گروه شیمی دارویی ارجاع داده شود.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه  با عنوان " بررسی کارایی ضد توموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکی"

3- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه  با عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ضدتوموری نانوذرات متخلخل هیدروکسی آپاتیت حاوی اپی روبیسین" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر کروسین بر تکثیر  لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2" به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی  با عنوان " فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعی" به تصویب رسید.

6-  پایان نامه خانم محدثه فیاضی عنوان" بررسی اثر کروسین بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و تعادل T helper1 و T helper2" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر فاطمه مصفا و آقای دکتر محمودرضا حیدری به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای صامدحسن زاده عنوان" بررسی اثرات تحت حاد سیلی مارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/C " به راهنمایی آقای دکتر بامداد ریاحی و آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.


لسه 385 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 9/3/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی و آقای دکتر محمدپور در جلسه حضور نداشتند).

 

1- فرم مجوز فعالیت محققین خارج از دانشکده مطرح و اصلاحاتی در آن اعمال گردید.

2- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر یزدیان به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه  آقای حمید مریدی، موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر دانش مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای طاها جعفریان از « انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جداشده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف میکروارگانیزمای تولیدکننده پلی مالیک» به «انجام تست غربالگری بر روی تعدادی از قارچهای جداشده از مناطق مختلف جهان به منظور کشف میکروارگانیزمای تولیدکننده پلی مالیک" موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس  با عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستان" به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای علیرضا توکلی عنوان" بررسی تغییرات پروتئینی ناشی از سمیت مغزی تحت مزمن بیسفنول A در کورتکس مغز رت" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس و خانم دکتر صغری مهری و دستیار مشاور خانم دکتر فائزه وحدتی حسنی به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای مصطفی حیدرزادگان عنوان" بررسی میزان استرادیول در شیرهای گاو عرضه شده در سطح شهرستان مشهد" به راهنمایی آقای دکتر بامداد ریاحی و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم نیلوفر هاشم پور با عنوان" بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان رضوی و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به تصویب رسید.

8-پایان نامه خانم نجمه جعفری با عنوان" بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان تبریز و بومی سازی و تعیین اعتبار دستورالعمل تجویز منطقی دارو در کودکان" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی به تصویب رسید.جلسه 386 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور،دکتر آبنوس، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 24/3/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر کاهش تعداد بیماران در گروه های مورد مطالعه در پایان نامه خانم معصومه عباس زاده با عنوان « بررسی اثر کرم حاوی آلوورا و عسل در درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان» موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده  با عنوان " بررسی ارتباط میزان ck با پر فشاری خون در جمعیت مشهد " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با عنوان " بررسی هم افزایی اثر سمیت متفورمین بر داروی شیمی درمانی داکاربازین در رده های سلولی لنفومRAJI  و Ramos " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد  با عنوان " بررسی اثر ویتامین ب12  بر اختلال ایجاد شده ناشی از مت آمفتامین و مسیر سیگنالینگ ERK در کورتکس مغز موش " به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم سیده شبنم حاجی سیدجوادی با عنوان" بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان و فراوانی تجویز نابجای دارو در سالمندان استان تهران" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر سعید اسلامی و مشاور خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین"مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با عنوان" سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولین" مورد تایید قرار گرفت.

8-  گزارش پایان طرح آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان" بررسي آسيب قلبي حاصل از فرمولاسيون هاي مختلف دوکسوروبيسين و رابطه آن با ميزان بيان MicroRNA هاي مرتبط با استرس اکسيداتيو در موش هاي مبتلا به سرطان کولون" مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان" بررسی تاثیر اسانس گياه Pulicaria undulata بر روي بيوفيلم هاي Pseudomonas aeroginosa در حضور یا عدم حضور توبرامایسین" مورد تایید قرار گرفت.جلسه 387 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر اسلامی، دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر ایمن شهیدی، دکتر محمدپور، دکتر آبنوس، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 30/3/95 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند).

 

1- با درخواست آقای دکتر بهروان مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد922608 و عنوان" بررسی ایمنی ضدتومور پپتیدE75 مشتق شده از پروتئینHER2 با استفاده از نانوپارتیکل های سوپرلایتیک فاژƛF7 و نانولیپوزوم پپتید E75 در موش BALB/c " موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی  با عنوان " بهینه سازی روش استخراج جهت ارزیابی باقی مانده هورمون های استروژنی و آندروژنی در شیر خشک های موجود در بازار ایران با استفاده از دستگاه LC_MS "که پایان نامه تخصصی آقای علیرضا نظامی می باشد، به تصویب رسید.