دکتر زهرا طیرانی نجاران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
دكتر زهرا طیرانی نجاران (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی  ، دانشکده داروسازی مشهد
 
Tayaraninz[at]mums.ac.ir
 

 

 
 آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801178-051   نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051