صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 92

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 92
 
 

جلسه 328 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر رجبی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 7/7/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر علی بدیعی مبنی بر گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاهUniversity of North Carolina at Chapel Hill و با عنوان"Nanotechnology research for cancer therapy” از تاریخ 11/10/92 به مدت 12 ماه، موافقت گردید.

2- تقاضای ثبت اختراع خانم گلناز میرحسینی تحت عنوان" طراحی و ساخت محلول گیاهی کنترل خونریزی زخم" مطرح و مورد تایید قرار نگرفت.

3- تقاضای ثبت اختراع خانم گلناز میرحسینی تحت عنوان" طراحی فرایند استخراج هیدروکسی آنتراکینون از ریشه گیاه ریواس(Rheum ribes) مطرح و مورد تایید قرار نگرفت.

4- با درخواست آقای دکتر سیداحمد مهاجری مبنی بر تغییر عنوان پایان خانم منیره حبیبی خراسانی از"استخراج و آنالیز ترامادول در بافتهای خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" به " استخراج و آنالیز ترامادول در مغز خرگوش با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" موافقت گردید.

5- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" بررسی تاثیر میکروسفرهای حاوی آزیترومایسین بر بیوفیلم های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی بدیعی با عنوان" بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانی" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر سید احمد امامی با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر سید احمد امامی با عنوان" بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره متانولی و فراکسیون های جداشده ازScutellaria pinnatifida A.Hamilt" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 329 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 14/7/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر رجبی، آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر جعفری حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر عدم انجام ادامه کارهای پایان نامه(تست Realtime که تست تکمیلی و تایید وسترن بلات است) خانم نجمه اسراری، موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم دکتر مریم وهاب زاده از «مطالعه اثر آنتی دوتی امولسیون چربی تزریقی(اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسیکوکینتیک» به «مطالعه اثر آنتی دوتی امولسیون چربی تزریقی(اینترالیپید) بر مسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی شاخص های توکسیکوکینتیک، بیوشیمیایی و آسیب شناسی» موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر تصحیح عنوان پایان نامه خانم ریحانه نورانی از"بررسی اثر عصاره آبی گیاه به لیمو» به « بررسی اثر عصاره الکلی گیاه به لیمو» موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنها" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر ابوالفضل شاکری می باشد به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی با عنوان"بررسی اثر سیتوتوکسیک وآپپتوز سلولی اسانس های 6 گونه Artemisia شامل(A. kopetdaghensis, turanica, A. turcomanica, A. fragranse, A. khorassanica, A. seberi) A.بر روی رده های سلولی DU145، MCF-7 و PC3 به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و خانم دکتر حمیده پرهیز با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي تعدادي از قارچهاي جدا شده از مناطق مختلف رامسر و مشهد به منظور کشف ميکروارگانيزمهاي توليد کننده پلي ماليک اسيد" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی و آقای دکتر احمد امامی با عنوان" بررسیسمیت سلولی و القاي آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی گونه هاي Nepeta شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده های سلولی سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه مصفا و آقای دکتر جواد بهروان با عنوان" بررسی اثرات استرادیول و سایتوکایتهای پیش التهابی بر ایجاد مقاومت به داروی تاموکسیفن در کشت سلولهای سرطانی پستان دارای گیرنده استروژنی" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم نازیلا شیرازی با عنوان" بررسی اثر سیتوتوکسیک وآپپتوز سلولی اسانس های 3 گونه Artemisia شامل(A. kopetdaghensis, turanica, A. fragranse, A. بر روی رده های سلولی DU145، MCF-7 و PC3" به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی، خانم دکتر زهرا طیرانی و آقای دکتر جواد اصیلی و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم بهاره حسن زاده مقدم با عنوان" بررسی اثر سیتوتوکسیک وآپپتوز سلولی اسانس های 3 گونه Artemisia شامل. turcomanica, A. khorassanica, A. seberi) A.بر روی رده های سلولی DU145، MCF-7 و PC3" به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی، خانم دکتر زهرا طیرانی و آقای دکتر جواد اصیلی و مشاور آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای محسن میرسیدی با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و مشاور آقای دکترحسین حسین زاده و خانم دکتر مرجان رضوی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای محمدمتین خادمی با عنوان" تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی(Lipid profile) و سطح قند خون ناشتا(FBS) در افراد مبتلا به سندرم متابولیک" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر مجید غیور مبرهن و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی، آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و آقای دکتر سیداحمد مهاجری به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای مجتبی فروتن تنها با عنوان" تعیین اثر کروسین زعفران بر فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیک" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر مجید غیور مبرهن و مشاور آقای دکتر سعید اسلامی، آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و آقای دکتر سیداحمد مهاجری به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم مریم السادات حبیبی با عنوان" بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی دو گونهNepeta شاملN.glomerulosa,N.binaludensis بر رده های سلولی سرطان پروستات(DU-145),(PC3) و پستان(MCF-7)" به راهنمایی آقای دکتر احمد امامی، آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر زهرا طیرانی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم سیده مهناز کریمی با عنوان"بررسی قابلیت ایمنی زایی نانوذرات کیتوزان حاوی آنتی ژن نوترکیبESAT6 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پس از تجویز بینی" به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی، آقای دکتر مجتبی سنکیان و مشاور آقای دکتر عبدالرحیم رضایی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم المیرا حسینی با عنوان" بررسی اثر اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات، مواد موثره چای سبز، در اختلالات متابوليکي ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر مرجان رضوی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم نفیسه دهقان نیری با عنوان" بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رت " به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم آزاده واعظی مقدم با عنوان" بررسی تاثیر حضور سایتوکاین های پیش التهابی و استرادیول بر سمیت تاموکسیفن در سلولهای سرطان پستانMCF-7" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا، آقای دکتر جواد بهروان و مشاور خانم دکتر ملیکا احتشام قرایی به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم میترا یوسفی با عنوان" بررسی سمیت تاموکسیفن در سلولهای سرطان پستان MCF-7 تیمار شده با سایتوکاین های پیش التهابی و استرادیول به مدت طولانی" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا، آقای دکتر جواد بهروان و مشاور خانم دکتر ملیکا احتشام قرایی به تصویب رسید.

20- پایان نامه خانم شیما حسین نیا با عنوان" بررسی سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط اسانس حاصل از گل و برگ گونه شامل N.cataria" به راهنمایی آقای دکتر سید احمد امامی، آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر زهرا طیرانی به تصویب رسید.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" مطالعۀ اثر آنتي دوتي امولسيون چربي تزريقي (اينتراليپيد) برمسمومیت حاد ترامادول در خرگوش با بررسی پارامترهای توکسيکوکينتيک" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر امولسيون چربي (اينتراليپيد) داخل وریدی برمسمومیت حاد ناشی از کلوزاپین در رت و استخراج و آنالیز کلوزاپین از بافت مغز رت با استفاده از پلیمر ایمپرینت شده آن" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسي اثر پرگابالين بر وابستگي و تحمل به مرفين در موش سوري مورد تایید قرار گرفت."

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تني و برون تني" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر امولسيون چربي داخل وریدی (اينتراليپيد) برمسمومیت حاد ناشی از هالوپریدول و شاخص های فارماکوکنیتیک آن در خرگوش " مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران، کروسین و سافرانال بر ایلئوم جداشده رت" مورد تایید قرار گرفت.

گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر حفاظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رت" مورد تایید قرار گرفت.
 
 
 

 
 

جلسه 330 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 21/7/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس حضور نداشتند).

1- موارد قابل طرح در جشنواره هفته پژوهش دانشکده مطرح و موارد زیر تغیر کرد:

- حذف تقدیر از دانشجویان داروسازی

- اضافه شدن تقدیر از مولف و مترجم برتر

2- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" بررسي آسيب قلبي حاصل از فرمولاسيون هاي مختلف دوکسوروبيسين و رابطه آن با ميزان بيان MicroRNA هاي مرتبط با استرس اکسيداتيو در موش هاي مبتلا به سرطان کولون " که پایان نامه تخصصی آقای دکتر کمال رضوی می باشد به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم شیما عیدی با عنوان" جداسازی هدفمند سزکوئی ترپن کومارین های گیاه آنغوزه با استفاده از روش مولکولار ایمپرینتینگ" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و مشاور آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم هما نعمانی با عنوان" بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی افزایش هورمون پاراتیروئید پس از سکته قلبی" به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد-آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و مشاور دکتر علی اصغر دادگر، دکتر سعید اسلامی و دکتر ژیلا طاهرزاده به تصویب رسید.


 

جلسه 331 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/8/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر مهاجری مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای جواد احمدیان از «تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره باخاصیت ضد میکروبی» به «اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده» موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدعادل معلم و آقای دکتر محمد افشار با عنوان" بررسی اثرات درماني عصاره آبی دو گونه گیاه پنیرک Malva sylvestris Malva neglecta, بر روی روند ترمیم پوست و فولیکول مو در بریدگی ایجاد شده در پوست بدن موش‌های نژاد Balb/C" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با عنوان" تاثیر ویتامین E در میزان بارگیری و آزادسازی بتامتازون بر روی لنز چشمی" مطرح و مقرر گردید از مجری محترم طرح دعوت شود در جلسه آینده شورا حضور یابند.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سعید اسلامی و آقای دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا با عنوان" تاثیر دارودرمانی بر تداوم مراجعه مبتلایان به اختلالات افسردگی و اضطرابی در طرح سلامت روان جامعه نگر " به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم الهام حیدری با عنوان" تاثیر دارودرمانی بر بقای مبتلایان به اختلالات افسردگی و اضطرابی در طرح مراکز سلامت روان جامعه نگر" به راهنمایی آقای دکتر فرید ابوالحسنی شهرضا و آقای دکتر سعید اسلامی به تصویب رسید.

 
 

 
 

جلسه 332 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر رجبی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر محمدپور، دکتر رمضانی، دکتر اصیلی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 19/8/92 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر ایمن شهیدی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر دفاع زودتر از یکسال خانم غزال علیپور طالش، موافقت گردید.

2- مقرر گردید دانشجویان بعد از 6 ماه از تصویب پروپوزال پایان نامه خود می توانند دفاع کنند.

3- با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر کریمی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای جندقی موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر مکفی دانستن کارهای عملی پایان نامه آقای حامد صبوری نژاد موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با عنوان" تاثیر ویتامین E در میزان بارگیری و آزادسازی بتامتازون بر روی لنز چشمی" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایران " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر روحبخش و آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی اثر دولوکستین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری " به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم رویا جمشیدی با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی حلیله کابلی(Terminalia chebula)بر آسیب ناشی از کینولینیک اسید در سلولهای PC12,OLN-93 " به راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا و مشاور آقای دکتر حسن رخشنده و آقای دکتر احمد قربانی به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیت های ثانویه موجود در گیاهCynomorium coccineum" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسي ترکيبات شيميايي و اثرات ضد ميکروبي اسانس ريشه گياه گيچو (Ferula hezarlalehzarica Y.Ajani ) و اثرات سايتوتوکسيک فراکشن هاي مختلف عصاره ي متانولي ريشه آن " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات اسفنجIrcinia echinata " مورد تایید قرار گرفت.