صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 94

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 94


جلسه 374 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 14/7/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش، و آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر محمدپور در جلسه حضور نداشتند)

1-با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر جایگزینی عنوان پایان نامه آقای حسام الدین محمدیانی و در نظر گرفتن تاریخ تصویب پایان نامه قدیمی ایشان، موافقت نگردید

2-با درخواست آقای دکتر هادی افراسیابی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم آتنا صباغ از «مطالعه اثرات فارنزول و نرولیدول به عنوان جذب افزا در نفوذ پذیری پوستی دیکلوفناک دی تیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اتیل سلولز» به «مطالعه اثرات فارنزول و نرولیدول به عنوان جذب افزا در نفوذ پذیری پوستی دیکلوفناک دی تیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اودراژیت آر-ال» موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی  با عنوان " بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر(عسل بلاذر) Semecarpus anacardium Linn.))علیه آسیب اکسیداتیو حاصل از از آب اکسیژنه در سلولهای PC12" به تصویب رسید.

4-طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی  با عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات  مشتقات کينوليني کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی  با عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات  مشتقات  جديد 6-متوکسي 2-آريل کينولينيل-4-ايل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین) (pgp" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده  با عنوان " بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  با عنوان " بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی  با عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات ،Ferula latisecta، F. ovina ،   F. flabelliloba  و Sophora   pachycarpaو بررسی اثر مهارکنندگی هیستون داستیلاز آنها " به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سارا بیگی نسوان با عنوان" بررسی اثر ژنوتوکسیستی مرتبط با پرواکسیدانتی کوئرستین بر روی فیبروبلاست های موشی در حضور فلزات دوظرفیتی." به راهنمایی خانم دکتر فاطمه سلطانی، آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فاطمه جعفری با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل تتراهیدروبنزو{h}کینولین به عنوان ترکیبات ضدسرطان" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر فاطمه سلطانی و مشاور خانم دکتر ملیکا احتشام قرایی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم آیسان مهیاری با عنوان" ارزیابی غلظت سرمی نئوپترین به عنوان یک بیومارکر مستقل قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر امیر هوشنگ محمدپور و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم شیرین هاشمی تبار با عنوان" ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو(MCF/7MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورترABCG2 " به راهنمایی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و آقای دکتر خلیل آبنوس و مشاور خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر محمد رمضانی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم زهرا قلی زاده  با عنوان" بررسی و مقایسه اثر اوراپتن و اومبلی پرنین بر بیومارکرهای التهابی در تجویز خوراکی " به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و اقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و مشاور آقای دکتر رفعت پناه به تصویب رسید.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر جمال شمس آرا با عنوان" معرفی کلاس جدیدی از ترکیبات مهارکنده برای آنزیم MMP2 با قابلیت مهار متاستاز به صورت برون تنی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازی" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح خانم دکتر موسوی نژاد  با عنوان" بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی افزایش هورمون پاراتیروئید پس از سکته قلبی" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح خانم دکتر موسوی نژاد  با عنوان" مقایسه تاثیر سه روش آموزشی در ارتقا سطح دانش و عملکرد داروسازان در رابطه با سلامت خواب " مورد تایید قرار گرفت.

 

 

 

جلسه 375 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 26/7/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش، و آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر محمدپور در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر سلب پایان نامه از آقای ایمان اعلمی مطرح گردید و مقرر شد نامه اخطار به دانشجو داده شود.

2- با درخواست خانم دکتر قدسی مبنی بر حذف بخش وسترن بلات از پایان نامه خانم سیما گلمکانیون و سینا امیدملایری موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر غلامرضا کریمی  با عنوان " ارزیابی درون تنی  میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رت" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان " بررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به  وضعیت ضد التهابی M2" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی و آقای دکتر فریبرز رضایی طلب  با عنوان " بررسی اثرات خواب آور فرآورده ترکیبی داخل بینی برگرفته از طب سنتی ایران محتوی زعفران، دانه کاهو و بنفشه در بیماران مبتلا به بی خوابی مزمن اولیه: کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کور " به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم هدیه بقایی  با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل تتراهیدروبنزو{h} کینولین به عنوان ترکیبات ضدسرطان" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم دکتر فاطمه سلطانی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مرجان روشن روان با عنوان" ررسی تاثیر کروسین در القای سوییچ فنوتایپی ماکروفاژها به  وضعیت ضد التهابی M2" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر فاطمه مصفا به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری  با عنوان" تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حساس به دما حاوی سیس پلاتین و هدفمند شده با Affibody علیهHer2/neu در محیط درون تن و برون تن " مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز  با عنوان" اثر نانوذرات نقره بر باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم جداسازی شده از بیمارستان امام رضا(ع) مشهد " مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح خانم دکتر فاطمه مصفا  با عنوان" بررسي مسيرهاي MAPK و متابوليسم ROS در سيگنالينگ TNF-α در سلول هاي آدنوکارسينوماي پستان MCF-7  و نوع مقاوم به داروي ميتوکسانترون "مورد تایید قرار گرفت.جلسه 376 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر آبنوس، دکتر اصیلی، دکتر دانش، دکتر ملائکه، دکتر محمدپور، دکتر مهاجری و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 10/8/94 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خشیارمنش در جلسه حضور نداشتند).

1- امتیاز پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی و خانم دکتر لیلا اعتماد در جلسه مطرح شد و با تمدید قرارداد ایشان موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان " بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان  و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان " سنتز و تهیه دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 "به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای سیدمحمد حسن فاضلی پطرودی  با عنوان" بررسی تجویز منطقی کلوزاپین و میزان شیوع آگرانولوسیتوز در نمونه ای از بیماران بیمارستان روانپزشکی ابن سینا در مشهد" به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و آقای دکتر سعید اسلامی و دستیار مشاور آقای مجید زینلی به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط  با عنوان" بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصی" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح خانم دکتر راضیه قدسی  با عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها(مشتقات 2-آریل 6و7و8 تری متوکسی کینولین)" مورد تایید قرار گرفت.