صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 93

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 93

 

جلسه 357 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر امامی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر اسلامی، دکتر اصیلی، دکتر دانش و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 5/11/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر فضلی بزاز، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر مهاجری در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر اصیلی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه های خانم نازیلا شیرازی از " بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس های 3 گونهAetemisia(A.fragrance,A.turanica,A.kopetdgensis) روی رده های سلولی PC3,MCF-7,DU145 " به " بررسی اثرات سیتوتوکسیک و پروآپوپتوتیک اسانس های  حاصل از 3 گونه Artemisia(A.kulbedica,A.sieberi,A.turcomanica) و برخی ترکیبات موجود در آنها روی رده های سلولهای PC3,MCF-7,DU145"  و خانم بهاره حسن زاده مقدم از " بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک سلولی اسانس های 3 گونه Artemisia(A.khorassanica, A.sieberi,A.turcomanica) روی رده های سلولی “ PC3,MCF-7,DU145 به " بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک اسانس های حاصل از 2 گونه Artemisia (A.khorassanica, A.kopetdaghensis) و برخی ترکیبات موجود در آنها روی رده های سلولی PC3,MCF-7,DU145موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر ژیلا طاهرزاده به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای خادمی و فروتن موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین بر روی بیماری شبه پارکینسون ایجاد شده در اثر مصرف تحت حاد مالاتیبون در رت  " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر لیلا محمدزاده می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با عنوان" بررسي  اثر كروسين بر روي اختلال حافظه ايجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رت " به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای سیدمحمد کاظمی شیخ شبانی با عنوان"غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون ها ي جدا شده از گیاهان اندمیک استان چهار محال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی PC3   و MCF-7 " به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و مشاور خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر اکابری و آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی اثر ضدتشنجی عصاره اندامهای هوایی گیاه مرزه در موش" مورد تایید قرار گرفت.

7- بررسی گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسي اثر حفاظتی تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با دی گالاکتوز در موش" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده  با عنوان" بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره متانولی ریشه گیاه شیرین بیان carbenoxolone بر آسیب سلولهای PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکز" مورد تایید قرار گرفت.

 

جلسه 358 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر امامی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر اسلامی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، دکتر دانش و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 12/11/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای دکتر جواد اصیلی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنسHelichrysum و بررسی خواص آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدمیکروبی و سمیت سلولی آنها  " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مریم اکابری می باشد، به تصویب رسید.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" استخراج ، خالص سازي و تعيين ساختمان ترکيبات آلکالوئيدي(Alkaloid compounds) اندامهاي هوايي Roemeria hybrida L. و بررسي سميت آن بر روي سلول هاي سرطاني " مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با عنوان" بررسی مهار ترانسپورترهای مقاومت چنددارویی توسط سزکویی ترپن کومارین های خالص شده از چندگونه فرولا" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی و کلیوی ناشی از دیازینون در رت" مورد موافقت قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر 3 داروی توپیرامات، زونیسامید و کوتیاپین بر روی کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های p-ERK,ERK,CREB,p-CREB در هیپوکامپ رت" مورد موافقت قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موش" مورد موافقت قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضدمیکروبی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنی" مورد موافقت قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی چای سبز در افزایش وزن ایجاد شده با مصرف الانزاپین در رت" مورد موافقت قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر کروسین در سمیت کبدی ایجاد شده با نیکل و کادمیوم در رت" مورد موافقت قرار گرفت.جلسه 359 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 19/11/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر امامی، آقای دکتر دانش حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر بدیعی مبنی بر تغییر سمت آقای دکتر جعفری در پایان نامه خانم سارا شکوه صارمی از استاد مشاور به استاد راهنما موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری با عنوان" طراحی و ساخت مهارکننده های آنزیم اینتگراز از سری کینولین های استخلاف شده جدید و بررسی نرم افزاری اثرات مهاری آن ها " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان" مقایسه پایداری فرم محلول و لیپوزومال هیدروکینون در محیط آبی " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر فاطمه محرری با عنوان" بررسی اثربخشی  سیپروهپتادین در پیشگیری از بروز  اختلالات خواب و اشتهای ناشی از مصرف متیل فنیدیت در کودکان مبتلا به ADHD و اثرات آن بر کارایی متیل فندیت " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با عنوان" بررسی استفاده از گاز ازون جهت از بین بردن ترکیبات آلوده کننده محیط زیست از پس آب های صنعت داروسازی" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" بررسی اثرات حفاظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر سلولهای اندوتلیال آئورت گاو BAE در مدل استرس اکسیداتیو" به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم امینه سادات طاجانی با عنوان" طراحی و ساخت مهارکننده های آنزیم اینتگراز از سری کینولین های استخلاف شده جدید و بررسی نرم افزاری اثرات مهاری آنها" به راهنمایی آقای دکترمحمدرضا صابری به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم نیلوفر رحیمان با عنوان" نقش سیستم پیام رسان p38 MAPK  در اثرات حفاظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر سلولهای اندوتلیال آئورت گاو BAE به عنوان مدل برون تن مطالعات عروقی در بیماریهای قلبی-عروقی" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای سعید جهانی با عنوان" ارزیابی بیومارکرهای سرمی پروتئین های S100و 8-هیدروکسی داکسی گوانوزین(8-oxodG) به عنوان بیومارکرهای پیش آگهی در بیماران مبتلا به کانسر پستان" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه همایی و مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فریبا فکری با عنوان" ارزیابی بیومارکرهای سرمی human lipocalin-2/ngal and human adipocyte FABP به عنوان بیومارکرهای پیش آگهی در بیماران مبتلا به کانسر پستان" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه همایی و مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر قدسی  با عنوان" طراحي و سنتز مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون به عنوان ترکيبات ضد سرطان" مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح آقای دکتر غلامرضا کریمی  با عنوان" بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین در جنین های موش های نژاد Balb/c  " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه 360 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر دانش، آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 10/12/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر امامی حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر آذرفانی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم میترا عسگریان و خانم انوشه معروضی موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر موسوی نژاد مبنی بر موافقت با انصراف دانشجو فاطمه مطهریان از انجام پایان نامه با عنوان « بررسی غلظت های تراف ونکومایسین با استفاده از پایش درمانی داروTherapeutic drug monitoring در بیماران بزرگسال» موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و کشف مکانیسم های موثر در سمیت سلولی" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر مطهره بوذری می باشد، به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با عنوان" تهیه و ارزیابی  فرمولاسيون های آهسته رهش متوپرولول و مقايسه آن با نمونه خارجي (متوهگزال)" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی تاثیر عصاره هيدروالکلي گياه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و رزمارینیک اسید بر درد، التهاب و آپوپتوز در مدل درد نروپاتی فشردگی مزمن عصبی(CCI) در رت "به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم فاطمه کدخدامزرجی با عنوان" بررسی اثربخشی سیپروهپتادین در پیشگیری از بروز اختلالات خواب و اشتهای ناشی از مصرف متیل فنیدیت در کودکان مبتلا به ADHD و اثرات آن بر کارایی متیل فندیت" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور خانم دکتر فاطمه محرری و خانم دکتر عاطفه سلطانی فر به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم نفیسه کیامنش با عنوان" تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید مشتق از لپتین و بررسی اثرات سایتوتوکسیسیته به صورت in vitro در سلولهای C26 colon carcinoma, U87MG " به راهنمایی آقای دکتر محمودرضا جعفری و آقای دکتر علی بدیعی و مشاور آقای دکتر بامداد زنده باد به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم روعه المصری با عنوان" بررسی سمیت کربن نانوتیوب های عامل دارشده در قلب موش سوری " به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس، آقای دکتر محمد رمضانی و مشاور خانم دکتر زهره فیروزی و خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم وحیده سادات ایوبی با عنوان" ارزیابی الگوی مصرف ونکومایسین در بخش های بیمارستان امام رضا(ع)" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و مشاور آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر حمیدرضا نادری به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم فهیمه مودودی یاقوتی با عنوان" بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولیدشده توسط یکی از گونه های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش به تصویب رسید.

11- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران  با عنوان" تعیین اثر سمیت سلولی پلی اکسو متال (X= P, Si) [X2W18Cd4(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn2Cd2(H2O)2O68]12- و[P2W18Zn4(H2O)2O68]12- و [P2W18Co4(H2O)2O68]10-و[P2W18Mn4(H2O)2O68]10- و [SiW9V3O39] 7- بر رده های سلول سرطاني MCF7 و PC3 وAGS و B16F10 " مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح خانم دکتر مریم موسوی نژاد  با عنوان" بررسی میزان اثر هورمون پاراتیروئید بر بروز حوادث قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به سکته قلبی"مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر کیوان صدری  با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی ماده رنگیPatent blue   نشاندارشده با 99mTc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای رديابي ( SLN(Sentinel Lymph Node" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح خانم دکتر شیوا گل محمدزاده  با عنوان" تهيه، تعيين خصوصيات و بررسي اثر ضد ميکروبي و ضد قارچي نانوذرات ليپيدي جامد(SLN) حاوي اسانس غنچه بسته گياه دارويي ميخک (Eugenia caryophyllata" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر جبرائل موفق با عنوان" تهیه و مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی (وحدت) درترمیم آسیب های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر جبرائل موفق با عنوان" تهیه و مطالعه اثر پماد جلدی متشکل از چربی بز و ماستیک بنه بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا با عنوان" بررسي اثر سافرانال بر مرگ سلولي و آسيب DNA ناشي از محروميت سرم/گلوکز در سلول "مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر مجید غیور مبرهن با عنوان" بررسی اثر کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسینD در افراد چاق"مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" ايمن سازي موشهاي BALB/c عليه ليشمانيوز با استفاده از نانوليپوزومهاي با بار مثبت حاوي آنتي ‍‍ژنهاي محلول انگل ليشمانيا  و ادجوانت MPL" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا با عنوان" بررسي اثر بربرين بر سميت سلولي ناشي از گلوتامات در سلول هاي PC12 و Neuro2" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا با عنوان" بررسي اثرات سمي ناقل دارويي hepta-(N-acetyl-LGL)-βCD بر رده سلولي PC-12"مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا با عنوان" بررسي اثرات محافظتي روتين بر آسيب سلول هاي PC12 ناشي از محروميت سرم/گلوکز"مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر حمیدرضا صادق نیا با عنوان" بررسي اثر محافظتي لينالول بر آسيب سلول هاي PC-12 ناشي از محروميت سرم/گلوکز"مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر ناصر وحدتی با عنوان" تاثیر ریفامپین و ایزونیازید بر روی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در حضور ویتامین ث و ان-استیل سیستئین "مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح آقای دکتر ناصر وحدتی با عنوان" بررسی کمی و کیفی تالیم ادراری در بیماران مسموم با ترکیبات شبه تریاک در سال 92 در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع)"مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" بررسی اثر آگونیست اختصاصی گیرنده های GPR55 بر بیان و اکتساب ترجیح مکانی و نیز علائم وابستگی ناشی از تزریق مورفین در موش سوری"مورد تایید قرار گرفت.

27- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با عنوان" اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده"مورد تایید قرار گرفت.

28- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" انجام تست غربالگري بر روي باکتريهاي گرم مثبت توليد کننده آندوسپور هالوفيل يا هالوتالرنت، بومي نقاط مختلف ايران به منظور کشف ميکرو ار گانيزمهاي توليد کننده مواد فعال ضد باکتريايي"مورد تایید قرار گرفت.

29- گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" سنتز، جداسازي و خالص سازي ايزومر d, l-HMPAO و بررسي پرفيوژن مغزي کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موش "مورد تایید قرار گرفت.

30- گزارش پایان طرح آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با عنوان" مدل سازی فارماکوکینتیکی/فارماکودینامیکی اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rh-Erythropoetin) در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با قطعه بالا رونده ST "مورد تایید قرار گرفت.

31- گزارش پایان طرح آقای دکتر فرزین هادیزاده با عنوان" تعيين اثر کروسين بر تيتر فاکتورهاي چربي (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBS) و فاکتورهاي التهابي خون در افراد مبتلا به سندرم متابوليک "مورد تایید قرار گرفت.

32- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش با عنوان" ارزیابی اثر اوراپتن بر روند کیندلینگ شیمیایی و استرس اکسیداتیو ناشی از  تزریق پنتیلن­تترازول در موش سوری نر "مورد تایید قرار گرفت.

33- گزارش پایان طرح خانم دکتر راضیه قدسی با عنوان" طراحي، سنتز  و بررسي اثر مشتقات فنوپروفن به عنوان مهارکنندگان انتخابي آنزيم سيکلواکسيژناز II "مورد تایید قرار گرفت.

34- گزارش پایان طرح آقای دکتر جمال شمس آرا با عنوان" مقايسه 11 scoring function در رتبه بندي برهمکنش بين ليگاند و آنزيم هاي خانواده ماتريکس متالوپروتئيناز "مورد تایید قرار گرفت.

35- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با عنوان" ایجاد آپتاسنسور برای مورفین"مورد تایید قرار گرفت.

36- گزارش پایان طرح آقای دکتر غلامرضا کریمی با عنوان" بررسی اثر سیلی مارین بر درد حاصل از عصب سیاتیک"مورد تایید قرار گرفت.

37- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلولهای کبدی رت"مورد تایید قرار گرفت.

 

 

جلسه 361 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، دکتر خشیارمنش و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، آقای دکتر آبنوس، آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر دانش، آقای دکتر مهاجری، دکتر اصیلی، و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 17/12/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر ملائکه، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر امامی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم مرجان رضایی از " سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومرd,1-HMPAO"  به « سنتز و خالص سازی HMPAO و تهیه کیت نشاندار با تکنسیوم 99m و ارزیابی برون تنی آن» موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسي اثر تیموکینون در سميت عصبی مرکزی و محیطی ناشي از آكريل آميد: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزی" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر جمشید تابش پور می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری و اقای دکتر محسن تفقدی با عنوان" فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های لیپوزوم ها و نیوزوم های حاوی انسولین هدفمند شده با اسیدفولیک برای مصرف خوراکی" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر جعفر رهنما یزدی می باشد، به تصویب رسید.

4-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیدعادل معلم با عنوان" بررسي رابطه كلسيفيكاسيون عروق كرونر و ضخامت انتيما/مدياي كاروتيد با چهار بیومارکر جدید موثر در اترواسکلروز بيماران مبتلا به بيماري ايسكمي مزمن قلبي" به تصویب رسید.

5-  طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر نوید رمضانیان با عنوان" سنتز و تعیین اثر سمیت سلولی مشتقات ایمینی بر رده های سلول سرطانی B16F10,AGS,PC3,MCF7" به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای حمید مریدی با عنوان" تعیین اثر سمیت سلولی مشتقات ایمینی بر رده های سلول سرطانی B16F10,AGS,PC3,MCF7 " به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر نوید رمضانیان و مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم میترا ممکن با عنوان" ارزیابی مصرف محلولهای الکترولیتی تزریقی و مایع درمانی در بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) " به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر فاطمه ناظمیان به تصویب رسید.