امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محورهای کلی فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده

هدایت، ارائه مشاوره و حمایت علمی و فنی در زمینه های:

الف- ارزشیابی

ب- برنامه ریزی

ج- آموزش اساتید

د- آموزش مجازی

 ه- پژوهش در آموزش

و- کمیته مشورتی دانشجویی

ز - برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و همکاری آنها در فعالیت های واحد