امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همکاران دفتر توسعه آموزش دانشکده

مسئول دفتر توسعه آموزش: دکتر ژیلا طاهرزاده (دانشیار گروه فارماسیوتیکس)

taherzadehzh [at] mums.ac.ir -  تلفن:   31801182 -051

 

مسئول ارزشیابی دفتر توسعه آموزش: دکتر صغری مهری (دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی)

MehriS [at] mums.ac.ir -  تلفن: 31801179- 051

 

مسئول آموزش مجازی دفتر توسعه آموزش: دکتر بهمن خامنه باقری (استاد گروه کنترل دارو)

KhamenehBagheriB[at]mums.ac.ir   -  تلفن: 31801131 -051

 

مسئول پژوهش در آموزش دفتر توسعه آموزش: دکتر سعید اسلامی (دانشیار گروه بیوانفورماتیک)

EslamiS [at] mums.ac.ir – تلفن: 31801590 -051

 

مسئول استعدادهای درخشان دفتر توسعه آموزش: دکتر ژیلا طاهرزاده (دانشیار گروه فارماکولوژی بالینی)

TaherzadehZH [at] mmums.ac.ir  -  تلفن: 31801182 -051

 

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه آموزش: دکتر بهجت جوادی (استادیار گروه داروسازی سنتی)

JavadiB [at] mums.ac.ir – تلفن: 31801268 -051

 

کارشناس مسئول دفتر توسعه آموزش: تکتم بخارائیان (کارشناس ارشد کتابداری و مدیریت فناوری اطلاعات)

BokharaeianT1 [at] mums.ac.ir –   تلفن : 31801551 -051