صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 93

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 93

جلسه 352 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر محمدپور، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 6/7/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. (خانم دکتر فضلی و آقای دکتر حسین زاده حضور نداشتند).

1- پایان نامه خانم زهرا جلالی با عنوان" بررسی سمیت کربن نانوتیوب های عامل دار شده در ریه موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس، آقای دکتر محمد رمضانی و خانم دکتر رضوی و دستیار مشاور خانم دکتر رضوان یزدیان به تصویب رسید.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینیMeristotropis-xanthoides " مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های مختلف اندام های هوایی گونه های مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوماB16F1 " مورد تایید قرار گرفت.


 

 

جلسه 353 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر محمدپور، دکتر رجبی، دکتر آبنوس، دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 20/7/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. (خانم دکتر فضلی و آقای دکتر سجادی حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر تفقدی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم مشهوری به «بررسی توزیع بافتی دارو پس از تجویز ریوی میکروسفرهای متخلخلPLGA حاوی جنتامایسین در رت» موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر روحبخش جهت فرصت مطالعاتی موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر مهاجری مبنی بر سلب پایان نامه از آقای جواد احمدیان، با توجه به اعلام اخطار به ایشان و عدم پاسخ از جانب وی، موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی و آقای دکتر محمدمهدی کوشیار با عنوان" ارزیابی و استاندارد سازی رژیم­های درمانی سرطان معده، با تکیه بر نوع رژیم، برند داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی  " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و آقای دکتر محمدمهدی کوشیار با عنوان" تهیه استانداردهای تجویز ایمن داروهای شیمی درمانی جهت پیشگیری از خطاها و عوارض جانبی در بیماران مبتلا به لنفوم هودچکین و غیر هودچکین در شمال شرق ایران" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و آقای دکتر محمدمهدی کوشیار با عنوان" تهیه استانداردهای تجویز ایمن داروهای شیمی درمانی جهت پیشگیری از خطاها و عوارض جانبی در بیماران مبتلا به کنسر پستان در شمال شرق ایران" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی و آقای دکتر محمدمهدی کوشیار با عنوان" ارزیابی و استاندارد سازی رژیم های درمانی سرطان کولورکتال با تکیه بر نوع رژیم، برند داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی" به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم مرجانه جنانی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضدMUC1 و بررسی اثرات ضدتوموری به صورتinvivo,in vitro در موشهای دارای تومورC26 colon carcinoma" به راهنمایی آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور خانم دکتر لیلا عربی و خانم دکتر عالیا موسویان به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای امیر باقری با عنوان" بررسی تاثیر نوع وغلظت پلاستی سایزر بر خصوصیات میکروکپسول های حاصل از سه ویسکوزیته مختلف اتیل سلولز حاوی تئوفیلین تهیه شده به روش امولسیون-تبخیر حلال" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای احمد عطامنش با عنوان" تاثیر خدمات داروسازی در بهبود پیشگیری از عفونت جراحی های لاپاروتومی:ارزیابی، مداخله آموزشی و بررسی پیامد" به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور آقای دکتر محمدحسین ابراهیم زاده و خانم دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مریم اسماعیلی با عنوان" تهیه استانداردهای تجویز ایمن داروهای شیمی درمانی جهت پیشگیری از خطاها و عوارض جانبی در بیماران مبتلا به لنفوم هودچکین و غیر هودچکین در شمال شرق ایران" به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و مشاور خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر زهرا طیرانی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم مهسا روحانی با عنوان" تهیه استانداردهای تجویز ایمن داروهای شیمی درمانی جهت پیشگیری از خطاها و عوارض جانبی در بیماران مبتلا به کنسر پستان در شمال شرق ایران" به راهنمایی خانم دکتر مریم موسوی نژاد و مشاور خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر زهرا طیرانی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم پریا ایرجی با عنوان"ارزیابی الگوی مصرف آلبومین انسانی در بیمارستان امام رضا(ع)" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و مشاور خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید.

14-  پایان نامه آقای آرمان جهان نیا با عنوان" اثر ضدمیکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله بیمارستانی جداشده از لنزهای آلوده" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و خانم دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز و مشاور خانم دکتر زهرا خشیارمنش و آقای دکتر بهمن خامنه باقری به تصویب رسید.

15-  گزارش پایان طرح آقای دکتر محسن ایمن شهیدی با عنوان" بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی به مرفین در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

 

جلسه 354 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر محمدپور، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر رمضانی و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 18/8/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. (آقای دکتر رجبی و آقای دکتر آبنوس حضور نداشتند).

1-مقرر گردید دانشجویانی که در همایش دانشجویان داروسازی با ارائه پوستر یا سخنرانی شرکت می کنند، نمره پایان نامه ایشان از 19 در نظر گرفته شود.

2- طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر حسین حسین زاده با عنوان" بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوش" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر آسیه کریمانی می باشد، به تصویب رسید.

3-طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با عنوان" بررسي اثر پايين آورندگي فشار خون تيموکينون، به عنوان يک عامل آنتي اکسيدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخوني شده  به روش DOCA-salt" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با عنوان" بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chloroleuca Rech.f. & Aellen بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و با عنوان" انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس HAuNS" به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی  و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب" به تصویب رسید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای آپتامر، پیکوگرین و نانوذرات طلا" به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص استرپتومایسین در شیر و خون" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و رشته مکمل برای تشخیص سرب " به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی برای تشخیص ریسین " به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر سیداحمد امامی با عنوان" ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی فرمولاسیون زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویت" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و آقای دکتر علی آخوندپور منطقی با عنوان" کارازمایی بالینی دو سو ناآگاه تصادفی عصاره اتانولی ریشه گیاه بوزیدان (Withania somnifera) در درمان بیماران مبتلا به وسواس فکری -عملی " به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم میترا عسگریان یزدی با عنوان" ارزیابی و استانداردسازی پروتکل های شیمی درمانی سرطان معده، با تکیه بر مرحله بیماری، نوع رژیم انتخابی، برند داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی احتمالی بروز کرده" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور آقای دکتر محمدمهدی کوشیار به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم انوشه معروضی با عنوان" ارزیابی و استانداردسازی رژیمهای درمانی سرطان کولورکتال، با تکیه بر نوع رژیم،برندد داروها، روش آماده سازی و تجویز داروها، تداخلات و عوارض جانبی" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و مشاور آقای دکتر محمدمهدی کوشیار به تصویب رسید.

15-گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان"بررسی نقش گونه های فعال اکسیژن در سیگنالینگ تومور نکروزیز فاکتور آلفا در سلولهای آدنوکارسینومای پستانMCF7 و مشتق مقاوم به داروی آن" مورد تایید قرار گرفت.

 

جلسه 355 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر صادقی و آقایان دکتر محمدپور، دکتر مهاجری ، دکتر ایمن شهیدی، دکتر حسین زاده، دکتر ملائکه، دکتر امامی، دکتر اصیلی، دکتر دانش و دکتر ایرانشاهی در تاريخ 16/9/93 در دانشكده داروسازي برگزار شد. ( خانم دکتر خشیارمنش، آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر اسلامی حضور نداشتند).

1-فرم ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

2-نامه معاون تحقیقات وزارت در خصوص راعایت اصول و قواعد اخلاق در پژوهش مطرح و مقرر گردید سقف پایان نامه دانشجویان عمومی داروسازی به 5 و سقف پایان نامه اساتید خارج از دانشکده به2 تغییر پیدا کند.

3-با درخواست آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی در خصوص اضافه نمودن نام خانم لیلا غلامی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم مهدیه رمضانپور، مینو بهزاد و نغمه سنجر موسوی موافقت گردید.

4-با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی موافقت گردید.

5-درخواست آقای دکتر امید رجبی مبنی بر تغییر طرح 900249 با عنوان «مقایسه پایداری فرم محلول و لیپوزومال آزیترومایسین در محیط مایی» مطرح و مقرر گردید طرح برای داوری ارسال شود.

6- با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر خلیل آبنوس به عنوان استاد مشاور و نام آقای دکتر خامنه باقری به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم ملیکا جوان موافقت گردید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت  ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" بهينه سازي توليد ماده فعال ضد ميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران " به تصویب رسید.

9-طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر خلیل آبنوس با عنوان" ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و آنزیم اگزونوکلئاز برای تشخیص کانامایسین " به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری با عنوان" بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12 " به تصویب رسید.

11-پایان نامه آقای مسعود عباسی قلعه جوق با عنوان" بررسی اثرات کروسین برروي حافظه تخريب شده با هيوسين بر يادگيري فضايي و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK درکورتکس رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، آقای دکتر خلیل آبنوس و خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.

12-پایان نامه خانم سمیرا دلاوری با عنوان" بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از Salvia chloroleuca بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی، آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و مشاور آقای مهندس ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سحر معاونی با عنوان" بررسی تاثیر ستوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جداشده از Salvia pachystachys بر سلولهای سرطانی پستان و پروستات" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی، آقای دکتر جواد اصیلی و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران به تصویب رسید.

14- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمد حسن زاده با عنوان" بررسی میزان فلزات سنگین در برنج های مازندرانی، گیلانی، پاکستانی و هندی" مورد تایید قرار گرفت.

15-گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه با عنوان" تهيه و تعيين خصوصيات نانو ذرات متخلخل سيليکاي متصل به آپتامر A26 حاوي اپي روبيسين جهت دارورساني هدفمند" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با عنوان" انجام تست غربالگری بر روی اکتینو باکتریهای هالوفیل یا هالوتالرنت بومی نقاط مختلف ایران به منظور کشف میکروارگانیزمهای تولید کننده مواد فعال ضدباکتریایی" مورد تایید قرار گرفت.

17-گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" تهیه نانولیپوزوم های حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت  Poly (I:C)به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده و اثرات ضد توموری آن در مدل موشی " مورد تایید قرار گرفت.

18-گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با عنوان" فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانوليپوزوم هاي دوکسوروبيسين تهيه شده با اسفنگوميلين و بررسي اثرات ضد توموري به صورت in vitro و in vivo در موشهاي داراي تومور C26 colon carcinoma " مورد تایید قرار گرفت.