گروه های آموزشی - صفحه اصلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه بیوتکنولوژی دارویی دكتر محمد رمضانی ramezanim[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
2 گروه داروسازی بالینی دکتر امیر هوشنگ محمدپور mohamadpoorah[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
3 گروه داروسازی سنتی دکتر سید احمد امامی EmamiA[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
4 گروه شیمی دارویی دکتر محمدرضا صابری
Saberimr[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
5 گروه فارماسیوتیکس دکتر عباس اخگری
GolMohamadzadehsh[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
6 گروه فارماکوگنوزی دكتر جواد اصیلی asilij[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
7 گروه فارماکودینامی و سم شناسی دكتر محسن ایمن شهیدی
imenm[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
8 گروه کنترل دارو دکتر امید رجبی
fazlis[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
9 گروه نانوفناوری دارویی دکترمحمود رضا جعفری
jafarimr[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي