گروه های آموزشی - صفحه اصلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه بیوتکنولوژی دارویی دكتر فاطمه مصفا
mosaffaf[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
2 گروه داروسازی بالینی دکتر سپیده الیاسی
ElyasiS[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
3 گروه داروسازی سنتی دکتر سید احمد امامی EmamiA[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
4 گروه شیمی دارویی دکتر راضیه قدسی
GhodsiR[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
5 گروه فارماسیوتیکس دکتر محسن تفقدی
Tafaghodim[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
6 گروه فارماکوگنوزی دكتر مهرداد ایرانشاهی
IranshahiM[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
7 گروه فارماکودینامی و سم شناسی دكتر صغری مهری
MehriS[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
8 گروه کنترل دارو دکتر امید رجبی
RajabiO[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي
9 گروه نانوفناوری دارویی دکترمحمودرضا جعفری
Jafarimr[at]mums.ac.ir دانشكده داروسازي