دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  دكتر بی بی صدیقه فضلی بزاز(MSc , PhD)
 عضو هیئت علمی گروه دارو، دانشکده داروسازی
(مدیر گروه کنترل دارو )

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه کنترل دارو،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی   31801130-051              نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
               
 

 

فعالیتهای تحقیقاتی(cv)

 فعالیتهای تحقیقاتی (انگلیسی)

 

سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 ليسانس شيمي از دانشگاه مشهد 1349
 استاديار گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1361
 فوق ليسانس شيمي دارويي از دانشگاه لاف برا انگلستان 1357
 دانشيار گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1368
Ph.D. ميكرب شناسي دارويي از دانشگاه لاف برا انگلستان 1360
 استاد گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1378
 فرصت مطالعاتي، بيولوژي مولكولي و تكنولوژي DNA نوتركيب، دانشگاه مك گيل كانادا 1371
 عضو هيات علمي مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380-1382
 فرصت مطالعاتي، كشت سلولي، دانشگاه كبك، انستيتو آرماند فراپير لاوال- كانادا 1376
 عضو هيات علمي مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 تاکنون.
 
 
شرکت در دوره های آموزش
سوابق تدریس
 كارگاه آموزش متدولوژي تحقيق 1368
 دوره آموزش مديريت مياني 1371
کنترل میکروبی دارو عملی
 كارگاه عملي و نظري رونويسي ژن و ساخت پروتئين در خارج بدن موجود زنده 1374
 كنترل ميكربي دارو تخصصي- تئوري و عملي
 مجموعه كارگاه هاي سريالي آموزش پزشكي جامعه نگر 1374
 فرآورده هاي دارويي بيولوژيك
 كارگاه انطباق امور آموزشي، پژوهشي و... با موازين شرع مقدس اسلام 1375
 ميكروبيولوژي عمومي
كارگاه PBL 1378
 زبان تخصصي
 كارگاه طراحي سوال 1380، 1385
 شيمي دارويي
 كارگاه مقاله نويسي 1382
 
 
 
 
کسب مقام
 استاد نمونه کشور در سال 1376
 برگزیده زنان نخبه سراکشور ونخبه و ایثارگر جهان اسلام، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1386
 مترجم برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ترجمه کتاب فارماسیوتیکس جلد 2، 1386)
 مترجم کتاب برگزیده فارماسیوتیکس (جلد 2) در شانزدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی سال 1385 در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ، 1386
 
 
 
سوابق اجرایی
 رئيس دانشكده داروسازي مشهد  1361-1371
 مدیر گروه شیمی دارویی، دانشكدهداروسازي مشهد  1387- 1391
 معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379-1384
 سردبير مجله علوم پايه پزشكي ايران 1377 تا کنون
 عضو شوراي آموزش داروسازي و تخصصي كشور 1367-1375
 عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته تخصصي فارماسيوتيكس 1370-1381
 عضو كميته پنج نفره انتخاب اعضا هيات هاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي داروسازي 1371-1374
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372-1393
 عضو هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372تا 1387
 عضو شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد 1373 تا کنون
 عضو بورد تخصصي فارماسيوتيكس كشور 1370- 1381
 عضو بورد تخصصي بيوتكنولوژي دارويي كشور 1379-1386
 عضو كميته ارزيابي و بررسي كيفيت آموزش دانشگاه 1378-1379
 عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379-1384
عضو كميته منطقه اي اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو كميته منتخب دانشكده داروسازي مشهد 1375تا 1389
 عضو كميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375-1380 و 1389 تا کنون
 مسئول نشريات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو كميته تامين منابع لاتين دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385تا 1388
عضو بورد تخصصی داروسازی سنتی  1386 تا 1387
عضو بورد تخصصی کنترل دارو  1387 تا کنون
 مدیر گروه شیمی دارویی، دانشكده داروسازي مشهد 1387تا کنون
 مدير مسئول مجله علوم پايه پزشکي ايران 1387 تا کنون
 دبیر بورد تخصصی کنترل دارو 1392 تا 1395
 
 
علائق تحقیقاتی
 تعيين مقدار مواد به طريقه ميكربي
 بيوفيلم، تشكيل و چگونگي حذف آن
 بررسي توكسيسيته مواد با استفاده از تست ايمز
 بررسي آلودگي ميكربي مواد مختلف و فرآورده هاي دارويي
 حساسيت زايي (مقاومت زدايي) ميكربها با استفاده از اثر سينرژي دو ماده
 بررسي خواص ضدميكربي داروهاي مختلف، عصاره ها و اجزا گياهي و همينطور مكانيسم عمل ضد ميكربي آنها