دکتر محسن تفقدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دكتر محسن تفقدی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
 

 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801337-051       نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
    
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 
مراتب علمی
 دکترای داروسازی (Pharm.D) از دانشکده داروسازی مشهد
 استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1383 تا سال1387
ph.D فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي مشهد، 1381-1375 (ايمن سازي از راه بيني با استفاده از ميكروسفرها و ليپوزومهاي زيست تجزيه پذير: توكسوئيد كزاز به عنوان مدل)
 دانشیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1387 تا 1391
 دوره تکمیلی ph.D دانشكده داروسازي آلبرتا، كانادا، 1380 (وكسيناسيون عليه سرطان با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر)
 استاد گروه فارماسیوتیکس از سال 1391 تا کنون
 
 
شرکت در دوره های آموزش
 كارگاه تهيه آنتي باديهاي نوتركيب (با منشا ايمونوگلوبولينهاي شتر و موش)- دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382
 اولين همايش و كارگاه مشترك ايران روسيه در زمينه نانوتكنولوژي- تهران، 1383
 كارگاه جستجو در اينترنت و مديريت منابع، مشهد، 1385
 كارگاه منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي پزشكي، مشهد، 1385
 كارگاه كشوري كدهاي اختصاصي در پژوهشهاي پزشكي، وزارت بهداشت، تهران، 1385
 كارگاه طراحي سوالات چند گزينه اي، مشهد، 1385
 كارگاه پژوهش در آموزش، مشهد، 1385
 كارگاه كابرد نانوتكنولوژي در دارورساني، تهران، 1386
 كارگاه SPSS، مشهد، 1386
 
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مسوول آزمايشگاه اشكال دارويي دانشكده داروسازي مشهد، 1384
 مقدمات داروسازي                                                     
 راه اندازي آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد
 دارورساني از راه بيني، پوست و چشم
 مسوول آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد، 1383 تا كنون
 داروسازي هسته اي
 عضو کمیته مشاورین تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383 تا 1385
 فراورده هاي بهداشتي- آرايشي
 مسوول ارزشيابي امور آموزشي دانشكده داروسازي مشهد، 1384 تا 1387
 كارآموزي داروخانه
 معاون پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد، 1385 تا 1389
 داروسازي صنعتي
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385 تا كنون
 سامانه هاي دارورساني ميكروسفر و نانوسفر (PhD)
 
 
 

گرایشهای پژوهشی

 ايمن سازي مخاطي و سيستميك با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر، ميكروسفر و ليپوزوم ، تجويز مخاطي داروها با استفاده از سامانه هاي دارورساني ميكرو و نانوپارتيكل ، تهيه و بررسي ويژگيهاي سامانه هاي دارورساني كلاسيك
 
 
افتخارات و جوایز
  محقق برگزيده علوم دارويي، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380
 داروساز برگزيده منتخب انجمن داروسازان خراسان ، مشهد، 1381
 بهترين مفاله در هشتمين همايش علوم دارويي (بخش دانشجويان phD )، شيراز، 1381
 پژوهشگر جوان برگزيده، نهمين همايش علوم دارويي، تبريز، 1383
 بهترين ترجمه كتاب (عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد 1 و )2، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1383
 دريافت جايزه از ستاد نانوفناوري وزارت بهداشت بابت 3 پايان نامه دكتراي داروسازي در زمينه نانو فناوري
 بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 1)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1385
 هيات علمي برگزيده آموزشي، جشنواره هفته معلم، مشهد، 1385
  بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 2)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1386
 بهترين ترجمه كتاب در زمينه علوم دارويي، جشنواره هفته پژوهش، دانشگاه تهران، 1386 
 
 
 
 
انتشارات (کتاب)
  عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر رضا اميري و دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1377، چاپ چهارم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
 عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1380، چاپ سوم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
 عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد سوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
 فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1384
 فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي، دكتر فضلي بزاز)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
 
 

مقالات برگزیده

 Diwan, M., Tafaghodi, M., Samuel, J., 2002. Enhancement of immune responses by co-delivery of a CpG oligodeoxynucleotide and tetanus toxoid in biodegradable nanospheres. Journal of Controlled Release, 85, 247-262 (IF 3.7)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., Zakavi, S.R., Momen-nejad, M., 2004. Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphy. International Journal of Pharmaceutics, 280, 125-135 (IF 2.2)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Formulation and characterization and release studies of alginate microsphere encapsulated with tetanus toxoid. Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition., 17(8), 909-924 (IF 1.4)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. International Journal of Pharmaceutics, 319, 37-43 (IF 2.2)

 Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2006. Nasal immunization studies by liposomes encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 64, 138-145 (IF 2.5)