دكتر زهرا خشيارمنش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
دكتر زهرا خشیارمنش         
دکتر بی بی زهرا خشیارمنش
عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775
                  تلفن: دانشکده داروسازی 31801114-0511    نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511                     
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1364
 مربی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1366 تا 1395
   
 استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1395 تا کنون 

 

 
شرکت در دوره های آموزش
 
کارگاه های ارائه شده
 کارگاه روش تدریس
 روشهای دستگاهی آنالیز برای داروسازان                          
  کارگاه های آموزشی در ارتباط با دستگاههای آنالیز
 
 
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 سرپرست آزمایشگاه آنالیز از سال 1366 تا کنون
 شیمی دارویی                                                      
 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 84 تا کنون 
 شیمی تجزیه تئوری و عملی
 معاون دانشجويي فرهنگي دانشكده 1387تا كنون
 کنترل شیمیایی عملی
 
 
 کارآموزی داروخانه
    روشهاي آناليز دستگاهي تئوری و عملي
 
 
علائق تحقیقاتی
 آنالیز داروها ، شناسایی ساختمان شیمیایی موجود در گیاهان دارویی