آزمايشگاهها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 آزمایشگاههای دانشکده داروسازی
 
 
آزمايشگاههاي داروسازي صنعتي، كنترل ميكروبي داروها، اشكال دارويي و توليدي،
 فارماكودينامي و سم‌شناسي، شيمي دارويي، شيمي آلي،  شيمي عمومي، HPLC، آناليز، 
فارماكولوژي و سم‌شناسي، مفردات پزشكي، هرباريوم، اتاق حيوانات