دكتر حسين حسين زاده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  دكتر حسین حسین زاده(PharmD, PhD)
  عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی    
  
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 3180193-0511      نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-0511     
 

 

 
سوابق تحصیلی
 
مراتب علمی
 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکیمشهد 1367
 مربی گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 28/12/67
  phD داروشناسی ازدانشگاه گلاسکو اسکاتلند سال 1373
 استادیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 14/10/73
   
 دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 20/12/77
 
 
 استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی: 25/2/82
 
 
سوابق اجرایی
 رييس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 26/12/1375  تا 29/10/1389
 مدير گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، 8/7/74  تا سال 1379
 معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 22/2/1375 تا 26/12/1375
 عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته سم شناسی از 6/9/80
 عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته فارماکولوژی از 16/8/85
 عضو كميته مديريت استراتژيك شبكه تحقيقات گياهان دارويي از 13/10/80
 عضو كميته منتخب تخصصي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 22/4/1376 تاكنون
 عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 15/5/1376 تا سال 1379
 عضو شوراي بورس دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 25/11/1376 تاكنون
 سرپرست مركز تحقيقات علوم دارويي پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 16/12/1378تا 2/81
 سرپرست بخش فارماكوديناميمركز تحقيقات علوم دارويي پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 عضو کميته تخصصي علوم دارويي دهمين و یازدهمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي
 عضو هيات مميزه و کمیته تخصصی دانشگاه
 عضو هيات تحريريه مجله علوم پايه ايران
 عضو هيات تحريريه فصلنامه گیاهان دارویی
 عضو کمیته مشـورتی ارتقـای رتبه ی دانشگاه: 6/10/93
 عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری  6/10/93
 
کسب مقام
 قرار گرفتن در زمره يک درصد دانشمندان برتر جهان در گرايش داروشناسي و سم شناسي از اپريل 2012 به صورت متوالي تا دسامبر 2015(رتبه کنوني717 جهانی و رتبه دو کشوری)
 قرار گرفتن دو مقاله در زمره يک درصد مقالات برتر جهان (پر استناد): یک مورد در سال های 2008 الی 2012 و یک مورد 2014
 قرار گرفتن یک مقاله در زمره مقالات داغ در سال 2015
 داروساز نمونه به انتخاب سازمان نظام پزشکي 1391
 كسب رتبه اول در بخش علوم دارويي هفتمين جشنواره كشوري رازي، 80
 كسب رتبه دوم در بخش علوم دارويي دوازدهمين جشنواره كشوري رازي، 85
 كسب رتبه اول در بخش محققین علوم پایه پزشکی بیست و یکمین جشنواره كشوري رازي، 1394
 پژوهش برتر دومين مرحله شانزدهمين جشنواره کشوري رازي 1389
 پژوهشگر نمونه در سطح کشور در سال 80
 استاد نمونه دانشگاه در پنج سال متوالي 84-80
 استاد نمونه کشوري به انتخاب انجمن متخصصين علوم دارويي، 83
 پژوهشگر برتر استان، 1387
 پژوهشگر برگزیده جشنواره 30 سال خدمت کشوری، 1387
 پژوهشگر برتر دانشکده داروسازي 1389
 كسب رتبه دوم طرح برگزيده استان خراسان رضوي 1389
 پژوهشگر برجسته دانشگاه 1390
 كسب رتبه اول هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1391
 پژوهشگر برجسته دانشگاه 1391
 كسب رتبه دوم هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1392
 پژوهشگر برجسته دانشگاه 1392
 پژوهشگر برتر دانشگاه 1393
 كسب رتبه اول هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1392
 برگزيده جايزه کشوري (جايزه تعالي آموزش)  در شانزدهمين جشنواره ابن سينا 1393
 كسب رتبه اول هيات علمي برتر آموزشي دانشکده 1394
 داروساز برگزیده استان خراسان رضوی 1394
 پژوهشگر برتر شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری کشور اذر 1394
 
 
 
سوابق تدریس
 فارماکولوژی نظری و عملی داروسازی                                                                
 فارماکولوژی پیشرفته
 سم شناسی
 اطلاعات دارویی
 زبان تخصصی
 کارآموزی داروخانه
 آمار و روش تحقیق
   
 
علائق تحقیقاتی
 نرو فارماکولوژی،فارماکولوژی رفتاری ، گیاهان دارویی به خصوص در زمینه زعفران و سیاه دانه