دکتر خلیل آبنوس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

   دكتر خلیل آبنوس (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
 
 آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801535-051 نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-051