دکتر راضيه قدسي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 دكتر راضيه قدسي (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه شيمي داروئي ، دانشکده داروسازی
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شيمي داروئي، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 31801118-051     نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
 

تحصيلات دانشگاهي

  دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1382
  دکترای تخصصی (.Ph.D) شيمي دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي1390
   دوره تکمیلی Ph.D.، دانشگاه Padua، پادوا، ايتاليا 2010
 
 
 
تجربيات حرفه اي
  مسؤول امور دارويي شبکه بهداشت سرخس (تعهدات قانوني دوره عمومي ) (84-1382)
  مسئول فني داروخانه بيمارستان 17 شهريور سرخس(تعهدات قانوني دوره عمومي ) (84-1383)
 
 
 
تجربيات آموزشي
  تدريس آزمايشگاههاي شيمي آلي، آناليز دستگاهي و کنترل فيزيکوشيميايي در دانشکده داروسازی شهيد بهشتي در دوره دستياري
  استادیار گروه شيمي دارویی دانشکده داروسازی مشهد (مرداد ماه 1390 تا کنون)
  • تدريس در مقطع دکترای حرفه ای: دروس شيمي داروييI، شيمي دارويي III، آناليز دستگاهي (NMR, Mass)، آزمايشگاههاي شيمي آلي I و
  • تدريس در مقطع :Ph. D. دروس شيمي دارويي پیشرفته I، شيمي دارويي پیشرفته II، آناليز دستگاهي پیشرفته  ( Mass, LC-Mass)II
 
 
عناوين و امتيازات ويژه
  نفر اول بورد تخصصي شيمي دارويي دانشگاه شهيد بهشتي 1386
 
علایق پژوهشی
  طراحي، سنتز و بررسي اثر ترکيبات جدید ضد سرطان به ويژه مهار کنندگان توبولین و مهارکنندگان آنزيم سيکلواکسيژناز و آروماتاز
  مطالعات QSAR و مدل سازي مولکولي(Molecular Modeling) ترکيبات سنتز شده
   آناليز داروها به روش HPLC