دکتر ابوالقاسم دانش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
 
دكتر ابوالقاسم دانش (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه بيوتکنولوژي داروئي ، دانشکده داروسازی
 
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بيوتکنولوژي داروئي ،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی  31801202-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051