وجین کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آیین نامه  وجین

با توجه به اینکه منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پزشکی و پیراپزشکی تهیه میشوند و با توجه به اینکه علم پزشکی هر چند سال از اعتبار ساقط میشوند و نیاز به به روز رسانی دارند و نیز با توجه به فرسوده شدن منابع به دلیل استفاده مکرر از آنها، قانون وجین در کتابخانه تصویب شده و اعمال میشود.

 

با توجه به اینکه تهیه و فراهم آوری منابع لاتین ، مشکل تر از منابع فارسی است و با توجه به هزینه های بالایی که برا تهیه آنها اعمال میشود معمولا از هر عنوان یک نسخه وجود دارد بنابراین شامل وجین و حذف از مجموعه نمیشود .

منابع فارسی به دلیل استفاده بیشتر ، زودتر نیاز به صحافی یا وجین پیدا میکنند .

 از هر ویرایش هر عنوان ، حداقل یک نسخه و از جدید ترین ویرایش هر تعداد نسخه موجود، نگه داشته شده و نسخه های دیگر در صورت امانت نرفتن و آمار پایین امانت، وجین شده و مطابق قانون وجین اعمال میشود.

از منابع وجین شده ، لیست تهیه شده و جهت فروش ، اهدا یا امحاء آماده میگردد.

لیست منابع وجین شده از نرم افزار خارج میشود تا در موجودی محسوب نگردند.