آیین نامه عضویت کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماده 1 : استفاده كنندگان

استفاده كنندگان از امكانات كتابخانه هاي دانشگاه به چهار گروه تقسيم مي شوند:

الف: اعضاي هيات علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب: دانشجويان دانشگاه در سطوح مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و دوره هاي

تكميلي

ج: كليه كاركنان دانشگاه كه عضويت آنها بر حسب نياز ايشان به منابع كتابخانه ها، تاييد شده است.

د: متقاضيان عضويت در كتابخانه هاي دانشگاه طبق تفاهم نامه همكاري بين كتابخانه هاي مركزي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد و فردوسي مشهد.

تبصره)1 )فارغ التحصيالن حرف پزشكي فقط مي توانند از امكانات كتابخانه مركزي علوم پزشكي مشهد

استفاده نمايند.

ماده 2 . شيوه عضويت و استفاده از كتابخانه ها

2-1 .انتقال گروهي اسامي و مشخصات دانشجويان جديد الورود در آغاز سال تحصيلي جديد به نرم افزار جامع

كتابخانه هاي دانشگاه.

2-2 .عضويت به شيوه آنالين براي ساير گروهها : ورود به وب سايت كتابخانه ديجيتال آذرسا با نشاني:

http://mums.ac.ir

و تكميل فرم درخواست عضويت و پيوست مدارک زير:

عكس پرسنلي 7 * 4

تصويركارت شناسايي )دانشجويي يا كارمندي(

تصويرحكم كارگزيني يا معرفي نامه دانشگاههاي طرف قرارداد نظير دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال فرم براي تاييد عضويت

2-3 .مراجعه حضوري به كتابخانه مركزي و تكميل فرم عضويت و ارائه مدارک الزم.

تبصره)1)عضويت دانشجويان، اعضاي شاغل و بازنشسته هيئت علمي و كاركنان يك بار تا پايان تحصيل و

خدمت انجام مي گيرد.

تبصره)2 )دانشجويان هر دانشـكده مي توانند از ساير كتابخانه هاي دانشگاه، بر اسـاس نظر مسـئول هر

كتابخانه، كتاب به امانت بگيرند.

تبصره)3)استفاده از سالن هاي مطالعه همه كتابخانه هاي دانشگاه براي اعضا با نظر مديريت هر كتابخانه

و گنجايش سالن هاي مطالعه آن كتابخانه، مجاز است. به استثناء زمان امتحانات كه مديريت هر كتابخانه

موظف است ساعت كارخدمات دهي سالن هاي مطالعه واحد خود را افزايش دهد.

تبصره)4)كليه اعضاء كتابخانه ها به همراه فارغ التحصيالن حرف پزشكي و ساير رشته هـاي مـرتبط مـي

توانند از سالن هاي مطالعه كتابخانه مركزي استفاده نمايند.

تبصره )5 )متقاضيان معرفي شده از سوي دانشگاه فردوسي مشهد )موضوع ماده 5 بند "د"( با ارائه

معرفي نامه به كتابخانه مركزي دانشگاه + يك قطعه عكس پرسنلي 4*7 و تكميل فرم عضويت، مي توانند

طبق مقررات از كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايند.

ماده3 :اعتبار و مدت عضويت

7-5 مدت اعتبار عضويت دانشجويان تا پايان مدت تحصيل

7-1 مدت اعتبار عضويت دانشجويان مهمان تا پايان دوره مهمان بودن در دانشگاه

7-7مدت اعتبار عضويت اعضاء هيئت علمي در صورت تمايل بعد از بازنشستگي هم برقرار خواهد بود.

7-4 مدت اعتبار عضويت كاركنان تا پايان خدمت

7-1 مدت اعتبار عضويت نيروهاي طرحي تا پايان مدت طرح مي باشد.

ماده 4 :شرايط امانت

4-5امانت گرفتن منابع از كتابخانه ها منوط به عضويت در نرم افزار كتابخانه هاي دانشگاه خواهد بود.

4-1 اعضاي كادر آموزشي شاغل مي توانند حداكثر1 جلد كتاب به مدت حداكثر يك ماه امانت بگيرند.

4-7 اعضاي كادرآموزشي باز نشسته ، حداكثر 1 جلد كتاب به مدت يك ماه

4-4 دانشجويان مقاطع مختلف به تعداد ذكر شده زير مي توانند از كتابخانه محل تحصيل يا خدمت خود

كتاب به امانت بگيرند:

 دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي و دكتراي حرفه اي )رشته هاي داروسازي، دندانپزشكي و

پزشكي ( حداكثر7 جلدكتاب به مدت حداكثر دو هفته

 دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي و دكتراي تخصصي حداكثر 4 جلد كتاب به مدت حداكثر

1 هفته

 دانشجويان ساير دانشگاهها ( مانند دانشگاه فردوسي و ...( حداكثر يك جلد به مدت حداكثر 1

روز

4-1 كاركنان حداكثر1 جلد به مدت حداكثر1 هفته

تبصره)1 )مدت امانت مواد غيرچاپي مانندCD ،نوارهاي صوتي و تصويري آموزشي بنا بر صالحديد مسئول

كتابخانه مي باشد.

تبصره)2)اعضاي كتابخانه موظفند شخصاً مبادرت به امانت و استرداد كتاب نمايند.

تبصره)3)يك نسخه از هر عنوان كتاب فقط در محل كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيرد و امانت داده

نمي شود.

تبصره)4)پس از استرداد كتاب به بخش امانت، در صورت نياز مي توان مدت امانت را تمديد نمود.

تبصره)5)كتابهايي كه در ليست رزرو قرار دارند، مدت امانت آنها تمديد نمي شود و حداكثر به مدت14

ساعت جهت تحويل به رزرو كننده، در كتابخانه نگهداري مي شوند.

تبصره )6 )كتابهايي كه كم مراجعه هستند يا تعداد نسخ آنها زياد است بنا بر صالحديد مسئول كتابخانه

مي تواند بيش از زمان ياد شده نيز به امانت داده شود.

ماده5 :تاخير در استرداد به موقع كتاب

1-5 در صورت تاخير در برگشت كتاب، به ازاي هرروز تاخير براي بار اول، 53333 ريال )ده هزار ريال(

دريافت مي شود.

1-1 در صورت تكرار براي بار دوم، عالوه بر جريمه نقدي، عضويت فرد در كليه كتابخانه هاي دانشگاه براي

مدت يك هفته به حالت تعليق در آمده و چناچه براي سومين مرتبه تخلف صورت گيرد، عالوه بر جريمه

نقدي، عضويت به مدت يك نيمسال تحصيلي تعليق مي گردد.

تبصره )1 )حداكثر مبلغ جريمه، معادل دو برابر قيمت روز كتاب مي باشد.

1-7 اگر به هر صورت موادي بدون اطالع و موافقت مدير و كتابدار از كتابخانه خارج شود، براي بار اول فرد

متخلف يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم مي شود و در صورت تكرار بر حسب مورد به

كميته انضباطي يا معاونت پژوهشي گزارش خواهد شد.

1-4 براي جرايم تاخير كتاب، مبلغ جريمه كه توسط نرم افزار محاسبه شده، به شماره حساب

2136161818112 بانك رفاه واريز شود. براي هر واحد شناسه اي متفاوت توسط حسابداري معاونت

پژوهشي تعريف شده است. ) پيش از واريز جريمه، براي اطالع از شناسه مربوطه، با مديريت هر كتابخانه تماس

گرفته شود(.

ماده6 :مفقود يا ناقص شدن منابع

6-5 چنانچه هريك از منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش يا اوراق و تصاويري از آن بريده و ناقص

شود، امانت گيرنده موظف است عين اصل آن يا آخرين ويرايش راتهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.

6-1 چنانچه تهيه مجدد اثر مفقود يا مخدوش شده امكان پذير نباشد، امانت گيرنده ملزم به پرداخت دو

برابر بهاي روز كتاب به كتابخانه است.

ماده7 :منابعي كه امانت داده نمي شود:

3-5 كتابهاي ناياب و منحصر به فرد)كتابهاي قديمي و نسخه هاي خطي(

3-1 كتابهاي مرجع)رفرنس(

3-7 مجالت جاري

3-4 پايان نامه هاي تحصيلي

ماده8 :تسويه حساب

8-5 هرنوع تغيير در وضعيت آموزشي دانشجويان، از قبيل انتقال، انصراف از تحصيل، جابجايي، مهمان

شدن و نظايرآن منوط به ارائه برگه تسويه حساب از كتابخانه است.

8-1 ساير امانت گيرندگان، اعم از اعضاي هيئت علمي، محققان و كاركناني كه منتقل، بازنشسته و باز

خريد مي شوند، يا از ماموريتهاي درازمدت و فرصت مطالعاتي استفاده مي كنند، يا به هرترتيب به خدمت

آنان خاتمه داده مي شود، ملزم به دريافت تسويه حساب از كتابخانه وتحويل آن به كارگزيني مي باشند.

8-7 دانشجويان فارغ التحصيلي كه ملزم به ارائه پايان نامه هستند مي بايست با كتابخانه محل تحصيل

خود تسويه حساب نمايند.

8-4 اعضاي معرفي شده از كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي كه به موجب تبصره 1 ماده 1 عضو كتابخانه

هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد هستند، به هنگام فارغ التحصيلي، نامه رسمي تسويه حساب از كتابخانه

مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دريافت نمايند