جامعه استفاده کننده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جامعه استفاده کننده

اعضاء کتابخانه (طبق آیین نامه کتابخانه ها (دانشجویان، دستیاران، اساتید و کارکنان دانشگاه)

کلیه اساتید ودانشجویان دانشگاههای کشور

داروسازان

پزشکان

محققین

شرکتها و مراکز مرتبط با داروسازی

(با ارائه کارت شناسایی معبتر و معرفی نامه از محل خدمت )