هدف کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف

تهیه و گردآوری ، سازماندهی و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی مورد نیاز جامعه استفاده کننده از کتابخانه به منظور ارتقاء سطح علمی استفاده کنندگان و نیز ارتقاء سطح خدمات کتابخانه و کمک به امر آموزش و پژوهش و ایجاد محیطی مناسب جهت استفاده از منابع برای مراجعین به شکل مفید و موثر